Recent additions

 • The relationship between switching costs, customer satisfaction and loyalty in the Norwegian mobile market 

  Karlsen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
  Few studies in marketing have examined the role of switching costs in regards of both customer satisfaction and loyalty. The presence of switching costs can mean that some seemingly loyal customers are actually dissatisfied but do not defect because of high switching costs. Thus, it is believed that the level of switching costs moderates the link between satisfaction and loyalty. This work seeks to ...
 • Strategiprosessen knyttet til etablering av Balanced Scorecard i en tjenesteytende bedrift : en casestudie av Norsk Privatøkonomi ASA 

  Bye, Maria; Remen, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
  Oppgaven tar utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvilket analysemateriale bør inngå i strategiprosessen knyttet til implementering av Balanced Scorecard i Norsk Privatøkonomi ASA, og hvordan bruke resultatene fra strategiprosessen til å utarbeide deres Balanced Scorecard-perspektiver? Et ensidig fokus på finansielle parametre er ikke et godt nok grunnlag for å lede en virksomhet i et ...
 • Strategisk entreprenørskap : en analyse av entreprenørers egne refleksjoner 

  Ålangen, Linn Edel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06)
  Kvalitativ studie av strategisk entreprenørskap. Oppgaven ser på entreprenørers egne refleksjoner på strategi. Eksplorativt design.
 • Fra småbedrifts- til konsernleder : en studie av en entrepenørs lederatferd i en vekstbedrift 

  Nergård, Kristina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06)
  Det er blitt undersøkt hvorvidt organisasjonens vekst påvirker lederatferden til entreprenøren.Funnene viser at vekst har hatt svært liten innvirkning på lederatferden til entreprenøren i dette caset.
 • Kvinner og toppledelse - et verdivalg? 

  Jacobsen, Marte Andersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-18)
  Denne oppgaven tar for seg toppledelse og verdivalg. Tidligere forskning har forklart det at kvinner ikke velger toppledelse med glasstakseffekten, altså at kvinner ikke kommer opp til de høyeste posisjonene fordi det finnes usynlige mekanismer som gjør at de blir forhindret. Denne oppgaven vil gå dypere inn på om kvinner og menn har, og tar, forskjellig verdivalg når de velger topplederjobb. Oppgaven ...
 • Det attraktive stedet 

  Andersen, Benedicte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-05)
  Denne avhandlingen omhandler Placebranding av steder, nærmere bestemt Hammerfest. I avhandlingen tar jeg for meg spørsmålet om hvordan omdømmet til Hammerfest er i dag, om de har en ny og attraktiv identitet, i så fall hvilken, og hvilke implikasjoner fremstillingen kan ha for byens utvikling og vekst. Til å løse problemstillingen benyttes kvalitativ metode. Ved å analysere artiklene fra en ...
 • Fisk i farta - en pådriver for holdningsendring blant ungdom? 

  Nystrand, Bjørn Tore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-30)
  Formålet med denne oppgaven var å kartlegge ungdoms holdninger til fisk og laks, samt deres forventninger til produktet laksewrap. Ved å utsette utvalget for en direkte smakserfaring med laksewrap, ønsket jeg å teste effekten av erfaringen på holdningene og forventningene i forkant. På bakgrunn av erfaringen ønsket jeg også å teste utvalgets lojalitet til produktet målt som intensjoner for å spise ...
 • Teamekspansjon : en casestudie av en teamekspansjonsprosess i en nyetablert virksomhet 

  Holand, Stine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-29)
  Denne oppgaven tar for seg hvilke interne faktorer som kan ha betydning for en nyetablert virksomhets teamekspansjonsprosess. Nettopp hvordan et entreprenørteam tenderer til å utvikle seg over tid har fått liten oppmerksomhet i tidligere studier. En teamekspansjonsprosess vil nok være utfordrende for de fleste bedrifter, og da spesielt i nyetablerte virksomheter som har få tidligere erfaringer å ...
 • Tromsø kommune Eiendom : en lærende organisasjon? 

  Johnsen, Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-15)
  Tema i oppgaven kan plasseres innenfor organisasjonsteorien, nærmere bestemt innenfor læring i organisasjoner og den lærende organisasjonen. Jeg skal se om mål TKE hadde før samlokaliseringen har blitt oppnådd innenfor disse områdene. Videre vil jeg se på om, eller i hvilken grad TKE er en lærende organisasjon. Foregår det noe som helst læring på organisasjonsnivået, eller skjer dette bare på ...
 • Opplæring av nyansatte. En kunnskapsorganisasjons bruk av institusjonaliserte oppskrifter 

  Robertsen, Børge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-08-27)
  Denne oppgaven tar for seg hvordan en kunnskapsorganisasjon bruker institusjonelle oppskrifter for å lære opp de nyansatte. Dagens generasjon (”The Millenials”) arbeidstakere har i dag andre preferanser ved valg av jobb, enn det tidligere generasjoner hadde. Dette i kombinasjon med fremveksten av et kunnskapsbasert samfunn og et stramt arbeidsmarked har ført til at dagens kunnskapsorganisasjoner ...
 • Fagforeningers rolle i hyppige omstillingsprosesser - ressurs eller bremsekloss? 

  Bratteng, Alfred (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2007-05)
  Temaet for denne oppgaven er rollen til fagforeninger i omstillingsprosesser. Rollene er da definert som enten ressurs og samarbeidspartner og som bremsekloss og vaktbikkje for medlemmenes rettigheter og vilkår. Målet er å bidra til en bevissthet rundt fagforeningens muligheter som en bidragsyter i omstillinger, gjennom den kompetanse de innehar gjennom sitt fagområde. Oppgaven bygger på et teoretisk ...
 • Entreprenørskap og sted 

  Ellingsen, Brynjar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-13)
  De seneste årene har det vært et økende fokus på entreprenørers bidrag til verdiskapning. Høykonjunktur og oppblomstring av eksisterende så vel som nye næringer i form av oljeutvinning og anleggsarbeid har gjort steder som Hammerfest og Kirkenes til fremtredende byer i Nord-Norge, og disse holdes frem som ”rosenrøde” eksempler på hva som kan skapes også i Nord-Norge. Frisk kapital og arbeidskraft ...
 • Motiver og barrierer for norske bedriftsetableringer i Nordvest-Russland. En analyse av to bedrifters etablering i Murmansk 

  Nilsen, Espen Lauvlund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
  Temaet for denne oppgaven har vært norske bedriftsetableringer i Nordvest-Russland. Valget av tema ble gjort med bakgrunn i at jeg personlig syns (Nordvest-)Russland er en spennende region og at næringsutvikling og –etablering er et meget interessant fagområde. Nordvest-Russland, med sitt store markedspotensial og nærhet til Norge, burde være et viktig satsingsområde for norske selskaper. Samtidig ...
 • Internasjonalisering av internetthandelen - eksemplet Canis AS 

  Hellesvik, Tom Espen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
  Denne masteroppgaven tar for netthandelsaktøren Canis AS (www.canis.no, www.canis.se, www.canis.dk og www.canis.fi) og deres videre internasjonalisering. Bedriften er en av Nordens største nettsteder for hundeeiere, og hovedproduktene deres er tidsskriftet og diverse hundebøker. Oppgaven har som formål å se på hvilke suksessfaktorer de har benyttet seg av i utvidelsen til nabolandene. I tillegg ser ...
 • Teambasert entreprenørskap. En casestudie av en etableringsprosess 

  Stokland, Siren Eilertsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
  Da det lenge har vært fokus på en entreprenør som alene går gjennom en etableringsprosess og starter opp en virksomhet, har det i de siste årene blitt mer fokus på entreprenørteam. Et entreprenørteam er flere personer som går sammen gjennom etableringsprosessen med å starte opp en virksomhet. Denne etableringsprosess starter opp med en ide, og om prosessen blir vellykket, ender opp med etablering ...