Recent additions

 • The relative effects of farm management versus climate on lamb autumn weights 

  Pedersen, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
  Abstract In this study I ask if farm management have such large effects on sheep (Ovis aries) production that climatic studies could be improved by taking it into account. The relative effects of climate and farm management on autumn live weights of lamb were studied in Troms, northern Norway. A mixed method approach was used, including analyses of multiple databases, as well as qualitative, ...
 • Tilleggsfôring av rein i Norge og konsekvensene dette har for naturmiljøet 

  Nilsen, Jens Olaf Øverli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-18)
  Reindriften i Norge praktiserer tilleggsfôring av rein på utmarksbeite i stadig større grad. Fôringen skjer i all hovedsak på vinterbeite, under flytting og i kalvingsperioden. Praksisen med å tilleggsfôre rein på utmarksbeite kan potensielt introdusere nye svartelistede plantearter i beiteområdene. I Norge brukes det mest fôr i form av surfôr pakket i rundballer, men også tørrhøy og pellets ...
 • Silica accumulation in grasses in response to a large scale herbivore exclosure experiment 

  Herranz Jusdado, Juan German (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-10)
  Silica defenses in grasses have been recently proposed to be important for plant-herbivore interactions. High silica levels in grasses have been found to have a negative impact on herbivores performance and act as an herbivory deterrent. Moreover, accumulation of silica has been proposed to be inducible, i.e. highly grazed grasses accumulate silica in their leaves. In order to assess whether silica ...
 • Spatial and temporal variation in abundance of willow ptarmigan Lagopus lagopus and rock ptarmigan Lagopus muta in Finnmark county, Norway : evaluation of methods for population monitoring 

  Bolstad, Johannes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-15)
  Abstract: Sustainable harvesting requires reliable quantitative estimates of pre-harvesting population size, however, within low management budgets, good quality predictions are often difficult to obtain. For the popular game species willow ptarmigan (Lagopus lagopus) estimates of population density or relative indices are often obtained from line transect surveys, however, the quality of estimates ...
 • Å råde eller ei? : holdninger til allemannsretten, vern og forvaltningsnivå blant tilreisende og lokale i fire norske verneområder 

  Borge, Eivind Høstmark (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06)
  Gjennom de siste 20-30 år har det vært en desentraliseringstrend i forvaltningen av verneområder med mål om økt deltagelse og større bruk av lokal kunnskap. Trass gode intensjoner har desentraliseringsforsøkene hatt blandet suksess, blant annet grunnet et forenklet syn på lokalsamfunnet som en homogen enhet. For å belyse dette ble det i 2009 og 2010 gjennomført to spørreundersøkelser i fire norske ...
 • Vandringsmønster til sjørøye og sjøørret i et nordnorsk fjordsystem 

  Suhr, Amund Heitmann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11-15)
  Det eksisterer lite kunnskap på marin sjøvandring til sjørøye og sjøørret, data som er viktige for å forvalte disse artene i framtiden. På bakgrunn av dette, ble tjue sjørøyer og tjue sjøørreter merket med akustiske merker fra Halsvassdraget i Finnmark. Fiskene ble fulgt ved hjelp av 50 automatiske lyttestasjoner, som var som var fordelt på tre transekt. Resultatene viste at artene fordelte seg ...
 • Betydningen av lufttemperatur og snømengde for årlig tilvekst hos røye (Salvelinus alpinus (L.)) på Svalbard 

  Bjørvik, Eigil Tofte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-05)
  Sommersonevekst i otolittene hos røye (Salvelinus alpinus) ble korrelert mot lufttemperatur og snødybde i tre vassdrag på Svalbard. Det var en positiv korrelasjon med høy temperatur, og en negativ korrelasjon med snødybde.
 • Gammaherpesvirus in semi-domesticated reindeer (Rangifer tarandus tarandus) in Finnmark County, Norway 

  Ihlebæk, Hanne Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
  Gammaherpesvirus causes the disease, malignant catarrhal fever (MCF), in wild and domestic ruminants worldwide. In Norway MCF occurs sporadically in wild and domestic ruminants. The present study examined the extent that semi-domesticated reindeer (Rangifer tarandus tarandus) in Finnmark, Norway, are exposed to gammaherpesvirus. A serological screening was performed to determine the prevalence of ...
 • Vekst, diett og stabile isotoper hos yngel av Atlantisk laks Salmo salar L. fanget i bekk- og hovedelv i Tanavassdraget 

  Johnsen, Kjell Magne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-08)
  Tidligere studier fra Tanavassdraget har vist omfattende vandring av lakseparr (lakseyngel) bort fra gyte- og oppvekstområdene i hovedelva og opp i små sidebekker der det ikke foregår gyting av laks. Det er dokumentert bedre vekst i bekker enn i hovedelva, og undersøkelser av næringsforhold indikerer høyere mattilgang i bekk enn i hovedelv. Det er manglende kunnskap om hvordan lakseyngelens habitatvalg ...
 • Økologiske kriterier for en bærekraftig forvaltning av reindriften 

  Kemi, Karen Inga (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11)
  Reindrifta i Vest-Finnmark er for tiden inne i en prosess der økologiske kriterier for en bærekraftig forvaltning skal identifiseres. Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvilke kriterier som kan egne seg som effektive, rettferdige og legitime standarder for fastsettelse av høyeste reintall. Jeg baserer meg på kvalitative intervjuer av reineiere og dokumentanalyse av reindriftsforvaltningens ...
 • Reindeer faeces and burning alleviates allelopathic effects of Empetrum humus on local plants 

  Fodstad, Cathrine Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
  Empetrum hermaphroditum is one of the dominant species in many reindeer summer grazing areas in Northern Norway, forming unproductive, late successional stable vegetation covers. As studies of amount, and effect of, plant secondary metabolites emerging from E. hermaphroditum indicates strong inhibitory effect on other organisms, it is considered an invasive and allelopathic species. To investigate ...
 • Hvordan er tap av lam relatert til driftsform og rovdyrtetthet? 

  Spansvoll, Camilla Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
  Rovdyr er noe som fascinerer og engasjerer. I den sammenheng er det er gjort uttalige studier av rovdyr, både nasjonalt og internasjonalt. Den norske forvaltingen står ovenfor store utfordringer i det videre arbeidet med norske rovdyr. Mye av disse utfordringene er skapt av at forvaltningen over lengre tid hovedsakelig er blitt styrt av politiske interesser, og i mindre grad av innspill fra ulike ...
 • Evaluering av lokalprodusert gresspellet som fôr til rein og effekt av melassetilsetning 

  Hamnes, Anders (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-14)
  Kommersiell produksjon av pelletert fôr til drøvtyggere skjer i dag i bulkskala, og bruken av slikt fôr har økt også i reindrifta. Det har samtidig skjedd en stor investering i infrastruktur og utstyr i landbruket i reinbeiteområdene. Sammen med økt tilgjengelighet av lokale pelleteringsverk kan landbruket bidra positivt med produksjon av krisefôr til rein. Dette prosjektet har fokusert på lokalproduksjon ...
 • Nasjonalparkforvaltning i Nord-Norge. Interpretativ guiding som strategi i miljøforvaltningen 

  Fagerli, Vegard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-29)
  Interpretativ guiding er et nytt begrep i norsk sammenheng. En interpretativ guide kommuniserer lokal kultur, miljøholdninger og ferdselsnormer til brukere av nasjonalparken, med det mål å skape mening og relasjon til stedet. Bakgrunnen for denne studien er vedtak fra Stortinget (Stortingsproposisjon nr. 65, 2002-2003) om satsning på økt turistmessig bruk av våre verneområder. Reisa nasjonalpark ...