Recent additions

 • Hvorfor utfordrer Russland det norske regimet i Fiskevernsonen? 

  Brustind, Sunniva Leonora (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-15)
  Fiskevernsonen har skapt utenrikspolitiske utfordringer for Norge. Det hersker stor uenighet om hvilket forvaltningsregime som skal gjelde her og Norge står alene i dette spørsmålet. En av Fiskevernsonens sterkeste kritikere er Russland, som i mange år har uttrykt misnøye med det norske forvaltningsregimet. Dette er til tross for at Russland innehar en svært privilegert stilling i Fiskevernsonen og ...
 • The cold consequences of war - An investigation into the effects of the Ukraine war on Russia's Arctic strategy 

  Nøhr, Nanna Østergaard (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-12-20)
  This thesis examines how the ongoing war in Ukraine has affected Russia’s activities in the Arctic and to what extent these effects have caused Moscow to deviate from its official Arctic strategy, policies and activities. For centuries, the Arctic has played a visible role in Russian history. It has gone from being the land of opportunity and exploration during the Tsarist period, to constituting ...
 • Frontier Capitalism: Norwegian Business Ventures in Northwest Russia 1986 – 2014 

  Aaland, Kevin Norman (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-12-06)
  Since the dissolution of the Soviet Union, and the subsequent introduction of capitalism and market economy in the 1990s, several Norwegian companies have attempted to establish a profitable business in Russia. Many have failed, while a few have managed to thrive. The aim of the research is to explain the inconsistency of Norwegian business presence in Northwest Russia, the reasons why companies ...
 • Aleksandr Geljevitsj Dugin i russisk politikk og åndsliv fra 1980-2005. 

  Berntzen, Oda Knutsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-27)
  Oppgaven tar for seg Aleksandr Dugins utvikling fra 1980-2005 gjennom å se på tre av hans litterære verk fra 1993, 1997 og 2005. Jeg ser også på det russiske politiske sfæren i dette tidsrommet for å forklare Dugins utvikling som person. Jeg har også presentert det russiske bakteppet for Dugin, en rekke idehistorikere i 1840-tallets Russland og videre i mellomkrigstiden. Jeg ser også kort på kirkens ...
 • Fra «Gospodin Da» til «Gospodin Njet». Andrej Kozyrevs utenrikspolitiske orientering, med vekt på forholdet til Norge. 

  Ryen, Merete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
  Andrej Vladimirovitsj Kozyrev var den første utenriksministeren i det nye Russland etter Sovjetunionens fall. Han opplevde omleggingen av et politisk system til et annet, og satt som utenriksminister i de seks første, stormfulle årene av Russlands nye start. Denne perioden var preget av kaos, motstand og nye muligheter. Kozyrev var en liberal vestvendt som forsøkte å åpne Russland for resten av ...
 • Majdan 2013–2014: Plassen, protestene, drivkreftene. 

  Hansen, Arve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-13)
  This thesis examines the Ukrainian revolution (2013-2014) in Kyiv: Where did the discontent come from? What functions did the Maidan (Independence Square) have? What motivated and organised the protesters? What was behind the violence? Ukraine is more diverse than often presented by the media. Discontent comes from two main problems: poor economy and a corrupt elite. Maidan’s physical attributes and ...
 • Sovjetrussiske holdninger til Norge og nordmenn fra 1917-1930: Fra store forventninger til moderat interesse 

  Andersson, Ola Goverud (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-14)
  I oppgaven undersøkes sovjetrussiske holdninger til Norge og nordmenn i perioden 1917–1930. Det er tre typer primærmateriale som ligger til grunn for gjennomgangen: 1) Utenrikspolitisk korrespondanse fra perioden (her er det særlig den interne korrespondansen mellom NKID sentralt og Den russiske representasjonen i Kristiania / Oslo som er vektlagt), 2) sentral-avisene Pravda og Izvestija, og 3) ...
 • Norsk-sovjetisk fiskerisamarbeid 1955-1965 

  Johansen, Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
  Avhandlingen er en fremstilling av fiskerisamarbeidet som ble etablert mellom Norge og Sovjetunionen i kjølvannet av statsminister Einar Gerhardsens besøk i Moskva i 1955. Gerhardsen og den sovjetiske statslederen Nikita Khrusjtsjov ble enige om å inngå en kulturavtale, og innfor dette inngikk et vitenskapelig-teknisk samarbeid innenfor fiskeriene. Perioden i avhandlingen er årene 1955–1965, og tar ...
 • Den kalde freden: Sovjetiske presseoppslag om Norge 1943-1948 

  Nordheim, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
  Oppgaven har som formål å undersøke synet på «den andre» i det norsk-sovjetiske naboskapet i perioden 1943 – 1948. I dette tilfellet, det synet på Norge som kom til syne i sovjetiske aviser, med fokus på Nordvest-Russland. Jeg har gjort en sammenlignende studie: På den ene siden har jeg sett på avisene i Arkhangelsk og Murmansk oblast, dvs. i Sovjetunionens nordvestlige periferi. På den andre siden ...
 • Russiske oppfatninger om delelinjeavtalen i Barentshavet 

  Ims, Malin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-22)
  Denne oppgaven handler om russiske oppfatninger om delelinjeavtalen i Barentshavet, inngått i 2010 mellom Norge og Russland. Hovedmålet for oppgaven har vært å avdekke disse oppfatningene, men også å belyse bakgrunnen til henholdsvis forkjemperne og motstandernes meninger om den. For å svare på disse problemstillingene har jeg i hovedsak undersøkt russiske aviser gjennom databasen East View, hjemmesider ...
 • Jakta på russisk stordom. Ungdomsrørsla Nasjis idéhistoriske rammeverk i to politiske manifest 

  Dischler, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
  Denne masteroppgåva er ei kvalitativ tekstanalyse av to politiske programfråsegn publisert av den Kreml- og Putin-venlege ungdomsrørsla Nasji. Oppgåva har som føremål å identifisera det idéhistoriske grunnlaget som rørsla byggjer på, både frå fortida og samtida. Studien viser at Nasji i all hovudsak trekkjer fram døme på tidlegare stordom, frå tsar Peter den Store og tsar Aleksandr den andre, til ...
 • Naboskap, oppfatningar og delelinjeforhandlingar 1985–1992 : ei framstilling av delelinjeforhandlingane i Barentshavet slik dei blei sett i norske og sovjetiske/russiske aviser 

  Myklestad, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06)
  Oppgåva er ei framstilling av delelinjeforhandlingane i Barentshavet mellom 1985 og 1992 slik dei blei oppfatta i norske og sovjetiske/russiske aviser. Fram til drøftingane bryt saman i 1992, må perioden i grove trekk sjåast som ei tid med stor optimisme i delelinjeforhandlingane. Dette viser seg og i avisene, men på svært ulike måtar i Noreg og Sovjetunionen/Russland. Dei sentrale avisene i Moskva ...