Nye registreringer

 • Hvordan brukes storytelling som verktøy i omdømmebygging. En teoretisk tilnærming til fortelling som omdømmebygger 

  Solvang, Erling Mickal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-15)
  Hvordan kan man bruke storytelling som verktøy i omdømmebygging? Denne oppgaven er bygd rundt begrepet omdømmebygging og historien, eller storytelling, som en drivkraft i omdømmebygging. Problemstillingen i denne oppgaven er besvart gjennom søk i eksisterende litteratur gjennom en litteraturstudie. Grunnen til at jeg valgte denne metodiske tilnærmingen, er metodens egnethet for å kunne gi svar ...
 • We are waiting for Behar. A study of kinship and reciprocity as mechanisms for cooperation in Albania 

  Dogani, Bulent (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-10)
  This thesis demonstrates how regional differences, have contributed to the development of two cooperating strategies for the purpose of increasing economic resources. By utilizing mechanism such as kinship and reciprocity, the local have developed different networks throughout the town in order to take advantage of summer tourism.
 • Methane emissions are lower from reindeer fed lichens compared to a concentrate feed 

  Hansen, Kia Krarup; Sundset, Monica Alterskjær; Folkow, Lars; Nilsen, Marte; Mathiesen, Svein Disch (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  Methane emissions from reindeer (Rangifer tarandus tarandus) fed lichens (mainly Cladonia stellaris) and a concentrate feed were determined using open-circuit respirometry. The lichen diet was low in crude protein (< 2.6% of dry matter [DM]), starch (6.0% DM) and acid detergent lignin (2.0% DM) compared to the concentrate feed (12.7, 22.5 and 7.2% DM, respectively), and high in neutral detergent ...
 • Metakonstruksjonssammensetninger 

  Nesset, Tore (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  Denne artikkelen retter oppmerksomheten mot en type norske sammensetninger som har vært lite påaktet i faglitteraturen, og drøfter et viktig spørsmål i nordisk og allmenn språkvitenskap, nemlig hvordan språkbrukere tolker sammensetninger. “Metakonstruksjons­sammen­setninger” er sammen­­setninger av typen petroleumshimmel som er vanskelige å tolke uten kontekst, men som i konstruksjoner som ikke en ...
 • Målstyring på NAV-kontor 

  Sæther, Maria (Chronicle; Kronikk; Manuskript, 2016-11-14)
  <i>Introduction</i>: Du kommer til ditt lokale NAV-kontor og ber om å få en samtale med din veileder. Du får vite at det kan ta tid. Årsaken kan være at veiledere i NAV kan ha ansvar for mange brukere, og hverdagen er ofte travel. Men visste du at NAV har et målstyringssystem som kan virke inn på hvordan NAV-veilederne prioriterer? Forskningen jeg er i gang med viser at målstyringa ikke alltid ...
 • Kan man gjøre litt av alt samtidig? 

  Sæther, Maria (Chronicle; Kronikk, 2018-10-05)
  <i>Ingress</i>: Når ansatte skal jobbe med flere arbeidsfelt samtidig, kan kvalitet og fokus falle. Kanskje er spesialisering nødvendig for å sikre effektivitet og høy kvalitet?
 • Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem Home sweet home? 

  Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-22)
  Denne artikkelen undersøker hvordan eldre kvinner og menn med varierende omsorgsbehov opplever sitt hjem. Hva bidrar til å skape trygghet i egen bolig, og hva er deres tanker om og eventuelt erfaringer med flytting? Artikkelen analyserer data fra hjemmebesøk og dybdeintervjuer med 28 eldre kvinner og menn bosatt i to distriktskommuner. Studien belyser ulike dimensjoner som er med på å skape trygghet ...
 • Fra monopol til åpen konkurranse. En studie av hvordan boligbyggelag har tilpasset seg endring av borettslagsloven 

  Jørgensen, Sondre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-07)
  Borettslovene er fellesbetegnelse på Lov om burettslag og Lov om bustadbyggjelag. De opprinnelige lovene av 4.februar 1960 ble endret 06.06.2003, med virkning fra 15.08.2005. Den nye borettslagsloven er en oppmyking av lovverket, og med lovendringene som utgangspunkt vil jeg sette boligbyggelag som samvirkesammenslutning under forskningslupen. Jeg har gjennom denne masteroppgaven studert hvordan ...
 • Introduksjon til vektorer i norske lærebøker og i en undervisningsfilm 

  Fyhn, Anne Birgitte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
  <i>Norwegian abstract</i>: Vektorer introduseres andre år på videregående skole i Norge. Denne teksten undersøker hvordan læreverkene og en klatrefilm introduserer dette emnet og hvorvidt filmen kan supplere bøkene. Film og lærebøker undersøkes ut fra samme kriterier. Fordi bøkene bygger på læreplanen, presenteres først en oversikt over vektorers plass i norske læreplaner. Analysene viser at filmen ...
 • Nietzsche's Ethics of Power and the Ideas of Right, Justice, and Dignity 

  Himmelmann, Beatrix (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  In this article, I first show in which ways Nietzsche’s doctrine of the will to power informs his understanding of practical ideas, such as right, justice, and dignity. Subsequently, I challenge his view by contrasting it with approaches that emphasize the significance of thinking beyond power relations. Particularly, I draw on arguments brought forward by three major figures of the philosophical ...
 • Norske persepsjoner om Russland, 1991 - 2018. Hvordan debatten ovenfor Russland påvirker norske persepsjoner 

  Rydheim, Sindre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-09)
  Norge og Russland deler en lang forhistorie som strekker seg langt tilbake i tid. Denne oppgaven tar for seg å se på utviklingen av norske persepsjoner i nyere tid, altså etter Sovjetunionens oppløsning frem til i dag. Oppgaven belyses videre gjennom et historisk bakteppe som trekkes tilbake til Pomorhandelen i Norge, og slutten av 1700-tallet i Europa. Norske persepsjoner ovenfor Russland er ...
 • Fishing for Fishers: Recruitment of fishers in three communities in Nordland 

  Swensen, Marit Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  This thesis examines the development of recruitment within fisheries in recent years in three North Norwegian coastal communities. Recruitment of fishers is vital for the survival of coastal fishery communities, as well as for the cultural identity of the people living in them. Traditional fisheries have sustained coastal communities for centuries and were the reason the coast was inhabited in the ...
 • Clyde River and the National Energy Board: The Prospects for Legal Reconciliation 

  Moriarity, Catherine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-03)
  This thesis aims to address uncertainty within the legal regulatory environment of the duty to consult in Canada. It will examine the role of the National Energy Board in conducting consultations with Indigenous peoples when their rights may be adversely impacted by natural resource development projects. In Clyde River et. al. v. Petroleum Geo-Services Inc., 2017, the Supreme Court of Canada found ...
 • Mutual dependency: Young male migrants from the Central African Republic in urban Cameroon 

  Waage, Trond (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
  Abstract. Rural Central and Western Africa is losing its population to cities (Adepoju, 2005). The young men described in this article have left poor economic conditions in the Central African Republic for a better life in Cameroon. They are mostly orphans who left their homes before the age of 15 and, through various paths, found their way to Tongo, a Muslim neighbourhood in the centre of the ...
 • Nærmeste leders rolle i en organisasjonsendring. En undersøkelse av mellomleders rolle i Closing The Gap ved Hammerfest LNG 

  Berglund, Kent Robin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-02)
  Temaet for denne oppgaven er hvordan nærmeste leder kan skape beredskap og engasjement rundt en organisatorisk endring. Dette undersøkes gjennom en studie av hvordan man har lyktes med en organisatorisk endring ved Hammerfest LNG. Hammerfest LNG har gjennom en endringsprosess kalt Closing The Gap gjennomført mange tiltak for å imøtekomme historiske svakheter ved driften av anlegget. Oppgaven vil ha ...
 • El uso de metáforas en la construcción del discurso sobre el sexismo: la situación de México 

  Mortensen, Renate Carrera (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-09-17)
  I denne oppgaven tar jeg for meg bruken av metaforiske konstruksjoner og dens formål i analysen. Jeg tar frem teamet om sexisme i Mexico, der jeg bla. analyserer tre artikler som er publisert i México og derfra ser på valg av metaforer og dens fremstilling av temaet. Kombinasjonen av den metaforiske presentasjonen i tekstene og temaet er noe jeg synes er veldig interessant.
 • Forebygging av psykososiale vansker i barnehagen. En kvalitativ undersøkelse fra et prosjektarbeid i en Finnmarksbarnehage der innhøsting fra naturen har vært sentralt 

  Persen, Ingar Røberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-01)
  Denne oppgaven er en kvalitativ studie som handler om forebygging av psykososiale vansker i barnehagen gjennom prosjektarbeid der innhøsting fra naturen står sentralt. Formålet med studien har vært å få en dypere forståelse for om et slikt prosjektarbeid har noe positivt å tilføre det psykososiale miljøet. Studien ble gjennomført som kvalitative intervjuer der tre pedagogiske ledere fra storbarnsavdelinger ...
 • En gåte pakket inn i et mysterium inni en hemmelighet. En lesning av Jan Kjærstads Rand. 

  Punsvik, William Enoksen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-30)
  I denne avhandlingen ligger hovedfokuset på å forstå Rand av Jan Kjærstad. Men det er en intrikat roman. Det er en roman med et meningsinnhold som for leseren kan være umulig å forstå. Vi følger Rand-personen som hjelper politiet med å løse drapene han selv har begått. Han formulerer seg på en måte som tilser at han er fullstendig klar over at han har myrdet. Samtidig som han tilsynelatende er klar ...
 • Lærebøkenes makt over multimodale teksters prakt. En studie av tre lærebøkers fokus på multimodale tekster 

  Kristiansen, Frida Kathrin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-16)
  Multimodale tekster er en teksttype man ser i økende grad i samfunnet, og derfor er det viktig at elever får tilstrekkelig opplæring i denne teksttypen. Lærebøkene er viktige hjelpemidler i opplæringen, og derfor har jeg valgt å se på hvordan lærebøkene tar for seg multimodale tekster. Målet med denne oppgaven er å besvare følgende problemstilling: Hvordan behandles emnet multimodale tekster i ulike ...
 • Andvake-trilogien – en etisk tolkning. Det uklare skillet mellom godt og ondt i Jon Fosses Andvake-trilogi 

  Skyum, Hedda (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Masteroppgaven er en etisk perspektivert tolkning av Jon Fosses Andvake-trilogi. Jeg har sett på forholdet mellom det gode og det onde i trilogien, og hvordan trilogiens personer er fremstilt. Dette har jeg gjort ved å gi sentrale personer karakteranalyser forløpende i analysekapitlene. Masteroppgaven inneholder fire analysekapittel: Det første analysekapitlet handler om hvem som er gode og onde i ...

Vis mer