Recent additions

 • Maritime Human Ecodynamics of Stone Age Arctic Norway: Developing middle-range causal linkages between climate forcing, demography, and technological responses 

  Jørgensen, Erlend Kirkeng (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-11-06)
  This thesis has two overarching goals. One is to reconstruct human population dynamics in Stone Age Arctic Norway (12.000-2000 cal BP). The other is to explain the demographic changes as population ecological phenomena. Thus conceived, the project is fundamentally engaged in contributing to the Human Ecodynamic research agenda of investigating the co-evolution of human and natural systems. This ...
 • Scalar Effects in Ground Slate Technology and the Adaptive Consequences for Circumpolar Maritime Hunter-Gatherers 

  Jørgensen, Erlend Kirkeng (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-05-23)
  Ground slate technology is a trademark of circumpolar hunter-gatherers occupying coastal ecotones. However, a causal framework for explaining what drives the apparent adaptive success of slate technology is lacking. Attempting to remedy this, the current paper provides the first palaeodemographic and environmentally informed review of a maritime slate complex. Employing what is arguably the best ...
 • Nyutdannede grunnskolelæreres faglige fordypning og masteroppgave – relevant for skolen? 

  Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-09-07)
  Femårig masterutdanning for grunnskolelærere ble pilotert ved UiT Norges arktiske universitet fra 2010 og innført i Norge fra 2017. Utdanningen innebærer faglig fordypning i tre fag for lærere i 5.−10. trinn, eller fire fag for lærere i 1.−7. trinn. Masteroppgaven skal være profesjonsrettet, praksisorientert og relevant for skolen. Denne kvalitative studien undersøker hvordan de to første kullene ...
 • Kildesortering og gjenbruk blant unge. Bærekraftige praksiser i det sosio-materielle handlingsfeltet 

  Larsen, Mats Ivan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
  Denne oppgaven handler om kildesortering og gjenbruk blant unge. Jeg undersøker hvordan bærekraftige praksiser utføres og oppleves av unge mennesker, og hvilke mekanismer som påvirker disse praksisene. Undersøkelsen baserer seg på kvalitative intervjuer av elleve ungdommer i alderen 16-18 år. Jeg undersøker hvilke indre motivasjonsfaktorer og barrierer de unge har for å gjenbruke og kildesortere, ...
 • Urban dyrking som integreringsarena. Grønne byroms potensialer for inkludering og deltakelse 

  Lydersen, Heidi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  I denne masteroppgaven undersøker jeg hvilke potensialer en urban felleshage har for inkludering og deltakerkompetanser i en multikulturell by. Med et bredt teoretisk felt av steds- og landskapsperspektiv og begreper undersøker jeg hvilke møter som finner sted i hagerommet ved Holt Læringstun, en urban parsellhage i Tromsø. Videre undersøker jeg om, og i så fall hvordan, urbane fellesshager kan skape ...
 • Arbeidslivets disiplinerte kropper. En sosiologisk undersøkelse av et konsern med fokus på ansattes fysiske helse 

  Olovsson, Malin Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Denne studien tar for seg et konsern som fokuserer på å forbedre ansattes fysiske helse igjennom et trenings- og miljøtiltak kalt Spor. Tiltaket fokuserer altså på å forbedre noe mange betrakter som det mest private, nemlig kroppen. Dette er sosiologisk interessant da dette sier noe om trender i vår samtid. Min problemstilling er derfor: Hvordan forholder ansatte seg til at deres arbeidsplass krever ...
 • Reindrift under det grønne skiftet. En studie om sameksistens mellom reindrift og vindkraft 

  Sommer, Preben (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-14)
  I denne oppgaven har jeg undersøkt hvilke konflikter som finnes mellom reindrift og vindkraftsnæringen. Det har jeg gjort gjennom å intervjue reineiere i de respektive områdene og en representant fra Fylkeskommunen, for å forstå hvordan reindriftsutøverne opplever planprosessen som er gjort rundt vedtak som påvirker dem. Videre har jeg gjennomført en dokumentanalyse av vedtakene for konsesjon for ...
 • Papirboken i en digitalisert verden 

  Aune, Marte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
  Papirboken har overlevd gjennom et digitalt skifte i media, til tross for at e-boken er et sosialt fenomen med potensiale i det litterære samfunnet. Problemstillingen til denne oppgaven spør hva e-boken er som et sosialt fenomen. Tidligere forskning viser litteratursosiologi, sammenligninger mellom e-bøker og papirbøker, i tillegg til utfordringer i bokbransjen, konkurranse fra aktører utenfor den ...
 • Kulturfeltet som inntak til integrering. En studie av kulturaktiviteters potensiale som integreringsarenaer. 

  Vatne, Christine Andersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  I denne oppgaven har jeg utforsket kulturaktiviteters potensiale som integreringsarenaer, med utgangspunkt i et flerkulturelt barneteater og en ungdomsklubb i Tromsø. Jeg er opptatt av hvilke implikasjoner deltakelse i slike aktiviteter kan ha for integrering, og hva kulturfeltets metoder bidrar med og til i denne sammenhengen. I en tid der steder i verden stadig blir mer mangfoldige, er det viktig ...
 • Mot et lokalt forankret naturvern. En studie av utviklingen i Lyngsalpan verneområdestyre under ny forvaltningsmodell 

  Lindskog, Ane (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  I 2009 introduserte regjeringen en ny forvaltningsmodell for verneområder der forvaltningsansvaret ble flyttet fra det statlige og faglige byråkratiet, til lokale verneområdestyrer med medlemmer valgt av politiske organ (kommunestyrer, Fylkestinget, Sametinget), noe som i praksis vil si at de fleste er politikere med lokal og regional forankring. I dette masterprosjektet har jeg undersøkt hvorvidt ...
 • Ivar Berg: Språket som vart norsk. Språkhistorie frå urnordisk til 1800-talet 

  Mørck, Endre (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020)
  Språkhistoria til Berg er et alternativ til det som allerede fins av ettbinds innføringer i norsk språkhistorie beregna for universitets- og høgskole-nivå: Almenningen m.fl. (2002), Nesse (2013), Otnes & Aamotsbakken (2017) og Torp & Vikør (2014). Boka til Berg skiller seg imidlertid fra disse ved at den bare beskriver utviklinga fra urnordisk til 1800-tallet og altså ikke dekker heile tidsrommet ...
 • Utdanningsorienteringer hos rural og urban ungdom – et resultat av refleksivitetsprosesser eller determinerende disposisjoner? 

  Ingebrigtsen, Stine Agnete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Denne studien undersøker ungdoms utdanningsorienteringer og hva som former dem. Studien tar utgangspunkt i undersøkelser som finner sosial ulikhet innenfor utdanningssystemet. Blant annet blir sted pekt på som en relevant faktor som har fått for lite oppmerksomhet innen forskningsfeltet. For å undersøke dette benyttes en sosiologisk kvalitativ analyse av 10 intervjuer med elever, der 5 er samlet inn ...
 • Hvordan tenker og jobber ansatte med risiko og beredskap i skolen? Hvordan forstå arbeidet i lys av sosiologi 

  Bruksås, Marius Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  Denne oppgave tar for seg to skoler i Troms, og her ser vi på hvordan informantene tenker og jobber med risiko og beredskap for sin skole. Starten av oppgaven inneholder teori og metode for oppgaven, samt en gjennomgang av lover som kan være aktuelle for skolene som forskes på. Informantene har fått mulighet til å belyse dag til dag-arbeidet med risikovurderinger og beredskap, og de har fortalt om ...
 • En redning fra Island. En studie av en bedriftsetablering i et døende lokalsamfunn 

  Røren, Ane Pedersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Denne masteroppgaven tar for seg lokalsamfunnet Gamvik, og konsekvensene av etableringen til fiskebedriften Gamvik Seafood A/S. Gjennom et feltarbeid sommeren 2018 svarer oppgaven på problemstillingen: «Hvilke konsekvenser har etableringen av Gamvik Seafood A/S hatt for lokalsamfunnet Gamvik?», og tre forskningsspørsmål: «Hvilke ringvirkninger kan ses i lokalsamfunnet Gamvik som følge av bedriften ...
 • Nettverksdannelse for forvaltningsendring av turistfiske. Nettverksdannelse for samstyring av en kompleks næring i vekst 

  Jahr, Synøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Turisme er en av de raskest voksende næringene globalt, og har også økt kraftig i Norge. I Nord-Norge har opplevelsesturisme i form av turistfiske blitt en utstrakt næringsvirksomhet langs kysten. Denne næringsformen har potensiale for å bidra med lokalt forankret verdiskapning i små kystsamfunn. I mange småsamfunn har næringsformen skapt arbeidsplasser og verdiskapning. Likevel har også useriøse ...
 • Livsmestring i skolen - Svaret på ropet om mer kompetanse i psykisk helse i skolen? En kvalitativ dokumentanalyse av ulike aktørers ønsker og forventninger til undervisning om psykisk helse i skolen 

  Håkestad, Eivind Bergsmyr; Holmen, Iselin Catharina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
  Hensikten med denne studien er å undersøke fremveksten av det nye tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring som innføres i skolen høsten 2020. Vi identifiserer først ønsker fra ungdommer og eksperter knyttet til undervisning av psykisk helse i skolen. Deretter analyserer vi den politiske prosessen som lå til grunn for innføringen av folkehelse og livsmestring. Gjennom studien undersøker vi i ...
 • Being, learning, doing: A palace for the children? A Tween’s Library Seen from the User’s Perspectives 

  Vold, Tonje; Evjen, Sunniva (Chapter; Bokkapittel, 2020)
  In this chapter we investigate the library’s empowering aspects within the context of Biblo Tøyen, a library designed and open only for children between ten and fifteen. It is unique in a Norwegian context, but inspired by TioTretton in Stockholm, and the Library of 100 talents in Holland. Both these libraries have been designed and developed with the involvement of users – the children themselves ...
 • "Du tror de ser på deg, men de ser tvers gjennom deg". Blikk og sang i Olaug Nilssens Tung tids tale og Lars Amund Vaages Syngja 

  Stenvold, Ulrikke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  I denne oppgaven har jeg analysert og sammenlignet Olaug Nilssens Tung tids tale (2017) og Lars Amund Vaages Syngja (2012). Ved å se på motivene blikk og sang, har jeg drøftet hvordan foreldreperspektivet vises, hvordan det er en identitetstematikk knyttet til hvem de autistiske barna er, og hvordan foreldrene ser seg selv. Foreldrene skriver både om og til sine språkløse barn, og tolker derfor barna ...
 • Respons som katalysator for utvikling av akademisk tekstkyndighet 

  Kvendbø Hegstad, Torvid Olve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Det å skrive, spesielt i høyere utdanning, er en mangefasettert kompetanse som krever mye øving og veiledning. For at studenter skal kunne lykkes i høyere utdanning er det essensielt at de vet hvordan man uttrykker seg skriftlig. Ettersom universitetet er en instrumentell institusjon som hovedsakelig måler kunnskap gjennom skrift, er det særlig viktig å lære studentene hvordan de skal formidle ...
 • «Derfor har vi lite felles å bygge på når samer og norsktalende nordmenn skal forsøke å forstå hverandres språk». En kritisk nærlesing av læreverk i norskfaget på ungdomsskoletrinnet 

  Markusson, Elin Furu (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  Denne oppgaven handler om hvordan samiske språk og språkforhold framstilles i lærebøker i norskfaget på ungdomsskoletrinnet. Det empiriske materialet består av fem basisbøker i norskfaget på ungdomsskoletrinnet utgitt av Gyldendal i perioden 1997–2014, og den metodiske og teoretiske tilnærminga er en kritisk diskursanalyse. Jeg har brukt det Foucault (1970) har pekt ut som tre interne prosesser som ...

View more