Recent additions

 • Vestlige selvbilder og (fiende)bilder av Russland. En diskursanalytisk identitetsanalyse av Vestens samtidsrepresentasjoner av seg selv og Russland 

  Edvardsen, Astri (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-04)
  Denne studien undersøker vestlige selvbilder og (fiende)bilder av Russland i samtidens konfliktfylte relasjon. Siden Ukraina-konflikten fra 2013/14 har forholdet mellom Vesten og Russland vært svært spent. Dette har blant annet kommet til uttrykk gjennom det som – med fokus på den vestlige siden av relasjonen – kan betraktes som maling av et fiendebilde av Russland og et ‘selvberettiget’ selvbilde. ...
 • A glove for two hands. Life history of a fisher-woman along the Adriatic coast 

  Lanci, Valentina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-16)
  Abstract thesis The reflections contained in this thesis are a chronicle of my fieldwork in Italy. I explored a coastal community in a peculiar area called Trabocchi's Coast located in the Abruzzo Region, along the Adriatic Coast. My inquiry has been a video camera based fieldwork within and around the maritime area where I was born, thus identifying my fieldwork as a kind of anthropology at home. ...
 • Earth, Air, Fire, Water and the Big Smoke. Urban Paganism: Ritual performance, identity construction and meaning making within and without the city. 

  Ryan, Christopher (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  The dilution and/or disappearance of religious ideals throughout western societies has been identified as a result of the turn of the enlightenment, the advent and advancement of scientific rationale, processes of industrialization and fundamentally the political and societal separation between church and state (Nietzsche 1882, Jung 1964). Post-enlightenment philosophies have worked to distance ...
 • Ansvarlig reiseliv i spenningsfeltet vern og utbyggingsinteresser, -En studie av reiselivsutvikling i verdensarvområdet Vega 

  Hansen, Enid Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-12-03)
  Intensjonen med denne oppgaven har vært å utforske hvordan ansvarlig reiseliv forhandles i en kommune med sterke verne – og utbyggerinteresser. For å belyse dette har fokuset vært å studere hvilke stedskvaliteter som vektlegges i forhold til vern, og hvordan disse forhandles i arbeidet med reiselivsutvikling. Det har også vært viktig å se på hvordan begrepet bærekraft artikuleres, samt hvordan verne ...
 • Byutvikling gjennom offentlig samarbeid med kunstnere, en kunst i seg selv? En studie av Tromsø kommunes KORO-prosjekt og samarbeid med lokale kunstnere rettet mot byens sentrumsutvikling 

  Utheim, Ingeborg Westad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-29)
  Oppgaven handler om Tromsø kommune og KORO- Kunst i offentlige rom sitt samarbeid med lokale kunstnere i forbindelse med det pågående Tromsø Sjøfront-prosjektet. Hensikten har vært å undersøke utfordringer og potensialer for slike samarbeid mellom det offentlige og kunstnerne. Oppgaven tar for seg perspektivene til to kommunale planleggerne og fire av de lokale kunstnerne som har deltatt både i ...
 • Byekst, bompenger, pakker og protester. Hvordan skal Tromsø realisere nullvekstmålet? Og hvorfor ble det så vanskelig? 

  Rønning-Nilsen, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-29)
  Sammendrag Denne oppgaven utforsker hvordan Tromsø kommune skal realisere nullvekstmålet, og prøver å besvare hvorfor dette har blitt så vanskelig. For at Tromsø kommune skal lykkes i å oppnå nullvekst i personbiltrafikken er innføring av bompenger et av de sterkeste virkemidlene. Staten har tilbudt Tromsø å søke om en byvekstavtale, og gjennom prosjekt Tenk Tromsø er det utarbeidet delprosjekter, ...
 • Bugøynes og kongekrabbe – ei redning frå Russland? Ei studie av kongekrabba si betydning for bygdesamfunnet Bugøynes 

  Husøy, Hans (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-15)
  Denne masteroppgåva tek føre seg Bugøynes og kongekrabba, og konsekvensane arten har hatt for dette lokalsamfunnet i Sør-Varanger kommune. Gjennom to feltarbeid sommaren 2018 og vinteren 2019, svarer oppgåva på problemstillinga: «Kva konsekvensar har kongekrabba hatt for Bugøynes?», og to forskingsspørsmål: «Kva utfordringar står sysselsetjingssystemet Bugøynes ovanfor?» og «Korleis kan Bugøynes ...
 • Urespa (“Growing Together”): the remaking of Ainu-Wajin relations in Japan through an innovative social venture 

  Uzawa, Kanako; Watson, Mark K. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-09)
  Urespa, meaning “to grow together” in the Ainu language, is a social venture founded at Sapporo University in 2010. The Urespa club brings Indigenous Ainu and Wajin (i.e. non-Ainu) students together in a curriculum-based environment to co-learn the Ainu language and Ainu cultural practices. The initiative’s aim is to restory the conventional narrative of Otherness in Japan by creating a transformative ...
 • I begynnelsen. Noen betraktninger om språk, landskap og poetologi 

  Greve, Anniken (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-20)
  Artikkelen undersøker muligheten for å la Nord-Norge og Sápmi være utgangspunktet for poetologiske refleksjoner. Med utgangspunkt i kongrastenmellom skaperkraften i Guds ord og menneskespråket knytter den an til den sere Wittgesteins forestilling om hvordan vi blir språklige. Gjennom en modifisering av visse tolkninger av Wittgenstein argumenterer artikkelen for et nært, men komplekst forhold mellom ...
 • Masterveiledning – en utfordring for grunnskolelærerutdanningen 

  Jakhelln, Rachel Elise; Lund, Torbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-11)
  Denne artikkelen tar opp veiledning som utfordring i den nye 5-årige masterutdanningen for grunnskolelærere. Studiens datamateriale er i hovedsak fra møter i et profesjonelt læringsfellesskap hvor lærerutdannerne diskuterte erfaringer fra egen veiledningspraksis. I studien trekker vi veksler på internasjonal lærerutdanningsforskning og profesjonsteori. Masterveiledningen var utfordrende for ...
 • Isaac Olsen - The First Missionary Among the Sami People in Finnmark 

  Willumsen, Liv Helene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-11-04)
  This article deals with Isaac Olsen, a Norwegian who was an itinerant catechist and teacher among the Sami people in Finnmark, Northern Norway. The author claims that Isaac Olsen, as a forerunner to the Sami missionary Thomas von Westen, in fact was the first missionary among the Sami people in Finnmark. Isaac Olsen came to Finnmark just after 1700, learned the Sami language and started his work ...
 • The Ethical Consequences of Criminalising Solidarity in the EU 

  Duarte, Melina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-12-19)
  The aftermath of the European refugee crisis can be said to have sparked a crisis of solidarity. Despite abundant demonstrations of solidarity with refugees and asylum seekers, what many saw as an exercise of their duty to help was made illegal. The critical term that emerged to refer to this conjuncture was “criminalization of solidarity”. In order to include this term in the academic debate, this ...
 • Improving observational blends research: regression modeling in the study of experimentally-elicited blends 

  Wulff, Stefanie; Gries, Stefan Th. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-12-16)
  In this paper, we discuss the results of a blend production experiment and how it relates to previous research that was nearly exclusively based on observational data. Specifically, we study three different findings from published research, namely that (i) the shorter source word contributes more of itself to the blend than the longer source word, (ii) source word2 determines blend stress (more than ...
 • Kyrkja på Tromsøya - ei brekkstong for kong Hans' Sverige-politikk? 

  Berg, Sigrun Høgetveit (Journal article; Tidsskriftartikkel; Preprint; Manuskript, 2019)
  Forholdet mellom konge og kyrkje – mellom kongemakt og kyrkjemakt – står sentralt i europeisk historie mellomalderen igjennom, og i nord får me eit innhaldsrikt døme på ulike sider ved dette forholdet gjennom striden om kallsretten til Tromsø-kyrkja på 1480-talet. Erkebiskop står mot konge, norske interesser står mot danske, og partane må til slutt trekkje inn paven i Roma for å få ei avgjerd. På ...
 • Henning Laugerud: Reformasjon uten folk: Det katolske Norge i før- og etterreformatorisk tid 

  Berg, Sigrun Høgetveit (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-10-14)
  Henning Laugerud si reformasjonshistorie om det katolske Noreg før og etter reformasjonen er eit imponerande og innhaldsrikt verk – nybrotsarbeid frå forskaren, gjennomillustrert frå kunsthistorikaren og lesverdig frå formidlaren. Det er den første boka med eit grunnleggjande kulturhistorisk blikk på dei omveltande endringane i Noreg gjennom reformasjonen. Laugerud tek på seg å forstå og formidle ...
 • "Crafting Our Future Together": Urban Diasporic Indigeneity from an Ainu Perspective in Japan 

  Uzawa, Kanako (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-02-21)
  This dissertation discusses living experiences and stories of urban Ainu youth, Indigenous people of Japan in the twenty-first century. I have weaved my own experiences as a Tokyo Ainu into the discussion in order to illustrate forms of Ainu cultural revitalization in cities. In the thesis, I ask: What attributes in cities facilitate the process of Ainu cultural revitalization? The dissertation ...
 • One Nation Under Melville. An Analysis of Nationalism, Imperialism, and Race in Herman Melville’s Moby-Dick or, The Whale 

  Dahl, Lars Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-01)
  Moby-Dick, or The Whale is a novel famed for its multifaceted nature, due to the myriad of both literary themes and political views that critics can explicate from it. In this thesis I will show how the novel Moby Dick, or the Whale can be interpreted in a manner that engender nation and myth building for the United States, in which the contemporary greatness of the nation makes up for the lack of ...
 • From Villain to Hero. The Shifting Social Role of Vampires in Stoker’s "Dracula" and Meyer’s "Twilight." 

  Skavik, Katrine Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-10-30)
  The following thesis explores the evolution of the vampire narrative through an examination of Bram Stoker’s "Dracula" (1897) and Stephenie Meyer’s "Twilight" (2005). The thesis is divided into two parts: a literary analysis and a pedagogical part. The first part of the study will investigate the novels vampires to examine where the similarities end and the differences begin. This will be explored ...
 • Effektive videregående skoler og distribuert lederskap. Kan kollektiv ansvarlighet forbedre skolens måloppnåelse? 

  Arnesen, Siri Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-10-31)
  Elevgjennomføring har lenge vært et sentralt og tilbakevendende tema innenfor videregående skole. Og betydningen av lederskap for ansattes individuelle utvikling, elevresultater og organisasjonsutvikling har blitt et viktigere moment i skoleforskning. Distribuert ledelse er en lederskapsmodell som har fått stadig større oppmerksomhet fordi den kan bidra til mer effektive skoler med gode elevresultater. ...
 • Læreren sin relasjon til elever som viser en innagerende atferd. En kvantitativ intervjustudie om hva lærere legger vekt på i sin relasjon til elever på barne- og mellomtrinnet som viser en innagerende atferd 

  Strømhaug, Ingrid Vensbakk (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-01)
  Denne kvalitative studien retter søkelyset mot læreren sin relasjon til elever som viser en innagerende atferd i skolen. Problemstillingen er følgende: Hva legger lærere vekt på i sin relasjon til elever som viser en innagerende atferd i skolen? For å belyse problemstillingen har jeg intervjuet fire lærere som har erfaring med å undervise elever som viser en innagerende atferd på barne- og mellomtrinnet. ...

View more