Recent additions

 • Fleksibilisering og femininisering i høyere utdanning:eksemplet desentralisert lærerutdanning 

  Skjelmo, Randi (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-02-08)
  En forløper for dagens fleksible utdanninger ved høgskoler og universitet var de desentraliserte lærerutdanningene som ble igangsatt på 1970-tallet. Flesteparten av studentene den gang var kvinner som ikke hadde anledning til å flytte til et studiested for å ta utdanning. Et uttalt siktemål var å ta i bruk den utdanningsreserven som husmødre representerte. Tiltaket var inspirert av det britiske Open ...
 • Hva er viktig for forståelse? Om maskinoversetting fra nordsamisk 

  Trosterud, Trond; Antonsen, Lene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-01-22)
  Artikkelen presenterer et regelbasert maskinoversettingssystem fra nordsamisk til norsk. Den grammatiske analysen blir gjort med Giellatekno og Divvuns nord-samiske analyseprogram. Vi har skrevet transferkomponenten (transferleksikon og grammatiske regler) innafor rammeverket til det åpne maskinoversettings-systemet Apertium. Artikkelen inneholder ei evaluering av oversatt tekst for to ulike domener. ...
 • On inhibited eventualities 

  Fábregas, Antonio; González Rodríguez, Raquel (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-11-22)
  The existence of negative descriptions denoting events is controversial in the literature, since it implies enriching the semantic ontology with negative events. The goal of this article is to argue that the readings that have been called ‘negative events’—in contrast to sentential negation reading—should be analysed as inhibited eventualities. We will argue that the inhibited eventuality reading ...
 • Using Local Sámi Culture and History to Teach Pupils about Democracy 

  Johanson, Lisbeth Bergum (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-08-11)
  The aim of this study was to investigate how the use of Sámi local culture and history can promote pupils’ democratic education. Teachers in the local community were interviewed because they provided information about how place and region create good opportunities for the use of local history as well as history of the Sámi’s with the aim of producing democratic citizens. Analyses of the teachers’ ...
 • Kveenin kieli ja kulttuuri kahdessa päiväkodissa Pohjois-Norjassa - kielen elvyttämistä ja vähemmistökulttuurin välitystä 

  Niiranen, Leena (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  Kveenin kieli eli kainunkieli kuuluu uhanalaisiin kieliin, koska se ei enää ole vanhemmilta lapsille luonnollisessa kommunikaatiossa välittyvä kieli. Artikkelissa analysoidaan Engeströmin (1987) toiminnan teorian avulla kveenin kielen ja kulttuurin elvyttämistä kahdessa pohjoisnorjalaisessa päiväkodissa. Vain toisessa kuvatuista päiväkodeista pyrittiin kveenin kielen elvytykseen ns. kielipesämenetelmää ...
 • Gorodskaia smertnost’v Norvegii vo vtoroi polovine XIX v.(po materialam prikhodskikh knig Tronheima) 

  Sommerseth, Hilde Leikny; Walhout, Evelien (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-06-29)
  Исследование посвящено детальному анализу смертности в Тронхейме — третьем по величине городе Норвегии во второй половине XIX в. На основе индивидуальных данных о причинах смерти, содержащихся в приходских книгах города Тронхейма, анализируются причины смерти и практики их регистрации, а также те изменения, которые проходили в условиях роста урбанизации и индустриализации. Изучив историю регистрации ...
 • Doubling of Negation 

  Østbø Munch, Christine B.; Garbacz, Piotr (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-08-22)
  Doubling of negation, where a declarative is initiated and finished with negation as shown in (1) below, consists of two different structures: clause-initial negation and clause-final negation, and these need not be related. (1) Inte har jag sett honom inte. (Fenno-Swedish) not has I seen him not ‘I have certainly not seen him’ (Bergroth 1928: 159) Clause-initial negation, which contributes ...
 • Verb placement in relative clauses 

  Bentzen, Kristine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-08-22)
  The Scandinavian languages generally display V2 in main clauses (but see Bentzen 2014a, who discusses clauses introduced by maybe, which constitute an exception to this pattern). However, in embedded contexts, V2 is only available in certain restricted contexts, such as certain embedded that-clauses (see Bentzen 2014b). In most other embedded contexts, such as embedded wh-questions and relative ...
 • Om glede, jubel og selvutvikling. Naturlig fødsel i New Age 

  Kraft, Siv Ellen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-06-30)
  ”Med smerte skal du føde dine barn,” sier Gud til Eva i Første Mosebok, og det som straff for hennes overtredelse av Guds bud. Noen tusen år seinere gjør det fortsatt vondt, men bibelfortellingene konkurrerer med andre fortellinger, enkelte av dem langt mer positive. Blant de mest positive finnes New Age-varianter av naturlig fødsel. Det å føde barn handler her om å ta del i skaperakten, om å ...
 • The EU and the Arctic: European foreign policy in the making 

  Wegge, Njord (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-04-30)
  The EU is currently reviewing its interests in the High North and has recently started developing an Arctic policy. This article aims at explaining this foreign policy expansion by applying a theoretical framework consisting of three levels: (1) the internal level – viewing EU foreign policy (EFP) as the product of an “organization;” (2) the state level – in specifically accounting for the role ...
 • Transnasjonal mobilisering av væpnede motstand: Hvordan bruker Iran ideologien velayat-e faqih i mobiliseringen av militser i Irak? 

  Khurshidi, Dler (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-16)
  Den islamske republikken i Iran har siden revolusjonen i 1979 mobilisert militser i regionen. Disse militsene blir sett på som del av Irans asymmetriske krigførings evne. Denne typen mobiliseringer har skapt bekymringer hos både arabiske og vestlige land. Formålet med denne oppgaven er derfor å besvare forskningsspørsmålet om: Hvordan bruker Iran ideologien velayat-e faqih i mobiliseringen av militser ...
 • Politiske effekter av den norske kommunereformen 2014-2020. Hva er effektene av den norske kommunereformen på lokal og nasjonal valgdeltakelse? 

  Hansen, Oda Marie (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-02)
  Dilemmaet mellom demokratisk legitimitet og demokratisk effektivitet er en klassisk diskusjon innen statsvitenskapen. Det er også spenningen mellom de sentrale myndighetene og regionene innad i et land, og hva det er som driver folket til å delta i politikken (Dahl & Tufte, 1973; Denters, Goldsmith, Ladner, Mouritzen, & Rose, 2014). Territoriale reformer er en av de mest radikale og omstridte ...
 • Velferdsregimers påvirkning på subjektiv helse 

  Strøm, Kristine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-15)
  Velferdsregimer, spesielt de sosialdemokratiske velferdsregimene, antas å ha en positiv effekt på helse. Tidligere forskning har først og fremst fokusert på hvordan velferdsstatene kan typologiseres i ulike kategorier. Tidligere studier har i hovedsak tatt for seg hvordan individbaserte variabler påvirker forholdet mellom velferdsregimer og helse. Lite fokus har imidlertid blitt viet til hvilke andre ...
 • La concordancia en los adjetivos en español: marcado morfológico, significado y transferencia desde el noruego. Un análisis de errores. 

  Møller, Mercedes Teira (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-15)
  Esta tesis consiste en un estudio y análisis de los errores que los estudiantes de nivel inicial de español como lengua extranjera de la escuela secundaria noruega (videregående) cometen en relación con la concordancia del adjetivo. Su objetivo es analizar qué factores intervienen o pesan en los errores gramaticales de los alumnos, pero una parte importante de esta tesis está en relación con la ...
 • Constructing Identities, Countering Identities & Questioning Anarchy - How China’s Belt and Road calls for new understandings in conventional IR 

  Rydjord, Vanja Kristin Talberg (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-02)
  This thesis is a constructivist qualitative case study of China’s ambitious and world-spanning Belt and Road Initiative as an identity building exercise, and it reviews and criticizes popular approaches to the rise of China offered by China threat theory, offensive realism, and classical realism, but also the perspective of power transition theory. It is a theoretical exercise that offers a ...
 • Renessansehagen - utforming og hagekunstneriske motiver 

  Hage, Ingebjørg (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-06-01)
  Med renessansens framvekst i Italia ble det skapt en hagekultur som skulle få betydning langt utenfor landets grenser. Idealene ble hentet fra antikken. De karakteristiske renessansehagene startet blant adelen i Firenze og utviklet seg til store og imponerende anlegg blant overklassen ellers i Italia. Motivene fra renessansehagen spredte seg til den europeiske overklassen, men også til hager ...
 • Kjønn i samisk nysjamanisme : fortida som premissleverandør for nye kjønnskonstruksjonar 

  Fonneland, Trude A. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-12-31)
  Nysjamanar sine konstruksjonar av kjønn er nært kopla til deira konstruksjonar av fortida. Nysjamanar aktualiserar fortida som eit forankringspunkt og som eit grunnlag for identitetskonstruksjon for kvinner og menn i notida. I artikkelen spør eg kva verdiar som vert tillagt menn og kvinner i eit nysjamanistisk miljø. Eg ser på deira søken etter ei ny samfunnsordning der kjønnshierarki skal erstattast ...
 • Vietnamisisk religion : en oversikt med kommentarer til nyere forskning 

  Kristiansen, Roald E. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011-12-31)
  Etter gjenforeningen av Vietnam i 1975, lukket de vietnamesiske myndighetene i stor grad landet og la til rette for en politikk der religionsfriheten hadde klare grenser. Etter at nye politiske linjer ble trukket opp midt på 1980-tallet, åpnet man for et større mangfold både økonomisk og kulturelt. I kjølvannet av denne åpenheten, har dermed det religiøse livet blomstret kraftig opp og blir i ...
 • Soomaaliyeey toosoo «Somaliere vær årvåkne»: Somalisk nasjonalsang fram til 2012 En kvalitativ dokumentanalyse av samfunnsdeltakelse hos unge ressurssterke norsksomaliere 

  Mohamed Nure, Towfik (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-30)
  Formålet med denne studien er å utforske unge ressurssterke norsksomaliernes samfunnsdeltakelse i Norge. Studien tar for seg dokumenter hvor unge norsksomaliere kommer med sine ytringer og perspektiver på samfunnet. Dokumentene studien bruker som empiri, kommer fra forskjellige felter, som musikk, dikt, TV-serier, digitale intervjuer, som er hentet fra podkast, Youtube og TV programmer. I tillegg ...
 • Formidling av ADHD 

  Nordahl, Anette (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-30)
  I denne masteroppgaven har jeg tatt for meg temaet formidling av ADHD. Oppgavens problemstilling har vært «Hvordan formidles ADHD til befolkningen, hva formildes, og hvilke konsekvenser kan innholdet i det som formidles ha for forståelsen av ADHD?». For å svare på problemstillingen har jeg benyttet meg av en kvalitativ diskursanalyse. Jeg har analysert fire dokumenter som har representert fire ...

View more