Recent additions

 • Mass Protests from a Spatial Perspective: Discontent and Urban Public Space in Kyiv, Minsk, and Moscow 

  Hansen, Arve (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-03-17)
  Mass protests have been an important part of the political environment in Eastern Europe for more than a century. Since the Russian revolutions of 1905 and 1917, people have turned to urban spaces to make their opinions heard and to demand change, with varying degrees of success. This was most notably the case during the 1960s; and from the beginning of the end of the Soviet Union in the late 1980s, ...
 • The Heritage of War and the Discourse of Sustainability 

  Figenschau, Ingar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-11-18)
  Since the concept of sustainability (or sustainable development) became famous through its adoption in the UN’s report, ‘Our Common Future’ in 1987, it has travelled widely to become a global and omnipresent key concept also in the field of heritage. The inclusion into this field was facilitated by the understanding of heritage as resource, which has become the norm within cultural heritage management ...
 • Innovasjonsreisen. En kvalitativ studie av oversettelsesprosessen for innovasjonssystemet "DNB Way of Innovation". 

  Vågå Mortensen, Sofie Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-29)
  Temaet for denne masteroppgaven er oversettelse av ideer. I denne oppgaven betraktes innovasjonssystemet DNB Way of Innovation som «ideer på reise», der oppgaven studerer innovasjonssystemets «reise» i banken. Oppgavens problemstilling lyder: Hvordan ble innovasjonssystemet «DNB Way of Innovation» oversatt og gitt sitt innhold? Med bakgrunn i problemstillingen ble det utviklet to forskningsspørsmål. ...
 • En reise i kontekstualisering av organisering av ungdomsoppfølging, og oppfølging av unge i NAV. Fra forskningsbasert informasjon til praksis i NAV 

  Ollestad, Renate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-27)
  Igjennom denne oppgaven har jeg sett om ideen om organisering av ungdomsteam, og oppfølging av ungdom har blitt kontekstualisert i NAV. Jeg har valgt å bruke Røviks (2016) teori om kontekstualisering for å følge oversettingsprosessen gjennom flere organisatoriske nivå: Fra de sentrale politiske føringene videre til de skriftlige kildene internt, til de lokale NAV-kontorene. Jeg har målt kontekstualiseringen ...
 • Balansert målstyring som et styringsverktøy i Harstad kommune 

  Mortensen, Anna Sharova (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-27)
  Det er stadig en debatt, både innenfor privat og offentlig sektor, hvordan en skal styre organisasjonen. Siden 1980-tallet har debatten om den økte vektleggingen av prestasjonsmåling, både finansielt og ikke-finansielt, i offentlig sektor (jf. New Public Management) gjort seg gjeldende i Norge. Det har skjedd store omveltninger og omstruktureringer i offentlig sektor i senere tid. Endringene ...
 • Fortellinger om digital ledelse 

  Ingebrigtsen, Silje; Esjeholm, Linn-Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-27)
  Tema for denne masteroppgaven er ledelse i lys av digital transformasjon. Vi har studert hva sentrale aktører i norsk næringsliv mener er viktig for å lykkes med ledelse av digital transformasjon ved å kartlegge deres forestillinger og perspektiver på ledelse. Videre har vi sett på hvorvidt disse perspektivene samsvarer med teoretiske bidrag om ledelse, digitalisering og digital transformasjon. I ...
 • Best før, eller like god etter? Antagelser og holdninger knyttet til eldre arbeidstakere – en litteraturstudie med kvalitativt innslag 

  Forsberg, Nelli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-27)
  Denne oppgaven omhandler holdninger og antagelser som eksisterer om eldre arbeidstakere. De som omtales som eldre defineres i litteraturen som personer fra 55 år og oppover, denne definisjonen er angitt på bakgrunn av forskningsartikler, samt studier og undersøkelser som har blitt foretatt på området om når arbeidsgivere betrakter arbeidstakere som «eldre». Oppgavens problemstilling er delt inn i ...
 • Adoptering av organisasjonsideen samfunnsansvar 

  Laugerud, May Fylkesnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-29)
  Temaet for denne masteroppgaven er organisasjonsideen Corporate Social Responsibility (CSR) eller bedrifters samfunnsansvar. Samfunnsansvar blir karakterisert som en av mange ideer eller oppskrifter for hvordan bedrifter bør se ut og opptre for å oppnå legitimitet og et godt omdømme. Organisasjonsoppskrifter er immaterielle ideer og de må derfor først fortolkes og forstås før de kan adopteres. Jeg ...
 • «Hva kjennetegner implementeringen av spesialistkorpset i Hans Majestets Kongens Garde, og hvilke forhold fremmer og hemmer denne prosessen?» Et casestudie med fokus på implementeringen av spesialistkorpset i Hans Majestet Kongens Garde 

  Sivesind, Henrik Opdal; Dahle, Ole (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-24)
  Den 24. april 2015 vedtok Stortinget at det skulle innføres en ny militærordning, kalt Ordning for Militær Tilsatte (OMT). OMT er en omfattende nytenking rundt personell og kompetanse i Forsvaret, og innebærer således en fundamental endring av den militære profesjonen i Norge. Implementeringen av ordningen ble iverksatt 1. januar 2016 og ambisjonen er at ordningen skal være ferdig implementert innen ...
 • Implementering av velferdsteknologi. Hvor godt forberedt er de ansatte i Tromsø kommune for implementering av velferdsteknologi? 

  Fjelddalen, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-17)
  Helse og omsorgssektoren står ovenfor store utfordringer i fremtiden. Vi har en demografisk utvikling som viser et samfunn bestående av flere eldre og det blir færre yrkesaktive som skal ivareta de eldres behov. Samtidig vet vi at de aller fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig og med mangel på personal i helsesektoren er behovet for endring åpenbart. Velferdsteknologi blir nevnt som et av ...
 • En kvalitativ studie av ansattes medvirkning under endringsprosesser 

  Yarkov, Yury; Bulygina, Polina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-13)
  Utgangspunktet for vår undersøkelse er en endringsprosess som et offentlig sykehus har vært gjennom. Vi har valgt å ikke oppgi sykehusets fulle navn og holde opplysningene som kan avsløre dette utenfor oppgavens rammer. Bakgrunnen for endringen var behovet for å få opprettholdt et godt sykehustilbud til befolkningen, sikre at dagens lov- og regelverk blir ivaretatt og på samme tid få til en ...
 • Implementering av teknisk utstyr på norske ubåter. En undersøkelse av seilende personell og anskaffende myndigheters erfaringer 

  Verbeeten, Jan Adriaan Erling (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-06)
  For at den norske marinen skal fremstå som en moderne og troverdig forsvarsenhet er organisasjonen nødt til å holde tritt med den teknologiske utviklingen. For å få til dette må Forsvaret investere i nye teknologiske kapasiteter på plattformene Forsvaret disponerer. Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke hva som kjennetegner prosessen når nytt teknisk utstyr skal implementeres om bord ...
 • Zooarchaeological and stable isotope evidence of Sámi reindeer offerings 

  Salmi, Anna-Kaisa; Fjellström, Markus; Äikäs, Tiina; Spangen, Marte; Nunez, Milton; Lidén, Kerstin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-12-19)
  This paper presents new osteometric and stable isotope evidence of Sámi reindeer offerings. Previous archaeological studies have shown that reindeer domestication and intensification of reindeer herding transformed Sámi indigenous religion. However, because of the methodological challenges in the identification of wild and domesticated reindeer in the archaeological record, the exact nature of the ...
 • Fangeleirer, kulturminnevern og arkeologi. Materielle erindringer fra Lyngenlinjen. 

  Figenschau, Ingar (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2020-02-21)
  Denne avhandlingen tar utgangspunkt i Lyngenstillingen, en tysk forsvarslinje som ble bygget i løpet av høsten 1944 og vinteren 1945 i Storfjord, Troms fylke. Undersøkelsesområdet ligger i Norddalen, en forlengelse av Kitdalen som ligger innerst ved Lyngenfjorden. Her ligger restene etter tyske fangeleirer. Hovedfokuset for avhandlingen har vært å se nærmere på hvordan en arkeologisk vinkling på ...
 • When Russian is more Perfective than Spanish 

  Fábregas, Antonio; Janda, Laura Alexis (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019)
  In this article we analyze cases in which Spanish imperfective aspect is equivalent to Russian perfective forms, a topic that has received very little attention in the literature. We argue that a crucial difference between perfectives in both languages is the relevance of the starting point of the event. Russian adopts an aspectual perspective from within an extended event, which gives access to the ...
 • The Quotidian, Small and Incomplete: WWII and the Indifference of Things 

  Figenschau, Ingar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019)
  This article examines how things contribute to an expanded and different understanding of contexts that are usually reserved for historical inquiry. To show this, the article illustrates how archaeological investigations of World War II prison camps connected to the German defensive Lyngen Line in northern Norway have uncovered aspects that are absent or unavailable in historical sources. Accordingly, ...
 • Programs and strategies for community resilience in a metropolitan public library: A case study 

  Vårheim, Andreas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019)
  This paper reports a case study on community-oriented public library programs in a metropolitan Texan city. A main purpose of the paper is to report the findings from this explorative case study on the relationship of a public library system with its communities from a community resilience perspective. The study is a part of a research project aiming at creating empirically-based knowledge on the ...
 • Institutional convergence in the LAM sector: a contribution towards a conceptual framework 

  Vårheim, Andreas; Skare, Roswitha; Lenstra, Noah (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-12)
  Introduction. This paper presents and discusses a historical institutional framework for studying institutional change processes in library, archives & museum institutions. A limited application of this framework is applied to the case of modern public libraries in Norway and Sweden, for illustrative purposes. Method. We conducted a literature review on institutional and organizational convergence ...
 • Høring av barn i meklingsprosessen – en utforsking av mekleres dilemmaer 

  Strandbu, Astrid; Langeland Mikkelsen, Reidun; Thørnblad, Renee; Flåm, Anna-Margrete (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-12-03)
  I Norge er det er et økende fokus på barns rett til å bli hørt ved obligatorisk mekling mellom foreldrene ved samlivsbrudd eller før foreldretvistsaker i domstolen. For å inkludere barn i meklingsarbeid er det utviklet flere modeller. En av disse er meklingsmodellen Barn i mekling (BIM). I BIM-modellen har barnet en egen samtale med mekler før meklingen gjennomføres med foreldrene. Artikkelen bygger ...
 • Sjørøya i fortellinger om levende landskap 

  Olsen, Bror Reinhardt (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-22)
  Artikkelen undersøker fiske av, og fortellinger om sjørøye i rurale samfunn i Troms, Nord-Norge. Fortellingene står ikke i samsvar med det faktiske fiske, som ikke er ulikt fiske etter ørret eller laks, eller folk fisker ikke etter sjørøye i det hele tatt, samtidig som fortellingene om den merkelige sjørøya er vanlige og populære. Den spesielle oppmerksomheten sjørøya får i fortellinger, knyttes her ...

View more