Nye registreringer

 • Fra Potet til Klima. Mortalitetsfallet i Norge 

  Johansen, Marthe Gamlemoen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-07)
  I 1969 poengterte Michael Drake fallet i dødsraten som det avgjørende skillet i populasjonsutviklingen i Norge. Drake mente at det var bedre ernæring, og særlig poteten som var den avgjørende faktoren for mortalitetsfallet. Siden denne doktoravhandlingen ble avlagt har det blitt utført mange studier på både lokalt og nasjonalt nivå for å beskrive når mortalitetsfallet var, og hvilke faktorer som ...
 • En rektors guide til ledelsesuniverset! En litteraturstudie om sammenhengen mellom ledelse og elevenes resultater 

  Aas, Arnold; Daae, Hans Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-12-14)
  Denne oppgaven har til hensikt å gi et bidrag til kunnskap om hvordan ledelse i skolen kan påvirke elevenes læring og resultater. Målet med studien er altså å undersøke om skoleledelse gjør en forskjell. Det har vi gjort gjennom å undersøke problemstillingen: Er det sammenheng mellom ledelse og elevenes resultater. Vi har studert et utvalg artikler for å finne dokumenterte sammenhenger mellom ledelse ...
 • KVAM – en suksesshistorie? En casestudie om kvalitet og arbeidsmiljø i samme organ 

  Bergvoll, Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
  Temaet for oppgaven er å vurdere bakgrunnen for at det jobbes med kvalitet og arbeidsmiljø i samme struktur. Undersøkelsen er gjort på Universitetssykehuset i Nord-Norge og er foretatt som en casestudie, der avdelinger fra både klinikk og senter er undersøkt. Hensikten med oppgaven er å undersøke hvorfor denne strategien ble bestemt implementert og se om det fungerer som tenkt. Jeg bruker instrumentell ...
 • Kompetansedeling og utnyttelse mellom ledere i offentlig sektor 

  Martinussen, Børge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
  Bakgrunnen for valg av tema for denne masteroppgaven, er at kommunen som jeg er ansatt i står overfor en situasjon med utskiftning av flere ledere i nokså nær fremtid. Da er det viktig og interesant å finne ut om det skjer en kompetansedeling mellom dagens ledere og om deres kompetanse utnyttes. Gjennom et kvalitativt datamateriale har jeg forsøkt å belyse de ulike ledernes subjektive opplevelse og ...
 • Nærvær er vel så viktig som fravær! En casestudie av et omsorgssenter på Østlandet 

  Rett, Elisabeth; Nilsen, Sandra Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-27)
  I denne oppgaven har vi forsket på hva som førte til at et omsorgssenter reduserte sykefraværet sitt kraftig over en treårs periode. Formålet med oppgaven har vært å identifisere hva som ligger bak det reduserte sykefraværet, og vi har identifisert de konkrete tiltakene, drøftet hvilke som har hatt effekt, og deretter drøftet om dette kan overføres til andre virksomheter og eventuelt hvordan. Vi har ...
 • I ensom majestet. Mulige årsaker til at AMK ikke ønsker å samlokaliseres sett ut fra et kulturelt, -instrumentelt og myte -perspektiv. 

  Johansen, Randi Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-23)
  Bakgrunnen for denne oppgaven bygger på reformendringen der politi, - brannvesen, - og akuttmedisinske sentraler er oppfordret til en samlokalisering av deres nødmeldesentraler. Oppgavens intensjon var å se på hva årsakene til at AKM- Tromsø ikke ønsket å være en del av SAMLOK prosessen. Oppgaven er en kvalitativ casestudie, og oppgavens teoretiske forankring er organisasjonsteori. For å belyse ...
 • The Role of Indigenous Local Knowledge (ILK) in Resource Co-management in the Mackenzie Valley, Northwest Territories, Canada 

  Sam-Aggrey, Horatio Godfrey (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-02)
  This thesis examines the incorporation of Indigenous Local Knowledge (ILK) in the environmental governance regime in the Mackenzie Valley, Northwest Territories, Canada. In the Mackenzie Valley, the incorporation of ILK in the Environmental Impact Assessment (EIA) and the regulatory processes is one of the distinctive features of environmental governance in the region. However, the depth of the use ...
 • Samhandling - en ledelsesutfordring. En case studie om vilkår for å nå overordnede mål i en kommune 

  Larsen, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Tema for oppgaven er samhandling, hva gjør at flere ledere opplever samhandlings om vanskelig. Jeg utgangspunkt i hvordan operative ledere i helse og omsorgstjenestene i kommunen opplever dette. Jeg belyser de utfordringer lederne møter på i lys av instrumentelt perspektiv, kulturelt perspektiv og myte perspektiv. Jeg undersøker forhold ved selve samhandlingsbegrepet og samhandling som metode, videre ...
 • Det indre som teller. En studie av omdømmearbeidet og stjernekvaliteter hos Nordland fylkeskommune, sett ut fra indre verdier og egenskaper i organisasjonen. 

  Riise, Sølvi; Kulset, Anita Munch (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-29)
  Oppgaven handler om strategisk omdømmehåndtering og omdømmefremmede kvaliteter hos Nordland fylkeskommune. For å belyse dette og samtidig avdekke organisasjonsidentiteten knyttet til stjernekvalitetene har vi utarbeidet to forskningsspørsmål. Vi spør om fylkeskommunen jobber strategisk med omdømme, og hvilke stjernekvaliteter fylkeskommunen besitter som kan gi grunnlag for et godt omdømme. Vi bruker ...
 • Building a Community Engagement Framework for the Nuclear Energy Industry in Canada’s North 

  Landrie-Parker, Dazawray (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-16)
  This study explores engagement with Northern and Indigenous peoples and communities, using principles and practices that are currently being used within and outside of the nuclear energy sector. The project seeks to identify gaps in current nuclear energy engagement, explore the legal requirements for proponents, and provide recommendations for improved engagement with the Indigenous community in ...
 • Glasstaket: illusjon eller virkelighet? En litteraturstudie av glasstakets eksistens etter år 2000 

  Larssen, Charlotte Thuland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-11)
  Denne masteroppgaven er en litteraturstudie av fenomenet glasstaket. Glasstaksteorien er en tentativ forklaring på mangelen av kvinner i topplederstillinger. Dette skyldes at kvinner møter usynlige barrierer som forhindrer vertikal karrieremobilitet. Nettopp dette at barrierene er usynlige, gjør det utfordrende å gi et klart svar på om glasstaket faktisk eksisterer. For å danne en bakgrunn for ...
 • Staters territorielle organisering i lys av regional påvirkning. Et komparativt studie av selvstyrekravene til regionene Catalonia, Flandern og Skottland 

  Lysberg, Kristoffer Mørstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Denne oppgaven retter søkelyset mot regional påvirkning på europeiske nasjonalstater. Strukturert som en casestudie med kvalitativ tilnærming, søker oppgaven å forklare bakgrunnen for selvstyrekravene i tre historisk-kulturelle regioner (Catalonia, Flandern og Skottland). Videre undersøker oppgaven hvorvidt selvstyrekravene kan gjenspeiles i den territorielle organiseringen. Avslutningsvis blir ...
 • Friheten er ikke gratis. En kvalitativ analyse av drivkreftene bak Forsvarets utdanningsreform 

  Håkonsen, Helene Bernt; Knarvik, Andreas Olav (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Formålet med denne studien har vært å avdekke drivkreftene bak Forsvarets utdanningsreform gjennom analyse av utredningsarbeid og utvikling av reformen. Studien plasserer seg i forskningsfeltet ”reformer i offentlig sektor” og har følgende problemstilling: Hva er drivkreftene bak innholdet i Forsvarets utdanningsreform? Sivile høyskoler og universiteter i Norge reformeres og sammenslås i dag. ...
 • Repeating excellence. En studie av norske svømmeklubber i lys av Jim Collins teorier om fremragende organisasjoner 

  Hilton, Tor-Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Om ikke absolutt alle, så iallfall svært mange organisasjoner har et ønske om å bli best. De jobber målrettet for å få oppnå sine mål, men kun noen organisasjoner har en evne til å gjenta suksess og bevare sin fremtredende rolle teknologisk og økonomisk i samfunnet over tid. Det har blitt utført flere studier innen organisasjonsforskning for å se på bakenforliggende kjennetegn i bedrifter som ...
 • Fremtidskompetanse i norsk skole -fra ide til overordnet læreplan. Forskning på ideen - fremtidskompetanse og dens vei inn i den overordnede læreplanen for norsk skole 

  Melheim, Terje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-30)
  Opplæringslovens § 1-1. Formålet med opplæringa. «Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.» Skolen skal åpne dører mot verden og fremtiden. En verden i stadig raskere utvikling, og ei fremtid full av nye yrker, ny teknologi og nye problemer som skal ...
 • Vurderingsformer i samfunnsfag. En kvalitativ studie av tre vurderingsformer i samfunnsfag og hvordan disse påvirker elevenes læringsmotivasjon 

  Nielsen, Sebastian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
  Temaet for denne masteroppgaven er vurdering i samfunnsfag. Læreplanen har ingen eksplisitt didaktisk del som omhandler vurdering, Theo Koritzinsky skriver om dette i boken Samfunnskunnskap: fagdidaktisk innføring da vurdering i samfunnsfag i dag er en sammen satt løsning, der læreren står fritt til å finne sine vurderingsmetoder utfra tidligere erfaring og andre fag. Studiens hensikt er å bidra med ...
 • Ordning for militært tilsatte; når vi målsettingen? – Jobbforpliktelse og vilje til en karriere i Hæren 

  Andersen, Maja; Rønneberg, Jon Rune (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
  Denne oppgaven omhandler ordning for militært tilsatte (OMT) og hvordan turnover kan ses i relasjon til denne prosessen. Forsvaret, og Hæren, uttaler ofte at personellet er organisasjonens viktigste ressurs og vi har med bakgrunn i dette valgt å rette fokus på hvordan Hæren evner å tilfredsstille de ansattes ønsker og behov slik at de kan få opp ståtiden i tråd med intensjonen bak OMT. Forsvarsministeren ...
 • An Investigation of Empathy in James Baldwin’s “Sonny’s Blues” 

  Johansson, Marie Seljehaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-02-15)
  This master’s thesis aims to look at how empathy is thematized in James Baldwin’s “Sonny’s Blues.” To do this, the thesis will start by introducing affect theory. Affect aims to put emotions back into the study of literature. Emotions become even more important because of the notion of empathy. Empathy is the ability to imagine oneself in somebody else’s shoes. Baldwin’s short story invites empathetic ...
 • Significance of nature in a clinical setting and its perceived therapeutic value from patients’ perspective 

  Dybvik, Jo Benjamin; Sundsfjord, Silja; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Nivison, Mary (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-10-25)
  The effect that nature can have on the development of mental health and the implications for recovery is important for understanding the impact nature has on humans, as well as delineating possible alternative venues for treating psychological problems. The present qualitative study examined how individuals understand the significance of nature in relation to their mental health and treatment. A ...
 • Å gripe og bli grepet – for å begripe. Lærerstudenters opplevelse av praksisopplæringen og dens betydning for profesjonell utvikling 

  Sørensen, Yvonne (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-04-15)
  I denne studien undersøkes praksisopplæringens betydning for lærerstudenters profesjonelle utvikling ved å innta studentperspektivet. Studien er en fenomenologisk studie. Formålet med studien er å utvikle forskningsbasert kunnskap som kan bidra til et mer helhetlig og nyansert perspektiv på lærerstudenters profesjonelle utvikling i praksisopplæringen. Profesjonell utvikling forstås i denne sammenhengen ...

Vis mer