Nye registreringer

 • Ordning for militært tilsatte i praksis 

  Morfjord, Bjørn Otto (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Denne studien har undersøkt hvordan innføringen av ordning for militært tilsatte (OMT) og Forsvarets incentivprosjekt (FIN) har påvirket motivasjon og turnover-intensjonen til de ansatte innenfor OR-kategorien i Sambandsbataljonen. Innføringen av OMT representerer en anerkjennelse av spesialist-kompetanse på lavt nivå og tilrettelegging av et livslangt karriereløp for den nylige opprettede OR-kategorien, ...
 • Formalization of the logic of appropriateness 

  Fjellstad, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-29)
  This thesis presents a theoretical investigation into March and Olsen's logic of appropriateness in organizational theory using methods from philosophical logic. The topic is formalization of the logic of appropriateness, and it focuses on the following research questions: (1) Which aspects of the logic of appropriateness should a logical-mathematical model aim at representing? (2) Is there a ...
 • Tid er penger - møter er tid ..også i Hæren. En kvantitativ studie av i hvilken grad avdelingssjefsmøtene i Hæren gjennomføres på en effektiv måte. 

  Voreland, Sveinung; Hamre Arntzen, Siv (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-29)
  Denne oppgaven har undersøkt møteeffektiviteten blant ledergruppene i Hæren. Fordi møter opptar en stor del av arbeidsdagen til ledere i Forsvaret, og fordi tid er en kritisk ressurs, bør tiden man benytter til møtevirksomhet være effektiv. Oppgaven har derfor undersøkt i hvilken grad avdelingssjefsmøtene (ASM) i Hæren gjennomføres på en effektiv måte? Vi har gjennomført en kvantitativ ...
 • Positiv visshet i grenseland. En filosofisk utforskning av menneskeforståelser med utgangspunkt i problemfeltet medisinsk uforklarte symptomer. 

  Eriksen, Thor Eirik (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2017-09-15)
  Prosjektet er en filosofisk utforskning av ulike tilnærminger til og forståelser av det å være menneske. Det tematiske utgangspunktet for denne utforskningen er problemstillingen medisinsk uforklarte symptomer. Avhandlingen rommer et omfattende dypdykk i dette medisinske saksforholdet og en kritikk av den medisinsk-vitenskapelige tenkemåte både om selve saksforholdet og det aktuelle studieobjektet ...
 • Læreres arbeid med tilpasset opplæring og inkludering. Hvordan arbeider lærere med tilpasset og inkluderende opplæring for elever med lærevansker og spesialundervisning? 

  Eira, Sara Inger Lisbeth Mina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Sammendrag Tema for denne oppgaven er tilpasset og inkluderende opplæring for elever med lærevansker og spesialundervisning. Jeg har tatt utgangspunkt i elever med lærevansker, og som av den grunn mottar spesialundervisning i skolen. Problemstillingen har som målsetting å søke svar på hvordan lærere jobber med tilpasset og inkluderende opplæring for elever med lærevansker og spesialundervisning. ...
 • Lærer-elevrelasjoner i arbeidet for et inkluderende læringsmiljø. Hvordan forstår og arbeider lærere med elevrelasjoner for å fremme et inkluderende læringsmiljø? 

  Johansen, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Temaet for studien er lærer-elevrelasjoner i arbeidet for et inkluderende læringsmiljø. Studien består av fire intervju av lærere på fire forskjellige videregående skoler. Oppgavens problemstilling er som følger: Hvordan forstår og arbeider lærere med elevrelasjoner for å fremme et inkluderende læringsmiljø? Undersøkelsen viser at alle fire lærerne jobber med elevrelasjoner for å fremme et inkluderende ...
 • Hvilke funksjoner og oppgaver har assistenten i spesialundervisningen? 

  Marienko, Mikhail Mikhailovitsj (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Formål Formål med studiet har vært å få innsikt i assistentenes funksjoner og oppgaver i spesialundervisning i skolen. Problemstilling og forskningsspørsmål handler om: Hvilke funksjoner og oppgaver har assistenten i spesialundervisningen? Forskningsspørsmålene handler om hvilke oppgaver har assistenter og hvilke oppgaver får dem, og hvordan assistentenes involveres i samarbeid i spesialundervisning ...
 • Jeg hører til i klassen. Sosial tilhørighet i et salutogent perspektiv. 

  Håkenrud, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Denne masteroppgaven er en kvantitativ studie av elevers rapportering om sosial tilhørighet før og etter en intervensjon. Teorigrunnlaget tar utgangspunkt i det salutogene perspektiv; hvordan skape begripelighet, håndterbarhet og menigsfullhet i livet (Antonovsky, 2012). Dette samsvarer med skolens oppgåve; å ruste elevene for møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Haugen ...
 • Elevers opplevelse av relasjon. Hva rapporterer elever om opplevelse av relasjon til sine lærere? 

  Suhr, Janne Håkegård (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Masteroppgaven undersøker elevers opplevelse av relasjon til sine lærere. Hensikten ved studiet er å undersøke om elevene rapporterer effekt av innovasjonene i forhold til opplevelsen av god relasjon til lærere. Oppgaven redegjør for teori rundt ulike sider knyttet til relasjon og drøfter om innovasjon kan hatt effekt på relasjon. Denne studien er en kvantitativ studie som beskrives deskriptivt ...
 • Omorganisering i en kunnskapsbedrift - konsekvenser av motivasjon på vitenskapelig produksjon 

  Saltveit, Mikal; Rødven, Rolf (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Økonomiske rammebetingelser for kunnskapsorganisasjoner innenfor forskningssektoren har endret seg til økt grad av konkurranseutsatte midler. Forskning er fortrinnsvis en nedenfra –og-opp prosess hvor vitenskapelig produksjon i all hovedsak er gitt den enkelte forskers innsats. Forskning på ledelse av kunnskapsarbeidere har relativt nylig fått fokus, og til tross for flere omorganiseringer av ...
 • Sentralisering og spesialisering. Hva skjer i organisasjoner som blir satt under endring. Hvordan påvirkes de mellommenneskelige relasjoner i implementeringsfasen og stabiliseringsfasen. 

  Aronsen, Catrine Rosanoff (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Denne masteroppgaven omhandler organisatoriske endringer i offentlig sektor. Hva som skjer når organisasjoner ønsker å spesialisere ytelser. Jeg har brukt organisasjonsendringene i NAV Ytelseslinjen som bakgrunn, og sett på hva som skjer i implementering og stabiliseringsfasen. Jeg ønsket å finne ut om de mellommenneskelige relasjoner blir påvirket, og hvilken sammenheng det er mellom endringer og ...
 • Helgelandssykehuset 2025 – Kampen for tilværelsen. Et studie av anvendte forsvarsstrategier i Helgelandssykehusets 2025-prosjektet 

  Åsland, Morten; Stothard, Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-13)
  Temaet for denne masteroppgaven er omdømmeforsvar. Omdømmebygging i offentlige organisasjoner har de siste årene blitt mer vanlig. På linje med private virksomheter har offentlige virksomheter fordeler gjennom et godt omdømme. Helgelandssykehuset-2025 brukes som case da helseforetaket står midt i en omstillingsprosess. En eller to byer på Helgeland kan bli stående uten lokalsykehus i fremtiden noe ...
 • Scholarship, Subtext, Submission and Mission: Reintroducing Paul Olav Bodding 

  Bleie, Tone (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  The Santal Mission began as a Baptist home mission in tribal British India in the late 1860s and went through several name changes. It developed into a transatlantic, Lutheran, enlightenment-oriented, pastoral movement in the late pioneer era (1880s-1890s) with ardent supporters in India, England, Scotland, Norway, Denmark, Sweden and America. Under the stewardship of most notably, the co-founders ...
 • Hva må til for at en endringsprosess for effektivitet i Statens vegvesen skal bli vellykket? 

  Sivertsvik, Ranja; Amble, Janet C. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-11)
  Offentlig sektor er under press for effektivisering, en utfordring som må håndteres samtidig som daglig drift opprettholdes. Temaet effektivisering er aktuell i offentlig debatt hvor begrep som fornye, forenkle og forbedre stadig fremheves. For å lykkes i dette arbeidet kreves tydelig ledelse med endringsfokus. Temaet for denne studien er endring for effektivitet i Statens vegvesen. Statens vegvesen ...
 • Kommunale verdier. En kvalitativ flercasestudie om hvordan politisk vedtatte verdier i norske kommuner blir utarbeidet, implementert og fulgt opp i det daglige. 

  Strand, Gerd Andora; Søraunet, Jannike Einvold (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-10)
  Nyere ledelsesteorier peker i retning av transformasjonsledelse. Et fenomen av transformasjonsledelse er verdibasert ledelse. New Public Management er en reformbølge der prinsipper og metoder for organisering og styring av offentlig sektor baserer seg på markedet. Det har i løpet av de siste årene vært en økende interesse for transformasjonsledelse. Mange norske kommuner har i takt med moderne ...
 • Playing Games with Shklovsky, Brecht, and Boal: Ostranenie, V-Effect, and Spect-Actors as Analytical Tools for Game Studies 

  Pötzsch, Holger (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12)
  The present article provides a critical introduction to concepts of estrangement. After referring scholarly debates about origins, mutual relations, and legacies of concepts such as Viktor Shklovsky’s ostranenie, Bertolt Brecht’s V-effect, and Augusto Boal’s spect-actor, I critically review earlier applications of these concepts in game studies and point to some problematic aspects of these endeavors. ...
 • Language separation in bidialectal speakers: Evidence from eye tracking 

  Lundquist, Björn; Vangsnes, Øystein A (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-08-20)
  The aim of this study was to find out how people process the dialectal variation encountered in the daily linguistic input. We conducted an eye tracking study (Visual Word Paradigm) that targeted the online processing of grammatical gender markers. Three different groups of Norwegian speakers took part in the experiment: one group of students from the capital Oslo, and two groups of dialect speakers ...
 • Undervisning i lokalsamfunnet – ressurs eller byrde for lærer? En kvalitativ studie av hvordan samfunnsfaglærere forholder seg til læreplanens oppfordring til bruk av lokalsamfunnet 

  Jacobsen, Sondre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Utgangspunktet for dette prosjektet var en læreplananalyse for å avdekke det kompetansemålet som mest direkte går på bruk av lokalsamfunnet i geografidelen i samfunnsfagundervisningen. Denne masteroppgaven tar for seg følgende problemstilling: Hvordan forholder samfunnsfaglærere i ungdomsskolen seg til kompetansemålet om at elevene skal kunne utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet ...
 • Bruk av varierte læringsarenaer. En kvalitativ studie om funksjoner ved bruk av varierte læringsarenaer 

  Sandnes Stensland, Ulrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  I januar 2018 ble det utgitt en studie som viser at økt motivasjon for læring kan oppstå underveis og i etterkant av en undervisningstime utenfor skolen (Kuo, Browning & Penner, 2018). Det fremstår at å variere omgivelsene der læring skjer kan være nyttig i henhold til å tilpasse undervisningen. Masteroppgaven utforsker dette tema, om variasjon i læringsarenaene har noen virkning for elevenes ...
 • Rike, matematiske helklassekommunikasjoner. En kvalitativ forskningsstudie av lærerens og normers betydning for matematiske helklassekommunikasjoner, hvor læring, samhandling og deltakelse vektlegges 

  Søderholm, Kathrine Iselin; Hanssen, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Kommunikasjon og samhandling mellom lærer-elev og elev-elev i helklassesituasjoner, blir innenfor litteraturen sett som sentral for elevenes læring. Ulike forskere i det matematikkdidaktiske forskningsfeltet har beskrevet hva matematiske helklassekommunikasjoner bør inneholde, for å utvikle matematisk kompetanse hos elevene. Hensikten med denne forskningsstudien er å undersøke hva som påvirker ...

Vis mer