Recent additions

 • How to threaten in Russian: a constructionist approach 

  Zhukova, Valentina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-05-22)
  The article analyzes various linguistic means to carry out threats in Russian with special focus on 27 constructions tagged as “Threat” in the Russian Constructicon, a linguistic repository of more than 2200 constructions in the Russian language. The major purpose of the current study is to investigate what constitutes a threat in Russian and how threats are related to other constructions. Unlike ...
 • Endringer i en virksomhet – hvilke anerkjente grep vil bidra til en økt sannsynlighet for en vellykket endringsprosess 

  Berg, Veronica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-23)
  Denne masteroppgaven tar for seg problemstillingen Hva er det som preger vellykkede endringsprosesser for en virksomhet, og hvilke anerkjente grep bør implementeres? Her ser jeg nærmere på hvordan konsulenter i et konsulentselskap har bidratt til å få til en vellykket endringsprosess i en konkret virksomhet. Hva slags metoder er det her som tas i bruk og hvilke trekk ved disse metodene er det som ...
 • PPT og systemrettet arbeid for å redusere skolefravær 

  Simonsen, Renee Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Denne masteroppgaven er et forskningsprosjekt som har til hensikt å få kunnskap om systematisk arbeid med mål om å forebygge og redusere skolefravær på ungdomstrinnet. Langvarig og omfattende skolefravær kan føre til alvorlige konsekvenser for elevene og deres fremtid, og på sikt gi store samfunnsmessige kostnader. PPT er en viktig del av støtteapparatet som skal bistå skolene i arbeidet med å legge ...
 • Flyktninger og integrering: forventninger og snublesteiner 

  Abdullahi, Mohamed (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Denne avhandlingen belyser vanskeligheter i integreringsprosessen for flyktninger som kommer til Norge i en voksen alder. Perspektivet er fra ansatte i innvandrersenter og ikke minst selve flyktningene. Jeg undersøkte faktorer som er sentrale som hemmer integrering for flyktninger. Målet med oppgaven har vært å gi mere nyansert bilde i integreringspolitikken.
 • Støtte i undersøkende matematikkundervisning. En kvalitativ studie av læreres støtte i undersøkende undervisning 

  Nergård, Marte; Hustad, Petter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-13)
  Masteroppgaven vår er et resultat av en kvalitativ studie, hvor formålet er å finne ut hvilke faktorer som spiller inn for hvilken støtte som blir gitt i den undersøkende fasen i en undersøkende undervisningssekvens, ved bruk av interaksjonsskalaen til Knutsen og Ittelin (2021). Interaksjonsskalaen til Knutsen og Ittelin (2021) bestod av fem ulike nivåer av interaksjoner, men vi har i vår oppgave ...
 • English teachers' view on grammar teaching in Norway 

  Pulk, Sara Kristine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-17)
  Teaching grammar has always been a much-debated issue in the field of language studies. In this study, I have investigated what English teachers in Norway think about grammar teaching, and what learning methods appear to have influenced their opinions. In order to investigate this, I have used a quantitative approach where a questionnaire was sent out to different primary and lower secondary ...
 • The Nordic NATO pivot a stronghold for regional and global peace or a fragile region with turbulent seas and crowded skies? 

  Bleie, Tone (Chronicle; Kronikk, 2022-05-23)
  Imagine Nepal as a small state left an alliance-free foreign policy on short notice, seeking membership in a regional military alliance. Imagine your defense minister few weeks back said s/he was against membership and your prime minister expressed serious reservations. Imagine a historical decision is nevertheless taken in what is characterized as an unprecedented threatening context. Another ...
 • Hvordan kommer den kognitive læringsteorien til uttrykk i læreres planlegging og praksis ved Universitetet i Tromsø, og hva kan være utfordrende ved bruk av denne metoden? 

  Iversen, Oda Amalie Granberg (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Dette er en kvalitativ studie som utvikler kunnskap om hvordan den kognitive læringsteorien kommer til uttrykk fra tre læreres planlegging og gjennomføring av undervisning ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet. Det er utført tre individuelle intervju som utforsker denne tematikken, og som ser på lærernes egne erfaringer fra forskjellige undervisningsopplevelser. Studiens problemstilling ...
 • Harry Potters kamp mot ondskapen. En intertekstuell teologisk tilnærming til Harry Potter 

  Guldseth, Hilde Kristin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Problemstillingen: Er Harry Potter-bøkene preget av kristent tankegods? En intertekstuell analyse av Harry Potters univers i lys av Det nye testamentet og Jesushistorien. Harry Potter serien er spekket med kristen symbolikk og har flere temaer som «tatt ut av evangeliet». Denne oppgaven forsøker å belyse flere av disse temaene. Hovedfokus ligger på Harry Potters kamp mot ondskapen, men også ...
 • Regionreformer i Norge og Finland - Hvilken betydning har aktuelle regionreformer for landenes integreringspolitikk? 

  Lillefloth, Lars Erik (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Denne oppgaven ser nærmere på hvordan Norge og Finland har håndtert og håndterer nyere initiativer til regionreform. Regionreformen i Norge innebar en overføring av oppgaver fra stat til fylke, i tillegg til at flere fylker ble sammenslått. Denne reformen sammenlignes med to finske regionreformer på velferdsområdet som skal gjennomføres i 2023 og 2024. Oppgaven er avgrenset til å se nærmere på hvordan ...
 • Una nota sobre los adjetivos de preferencia 

  Fábregas, Antonio (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-11-24)
  Los adjetivos de preferencia (favorito, preferido, predilecto) tienen propiedades gramaticales que los diferencian de otras clases de adjetivos, asimilables o no a los superlativos. Este trabajo propone un análisis de su comportamiento que se basa en la idea de que, frente a otros adjetivos, estos elementos encabezan estructuras léxicas de relación donde ellos son el núcleo de la estructura, no ...
 • (In)voluntary entrepreneurs. A study of tradition usage as a departure for rural entrepreneurship 

  Fedoseev, Viktor (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2018-05-15)
  People from Kenozerje ceased to be citizens of the Soviet state on December 26, 1991, and two days later received a citizenship of the Kenozersky National Park, a new incredible country stretched on the borders of the Arkhangelsk region in Russia. The Park uses traditions established on its territory as a departure for activities and constructing an everyday life in Kenozerje. The Park is constantly ...
 • En jernbane i endring - En kvalitativ studie av hvordan organisasjonsidentiteten blir påvirket av jernbanereformen. 

  Alsaker, André (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2018-05-15)
  Oppgaven ser på hvordan en stor endring, i form av en reform, kan påvirke organisasjonsidentiteten i en organisasjon. 01.01.2017 opphørte Jernbaneverket som organisasjon, og de fleste ansatte ble overført til det nye statlige foretaket Bane NOR. Overføringen var et element i Jernbanereformen. Jeg ser på hvordan de ansatte i Bane NOR opplever sin identitet i organisasjonen, og hvordan de opplevde den ...
 • Sensitizing Concepts in Action: Expanding the Framework 

  Flemmen, Anne Britt (Chapter; Bokkapittel, 2018)
  The relationship between data and social reality is considered a common methodological problem in social research independent of research strategy (Blaikie, 2000: 120). Most researchers recognize that data are produced by the activities of social researchers on a certain version of social reality. Nevertheless, there is little consensus among scholars regarding what the solution to this challenge ...
 • Messy episodes: Indigenous countersigns in Ludwig Choris’s diary and ethnographic portraits of Aleut, Kamchadal and Chukchi (1822). 

  Federhofer, Marie-Theres (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-04-26)
  Examining Ludwig York Choris’s diary, which was first published in 1999, and representations of Aleut, Kamchadal, and Chukchi people in his Voyage pittoresque autour du monde (Paris 1822), my article discusses methods of aesthetic and scientific visualization in an early nineteenth-century research expedition. The album was the outcome of Choris’s participation in the Russian circumnavigation of the ...
 • El sujeto colonial mulato en la poesía de Juan del Valle y Caviedes 

  Cabanillas Cardenas, Carlos Fernando (Chapter; Bokkapittel, 2017)
  El presente libro incluye catorce trabajos que se enfocan en el estudio de diversos sujetos coloniales que vivieron en los virreinatos americanos entre los siglos XVI y XVIII. El enfoque de cada uno es diverso, como diversos fueron estos sujetos y también las distintas estrategias que utilizaron, no solo para encontrar mejoras dentro del sistema colonial sino, en muchos casos, para reivindicar una ...
 • Propiedades de las nominalizaciones de actividad y práctica 

  Fábregas, Antonio (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-05-31)
  The main goal of this article is to motivate the existence of a grammatically well-defined class of nominalisations expressing activities or practices, whose properties differentiate them froim event, quality or participant nominalisations. We will show that these nouns, deverbal or no, define different classes of general eventualities that are not ijnstantiated in specific time periods or points, ...
 • Sustainable gender equality: Opening the black-box of quality assessment in higher arts education 

  Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde Synnøve (Chapter; Bokkapittel, 2022)
  Issues of gender equality (GE) in academia receive increasing attention in terms of social justice and human resource management, and quality of research (Leach, 2016; Thompson, 2018; Pandey, 2019). While there is a body of research on gender representations and measures for women’s advancement in academia (Riegraf et al., 2010), little research has been conducted on the intertwinement of quality ...
 • Syntactic Features 

  Svenonius, Peter (Chapter; Bokkapittel, 2017)
  Syntactic features are formal properties of syntactic objects which determine how they behave with respect to syntactic constraints and operations (such as selection, licensing, agreement, and movement). Syntactic features can be contrasted with properties which are purely phonological, morphological or semantic, but many features are relevant both to syntax and morphology, or to syntax and semantics, ...
 • Morphology in Cognitive Linguistics 

  Nesset, Tore (Chapter; Bokkapittel, 2017-04-26)
  Cognitive linguistics and morphology bear the promise of a happy marriage. Cognitive linguistics provides theoretical concepts and analytical tools for empirical analysis, while morphology offers fertile ground for testing hypotheses and refining core concepts. It is no wonder, then, that numerous contributions to the field of morphology have been couched in cognitive linguistics, and that morphological ...

View more