Recent additions

 • Prepositional Phrase Attachment Ambiguities in German. A Cross-Dialectal Experimental Study 

  Pilsbacher, Anna Katharina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  This thesis addresses the production and perception of sentences with ambiguous prepositional phrase attachment in Standard German. In the first part of the study, an informed native speaker produced prosodically disambiguated sentences, which were analysed acoustically for disambiguation cues. In the second part, these sentences were then presented in a perception test where respondents were asked ...
 • Verbal Symbols and Demonstrations Across Modalities 

  Ramchand, Gillian C (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-05-22)
  In this paper, I develop a new theory of the ingredients of semantic composition for the verb phrase, building on work in Ramchand (2018). I argue that the essential properties of this new approach make possible a new rapprochement between the theoretical analyses of symbolic verbal meaning across the visual and auditory modalities. The innovation of the new theory is that it partitions the verb ...
 • Smarthus og materialitet. En materialistisk tilnærming til smarthus, sett i lys av media og materialitet, materie og miljø 

  Larsen, Silje Anett (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-09-05)
  Teknologi og digitale produkter tar en stadig større del av vår tilkoblede hverdag. Denne oppgaven vil med en materialistisk tilnærming til medieforskning se nærmere på smarthus, hvor hensikten er å vise til andre, ofte underkommuniserte aspekter ved medieteknologi og digitalisering sett fra et miljøperspektiv, som sjeldent adresseres av massemediene. Ved å vise til en undersøkelse som viser til ...
 • Memoria Dei: Minnets hermeneutikk i Augustins Confessiones 

  Dahl Hambro, Cathinka (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-24)
  Denne artikkelen foretar en lesning av Augustins utlegning om erindringen i bok 10 av <i>Confessiones</i> (<i>Bekjennelser</i>). Jeg foreslår at Augustin selv opererer med en implisitt hermeneutisk tilnærming til sin fortid, til minnet og til seg selv i denne delen av verket. Ved hjelp av Ricoeurs hermeneutiske modell illustrert som en bue fra overfladisk fortolkning via ulike erkjennelsesetapper ...
 • Patografien som genre og funksjon 

  Nesby, Linda Hamrin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-02-25)
  I løpet av de siste femti år har det vært en sterk vekst i antall bøker knyttet til personlige sykdomserfaringer, såkalte patografier. Genren har tradisjonelt vært forbeholdt dokumentariske skildringer av pasient eller pårørende, men jeg argumenterer i denne artikkelen for at også skjønnlitteratur med selvbiografiske trekk som tematiserer sykdomsefaringer skal inkluderes. Ved hjelp av Ulla-Carin ...
 • Public libraries as public sphere institutions: A comparative study of perceptions of the public library’s role in six European countries 

  Audunson, Ragnar Andreas; Aabø, Svanhild; Blomgren, Roger; Hobohm, Hans Christoph; Jochumsen, Henrik; Khosrowjerdi, Mahmood; Mumenthaler, Rudolf; Schuldt, Karsten; Rasmussen, Casper Hvenegaard; Rydbeck, Kerstin; Toth, Mate; Vårheim, Andreas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-09-26)
  <i>Purpose</i> – The purpose of this paper is to analyze the role of public libraries as institutions underpinning a democratic public sphere as reasons legitimizing libraries compared to reasons that are more traditional and the actual use of libraries as public sphere arenas. <p> <p><i>Design/methodology/approach</i> – A survey of representative samples of the adult population in six ...
 • «Det är ingen människa. Det är någonting annat.» Det fantastiske i Stefan Spjuts Stallo (2012) og Stalpi (2017) 

  Sæbø, Martin Skjelmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-16)
  Avhandlingen undersøker fantastiske elementer i Stallo (2012) og Stalpi (2017) i relasjon til en tematikk omkring avfortrylling og gjenfortrylling. Utgangspunkt hva gjelder dette er Tzvetan Todorovs definisjon av fantastisk litteratur, og Max Webers perspektiv på oppløsningen av et tidlig-moderne «magisk» verdensbilde. Dette er en prosess som Weber beskriver som en «avfortrylling av verden» ...
 • La literatura y el proceso lector en L2/LE 

  Hernandez Diaz, Monica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  In this paper we review some of the latest theoretical contributions that have been published around the use of literature and the reading process in the teaching of Spanish as a foreign or second language. Therefore, in the first part of the study we focus particularly on the research around motivation, specifically how to motivate the student to read literature. In the second part, we present ...
 • «Vi har inget värde alls i samhällets och folks ögon alls. Vi är sämre än djur.» Ei nærlesing av Lars Norén sitt drama Skuggpojkarna (1999) 

  Åse, Siren Julianne Jensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne masteroppgåva er ei etisk perspektivert tolking av Lars Norén sitt drama Skuggpojkarna (1999). Dramaet er skrive i den politiske perioden av forfattarskapet, der Norén sitt uttalte mål er å gje menneska som på ein eller anna måte finn seg på utsida av samfunnet, ei stemme. Metoden eg har nytta, er nærlesing. Gjennom døme frå dramaet, vil eg utforske kva grep Norén nyttar for å gje ‘skuggpojkarna’ ...
 • "Æ blir bare helt amazed over kor godt fungeranes hjernen hannes e liksom". En studie av 'bare' og 'liksom' blant ungdommer i Vardø og Tromsø 

  Martinussen, Victoria Stene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne mastergradsoppgaven har hatt som siktemål å undersøke hvordan de diskursive og sosiale funksjonene til diskurspartiklene 'bare' og 'liksom' kommer til uttrykk blant ungdom i Vardø og Tromsø. Denne studien er en studie som posisjonerer seg i feltet mellom interaksjonelt orientert sosiolingvistikk på den ene siden og samtaleanalyse på den andre. Jeg har benyttet meg av teoretiske perspektiver ...
 • "Æ syns vi har pen nordnorsk dialekt". En sosiolingvistisk studie av palatalisering i Vardø 

  Havstein, Maria Bakke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  I dette mastergradsprosjektet har jeg undersøkt deler av talemålsutviklinga i Vardø. Jeg har sett nærmere på hvordan lang n og l, som opprinnelig har hatt palatal uttale i Vardø, realiseres av en gruppe språkbrukere i byen. Informantene i denne studien er 16 språkbrukere fra Vardø. Åtte av dem er i alderen 17-19 år, fire er mellom 30 og 45 år og de fire i den eldste gruppa er mellom 59 og 70 år. ...
 • Didaktisk anvendelse av Helga Flatlands Bli hvis du kan. Reis hvis du må. 

  Pedersen, Birgitte Amalie Solem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  I tillegg til å gi elevene en opplæring i fag, har skolen et samfunnsmandat som går ut på å utvikle elevene til å gode medmennesker som både er utdannet og dannet. Gjennom skolegangen skal elevene både få en faglig tyngde, men også utvikle seg til dannede medborgere for et framtidig samfunnsliv. Dette er ikke et ansvar forbeholdt norsklæreren alene, men mulighetsrommet for danning kan vi finne i ...
 • ”Det är ju fan att det litterära intresset ska sitta så löst!” En studie av Tove Janssons Rent spel 

  Hagen, Siw-Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  I denne oppgava leser jeg Tove Janssons Rent spel opp mot baksideteksten til originalutgava av boka, hvor det står at: ”Rent spel kunde egentligen kallas en vänskapsroman”. Gjennom å se på hvordan kritikere og forskere har lest Rent spel, samt gjennom min egen lesning av boka, forsøker jeg å argumentere for hvorfor boka ikke er en roman, men en novellesyklus, og for hvorfor den ikke dreier seg om ...
 • El Aspecto perfectivo y el aspecto imperfectivo en español y ruso. Un estudio contrastivo de los sistemas aspectuales en español y ruso. 

  Shilo, Artur (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-13)
  The objective of this thesis is to investigate in a comparative way the aspectual systems of Spanish and Russian through an examination of the Russian translation of a Spanish text. The book that i am going to use for this research is one of the greatest literary works of 20th century - One Hundred Years of Solitude by Gabriel García Márquez. Specifically. I will explore the perfective and imperfective ...
 • "Og hans sjel var både sort og hvit". Hvordan bruke Hamsun i dybdelæring for å øke elevenes litterære kompetanse? 

  Øien, Kari Román (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-13)
  Gjennom flere år som ungdomsskolelærer har jeg kjent på stresset med å skulle nå alle kompetansemålene som er bestemt av Utdanningsdirektoratet, samtidig som undervisningen skal være interessant og variert slik at kunnskapen sitter hos elevene etterpå. Da jeg for noen år siden skulle planlegge undervisning rundt Hamsun og nyromantikken, slo det meg at denne tidsepoken med sitt “ubevisste sjeleliv” ...
 • La enseñanza del presente de subjuntivo en español. Un análisis de errores aplicado a hablantes noruegos 

  Olsen, Tonje Aasjord (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-03)
  Formålet med denne masteroppgaven er å anvende en “feilanalysemetodikk” i et feltstudie som refererer til bruken av konjunktiv blant norske studenter som har spansk som tredjespråk. Feilanalysemetodikken er en metodikk for å identifisere, beskrive, klassifisere og forklare de feilhandlinger studentene gjør ved bruk av konjunktiv, med det endelige målet å foreslå konkrete intervensjonsaktiviteter for ...
 • Tilegnelsen av subjekts- og objektsveksling hos voksne andrespråksinnlærere av norsk 

  Sørensen, Christer Engen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Masteroppgaven omhandler tilegnelsen av subjekts- og objektsveksling hos voksne andrespråksinnlærere av norsk. Subjekts- og objektsveksling går ut på at bestemte pronominelle subjekter og objekter veksler på tvers av negasjon og adverb, slik at disse forekommer i en posisjon til venstre for negasjon/adverb. Vekslinga av disse er forbundet med hvordan disse er realisert (DP/pronomen) og informasjonsstruktur: ...
 • Forma y posición de los pronombres de complemento directo en español: un análisis de errores 

  Kristiansen, Margrethe Brekke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-04-28)
  Denne avhandlingen omhandler form og plassering av direkte objektspronomenet på spansk, med fokus på tredjeperson entall og flertall, hvor det finnes store kontraster mellom språkene norsk og spansk. Oppgaven har som mål å anvende feilanalysemetodikken med et didaktisk perspektiv for å identifisere problematiske områder norske elever møter når de arbeider med direkte objektspronomenet. Med bakgrunn ...
 • Homelessness, Displacement and Identity: Open City and Home 

  Nilssen, Anniken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-09-20)
  Abstract This thesis sets out to explore the themes of homelessness, displacement and identity in two contemporary novels: Marilynne Robinson’s Home (2008) and Teju Cole’s Open City (2011). My method involves comparing how temporality (time), space/place and its effects on subjectivity work as means to enhance an understanding of a “homeless” or hybrid condition that is evident both in the immensity ...
 • "Æ syns han e litt mere dialæktat enn mæ". En sosiolingvistisk variasjonsstudie blant ungdom på Drag 

  Andreassen, Line-Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  I dette mastergradsprosjektet ligger fokuset på talemålsvariasjon blant ungdommer fra språkkontaktområdet Drag, og hvilke faktorer som kan være med på å forklare disse variasjonsmønstrene. Drag er et lite tettsted i Tysfjord kommune i Nordland, som ligger om lag 20 mil nord for Bodø og 12 mil sør for Narvik. I denne studien har jeg valgt å plassere dragsdialekten nord i saltenområdet, siden Drag ...

View more