Recent additions

 • Orphanhood and trauma in Toni Morrison's A Mercy and Beloved 

  Engen, Nena Katrin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Abstract The current thesis examines the themes trauma and orphanhood and how they are connected in Toni Morrison’s two novels A Mercy (2008) and Beloved (1987), respectively. I will examine how traumatic experiences and the notion of both literal and cultural orphanhood affects the community, and how this has changed from the story in A Mercy being set in the late 17th century and to the story in ...
 • Distriktsjordmora i dokumentarromanen. Edvard Hoems Jordmor på jorda. Huset under Blåhammaren 

  Talseth, Eva Marie Haugen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-01)
  I denne teksten vil jeg innledningsvis vise hva som kjennetegner dokumentarromanen som sjanger, og samtidig illustrere den utviklinga innen dokumentarismen som har funnet sted siden 1960-tallet. Deretter nærleser jeg Edvard Hoems roman <i>Jordmor på jorda. Huset under Blåhammaren</i> i en tekstimmanent analyse, med særlig fokus på karakterutvikling og reisemotivet. I siste del bruker jeg både fakta- ...
 • «dit du går, följer jag med». En analyse av Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta (1973) med utgangspunkt i den doble tiltale 

  Narvestad, Nora Karine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-10-30)
  Astrid Lindgrens litteratur har påvirket og underholdt mennesker verden over. Som allalderlitteratur er det ulike faktorer som bidrar til at den treffer både barn og voksne. Denne oppgaven gir en redegjørelse for den doble tiltale i Lindgrens Bröderna Lejonhjärta (1973). For å belyse hva som gjør boka til allalderlitteratur drøftes tidligere sjangerplassering av verket, for deretter å redegjøre for ...
 • "Du tror de ser på deg, men de ser tvers gjennom deg". Blikk og sang i Olaug Nilssens Tung tids tale og Lars Amund Vaages Syngja 

  Stenvold, Ulrikke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  I denne oppgaven har jeg analysert og sammenlignet Olaug Nilssens Tung tids tale (2017) og Lars Amund Vaages Syngja (2012). Ved å se på motivene blikk og sang, har jeg drøftet hvordan foreldreperspektivet vises, hvordan det er en identitetstematikk knyttet til hvem de autistiske barna er, og hvordan foreldrene ser seg selv. Foreldrene skriver både om og til sine språkløse barn, og tolker derfor barna ...
 • Instapoesiens potensiale i klasserommet 

  Sandberg, Astrid Leiros (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-31)
  Lyrikken har tradisjonelt sett hatt en selvsagt plass i litteraturundervisningen og norskfaget. Til tross for dette tar jeg i denne masteroppgaven utgangspunkt i en hypotese om at elevene ikke har et nært forhold til lyrikken. Hensikten med prosjektet er å undersøke om det er mulig å påvirke elevenes forhold til lesing og skriving av lyrikk, og fremme et engasjement for lyrikken, ved å utforske ...
 • «Det er det same kva det heiter». En analyse av Olaug Nilssens Tung tids tale (2017) 

  Pedersen, Trine Opdahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  I denne oppgaven har jeg analysert Olaug Nilssens Tung tids tale (2017), med utgangspunkt i hvordan møter med velferdsstaten for en pårørende kommer til uttrykk i litteratur. Analysen har et overordnet fokus på språket i romanen, og jeg undersøker hvordan disse møtene kommer til uttrykk ved å se på presentasjonen av det kommunikative og hvordan dette påvirker Olaug. Intensjonen er å vise noe av den ...
 • Fra hedendom til kristendom i Bodvars saga. Vera Henriksens trilogi i middelalderismeperspektiv 

  Heldal, Anja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-15)
  I denne oppgaven undersøker jeg hvordan Vera Henriksen skildrer overgangen fra hedendom til kristendom på Island i trilogien Bodvars saga fra 1980-tallet. Fokuset mitt er todelt. Jeg drøfter både om Henriksen fremstiller kristendommen på en mer positiv eller negativ måte enn hedendommen, og hvilken holdning hun viser til det norrøne samfunnet generelt. Mitt teoretiske perspektiv er middelalderisme, ...
 • Definers and Defined. A study of the portrayal of black masculinity in the characters and communities in Toni Morrison's Beloved and Paradise 

  Hansen, Marita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-04)
  This thesis utilises the novels Beloved and Paradise by Toni Morrison with the purpose of examining her portrayal of black masculinity within a historical and social context, particularly in view of how and when race is complicated by gender and vice versa. It utilises a close reading of both individual characters and the communities that surround them based on Judith Butler’s theory of gender ...
 • The Development of Villains in B. Stoker’s "Dracula", A.C. Doyle’s “The Final Problem” and J. K. Rowling’s "Harry Potter" saga. 

  Kalinin, Evgeny (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
  This Master's Thesis explores the phenomena of villains and their development in English literature in the period from 1893 to 2016, based on the examples of Dracula from B. Stoker's Dracula, Moriarty from A. C. Doyle's "The Final Problem”, and Voldemort from J.K. Rowling's Harry Potter series. The analysis investigates the development of these villains and brings up the greater questions about evil ...
 • Performativity and gender in Kiersten White´s And I Darken 

  Kristoffersen, Sara Aske (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-22)
  The roles of strong and independent female protagonists in Young Adult literature have been debated in the past two decades. One assumption is that female protagonists can suggest to girls that they can do whatever they aim for and develop their own voice. Kiersten White´s And I Darken (2016) demonstrates that strong and independent female protagonists are needed and the protagonist Lada Dragwyla ...
 • The Social Contract, Biopolitics and Hurricane Katrina: Two Perspectives from Sarah Broom's Memoir The Yellow House and Sheri Fink's Five Days at Memorial 

  Larsen, Richard Westereng (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
  In 2005, Hurricane Katrina wreaked havoc along the Mexican Gulf Coast, and the aftermaths have (again) revealed the racial inequality that endures in the US. The fact that the US government was unable to protect their weak and most vulnerable citizens points to a fractured social contract. Through the memoir The Yellow House by Sarah Broom, and the non-fiction text Five Days at Memorial by Sheri ...
 • I Imams "Zon". Silvana Imams lyrikk - et frigjøringsprosjekt? 

  Thomassen, Kari Bjørkli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-01)
  I denne studien av Silvana Imams tekster fra 2013 til 2019 undersøkes hvordan motiver for religion og ulike former for kamp benyttes til å forhandle fram frigjøring. Frigjøringsprosjektet er på både individuelt og kollektivt nivå. For individet problematiseres måten verden og samfunnet er organisert i kategorier som kjønn, etnisitet, religion, kjønnsidentet og seksualitet. Teorier om interseksjonalitet ...
 • Analyse av kystkvinnemotivet i De usynlige, Kjærestebåten og Huset med den blinde glassveranda 

  Markussen, Vanja Louise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-01)
  Kvinneliv og kvinneperspektiv har lenge blitt utelatt i historieforskningen og historienedskrivningen. Først ut over 1990-tallet ble kystkvinners liv satt i fokus og forsket på. I dag finnes det flere etnologiske og historiske verk som synliggjør kystkvinnenes posisjon i samfunnet og fremhever deres historie, men hvordan fremstilles kystkvinner i skjønnlitteraturen? Skjønnlitterære tekster er ...
 • En følelse av sted. Sykdomsfremstilling i samtidslitteratur for barn og unge. En sammenlignende lesning av Levi Henriksens Så lenge himmelen er over jorda (2016) og Anders Totlands Engel i snøen (2016) med vekt på stedet. 

  Elvenes, Merethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-01)
  Hva er sted? Hvordan oppnår man en følelse av sted? En forutsetning for stedsdannelse er at individet inngår i en meningsfull relasjon til stedet. Stedsteorier er forankret i fenomenologisk filosofi og har sin opprinnelse i geografi og arkitektur, men det stedlige fokuset har spredt seg over til de humanistiske vitenskapene etter den romlige vendingen den siste delen av 1900-tallet. Stedet er et ...
 • One Nation Under Melville. An Analysis of Nationalism, Imperialism, and Race in Herman Melville’s Moby-Dick or, The Whale 

  Dahl, Lars Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-01)
  Moby-Dick, or The Whale is a novel famed for its multifaceted nature, due to the myriad of both literary themes and political views that critics can explicate from it. In this thesis I will show how the novel Moby Dick, or the Whale can be interpreted in a manner that engender nation and myth building for the United States, in which the contemporary greatness of the nation makes up for the lack of ...
 • From Villain to Hero. The Shifting Social Role of Vampires in Stoker’s "Dracula" and Meyer’s "Twilight." 

  Skavik, Katrine Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-10-30)
  The following thesis explores the evolution of the vampire narrative through an examination of Bram Stoker’s "Dracula" (1897) and Stephenie Meyer’s "Twilight" (2005). The thesis is divided into two parts: a literary analysis and a pedagogical part. The first part of the study will investigate the novels vampires to examine where the similarities end and the differences begin. This will be explored ...
 • «Det är ingen människa. Det är någonting annat.» Det fantastiske i Stefan Spjuts Stallo (2012) og Stalpi (2017) 

  Sæbø, Martin Skjelmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-16)
  Avhandlingen undersøker fantastiske elementer i Stallo (2012) og Stalpi (2017) i relasjon til en tematikk omkring avfortrylling og gjenfortrylling. Utgangspunkt hva gjelder dette er Tzvetan Todorovs definisjon av fantastisk litteratur, og Max Webers perspektiv på oppløsningen av et tidlig-moderne «magisk» verdensbilde. Dette er en prosess som Weber beskriver som en «avfortrylling av verden» ...
 • La literatura y el proceso lector en L2/LE 

  Hernandez Diaz, Monica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  In this paper we review some of the latest theoretical contributions that have been published around the use of literature and the reading process in the teaching of Spanish as a foreign or second language. Therefore, in the first part of the study we focus particularly on the research around motivation, specifically how to motivate the student to read literature. In the second part, we present ...
 • «Vi har inget värde alls i samhällets och folks ögon alls. Vi är sämre än djur.» Ei nærlesing av Lars Norén sitt drama Skuggpojkarna (1999) 

  Åse, Siren Julianne Jensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne masteroppgåva er ei etisk perspektivert tolking av Lars Norén sitt drama Skuggpojkarna (1999). Dramaet er skrive i den politiske perioden av forfattarskapet, der Norén sitt uttalte mål er å gje menneska som på ein eller anna måte finn seg på utsida av samfunnet, ei stemme. Metoden eg har nytta, er nærlesing. Gjennom døme frå dramaet, vil eg utforske kva grep Norén nyttar for å gje ‘skuggpojkarna’ ...
 • Didaktisk anvendelse av Helga Flatlands Bli hvis du kan. Reis hvis du må. 

  Pedersen, Birgitte Amalie Solem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  I tillegg til å gi elevene en opplæring i fag, har skolen et samfunnsmandat som går ut på å utvikle elevene til å gode medmennesker som både er utdannet og dannet. Gjennom skolegangen skal elevene både få en faglig tyngde, men også utvikle seg til dannede medborgere for et framtidig samfunnsliv. Dette er ikke et ansvar forbeholdt norsklæreren alene, men mulighetsrommet for danning kan vi finne i ...

View more