Recent additions

 • Fra bålplass til Facebook. Talemålsnær skriving i en liten og en stor Facebook-gruppe med jakttematikk 

  Steiro, Trine Rebekka Nyheim (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-11-01)
  Dette prosjektet har problemstillinga «Hva kjennetegner språket i en stor og en liten Facebook-gruppe med jakttematikk?» For å svare på spørsmålet har jeg stilt to forskningsspørsmål: 1) Hvordan påvirkes språkvalg av medlemsstørrelse? 2) Hvordan påvirkes språkvalg av geografiske betingelser? Facebook-gruppene hadde ulik medlemsstørrelse og geografisk nedslagsfelt, men med jakt som felles tematikk. ...
 • Ambiposisjovnh - gïehtjedimmie njielje ambiposisjovnijste 

  Steinfjell, Maidi Persson (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Fire sørsamiske adposisjoner med OVER-betydning og den semantiske forskjellen mellom post- og preposisjon. I denne oppgaven presenteres det hvordan man kan si OVER på sørsamisk med fire velkjente adposisjoner. De fire adposisjonene er aatsolen, bijjelen, dåaresth og rastah. Problemstillingen i denne oppgaven er følgende «Hvordan kan man si OVER på sørsamisk og er det en semantisk forskjell mellom ...
 • A Comparative Study of L1 Norwegian and L1 Chinese Learners’ Acquisition of L2 English Subject-verb Agreement and Word Order 

  Tong, Jia (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-11-01)
  Nowadays, English has been widely used by L2 language learners. With respect to L1 Chinese and L1Norwegian speakers in the process of English learning, both groups are prone to a range of errors, especially in subject-verb agreement and word order. This thesis aims at exploring the L1 Chinese and L1Norwegian English learning difficulties in subject-verb agreement and word order and makes a comparison ...
 • Retroflexion of rhotic-plus-sibilant sequences at word junctions in Northern Norwegian dialects 

  Piliavets, Hanna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-09-15)
  Retroflexion at the junction of words is an optional process. Numerous previous works devoted to this topic analysed the process of retroflexion based on researcher’s intuition or examining the behaviour of retroflexes in an artificially created environment in laboratory conditions. In this work, the retroflexion of rhotic-plus-sibilant sequences at word junctions is observed in the natural ...
 • The weight and representation of Ryukyuan Miyako onsets: Initial geminate moraicity, markedness, and sonority 

  Myhre, Matias (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-09-15)
  This thesis examines descriptive data on the Southern Ryukyuan Miyako languages and argues for a moraic account of the initial geminates found therein. All varieties of Miyako discussed require underived words to feature at least two morae, and the initial geminates in each variety appear to satisfy the bimoraic word minimality requirement. Segmental restrictions on the coerced (derived) moraicity ...
 • The acquisition of questions by a Mandarin-English bilingual child 

  Wang, Yuanqi (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-09-15)
  Linguists have been debating on whether the two languages of bilingual children develop separately since 1990s. Some studies suggest when the two languages are acquired very early in life, each language develops separately (the Separate Development Hypothesis), while others show that bilinguals’ two languages can influence each other and that the weaker language is more vulnerable to cross-linguistic ...
 • Åarjelsaemien infinihte veerbehaemieh 

  Labj, Anja (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-16)
  I denne masteroppgaven analyseres sørsamiske infinitte verbformer gjennom deres morfologi, syntaks og semantikk. Målet er å finne svar på hvilke infinitte verbformer som finnes i sørsamisk med hovedvekt på funksjonsanalyse, og gjennom dette beskrive et koherent system av infinitte verbformer fra et morfosyntaktisk perspektiv. På grunnlag av en tredelt funksjonsanalyse som tar for seg predikative og ...
 • Aptitude in the Classroom: an empirical study of the pedagogical functionality of the LLAMA test battery in an upper secondary school 

  Larsen, Morten Skillingstad (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-15)
  This thesis explores the suitability of using aptitude testing and the LLAMA aptitude tests in a Norwegian upper secondary school class, and the potential pedagogical advantages such testing can have. Aptitude testing entails measuring language learners’ specific talent for learning foreign languages and this is an individual difference that exhibits considerable variation between learners (Dörnyei ...
 • Nynorsk som sidemål i dybdelæringens tid. En formativ intervensjonsstudie i form av språkbadsmetodikk på 8. trinn 

  Bårdsen, Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  I denne studien undersøker jeg en bruksbasert tilnærming til nynorskopplæring som sidemål på ungdomsskolen. Inspirasjonen er hentet fra språkbadspedagogikken som er forankret i teorier om andrespråksinnlæring. Jeg har benyttet en nedskalert metode, språkdusjmetodikk, med utgangspunkt i en hypotese om at økt arbeid med og eksponering for det mindre brukte skriftspråket, nynorsk, vil styrke elevenes ...
 • «Katti e dokker ferdig på jobb?». Stilistisk variasjon i en gruppechat på Messenger. 

  Berg, Martine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
  Denne sosiolingvistiske studien av computer-mediated communication (CMC) tar utgangspunkt i 3042 ytringer postet i løpet av en tidsperiode på et halvt år i en gruppechat på Messenger. Gruppechatten består av 12 kvinnelige deltakere i starten av tjueårene, der jeg selv er en av de som deltar i chatten. Studien representerer den brukerorienterte tradisjonen i CMC-forskningen, og støtter opp om synet ...
 • Navnerenessanse i Larvik og Brunlanes? Sammenligning av navnemateriale fra 1865 og 1925 

  Liberg, Karoline Dolven (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-20)
  I denne oppgaven har jeg fokusert på den nordiske navnerenessansen i Larvik og Brunlanes, i åra 1865 og 1925. Formålet mitt har vært å undersøke om en kan finne utslag etter den nordiske navnerenessansen, og i den forbindelse har jeg brukt noen forskningsspørsmål. Jeg har derfor sett på a) om det er forskjell mellom 1865 og 1925, b) om det er forskjell mellom Larvik og Brunlanes, og c) om det er ...
 • Emojier i det digitale universet. En studie om bruk og tolkning av emojier i to aldersgrupper. 

  Mikkelsen, Guro Haddal (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-15)
  I dette masterprosjektet undersøker jeg forskjeller i bruk og tolkning av emojier i to ulike aldersgrupper. Denne studien er sosiolingvistisk og presenterer den brukerorienterte tradisjonen innenfor forskning på computer-mediated communication (CMC), som tar avstand til at språket på nettet bør studeres som en isolert enhet. Kontekstuelle premisser ses nemlig på som viktige faktorer for at språket ...
 • Crosslinguistic Influence in L3A; An investigation of L3 English acquisition among North Sámi-Norwegian bilinguals 

  Lantto, Melissa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  This thesis investigates cross-linguistic influence (CLI) in L3 acquisition among North Sámi-Norwegian bilinguals in comparison to Norwegian monolingual controls. The linguistic phenomena of investigation include subject-verb agreement and verb placement. The main overarching inquiry of this study is to determine if North Sámi-Norwegian bilinguals acquire English (as an L3) in the same fashion as ...
 • L1 transfer in the acquisition of English articles. Evidence from L1 Bulgarian and L1 Norwegian learners 

  Encheva, Daniela (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-16)
  This study investigates the L1 transfer in the acquisition of articles in L2 English by L1 speakers of Bulgarian and Norwegian. Bulgarian differs from English in that it has no overt indefinite article, the definite article is postposed, and it expresses genericity by means of the definite article. Norwegian is similar to English in that it has overt indefinite article. The definite article in ...
 • Ab Initio Adult Third Language Acquisition: Transfer source selection and effects of CLI in acquisition of an artificial language 

  Stevens, Dashiel Naea (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
  The field of generative third language acquisition has seen considerable activity in the last decade, resulting in several dominant models which seek to explain the phenomenon of cross-linguistic influence (CLI) and transfer. This study investigates the role of previously acquired languages, Norwegian and English, in the acquisition of morphosyntax of a miniature artificial language (MAL) at the ...
 • Code-Switching in Multilinguals: A Narrative Elicitation Study with L1 Arabic, L2 English, L3 Norwegian Speakers. The Role of Cognates, Dominance and Typological proximity 

  Holst, Sam (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-17)
  This study aims to investigate the phenomenon of code-switching in multilingual. Participants in this study speak Arabic as L1, English as L2, and Norwegian as L3. The focus will mainly be on two main patterns in code-switching: The Insertion of cognates and the Direction of the cross-linguistic influence. More specifically, we will investigate if the co-activation effect on cognates would increase ...
 • Cross-linguistic influence in the acquisition of the English determiner and tense-aspect systems by L1 Norwegian, L1 German and L1 Russian speakers 

  Niskova, Vladyslava (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-17)
  This thesis investigates the cross-linguistic influence in the acquisition of the English determiner (article) and tense-aspect systems by L1 Norwegian, L1 German and L1 Russian speakers. The field of Second Language Acquisition allows conducting research by comparing the influence of the certain features of different languages in relation to the target L2 that is being acquired. Such feature as ...
 • Bilingual vocabulary acquisition A corpus-based case study 

  Varhaug, Esther (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-16)
  A bilingual learning two languages from birth seems to follow the same developmental trajectory as that of a monolingual. However, within vocabulary acquisition persistent and significant differences have been found between bilingual and monolinguals when the languages of bilinguals are compared separately to monolinguals’ level. The domain specific nature of a bilingual’s vocabularies is an important ...
 • Argument structure and morphological marking in Indonesian: A research on verbalisations and its consequences for nominalisations 

  Violine, Melody (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-12)
  This thesis aims at providing an analysis of the mapping between the morphological marking and argument structure in Indonesian, studying the role that the verbal prefixes and suffixes use in the standard variety of this language play in defining syntactic configurations that support the presence of arguments. Secondarily, the thesis also discusses how nominalisation of the relevant verb classes ...
 • The effect of media habits on English proficiency: A study of L1 Norwegian teenagers 

  Andersen, Daniel Flakowski (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2017-05-14)
  This thesis compares the media habits of 86 Norwegian youth with their English proficiency. The goal is to investigate how much English we learn by e.g. watching TV, playing video games or listening to music. The 86 participants were between 16 and 20 years old, and answered a survey where they specified the number of hours they spent on an average day on each type of media. After this, they took ...

View more