Now showing items 1-20 of 263

  • Stadnamnlån : fonologi og ortografi i lydlig lånte stadnamn med eit oversyn over fonologien i norsk på Skibotn og i Kvenangsbotn 

   Pedersen, Aud-Kirsti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1989-01)
   I språkvitskapen er stadnamngransking ein gammal fagdisiplin. Hovudtyngda av arbeidet innom disiplinen har lege på tolking av stadnamn. Tolking av stadnamn er likevel berre ein av mange tilnærmingsmåtar til stadnamngranskinga. I fleirspråklige område kjem det til nye dimensjonar ved stadnamna som namnegranskaren må ta omsyn til. I dette arbeidet er føremålet å greie ut ymse sider ved stadnamn som ...
  • Tromsø dialect 

   Nowell, Hazel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1989-09)
   The Tromsø dialect situation today is probably typical of many Northern Norwegian town dialects. It has developed from an old local non-standard speech variety which was very similar to the present local rural dialects. What clearly distinguishes the modern town version, as spoken by young people today, from the old one, however, is the inclusion of a significant number of bokmål features. This study ...
  • Norsk skolepolitikk overfor kvenene 1720-1996 

   Seppola, Bjørnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1996-06)
   Oppgaven forteller som tittelen sier om skolesituasjonen for kvenene fra de eldste tider og fram til i dag. Lest som en helhet gir den en samlet oversikt over den kvenske kultursituasjonen. Den forteller oss hvem kvenene er, og gir en oversikt over bruken av kvensk før og nå. Ikke bare over geografiske områder, men også en oversikt over hvilke domener av samfunnet kvensk brukes og har vært ...
  • The acquisition of time reference by Norwegian school learners of English 

   Tingstad, Kjersti Røttereng (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1999-03-31)
  • "Unlearning". On the acquisition of case absorption effects in English passives by native speakers of Norwegian 

   Dahl, Anne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2000-06-16)
   This thesis deals with advanced L2 acquisition of syntax. There are several central questions in the thesis: -How does the interlanguage of an advanced L2 speaker differ from the internal grammar of a native speaker of the same language? -Can a L2 acquirer come to realize that a syntactic structure is ungrammatical in the L2 when it is grammatical in the L1, when he encounters no positive evidence ...
  • Systemisk funksjonell lingvistikk til bruk i kreativ skriving i grunnskolen 

   Hermansen, Anne-Grethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2001-05-02)
   Målsettinga for denne oppgaven var å finne muligheter til systematisk opplæring av enkeltelevene i kreativ skriving, spesielt noveller, i skolen. Valget falt på en meningsbasert lingvistisk tilnærming med et funksjonelt språksyn i bunnen. Dette sammenholdes med "Læreplanen av 1997", som er de rammene skolens innhold og undervisning hviler på. Videre så jeg på lærebøkene for ett klassetrinn i ...
  • Hedmarksdialekten i dag. En undersøkelse av språk og språklige motiv hos 12 ungdommer fra bygd og by på Hedmarken. 

   Holland, Ann Kjersti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2001-05-31)
   I denne avhandlinga har jeg forsøkt å gi en beskrivelse av språket til tolv ungdommer fra Hedmarken og antyde mulige motiv bak de ulike språklige valgene de har gjort. Utgangspunktet er kvalitativt, men jeg har benyttet en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metodeprinsipper. Jeg har lagt vekt på å drøfte metode og hvilke konsekvenser valg av metode får for de ulike delene av en språklig ...
  • Dialektforskjeller i realiseringen av indirekte objekt 

   Sæther, Kari-Anne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2001-12-13)
   I en del faglitteratur blir det antydet at nordlige dialekter aksepterer nominalt indirekte objekt ved flere verb enn mange andre norske dialekter. En setning som Vil du hente meg en kopp kaffe? skal lettere aksepteres i nordnorske dialekter enn i dialekter andre steder i landet. Denne oppgaven undersøker denne antakelsen nærmere i tre ulike spørrelisteundersøkelser med til sammen nesten 600 informanter ...
  • Fra Hansen til Figenschau. En undersøkelse av etternavnsendringer i Nord-Norge fra 1996 til 2000 

   Bakken, Trine Sand (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2002)
   Formålet med denne undersøkelsen har vært å få større kunnskap om etternavnsendringer i Nord-Norge. Jeg var ute etter å finne mønstre og tendenser i endringene som blir gjort, og det var dermed nødvendig å foreta en kvantitativ undersøkelse. Jeg begrenset meg til navneendringer foretatt i tidsrommet 1996 - 2000, og personene i materialet måtte være bosatt i Nord-Norge. Videre satte jeg som krav at ...
  • Kognitive metaforer i stortingsmeldinger om høgre utdanning 

   Bartnes, Asbjørn Ivar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2002-05-13)
   Oppgava er todelt. I den teoretiske delen presenteres utviklinga av metaforteorien fra ei retorikkorientert klassisk tilnærming til etableringa av en kognitiv metaforteori. Funksjonen kognitive metaforer har som struktureringsprinsipp for språket, drøftes i forhold til det språklige relativitetsprinsippet (Sapir/Whorf-hypotesen). I analysedelen anvendes den kognitive metaforteorien på tre ...
  • Comment le schwa et la consonne de liaison vacillent et s'évanouissent dans le vaudois : un traitement de la variation 

   Andreassen, Helene N. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2003)
   La variation linguistique est indissociable de toute langue naturelle, et les facteurs qui la conditionnent doivent recevoir une explication de la part du linguiste. L’instabilité superficielle du schwa et de la consonne de liaison constitue l’une des caractéristiques les plus saillantes du français, et dans ce mémoire, nous tenterons de dégager la régularité dans leur variation ainsi que la ...
  • Trykkplasseringen i russiske substantiver innlånt fra engelsk 

   Hagan, Erlend (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2003)
  • ’Sproget i fare’. Knut Hamsuns syn på språkbruk og språkpolitikk 

   Nordmo, Jorun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2003-06-16)
   Oppgaven handler, som oppgaveteksten antyder, om Knut Hamsuns syn på språkbruk og språkpolitikk. Hamsun er selvfølgelig mest kjent som forfatter, men han skrev en lang rekke artikler hvor han ga uttrykk for sitt syn på språk- og språkforhold i samtida. Spesielt var han opptatt av landsmålets framgang, og han engasjerte seg sterkt på motstandernes side i debatten om samnorsk-idéen. Jeg har spesielt ...
  • "Man kan jo ikke si chill'an bæstemor" : språklig variasjon på Lyngseidet 

   Eriksen, Ann-Tove (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004-02-13)
  • Flyteknisk terminologi i lærestoff for videregående skole 

   Berghulnes, Torill O. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004-06-30)
   Har norsk ei framtid også som fagspråk? Hvor alvorlig er truslene om domenetap? Denne studien av flyteknisk terminologi i lærestoff for videregående skole har først en teoridel om fagspråk, terminologivitenskap, språkplanlegging og terminologiarbeid. Deretter kommer hovedundersøkelsen av 659 termer ekserpert fra lærebøker, læreplaner og en forskrift for flyteknisk utdanning. Hovedundersøkelsen er ...
  • Jávohuvvá ja ealáska : davvisámegielagiid demografiija ja buolvvaidgaskasaš sirdáseapmi Norggas ja Suomas 

   Rasmussen, Torkel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005-05)
   Dán dutkamušas guorahalan davvisámegiela etnolingvisttalaš ceavzinnávccaid (ethno-lingvistic vitality) Norggas ja Suomas 2000-logu álggus. Diakronalaččat guorahalan davvisámegielagiid ja davvisámi álbmoga demografiija 1860-2000 Norggas ja 1900-2003 Suomas. Dasa lassin guorahalan davvisámegiela buolvvaidgaskasaš sirdáseami 2000-logu álggus ja dan sirdáseami eavttuid. Geavahan kvantitatiiva dutkanvuogi ...
  • Finnes det en sammenheng mellom holdning til egen dialekt og holdning til dialekt i tv og radio? En sosiolingvistisk analyse av tromsøværingers og porsgrunnsfolks forhold til egen dialekt og til dialekt i tv og radio 

   Skilbred, Tonje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005-12-15)
   Jeg har i denne avhandlingen utført en sosiolingvistisk analyse av porsgrunnsfolks og tromsøværingers holdning til egen dialekt og til dialekt i tv og radio. Jeg hadde som en overordnet hypotese at det finnes en sammenheng mellom folks holdninger til egen dialekt og deres oppfatninger om bruk av dialekt i tv og radio. For å få bekreftet denne hypotesen arbeidet jeg etter to problemstillinger: Finnes ...
  • Norsk språkvitenskap i perioden 1965 - 1995 

   Tveter, Evy Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-05-31)
   Denne oppgaven ser på utviklingen i språkvitenskapen i Norge i perioden 1965 - 1995. Fokus er på overgangen mellom historisk-komparativ språkvitenskap, strukturalisme og generativ grammatikk, og forholdet mellom disse. Det blir tatt utgangspunkt i vitenskapsteoretikeren Larry Laudan og hans teorier om vitenskapelig utvikling.
  • Predikoivat funktiot ensimmäisessä kainunkielisessä romaanissa 

   Voronov, Mihail (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-09-04)
   Tutkielmani tavoitteena on deskriptio kainun eli kveenin kielen predikoivista funktioista. Työ on tapaustutkimus: kuvaus perustuu toistaiseksi ainoaan laajaan kainun kielellä kirjoitettuun teokseen, porsankilaisen Alf Nilsen-Børsskogin vuonna 2004 ilmestyneeseen romaaniin Kuosuvaaran takana. Osoitan tutkimuksessa, että kainun kielen predikoivat funktiot eli predikatiivi ja predikatiiviadverbiaalit ...
  • Dativ i mellomnorske bondebrev fra indre og ytre Østlandet. 

   Ree, Håkon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-05)
   Denne oppgaven tar for seg bruken av dativ i et utvalg diplomer fra den mellomnorske språkperioden. Diplomene er hentet fra Diplomatarium Norvegicum, som er den største samlingen med trykte kilder fra middelalderen. I undersøkelsen blir bruken av dativ i tekster fra det vikværske dialektområdet sammenliknet med tekster fra det opplandske dialektområdet. Man vet at dativ har holdt seg sterkere i ...