Now showing items 1-20 of 172

  • The effects of vocabulary-oriented warm-up tasks on student vocabulary acquisition and task value beliefs 

   Koppen, Olai Karl-Vegard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
   This thesis explores the possible interactions between vocabulary-oriented warm-up tasks and students’ vocabulary acquisition, and how these tasks can foster motivated students. A quasi-experiment was conducted in a Norwegian lower secondary school. It examined the effects of using a vocabulary-oriented, word guessing style game inspired by the board game Alias, through a receptive vocabulary test ...
  • Sátnegirjegeavaheami čalmmustahttin neahttasátnegirjji loggafiilla analysa bokte 

   Eskonsipo, Berit Merete Nystad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-02-18)
   Otná teknologiija dahká vejolažžan neahttasátnegirjjis ohcat maiddái sámegiela sojahuvvon sániid, ja dat lea buktán ođđa vejolašvuođaid sámegielat čálliide. Dán dutkamušas guorahalan mo ohcan doaibmá Neahttadigisániid davvisámegiela-dárogiela-davvisámegiela sátnegirjjis. Guorahalan guovttelágan davvisámegiela-dárogiela sátnegirjji. Vuosttaš lea dábálaš sátnegirji ja nubbi lea dakkár toleránta ...
  • «Mye tøv du skriv». Språklege og semiotiske ressursar i politisk CMC 

   Bakkevoll, Geir Heggås (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-10-30)
   Denne undersøkinga har for det første leitt etter utvalde språklege og semiotiske ressursar i 1949 svar og kommentarar på «Nordnorsk debatt» under valkampen 2017. For det andre har undersøkinga sett korleis dei ortografiske avvika, dei dialektale innslaga og piktogramma er fordelte i samtalar om ulike tema og starta av ulike innleiarar. Dei ortografiske avvika er det vanlegaste av dei tre trekka ...
  • Child second language acquisition without communication 

   Kalstad, Pål Hunstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-08-30)
   This thesis investigates child second language acquisition without communication. This is a case study of a Norwegian four-year-old girl who has acquired English only by watching television. It is interesting to investigate language acquisition through television as language is argued to be a social phenomenon. It is predicted that the child, Lucy, will have no problems acquiring English structures ...
  • Prepositional Phrase Attachment Ambiguities in German. A Cross-Dialectal Experimental Study 

   Pilsbacher, Anna Katharina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   This thesis addresses the production and perception of sentences with ambiguous prepositional phrase attachment in Standard German. In the first part of the study, an informed native speaker produced prosodically disambiguated sentences, which were analysed acoustically for disambiguation cues. In the second part, these sentences were then presented in a perception test where respondents were asked ...
  • "Æ blir bare helt amazed over kor godt fungeranes hjernen hannes e liksom". En studie av 'bare' og 'liksom' blant ungdommer i Vardø og Tromsø 

   Martinussen, Victoria Stene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Denne mastergradsoppgaven har hatt som siktemål å undersøke hvordan de diskursive og sosiale funksjonene til diskurspartiklene 'bare' og 'liksom' kommer til uttrykk blant ungdom i Vardø og Tromsø. Denne studien er en studie som posisjonerer seg i feltet mellom interaksjonelt orientert sosiolingvistikk på den ene siden og samtaleanalyse på den andre. Jeg har benyttet meg av teoretiske perspektiver ...
  • "Æ syns vi har pen nordnorsk dialekt". En sosiolingvistisk studie av palatalisering i Vardø 

   Havstein, Maria Bakke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   I dette mastergradsprosjektet har jeg undersøkt deler av talemålsutviklinga i Vardø. Jeg har sett nærmere på hvordan lang n og l, som opprinnelig har hatt palatal uttale i Vardø, realiseres av en gruppe språkbrukere i byen. Informantene i denne studien er 16 språkbrukere fra Vardø. Åtte av dem er i alderen 17-19 år, fire er mellom 30 og 45 år og de fire i den eldste gruppa er mellom 59 og 70 år. ...
  • El Aspecto perfectivo y el aspecto imperfectivo en español y ruso. Un estudio contrastivo de los sistemas aspectuales en español y ruso. 

   Shilo, Artur (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-13)
   The objective of this thesis is to investigate in a comparative way the aspectual systems of Spanish and Russian through an examination of the Russian translation of a Spanish text. The book that i am going to use for this research is one of the greatest literary works of 20th century - One Hundred Years of Solitude by Gabriel García Márquez. Specifically. I will explore the perfective and imperfective ...
  • La enseñanza del presente de subjuntivo en español. Un análisis de errores aplicado a hablantes noruegos 

   Olsen, Tonje Aasjord (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-03)
   Formålet med denne masteroppgaven er å anvende en “feilanalysemetodikk” i et feltstudie som refererer til bruken av konjunktiv blant norske studenter som har spansk som tredjespråk. Feilanalysemetodikken er en metodikk for å identifisere, beskrive, klassifisere og forklare de feilhandlinger studentene gjør ved bruk av konjunktiv, med det endelige målet å foreslå konkrete intervensjonsaktiviteter for ...
  • Tilegnelsen av subjekts- og objektsveksling hos voksne andrespråksinnlærere av norsk 

   Sørensen, Christer Engen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Masteroppgaven omhandler tilegnelsen av subjekts- og objektsveksling hos voksne andrespråksinnlærere av norsk. Subjekts- og objektsveksling går ut på at bestemte pronominelle subjekter og objekter veksler på tvers av negasjon og adverb, slik at disse forekommer i en posisjon til venstre for negasjon/adverb. Vekslinga av disse er forbundet med hvordan disse er realisert (DP/pronomen) og informasjonsstruktur: ...
  • Forma y posición de los pronombres de complemento directo en español: un análisis de errores 

   Kristiansen, Margrethe Brekke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-04-28)
   Denne avhandlingen omhandler form og plassering av direkte objektspronomenet på spansk, med fokus på tredjeperson entall og flertall, hvor det finnes store kontraster mellom språkene norsk og spansk. Oppgaven har som mål å anvende feilanalysemetodikken med et didaktisk perspektiv for å identifisere problematiske områder norske elever møter når de arbeider med direkte objektspronomenet. Med bakgrunn ...
  • "Æ syns han e litt mere dialæktat enn mæ". En sosiolingvistisk variasjonsstudie blant ungdom på Drag 

   Andreassen, Line-Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   I dette mastergradsprosjektet ligger fokuset på talemålsvariasjon blant ungdommer fra språkkontaktområdet Drag, og hvilke faktorer som kan være med på å forklare disse variasjonsmønstrene. Drag er et lite tettsted i Tysfjord kommune i Nordland, som ligger om lag 20 mil nord for Bodø og 12 mil sør for Narvik. I denne studien har jeg valgt å plassere dragsdialekten nord i saltenområdet, siden Drag ...
  • The Phonology of Flapping in Norwegian Function Words. A prosodic analysis of Norwegian clitics 

   Lehn, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
   The phonological process of flapping in Norwegian is the process in which an underlying voiced alveolar stop /d/ in a function word surfaces as the voiced postalveolar tap /ɾ/. The majority of the data used for this paper is from Urban Eastern Norwegian (UEN), which is a group of dialects from the south-eastern region of Norway, although similar processes and forms of flapping occur in a wide variety ...
  • Investigating the Beliefs on English Grammar Instruction among Norwegian Students and Teachers in High School. The beliefs of Norwegian L2 learners of English on grammar instruction, and the correlation between grammar knowledge and learner beliefs 

   Johansen, Camilla Baumann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   The objectives of the present study were to gain insight into the beliefs of high-level English second language (ESL) students and teachers from a Norwegian high school on grammar instruction as well as to investigate if grammar knowledge had an influence on these beliefs. To do this, a questionnaire was designed to measure the participants’ preferred grammar instructional method out of the four ...
  • English Particles compared to Czech Adverbs and Prefixes 

   Vrbova, Karla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-24)
   In this thesis, I compare English particles to Czech spatial adverbs and prefixes. I discuss three aspects of the particles, adverbs and prefixes – word order, aspect and readings. The properties of the English particles seem to be divided between the spatial adverbs and prefixes in Czech. There are structural similarities between the particles and the adverbs, but the adverbs cannot have other ...
  • Explicit grammar instruction in the L2 classroom. Issues in teaching and learning English word order 

   Lajord, Kristine Karlsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   In this thesis, I investigate the effect of explicit instruction on the acquisition of word order in declarative sentences with adverbs in the medial position and topicalised declaratives. Both constructions are shown to be problematic for Norwegian learners of English because of negative influence from Norwegian, which uses the V2 rule in the two structures. The study consists of a grammaticality ...
  • Vowel Reduction in Catalan Varieties. Catalan typologies and property analysis 

   Nogués-Graell, Jordina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
   Observing vowel reduction, the literature presented five main Catalan varieties, divided in broad strokes between Eastern and Western. However, our proposal for Catalan and its varieties can be established in terms of Property Theory, when working from Optimality Theory. In this thesis we propose three main properties in order to classify vowel reduction in Catalan. These properties include three ...
  • The effects of grammar instruction when learning L2 English subject-verb agreement. An investigation of L1 Norwegian learners' acquisition of L2 English 

   Nygaard, Maren Oline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-12)
   In this master’s thesis, I investigate L1 Norwegian learners of L2 English and their difficulties with subject-verb agreement. The main aim of this study is to explore why this grammatical construction is problematic in L2 English and whether grammar instruction will affect the learners’ knowledge and accuracy of subject-verb agreement. The study combines insights and methods from linguistics ...
  • The acquisition of word order in yes/no and wh-questions - A case study of an unbalanced bilingual. 

   Brattsti, Fredrick (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
   This thesis aims to explore the variation with which one bilingual child produces word order in English questions, and ask whether the child’s dominant language, Norwegian, affects this production. Using new data from a corpus where data collection is still ongoing, we present evidence that the child transfers the word order for questions in both standard Norwegian and the Tromsø dialect into her ...
  • Davvisámegiela molssaeakto- ja ohcanjearaldagaid semantihkka ja pragmatihkka. Laktapartihkkalat -go, -bat (ja eará hámit),-son ja -ges/-gis, ja partihkkalat dal ja gal molssaeakto- ja ohcanjearaldagain. 

   West, Aimo Ensio (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
   Nordsamiske spørresetninger - Sematikk og pragmatikk. Bruken av samiske enklitiske partikler -go, -bat (og andre former), -son og -ges/-gis og partikler dal og gal i spørresetninger.