Recent additions

 • Skipsverftet i Tromsø. Møtet mellom kulturverdier, identitet og urbanisme 

  Olsen, Marion Carstensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Den gamle og kjente Skipsverftstomta i Tromsø står for stor transformasjon anno 2019. Det er et sted som består av, og omringes av erkjente verdier i form av kulturminner. Dagens byutvikling styres i stor grad av private utviklere med et ideal om fortetning. Dette gjør forholdet mellom kulturminner og utvikling noe mer komplekst. Skal kulturminner og utvikling skilles ad for å sikre at både verdier ...
 • Ute av mørket. Feministiske lesninger av Sidsel Paaskes Fra det indre arkiv IV og Klang 

  Itland, Caroline Nathalie Mitchell (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne oppgaven er en undersøkelse av Sidsel Paaskes tegninger Fra det indre arkiv IV (1976) og Klang (1977). Dette er abstraherte skildringer av kvinnens kjønnsorgan, og kobles til det som blir kalt for vaginal ikonografi. Det er nærliggende å tenke verkene som tematiseringer av kropp, kjønn og seksualitet, men på to forskjellige måter. Fra det indre arkiv IV uttrykker en selvstendig kvinnelig ...
 • Kirkeparken under endring. 4 tidsbilder fra Tromsø sentrum – fra 1800-tallet og til i dag 

  Vik, Liv (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Oppgaven belyser hvordan Domkirkeplassen i Tromsø med kirkepark har endret seg fra tiden kirka ble bygget (1861) og til dagens moderne park, ved å se nærmere på hva som kan ha påvirket utformingen av parken i fire utviklingsfaser, både ideologisk og praktisk. Hovedstrukturen i oppgaven er en inndeling i fire faser av Domkirkeparkens utvikling. Første fase (1860-80) er etableringen av Domkirkeparken, ...
 • Kirkeskipets ikonografi – stadig en levende tradisjon? Maktmiddel, utsmykking eller takksigelse? 

  Vik, Ivar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  I katolske kirker finner vi ofte votivskip, i evangelisk-lutherske kirker finner vi ofte kirkeskip. Begge typer er kirkeutsmykking, begge deler er skipsmodeller som henger i kirker, det er tradisjoner som minner om hverandre, men de har forskjellig utgangspunkt og innhold. Kirkeskip er en kirkeutsmykking med lav kostnadsterskel, mange i menighetene hadde anledning til å lage et kirkeskip til ...
 • Lofotkisten i et kunsthistorisk perspektiv. Mellom det materielle og immaterielle 

  Lamøy, Emilia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-29)
  Denne oppgaven er et kunsthistorisk perspektiv på enkelte sider av Lofotfiskets Materielle Kultur, hvor objekt-orientert forskning brukes for å vurdere fysiske særegenheter i forhold til andre kystkulturer i Norge. Oppgaven ser på lofotkisten, som er en vesentlig del av Lofotfiskets utrustning på 1800-tallet. Lofotkisten er en underkategori for skipskisten, som ble brukt på havet og under fiske over ...
 • Fremveksten av industristedet Kjøpsvik ca 1900-1950. Arkitektur og regulering 

  Arntzen, Sølvi Aasvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-17)
  På begynnelsen av 1900-tallet var det stor industriutbygging i Norge. Man anla egne samfunn rundt virksomhetene med alt man trengte i umiddelbar nærhet. Slike industrisamfunn – bygget opp av industriherrer – var ikke noe nytt i europeisk sammenheng. Også i USA finner man eksempler på at byplanlegging var regnet som et viktig strukturelt virkemiddel i utviklingen av by- og industrisamfunn. Disse byene ...
 • Smertensmannen fra Andøy. En komparativ funksjonsanalyse 

  Mathiassen, Sandra Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-02)
  Oppgaven tar for seg en Kristusfigur, kalt Smertensmannen, som i dag er plassert på Tromsø Museum. Det er en treskulptur fra tidlig 1400-tall som opprinnelig har stått i en kirke i Andøy kommune. Ved drøfting om figurens funskjon i senmiddelalderen vil oppgaven trekke inn andre lignende figurer fra nordisk middelalder i tolkningsarbeidet. Dette vil ligge til grunne for en komparativ funksjonsanalyse.
 • Skillet mellom kunst og virkelighet i performance. En analyse av virkemidler i performance, med utgangspunkt i fire verk 

  Ryeng, Ane Marte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-02)
  Oppgaven tar utgangspunkt i fire verk for å analysere virkemidler som kan ha vært med på å utydeliggjøre skillet mellom kunst og virkelighet i performance. Oppgaven baserer seg på performancer fra Marina Abramovic, Tehching Hsieh, Franko B og Petr Pavlensky.
 • Den romantiske Satan. En stilistisk analyse av motivet Satan i romantikken 

  Pedersen, Julie Høgby (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
  En stilistisk analyse av Satan som motiv i romantikken. Ved siden av det kunsthistoriske får man også et innblikk i religion, historie og samfunn for å få en bedre forståelse av karakteren Satan og hvordan kunstnerne har valgt å fremstille han. Kunstnere som blir spesielt lagt vekt på i denne oppgaven er William Blake og Antoine Wiertz. Det blir gjort en sammenligning av disse kunstnerne og deres ...
 • Kirker og grenser. Tre kirker som territorielle markører i nordområdene på 1800-tallet 

  Granlien, Silvana Elisabeth W. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  Hvorfor ble det bygget tre store kirker i spredt bebygde grenseområder mellom Norge, Finland og Russland over en periode på 20 år fra midten av 1800-tallet? Denne oppgaven handler om hvordan kirkebygging har blitt brukt som et virkemiddel av de omkringliggende statene med ambisjoner om territoriell ekspansjon i nordområdene. Kirker bygges av ulike årsaker av både geistlige og verdslige aktører. I ...
 • Amundsen jr. og funksjonalismen i 1930-årene 

  Jakobsen, Chatrine Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-18)
  Denne masteroppgaven omhandler Peter Arnet Amundsen jr. og forholdet mellom formalisme og funksjonalisme i hans villaarkitektur Dette forholdet blir belyst gjennom en analyse av Conrad Holmboes veg 25 og Skolegata 50, og videre diskutert ved hjelp av kildemateriale knyttet opp mot tema.
 • Graffiti - en immateriell kulturarv 

  Moya, Gøran Michel Westermann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-12)
  Ved å vise til UNESCOs definasjon av immateriell kulturarv vil jeg påstå at graffiti må defineres som dette. Gjennom å se på det særegne uttrykket som har vært tro til sin tradisjon opp gjennom historien, vil jeg vise at graffiti må behandles på lik linje som annen tradisjonskunst og dermed også som en immateriell kulturarv. Konsekvensen av dette er at både stat og kommune bør revudere sin politikk ...
 • Arkitektur - nytt ved gammelt Nidarosdomen, British Museum og Louvre 

  Ingebrigtsen, Ann-Silje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-10-29)
  Denne oppgaven handler om arkitektur – arkitektur hvor en ny bygning er oppført i kontekst med en historisk bygning. Arkitekturstilene har endret seg mye siden renessanse og barokk, og særlig på 1900-tallet ble det et brudd mellom det klassisistiske og den moderne arkitekturen. Nye filosofiske tanker oppstod, og sammen med de oppstod det nye måter å tenke arkitektur på. Men en utfordring for den nye ...
 • Il Gesù & Selimiye : En komparativ funksjonsanalyse : med metodiske utprøvninger 

  Flaaten, Silje Benedikte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05)
  Denne komparative funksjonsanalysen undersøker to religiøse billedprogram fra 1600-tallet slik de framstår i dag. Fokus er på kristendommen og kristen kunst i Roma, Italia, representert ved Il Gesù, og islam og islamsk kunst i Edirne, Tyrkia, representert ved Selimiye-moskeen. Fellesrommets utsmykning står sentralt i begge bygningene, men det er løst forskjellig kunstnerisk. Fokus for denne teksten ...
 • Flexible architechture for the dynamic societies : reflection on a journey from the 20th Century into the future 

  Acharya, Larissa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
  Summary Discussion surrounding the future of architecture has generated widespread interest in the last decades. During these years a vast amount of ideas concerning flexible architecture have been produced. The term flexible architecture has been generally understood as an architecture that responds to changes. The flexible architecture has been increasingly granted attention by today`s architects ...
 • Alabastgjenstandene på Værøy : en resepsjonsanalyse 

  Bergesen, Rognald Heiseldal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2002)
  Overordnet problemstilling: Hvordan har publikums forståelse av Værøygjenstandenes motiver endret seg fra senmiddelalderen til perioden fra 1800 til 1820? Hovedoppgaven er en resepsjonsanalyse av en altertavle fra 1700-tallet i den gamle kirken på Værøy. Tavlens predella prydes av fem engelske alabastrelieffer, her omtalt som Værøy-gjenstandene, fra 1430-tallet. Hovedfagsoppgaven rekonstruerer, på ...
 • Originalitet og appropriasjon hos Ludvig Karsten og Odd Nerdrum : analyse av seks verk 

  Jorda Langfeldt, Maria Cristina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11-15)
  Gjennom en vandring blant forskjellige oppfatninger når det gjelder originalitet og appropriasjon, vil jeg gjennomføre en analyse om hvordan disse begrepene gjør seg synlige i Ludvig Karstens (1876-1926) og Odd Nerdrums (1944-) sine verk. Samtidig vil jeg undersøke hvis det finnes et fellespunkt eller en konneksjon mellom disse to kunstnere. Ettersom ”originalitet” stadig blir analysert fra nye ...
 • Vern av industriarkitektur etter krigsødeleggelser og gjenoppbygging : en undersøkelse av verneverdien knyttet til NSBs lokstaller og lokverksted i Narvik 

  Thorp-Larsen, Hanne Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-10-31)
  Problemstillingens tittel er Vern av industriarkitektur etter krigsødeleggelser og gjenoppbygging – en undersøkelse av verneverdien til NSBs lokomotivstaller og lokomotivverksted i Narvik. Avhandlingens tema omhandler industriarkitektur og kulturminnevern og om hvilke vernekriterier som legges til grunn for et fredningsvedtak i henhold til Kulturminneloven. To utvalgte bygningsobjekter, jernbanebygningene ...
 • Ibestad kirke i historisk og geografisk kontekst 

  Gaguina, Elizaveta (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11)
  Oppgaven handler om Ibestad kirke og kirkestedet Hamnvik i Ibestad kommune, og forandringen som dette kirkestedet har gjennomgått. I arbeidet reiser jeg en problemstilling knyttet til hvorfor den gamle kirken fra middelalderen forsvant rundt 1880, og hvilke kriterier man hadde ved valg av utforming for den nye kirken. I drøfting av dette har jeg sett på Ibestad kirkes bygningshistorie. Jeg har også ...
 • Nordlandsbåtens form 

  Pedersen, Tore Bugge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-01)
  I denne oppgaven har jeg beskrive Nordlandsbåtens form og utvikling ut fra tilvirkningsprosessene. Det er en utfordring å finne og bruke ord på Nordlandsbåtens form på en måte som gjør at jeg både blir forstått i dag, samtidig som at jeg vil yte miljøet den kommer fra en viss rettferd. For å beskrive formen har jeg gjørt en formanalyse, inspirert av arkitekturanalyse, men tillempet for å kunne ...

View more