Recent additions

 • Tilpasset opplæring for elever med utviklingsmessige språkvansker i begrepstunge fag 

  Holtet, Anita Rønning (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Denne forskningsoppgaven omhandler en kvalitativ studie hvor målet er å finne ut hvilke erfaringer lærere har med tilpasset opplæring for elever med utviklingsmessige språkvansker. Utvalget består av fem lærere på mellomtrinnet og problemstillingen er spisset til å dreie seg om begrepstunge fag. For å samle inn data har jeg benytte kvalitative intervjuer i form av semistrukturert intervju. Det ble ...
 • Elevers lesepreferanser - Lesepreferanser i sammenheng med kjønns- og aldersforskjeller i leseprestasjoner 

  Riise, Anette; Vaeng, Anita Brovoll (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
  SAMMENDRAG Tema for denne oppgaven er elevers lesepreferanser. Vi ser på lesepreferansene i sammenheng med kjønns- og aldersforskjeller i leseprestasjoner. Resultatene fra flere store internasjonale og nasjonale leseundersøkelser viser at det er relativt store kjønnsforskjeller i jentenes favør. Vi har benyttet oss av kvantitativ metode ved bruk av en digitalt survey etterfulgt av en statistisk ...
 • Flere språk eller språkvansker? 

  Berntzen, Eva (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
  Sammendrag Oppgaven handler om barnehagelærere sitt arbeid med flerspråklige barn med språkforsinkelser. Formålet med denne studien har vært å belyse hvilke erfaringer fire barnehagelærere har med sitt arbeid med flerspråklige barn. Det er når barnet strever med å tilegne seg et nytt språk, i dette tilfellet norsk, og det er usikkerhet knyttet til om årsaken bunner i en språkvanske eller om barnet ...
 • Konsesjon for kommersiell allmenkringkaster - Er det riktig virkemiddel for å sikre mediemangfoldet? 

  Berger-Nyvoll, Jørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  I snart 30 år har TV2 driftet en konsesjon for kommersiell allmennkringkaster på vegne av den norske stat. I løpet av disse årene har medielandskapet endret seg mye. Oppgaven stiller spørsmål ved om fortsatt bruk av kommersiell allmenkringkaster som mediepolitisk virkemiddel bidrar til å sikre mediemangfoldet..
 • Politisk tillit og Nasjonalisme. Nasjonalfølelse - et fasettert tilskudd til det liberale demokratiet 

  Høgestøl, Stian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-16)
  En rekke studier understreker nødvendigheten av politisk tillit i et liberalt demokrati. Min studie har til hensikt å undersøke i hvilken grad nasjonalisme, definert som nasjonalfølelse, påvirker den politiske tilliten i Europa. I denne tverrsnittsstudien benyttes datasettet European Social Survey runde 9, og jeg produserer videre en multivariat regresjonsanalyse som forteller at graden av ...
 • "Hadde det ikke vært for ho Astrid, så vet jeg ikke hvordan det hadde gått" Foresattes beskrivelser av fellesnevnere for en god spesialundervisning i den videregående skolen for elever med autismespekterforstyrrelser 

  Grimstad, Inger-Ann J. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-13)
  Forsking som foreligger om spesialundervisning i skolen, tenderer mot å ha fokus på det som ikke fungerer. Denne masteroppgaven har til hensikt å beskrive hva som kjennetegner god spesialundervisning. Søkelyset rettes mot foresattes opplevelser av spesialundervisning og på praksis som erfares som fungerende for elever som har autismespekterforstyrrelser i videregående skole. Problemstillingen er som ...
 • Hvordan ser minoritetsrettighetenes fremtid ut i et mer høyreekstremt Øst-Europa? 

  Kronkvist, Hedda Schou (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-01)
  Høyreekstreme bevegelser, politiske partier og aktivister er antatt for å være den største terrortrusselen i dagens Europa. Minoriteter blir ansett å være en av de mest sårbare gruppene ovenfor den økende høyreekstremismen. Det har vært en stor økning av høyreekstremisme og høyreradikalisme i Europa de siste årene, derfor omhandler denne oppgaven fremtiden til minoritetsrettighetene i et mer ...
 • Inkludering og elever med stort læringspotensial En casestudie av elevers opplevde inkludering 

  Porsanger, Camilla (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-21)
  Sammendrag Formålet med denne casestudien var å søke kunnskap og data, som enten kunne gi ny-, utfyllende-, eller motstridende informasjon, om hvordan elever med stort læringspotensial beskriver sin opplevelse av å være inkludert i skolen. Jeg ønsket informasjon om elevgruppen som kunne være nyttig for skolen i fremtiden. Min problemstilling var; Hvordan beskriver elever med stort læringspotensial ...
 • Lærer i møte med elever som viser utagerende atferd 

  Skogstad, Eva Torill (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-21)
  Sammendrag Formålet med dette masterstudiet er å undersøke hvordan lærere møter elever som viser utagerende atferd. Studiens problemstilling er: «Hva fremstår som lærernes måte å møte elever som viser utagerende atferd»? Disse møtene med elevene krever handlinger som svarer til situasjonen. Dette er kompetanse som undersøkes nærmere gjennom forskningsspørsmålene: Hva sier og gjør lærere i ...
 • Virtual reality and naturalistic developmental behavioral interventions for children with autism spectrum disorder 

  Dechsling, Anders; Shic, Frederick; Zhang, Dajie; Marschik, Peter B.; Esposito, Gianluca; Orm, Stian; Sütterlin, Stefan; Kalandadze, Tamara; Øien, Roald A; Nordahl-Hansen, Anders Johan (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-02-03)
  <p>Background: Naturalistic Developmental Behavioral Interventions (NDBI) have been evaluated as the most promising interventions for children with autism spectrum disorder. In recent years, a growing body of literature suggests that technological advancements such as Virtual Reality (VR) are promising intervention tools. However, to the best of our knowledge no studies have combined evidence-based ...
 • Dei falnes dal: 80 år med minne og gløymsle om den spanske borgarkrigen 

  Sælthun, Sigurd (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
  I dei siste åra har Spania vore utsett for ei gradvis aukande splid i synet på Den spanske borgarkrigen og diktaturet som fulgte. Under overgangen til demokrati valgte ein å ikkje behandle fortida, men inngjekk i staden ei uskreven pakt om å ikkje omtale den. Når denne pakta vart broten i 2000 førte det til ei større minnekonflikt braut ut, splitta samfunnet og åpna gamle sår. I senter for denne ...
 • UNESCOs framstilling av indigeniteter, religiøsiteter og religion - En dokumentanalyse av UNESCOs nettside av verdensarvstedet Historic Centre of Oaxaca and Archaeological Site of Monte Albán 

  Ottesen, Tiril Othelie (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-19)
  This thesis explores how UNESCO presents indigeneities, religiosities and religion on their webpage of one of their world heritages sites, the Historic Centre of Oaxaca and Archaeological Site of Monte Albán. It analyses how and in which degree indigeneities, religiosities and religion are presented, produced and contextualized on this webpage and on related UNESCO webpages. My readings of these ...
 • Dømt til å miste sitt liv ved ild og bål. Forfølgelse av trollfolk i Finnmark. 

  Hagen, Rune Blix (Conference object; Konferansebidrag, 2019)
 • Folkebibliotekets digitale tilbud under koronakrisen – en case studie fra Tromsø bibliotek og byarkiv 

  Skare, Roswitha (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-06-15)
  The Covid-19 pandemic caused a lockdown of public libraries’ buildings in Norway in March 2020 as was the case in almost every other European country. This article investigates the situation for the public library in Tromsø in the period from 12 March 2020 and towards a gradual reopening of the library building to the public in April the same year. The lockdown of the physical library building led ...
 • Jehovas vitners soteriologi - Hvilke konsekvenser får deres kristusforståelse for frelsesynet? 

  Andersen, Tommy André Strøm (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Denne avhandlingen forsøker å svare på hvilke konsekvenser JVs forståelse av Jesus (kristologi) får for deres syn på frelsen (soteriologi). Jeg starter med å forklare JVs kristologi og soteriologi, og forholdet dem imellom. Her har jeg også valgt å legge inn en kortfattet del om frelseslære uavhengig av JV, fordi jeg tror det vil være med å klargjøre hvor JV ligger i det teologiske landskapet. Her ...
 • Pre-service Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Integration of Students’ Understanding in Science and Instructional Strategies 

  Sæleset, Johannes; Friedrichsen, Patricia (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-04-27)
  In the current study, we address calls for research on the complex nature of integrations of pedagogical content knowledge (PCK) components. This is a multiple case study of six middle-school pre-service teachers (PSTs) as they taught science in their school practicum. We investigated the nature of PSTs’ integration between knowledge of students’ understanding (KSU) and instructional strategies ...
 • Framing the Dark Web: A study in portrayal of the Dark Web in documentary films 

  Jacobsen, Fredrik S.M. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Through its name, the Dark Web is often associated with activities that are generally illegal and unethical, but why is this? Through the different services that make up the Dark Web, it stands as a technology that inherently exists to protect people's privacy and free speech. This thesis aims to examine how media portrays the Dark Web and how its association is so negatively loaded through the lens ...
 • ”A living life” - Exploring Place attachment and ”The good life” on Sandøya, an island community in Southern Norway 

  Karayazgan, Aylin Desiree (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  The concept of lifestyle has become much more important in contemporary, and especially western, social life. This must be seen as part how individual are more free to choose who they want to be, and consequently how and where they want to live. Eith refers to lifestyle there is a growing number of people who relocate on the basis of a belief that there is a more fulfilling way of life available ...
 • Making Sense of Stigmatized Organizations: Labelling Contests and Power Dynamics in Social Evaluation Processes 

  Kvåle, Gro; Murdoch, Zuzana (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-04-12)
  How do social audiences negotiate and handle stigmatized organizations? What role do their heterogenous values, norms and power play in this process? Addressing these questions is important from a business ethics perspective to improve our understanding of the ethical standards against which organizations are judged as well as the involved prosecutorial incentives. Moreover, it illuminates ethical ...
 • A short-term musical training affects implicit emotion regulation only in behaviour but not in brain activity 

  Berthold-Losleben, M; Papalini, S; Habel, U; Losleben, K; Schneider, F; Amunts, K; Kohn, N (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2021-04-26)
  Background: In everyday life, negative emotions can be implicitly regulated by positive stimuli, without any conscious cognitive engagement; however, the effects of such implicit regulation on mood and related neuro-mechanisms, remain poorly investigated in literature. Yet, improving implicit emotional regulation could reduce psychological burden and therefore be clinically relevant for treating ...

View more