Nye registreringer

 • Språk på tomgang? Om "læringsutbytte" i norsk høyere utdanning 

  Opdal, Pål anders (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-05)
  I artikkelen analyseres <i>læringsutbytte</i> i et semantisk perspektiv, som ord, begrep og fenomen. Med utgangspunkt i bruken av «læringsutbytte» i <i>Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk</i>, leder analysen i retning av at ordet «læringsutbytte» er tvetydig og uttrykker to distinkte begreper, nemlig «læringsmål» og «læringsresultat». Det argumenteres for at disse betydningene bør holdes fra hverandre ...
 • Studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanning 

  Worum, Kirsten Sivertsen; Bjørndal, Cato R. P. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-13)
  Formålet med artikkelen er å få innsikt i studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanningen, noe som er avgjørende for å utvikle praksisveiledningens kvalitet. Studentperspektivet på praksisveiledningens kvalitet er lite fremtredende i nordisk forskning på barnehagelærerutdanning. Studien er basert på fire fokusgrupper, der studenter fra 1.-3. studieår i ...
 • Altered resting state effective connectivity of anterior insula in depression 

  Kandilarova, Sevdalina; Stoyanov, Drozdstoy; Kostianev, Stefan; Specht, Karsten (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-03-15)
  Depression has been associated with changes in both functional and effective connectivity of large scale brain networks, including the default mode network, executive network, and salience network. However, studies of effective connectivity by means of spectral dynamic causal modeling (spDCM) are still rare and the interaction between the different resting state networks has not been investigated ...
 • En Empirisk Studie av Autisme på Film og TV 

  Nordahl-Hansen, Anders; Tøndevold, Magnus; Øien, Roald A; Fletcher-Watson, Sue (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-02)
  There has been a rise of character portrayals of persons with Autism or autistic traits in TV and film. In this quantitative study we analyse 26 films and TV-shows with characters with Autistic traits and how these relate to diagnostic criteria in DSM-5. Out of all 26 portrayals, 20 showed at least 10 of all 12 symptom items. Our main findings indicate that portrayals, although aligning closely to ...
 • Returning to school after a terror attack: a longitudinal study of school functioning and health in terror‑exposed youth 

  Stene, Lise Eilin; Schultz, Jon-Håkon; Dyb, Grete (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-07-12)
  Terrorist attacks and mass shootings often involve youth. Knowledge is needed on how this may impact their health and functioning. This study investigates perceived academic performance and school wellbeing in 237 terror-exposed survivors of the Utøya youth camp attack according to their sociodemographic characteristics, health and mental health service (MHS) utilization. Semi-structured interviews ...
 • Gender Dysphoria, Sexuality and Autism Spectrum Disorders: A Systematic Map Review 

  Øien, Roald A; Cicchetti, Domenic V.; Nordahl-Hansen, Anders (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-07-18)
  In this systematic map review, we aimed (1) at identifying studies including the co-occurrence of autism spectrum disorders (ASD) and gender dysphoria (GD) between 1946 and 2018, and (2) to present the papers included in this systematic map review to provide authors in the field of GD, sexuality and ASD with an important database of studies focusing on this very complex topic. The field is of emerging ...
 • Bishop Sámegillii: Utfordringer ved oversetting av matematikkdidaktisk fagterminologi 

  Fyhn, Anne Birgitte; Eira, Ellen J. Sara; Hætta, Ole Einar Isaksen; Juuso, Inga Anne Marit; Nordkild, Siv Ingrid; Skum, Ellen Margrethe (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11)
  I artikkelen belyser vi kulturelle og språklige utfordringer som kan oppstå når teoretiske begreper fra matematikkdidaktisk forskning oversettes til et språk og en kultur som er fjernt fra språket og kulturen der begrepene ble utviklet. I samarbeid med forskere oversatte lærere ved Guovdageainnu nuoraidskuvla/Kautokeino ungdomsskole et matematikkdidaktisk rammeverk fra engelsk til nordsamisk. Vi ...
 • Interdisciplinary teaching as motivation: An initiative for change in post-16 vocational education 

  Holmbukt, Tove Elinor; Larsen, Annelise Brox (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  A team of researchers in teacher education and teachers in secondary education vocational study programmes decide to plan and try out interdisciplinary teaching schemes combining the subject English with Media studies. This is a two-stage study. Firstly, the research team want to observe whether an interdisciplinary approach to teaching and learning will have positive effects on students’ motivation ...
 • A Design-Oriented Analysis of Multimodality in English as a Foreign Language 

  Jakobsen, Ingrid K.; Tønnessen, Elise Seip (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-28)
  This empirical article investigates multimodality in English as a foreign language, both as seen in the use of multimodal texts as artefacts and pedagogical texts for learning, and through an analysis of the multimodal learning designs. We present observations from a year 10 classroom in Norway that worked with the novel <i>The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian</i> (Alexie, 2007). We explore ...
 • Adaptive learning and reduced cognitive uncertainty in a financial organization 

  Antonsen, Yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010)
  <p><i>Purpose</i>: This paper analyses and discusses the “learning activities” that comprise obligatory learning at work by employees each month. The management strategy is to use these learning activities to spread knowledge, exchange experience and implement new skills within the organisation. The purpose of this paper is to answer the question: to what extent do these learning activities at the ...
 • Å utvikle samfunnsborgere i fremtidens skole. Betydningen av globalisering av sted og stat 

  Lind, Eirik Gjessing (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Diskursanalysen ser på hvordan begrepet globalisering brukes av Ludvigsen-utvalget (NOU 2015:8) og Stortingsmelding 28 (Kunnskapsdepartementet, 2016). Denne bruken sees opp mot teori utviklet av Ulrich Beck (2006) og Doreen Massey (1997), og et alternativt perspektiv på samfunnsutviklingen presenteres. Et perspektv som leder frem til fremtidens skole bør utdanne elevene i for hold til et kosmopolitisk ...
 • Kan kompetanseutvikling serveres på fat? Om hvordan skoleledelsen kan legge til rette for utviklingsprosesser som oppleves matnyttige. 

  Hansen, Linda Elisabeth; Berg-Sletteng, Siri; Westgård, Ann-Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
  Oppgavens tittel «Kan kompetanseutvikling serveres på fat?» tar utgangspunkt i begrepet «matnyttig» som vi hører lærere bruke i sin omtale av utviklingstiden, og deretter hvordan skoleledelsen kan legge til rette for utviklingsprosesser som oppleves relevant for profesjonsutvikling. Vår forskerinteresse er knyttet opp til arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling på skoler der vi selv er ledere. ...
 • Meaning making in special needs pedagogy: a theoretical study of Vygotsky's framework ideas and their impact on cognitive and social constructivist research on meaning making. 

  Melenteva, Marianna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
  The master thesis focuses on the examination of the framework ideas on meaning making in Vygotsky’s holistic theory of child’s development and the analysis of the evolution of these ideas within the cognitivist and the social constructivist approaches. The thesis embarks on the understanding of how later research converges with Vygotsky’s ideas, how Vygotsky’s original ideas can be clarified, explained ...
 • Den mest betydningsfulle endringen. En kvalitativ undersøkelse av elevers opplevelse av endring etter deltakelse i en skolebasert, psykososial intervensjon, under forhold preget av gjentatt og vedvarende stressbelastning, som følge av politisk konflikt på Vestbredden 

  Strømmesen, Ann-Jorun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-06)
  Barn som lever under forhold preget av politisk konflikt og vold har økt risiko for å utvikle posttraumatisk stresslidelse, depresjon, angstlidelser, og reduserte læreforutsetninger. Som et tiltak for å avhjelpe situasjonen for skoleelever i krisepregede samfunn har Norwegian Refugee Council i samarbeid med Universitetet i Tromsø og Norsk Kompetansesenter for Vold og Traumatisk Stress siden 2007 ...
 • Physiological Comparisons of Elite Male Visma Ski Classics and National Level Cross-Country Skiers During Uphill Treadmill Roller Skiing 

  Sagelv, Edvard Hamnvik; Engseth, Tina; Pedersen, Sigurd; Pettersen, Svein Arne; Mathisen, Gunnar; Heitmann, Kim Arne; Welde, Boye; Thomassen, Tor Oskar; Stoggl, Thomas Leonhard (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-16)
  Longer distance cross-country ski (14–220 km) races such as the Visma Ski Classics (VSC) has recently gained attention in addition to the traditional Olympic distances (5–50 km) associated with cross-country (XC) skiing. These long-distance races are characterized by extensive use of the upper body while double poling (DP). While there is a substantial amount of research on Olympic distance XC skiing, ...
 • Introduksjon til vektorer i norske lærebøker og i en undervisningsfilm 

  Fyhn, Anne Birgitte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
  <i>Norwegian abstract</i>: Vektorer introduseres andre år på videregående skole i Norge. Denne teksten undersøker hvordan læreverkene og en klatrefilm introduserer dette emnet og hvorvidt filmen kan supplere bøkene. Film og lærebøker undersøkes ut fra samme kriterier. Fordi bøkene bygger på læreplanen, presenteres først en oversikt over vektorers plass i norske læreplaner. Analysene viser at filmen ...
 • Forebygging av psykososiale vansker i barnehagen. En kvalitativ undersøkelse fra et prosjektarbeid i en Finnmarksbarnehage der innhøsting fra naturen har vært sentralt 

  Persen, Ingar Røberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-01)
  Denne oppgaven er en kvalitativ studie som handler om forebygging av psykososiale vansker i barnehagen gjennom prosjektarbeid der innhøsting fra naturen står sentralt. Formålet med studien har vært å få en dypere forståelse for om et slikt prosjektarbeid har noe positivt å tilføre det psykososiale miljøet. Studien ble gjennomført som kvalitative intervjuer der tre pedagogiske ledere fra storbarnsavdelinger ...
 • Foreldrerollen - når barnet har dysleksi. En kvalitativ studie om foreldres erfaringer ved å følge opp sitt barn med dysleksi. 

  Storvoll, Ingunn Sofie Berntsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-10-31)
  Denne studien vil ta for seg foreldreperspektivet når barnet har dysleksi. Å være foreldre til et barn som har dysleksi innebærer omfattende oppfølging på mange områder. Min problemstilling vil få frem hvilke erfaringer foreldre har med å følge opp barnet sitt med dysleksi. Delforskerspørsmål var hvilke erfaringer foreldre har med å følge opp barnet sitt knyttet til emosjonelle følger, hjelp med ...
 • Can Sámi braiding constitute a basis for teaching discrete mathematics? Teachers and researchers’ investigations 

  Fyhn, Anne Birgitte; Jannok Nutti, Ylva; Dunfjeld, Maja Hilma; Eira, Ellen J. Sara; Steinfjell, Ann Synnøve; Børresen, Tove; Hætta, Ole Einar Isaksen; Sandvik, Svein Ole (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12)
  A group of Sámi middle school mathematics teachers cooperated with researchers over a period of three years in investigating ruvden (Sámi braiding). The aim was to find possibilities for teaching discrete mathematics based on ruvden. The Sámi are an Indigenous people of the Arctic and their braidings are intertwined with Sámi traditional knowledge. The teachers presented two different approaches to ...
 • Sámi Cultural Properties of the Numbers Three and Four 

  Keskitalo, Jan Henry; Fyhn, Anne Birgitte; Nystad, Kristine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12)
  <i>English abstract</i>: The mathematics curriculum for Sámi students in Norway is a mere translation of the national curriculum text. This article aims to contribute to the discussion of the need for a Sámi mathematics curriculum. The study identified cultural properties of numbers in Sámi traditional knowledge. Traditional school mathematics and the national mathematics curriculum do not discuss ...

Vis mer