Recent additions

 • Tilpasset opplæring for elever med utviklingsmessige språkvansker i begrepstunge fag 

  Holtet, Anita Rønning (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Denne forskningsoppgaven omhandler en kvalitativ studie hvor målet er å finne ut hvilke erfaringer lærere har med tilpasset opplæring for elever med utviklingsmessige språkvansker. Utvalget består av fem lærere på mellomtrinnet og problemstillingen er spisset til å dreie seg om begrepstunge fag. For å samle inn data har jeg benytte kvalitative intervjuer i form av semistrukturert intervju. Det ble ...
 • Elevers lesepreferanser - Lesepreferanser i sammenheng med kjønns- og aldersforskjeller i leseprestasjoner 

  Riise, Anette; Vaeng, Anita Brovoll (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
  SAMMENDRAG Tema for denne oppgaven er elevers lesepreferanser. Vi ser på lesepreferansene i sammenheng med kjønns- og aldersforskjeller i leseprestasjoner. Resultatene fra flere store internasjonale og nasjonale leseundersøkelser viser at det er relativt store kjønnsforskjeller i jentenes favør. Vi har benyttet oss av kvantitativ metode ved bruk av en digitalt survey etterfulgt av en statistisk ...
 • Flere språk eller språkvansker? 

  Berntzen, Eva (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
  Sammendrag Oppgaven handler om barnehagelærere sitt arbeid med flerspråklige barn med språkforsinkelser. Formålet med denne studien har vært å belyse hvilke erfaringer fire barnehagelærere har med sitt arbeid med flerspråklige barn. Det er når barnet strever med å tilegne seg et nytt språk, i dette tilfellet norsk, og det er usikkerhet knyttet til om årsaken bunner i en språkvanske eller om barnet ...
 • "Hadde det ikke vært for ho Astrid, så vet jeg ikke hvordan det hadde gått" Foresattes beskrivelser av fellesnevnere for en god spesialundervisning i den videregående skolen for elever med autismespekterforstyrrelser 

  Grimstad, Inger-Ann J. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-13)
  Forsking som foreligger om spesialundervisning i skolen, tenderer mot å ha fokus på det som ikke fungerer. Denne masteroppgaven har til hensikt å beskrive hva som kjennetegner god spesialundervisning. Søkelyset rettes mot foresattes opplevelser av spesialundervisning og på praksis som erfares som fungerende for elever som har autismespekterforstyrrelser i videregående skole. Problemstillingen er som ...
 • Inkludering og elever med stort læringspotensial En casestudie av elevers opplevde inkludering 

  Porsanger, Camilla (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-21)
  Sammendrag Formålet med denne casestudien var å søke kunnskap og data, som enten kunne gi ny-, utfyllende-, eller motstridende informasjon, om hvordan elever med stort læringspotensial beskriver sin opplevelse av å være inkludert i skolen. Jeg ønsket informasjon om elevgruppen som kunne være nyttig for skolen i fremtiden. Min problemstilling var; Hvordan beskriver elever med stort læringspotensial ...
 • Lærer i møte med elever som viser utagerende atferd 

  Skogstad, Eva Torill (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-21)
  Sammendrag Formålet med dette masterstudiet er å undersøke hvordan lærere møter elever som viser utagerende atferd. Studiens problemstilling er: «Hva fremstår som lærernes måte å møte elever som viser utagerende atferd»? Disse møtene med elevene krever handlinger som svarer til situasjonen. Dette er kompetanse som undersøkes nærmere gjennom forskningsspørsmålene: Hva sier og gjør lærere i ...
 • Virtual reality and naturalistic developmental behavioral interventions for children with autism spectrum disorder 

  Dechsling, Anders; Shic, Frederick; Zhang, Dajie; Marschik, Peter B.; Esposito, Gianluca; Orm, Stian; Sütterlin, Stefan; Kalandadze, Tamara; Øien, Roald A; Nordahl-Hansen, Anders Johan (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-02-03)
  <p>Background: Naturalistic Developmental Behavioral Interventions (NDBI) have been evaluated as the most promising interventions for children with autism spectrum disorder. In recent years, a growing body of literature suggests that technological advancements such as Virtual Reality (VR) are promising intervention tools. However, to the best of our knowledge no studies have combined evidence-based ...
 • Pre-service Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Integration of Students’ Understanding in Science and Instructional Strategies 

  Sæleset, Johannes; Friedrichsen, Patricia (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-04-27)
  In the current study, we address calls for research on the complex nature of integrations of pedagogical content knowledge (PCK) components. This is a multiple case study of six middle-school pre-service teachers (PSTs) as they taught science in their school practicum. We investigated the nature of PSTs’ integration between knowledge of students’ understanding (KSU) and instructional strategies ...
 • Are Teacher Students’ Deep Learning and Critical Thinking at Risk of Being Limited in Digital Learning Environments? 

  Madsen, Siri Sollied; Thorvaldsen, Steinar; Sollied, Sissel (Chapter; Bokkapittel, 2021-03-04)
  The 21st century is quite different from the 20th in regard to the skills people need for work, citizenship, and self-actualisation. Proficiency in the 21st century differs primarily due to the emergence of sophisticated information and communication technologies. In this chapter, we will discuss whether teaching students are sufficiently prepared regarding the need for 21st century skills and ...
 • Hvorfor kan de andre, men ikke jeg? Elever forteller fra sin skolegang med lese- og skrivevansker. De beskriver hvordan dette opplevdes for dem, samt hva det betydde når de på videregående fikk diagnosen dysleksi 

  Tessem, Eva Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-06)
  Sammendrag Tittel: Hvorfor kan de andre, men ikke jeg? Elever forteller fra sin skolegang med lese- og skrivevansker. De beskriver hvordan dette opplevdes for dem, samt hva det betydde når de på videregående fikk diagnosen dysleksi. Formål: Hensikten med denne undersøkelsen er å få innblikk i livsverdenen til elever som har gjennomgått skolegangen med lese- og skrivevansker og først da de gikk på ...
 • Universitetsstudenters tilrettelegging for læring. En kvalitativ studie som undersøker forholdet mellom studenters kunnskap og praksis angående tilrettelegging for egen læring 

  Jørgensen, André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-04)
  Dette er en kvalitativ studie med tilrettelegging for læring som tema. Og det siktes til universitetsstudenters tilrettelegging for egen læring ved bruk av strategier som tjener dette formålet. Studiens empiriske grunnlag er basert på seks semistrukturerte intervjuer av seks informanter. Studien undersøker på den ene siden, studentenes kunnskap om tilrettelegging for læring. Og på den andre siden, ...
 • Hvilken akademisk selvforståelse har unge kvinner med Asperger syndrom som har fått diagnosen sent i livet? 

  Buskli, Gerd Eli (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-06-04)
  Teamet for studien er unge kvinner med Asperger syndrom og deres akademiske selvforståelse. Formålet med denne studien har vært å belyse den akademiske selvforståelsen tre unge kvinner med uidentifisert Asperger syndrom hadde gjennom grunnskoleforløpet sitt. Problemstillingen er som følger: «Hvilken akademisk selvforståelse har unge kvinner med Asperger syndrom som har fått diagnosen sent i livet?» ...
 • Skoleflinke elevers motivasjon til læring. En kvalitativ studie av elevers og læreres opplevelse av motivasjon i videregående skole 

  Aasheim, Lone (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Formålet med denne studien var å undersøke skoleflinke elever og deres læreres opplevelse av motivasjon. Det har også vært av interesse å undersøke hvilke faktorer som bidrar til å fremme motivasjon hos disse elevene, knyttet til hvorvidt lærerens undervisningspraksis og relasjonen mellom lærer- elev har betydning for elevens (prestasjon)motivasjon. Til denne undersøkelsen har jeg benyttet meg av ...
 • Lesing hos voksne minoritetsspråklige i grunnopplæring En kvalitativ studie av hva vektlegging av førlesefasen kan bety for elever med mangelfull skolebakgrunn 

  Fjærvoll, Sissel (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-06-01)
  Tema for oppgaven er å undersøke leseprosessen til minoritetsspråklige elever i grunnskole for voksne. Gjennom oppgaven ser jeg på hvilken betydning førlesefasen har for minoritetsspråklige elever med liten eller ingen skolebakgrunn. Temaet er sentralt, fordi det er en svært viktig oppgave for skolen å lære elever å lese med forståelse, og fordi det ser ut til at minoritetsspråklige elever skårer ...
 • Vocabulary development in the English classroom 

  Løkke, Eskil (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-06-01)
  This thesis investigates the following research question: How do teachers work with vocabulary development in the English subject and why? The study examines how a sample of English teachers approach vocabulary teaching, and why they have chosen their respective approaches. In order to answer the main research question, I formulated two additional questions: what are teachers’ cognition towards the ...
 • Forandringsspil: Om tangram, kalejdoskop og gådespil i H.C. Andersens “Sneedronningen” 

  Bartnæs, Morten (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021)
  Denne artikel er en intertekstuelt og intermedialt orienteret læsning af “Sneedronningen”, hvor to af eventyrets kendetegn - dets modulære opbygning og dets spil med variationer - bliver set i lyset af samtidens debat om legetøjet tangram og kalejdoskop. Via sin tematisering af forestillinger om tom, uorganisk forandring placerer eventyret sig i den debat. Denne tilgang til teksten lægger vægt på ...
 • Holdninger blant studenter i barnehagelærerutdanningen til barn med særskilte behov 

  Haugen, Vivian D. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-12-14)
  Artikkelen belyser holdninger til barn med særskilte behov blant studenter i barnehagelærerutdanningen. Ved hjelp av et eksperimentelt design er det undersøkt om studentene utvikler mer positive holdninger til barn med særskilte behov fra de starter studiet til de avslutter studiet. Resultatene viser en signifikant økning i positiv holdning i løpet av studiet. Denne økningen er uavhengig av studentenes ...
 • Bullying Victimization and Trauma 

  Idsoe, Thormod; Vaillancourt, T; Dyregrov, Atle; Hagen, Kristine Amlund; Ogden, Terje; Nærde, Ane (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-01-14)
  Bullying victimization and trauma research traditions operate quite separately. Hence, it is unclear from the literature whether bullying victimization should be considered as a form of interpersonal trauma. We review studies that connect bullying victimization with symptoms of PTSD, and in doing so, demonstrate that a conceptual understanding of the consequences of childhood bullying needs to be ...
 • Use of touchscreen technology by 0–3-year-old children: Parents’ practices and perspectives in Norway, Portugal and Japan 

  Dardanou, Maria; Unstad, Torstein; Brito, Rita; Dias, Patricia; Fotakopoulou, Olga; Sakata, Yoko; O'Connor, Jane (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-07-05)
  This paper discusses findings from online surveys completed by parents of 0–3-year-old children in Norway, Portugal and Japan concerning their young children’s use of touchscreen technology. The study investigated parental practices, views and perspectives related to children’s digital practices and explored these in relation to wider cultural discourses around early childhood in the participant ...
 • Pedagogical Translanguaging to Create Sustainable Minority Language Practices in Kindergarten 

  Kleemann, Carola (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-03-24)
  The coastal areas of Finnmark have deep Sámi roots. With the Norwegian assimilation policy—Norwegianization—the transition to the Norwegian language has been extensive here, placing the region outside Sámi core areas. Nevertheless, indigenous Sea Sámi identity still exists, and language vitalization and raising awareness of culture are shown in Sámi institution building. Within these frames, ...

View more