Nye registreringer

 • Introduksjon til vektorer i norske lærebøker og i en undervisningsfilm 

  Fyhn, Anne Birgitte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
  <i>Norwegian abstract</i>: Vektorer introduseres andre år på videregående skole i Norge. Denne teksten undersøker hvordan læreverkene og en klatrefilm introduserer dette emnet og hvorvidt filmen kan supplere bøkene. Film og lærebøker undersøkes ut fra samme kriterier. Fordi bøkene bygger på læreplanen, presenteres først en oversikt over vektorers plass i norske læreplaner. Analysene viser at filmen ...
 • Forebygging av psykososiale vansker i barnehagen. En kvalitativ undersøkelse fra et prosjektarbeid i en Finnmarksbarnehage der innhøsting fra naturen har vært sentralt 

  Persen, Ingar Røberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-01)
  Denne oppgaven er en kvalitativ studie som handler om forebygging av psykososiale vansker i barnehagen gjennom prosjektarbeid der innhøsting fra naturen står sentralt. Formålet med studien har vært å få en dypere forståelse for om et slikt prosjektarbeid har noe positivt å tilføre det psykososiale miljøet. Studien ble gjennomført som kvalitative intervjuer der tre pedagogiske ledere fra storbarnsavdelinger ...
 • Foreldrerollen - når barnet har dysleksi. En kvalitativ studie om foreldres erfaringer ved å følge opp sitt barn med dysleksi. 

  Storvoll, Ingunn Sofie Berntsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-10-31)
  Denne studien vil ta for seg foreldreperspektivet når barnet har dysleksi. Å være foreldre til et barn som har dysleksi innebærer omfattende oppfølging på mange områder. Min problemstilling vil få frem hvilke erfaringer foreldre har med å følge opp barnet sitt med dysleksi. Delforskerspørsmål var hvilke erfaringer foreldre har med å følge opp barnet sitt knyttet til emosjonelle følger, hjelp med ...
 • Can Sámi braiding constitute a basis for teaching discrete mathematics? Teachers and researchers’ investigations 

  Fyhn, Anne Birgitte; Jannok Nutti, Ylva; Dunfjeld, Maja Hilma; Eira, Ellen J. Sara; Steinfjell, Ann Synnøve; Børresen, Tove; Hætta, Ole Einar Isaksen; Sandvik, Svein Ole (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12)
  A group of Sámi middle school mathematics teachers cooperated with researchers over a period of three years in investigating ruvden (Sámi braiding). The aim was to find possibilities for teaching discrete mathematics based on ruvden. The Sámi are an Indigenous people of the Arctic and their braidings are intertwined with Sámi traditional knowledge. The teachers presented two different approaches to ...
 • Sámi Cultural Properties of the Numbers Three and Four 

  Keskitalo, Jan Henry; Fyhn, Anne Birgitte; Nystad, Kristine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12)
  <i>English abstract</i>: The mathematics curriculum for Sámi students in Norway is a mere translation of the national curriculum text. This article aims to contribute to the discussion of the need for a Sámi mathematics curriculum. The study identified cultural properties of numbers in Sámi traditional knowledge. Traditional school mathematics and the national mathematics curriculum do not discuss ...
 • Democratic Participation in Early Childhood Education and Care - Serving the Best Interests of the Child 

  Eriksen, Evelyn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
  The meaning of democratic participation in Early Childhood Education and Care (ECEC) remains vague and difficult to implement. Thus, the aim of this paper is to contribute to this gap of knowledge by shed light on the meaning of democratic participation in relation to the best interests of the child, by analysing General Comment No. 14 (2013). The research uses theories on democracy in ECEC ...
 • Outdoor chemistry in teacher education – a case study about finding carbohydrates in nature 

  Höper, Jan; Køller, Hans-Georg (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-17)
  In this case study, we describe an inquiry-based approach to enhancing tuition in chemistry by taking student teachers out of the lab and into nature. We used video observation and interviews to gain insight into student teachers’ expectations and experiences of such fieldwork. Through thematic analysis, we found that the participants perceived the approach as individually relevant and worthy of ...
 • Exploring outdoor science in teacher education from a comparative Scandinavian perspective 

  Popov, Oleg; Höper, Jan (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  This paper focuses on the development of prospective teachers’ competence to conduct outdoor science education in a Scandinavian context. This context is characterized by easy accessibility to open-air natural environment and folk traditions of being and doing different activities outdoors. Working in the field of science teacher education in Sweden and Norway, we have experienced that outdoor science ...
 • Dialog - basis for medvirkning og å gjøre hverandre gode. En studie om noen læreres erfaring med dialogiske samtaler medelever imellom på 5. og 6. trinn 

  Magee, Catherine Gyri (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-08)
  Temaet i denne masterstudien i samfunnsfagdidaktikk er dialogiske samtaler medelever imellom, der det undersøkes didaktiske muligheter i dette opp mot lærerplanen i samfunnsfag sentrert til temaer innenfor deltagelse og tilhørighet. den utforskende problemstillingen er: Hvilke erfaringer og holdninger har noen lærere til dialogiske samtaler medelever imellom? Utgangspunktet var egenerfaring med ...
 • Kvalitativ forskjellsbehandling i fremstillingen av buddhisme og kristendom i lærebøker for faget Religion og etikk 

  Nyborg, Kai Arne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-09-28)
  Qualitative unequal treatment in the presentation of Buddhism and Christianity in textbooks for the subject Religion and ethics. This article examines how Religion Education1 textbooks in Norwegian upper secondary school administer and maintain the principle of qualitative equal treatment of religions by analyzing and comparing the presentation of Buddhism and Christianity. Using a discursive ...
 • Natural experiments: taking the lab outdoors 

  Höper, Jan (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2017-12-08)
  <p>Many teachers like to take their classes on field trips. So why do we usually confine chemistry lessons to the laboratory or classroom? The benefits of outdoor teaching are well documented (Malone & Waite, 2016; Dillon et al., 2006), and include both cognitive and skills-based aspects. It’s also well known that, for most students, solving puzzles is more exciting than reading textbooks or listening ...
 • An alternative collaborative supervision practice between university-based teachers and school-based teachers 

  Steele, Annfrid Rosøy (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  There is an increased focus in teacher education on research-based teaching as a means to develop a more research-based professional knowledge. However, research from several Western countries shows that neither school-based nor university-based teachers are familiar with how to integrate research-based knowledge in professional teacher practice. Third-space collaborative partnership models between ...
 • Læreres arbeid med tilpasset opplæring og inkludering. Hvordan arbeider lærere med tilpasset og inkluderende opplæring for elever med lærevansker og spesialundervisning? 

  Eira, Sara Inger Lisbeth Mina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Sammendrag Tema for denne oppgaven er tilpasset og inkluderende opplæring for elever med lærevansker og spesialundervisning. Jeg har tatt utgangspunkt i elever med lærevansker, og som av den grunn mottar spesialundervisning i skolen. Problemstillingen har som målsetting å søke svar på hvordan lærere jobber med tilpasset og inkluderende opplæring for elever med lærevansker og spesialundervisning. ...
 • Lærer-elevrelasjoner i arbeidet for et inkluderende læringsmiljø. Hvordan forstår og arbeider lærere med elevrelasjoner for å fremme et inkluderende læringsmiljø? 

  Johansen, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Temaet for studien er lærer-elevrelasjoner i arbeidet for et inkluderende læringsmiljø. Studien består av fire intervju av lærere på fire forskjellige videregående skoler. Oppgavens problemstilling er som følger: Hvordan forstår og arbeider lærere med elevrelasjoner for å fremme et inkluderende læringsmiljø? Undersøkelsen viser at alle fire lærerne jobber med elevrelasjoner for å fremme et inkluderende ...
 • Hvilke funksjoner og oppgaver har assistenten i spesialundervisningen? 

  Marienko, Mikhail Mikhailovitsj (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Formål Formål med studiet har vært å få innsikt i assistentenes funksjoner og oppgaver i spesialundervisning i skolen. Problemstilling og forskningsspørsmål handler om: Hvilke funksjoner og oppgaver har assistenten i spesialundervisningen? Forskningsspørsmålene handler om hvilke oppgaver har assistenter og hvilke oppgaver får dem, og hvordan assistentenes involveres i samarbeid i spesialundervisning ...
 • Jeg hører til i klassen. Sosial tilhørighet i et salutogent perspektiv. 

  Håkenrud, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Denne masteroppgaven er en kvantitativ studie av elevers rapportering om sosial tilhørighet før og etter en intervensjon. Teorigrunnlaget tar utgangspunkt i det salutogene perspektiv; hvordan skape begripelighet, håndterbarhet og menigsfullhet i livet (Antonovsky, 2012). Dette samsvarer med skolens oppgåve; å ruste elevene for møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Haugen ...
 • Elevers opplevelse av relasjon. Hva rapporterer elever om opplevelse av relasjon til sine lærere? 

  Suhr, Janne Håkegård (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Masteroppgaven undersøker elevers opplevelse av relasjon til sine lærere. Hensikten ved studiet er å undersøke om elevene rapporterer effekt av innovasjonene i forhold til opplevelsen av god relasjon til lærere. Oppgaven redegjør for teori rundt ulike sider knyttet til relasjon og drøfter om innovasjon kan hatt effekt på relasjon. Denne studien er en kvantitativ studie som beskrives deskriptivt ...
 • Undervisning i lokalsamfunnet – ressurs eller byrde for lærer? En kvalitativ studie av hvordan samfunnsfaglærere forholder seg til læreplanens oppfordring til bruk av lokalsamfunnet 

  Jacobsen, Sondre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Utgangspunktet for dette prosjektet var en læreplananalyse for å avdekke det kompetansemålet som mest direkte går på bruk av lokalsamfunnet i geografidelen i samfunnsfagundervisningen. Denne masteroppgaven tar for seg følgende problemstilling: Hvordan forholder samfunnsfaglærere i ungdomsskolen seg til kompetansemålet om at elevene skal kunne utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet ...
 • Bruk av varierte læringsarenaer. En kvalitativ studie om funksjoner ved bruk av varierte læringsarenaer 

  Sandnes Stensland, Ulrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  I januar 2018 ble det utgitt en studie som viser at økt motivasjon for læring kan oppstå underveis og i etterkant av en undervisningstime utenfor skolen (Kuo, Browning & Penner, 2018). Det fremstår at å variere omgivelsene der læring skjer kan være nyttig i henhold til å tilpasse undervisningen. Masteroppgaven utforsker dette tema, om variasjon i læringsarenaene har noen virkning for elevenes ...
 • Rike, matematiske helklassekommunikasjoner. En kvalitativ forskningsstudie av lærerens og normers betydning for matematiske helklassekommunikasjoner, hvor læring, samhandling og deltakelse vektlegges 

  Søderholm, Kathrine Iselin; Hanssen, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Kommunikasjon og samhandling mellom lærer-elev og elev-elev i helklassesituasjoner, blir innenfor litteraturen sett som sentral for elevenes læring. Ulike forskere i det matematikkdidaktiske forskningsfeltet har beskrevet hva matematiske helklassekommunikasjoner bør inneholde, for å utvikle matematisk kompetanse hos elevene. Hensikten med denne forskningsstudien er å undersøke hva som påvirker ...

Vis mer