Recent additions

 • "La elva leve": Alta-saken som rollespill i historieundervisninga 

  Johanson, Lisbeth Bergum; Pedersen, Helge Christian (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-08-13)
  The annual staging of a role play for school pupils called “La elva leve” (‘Let the River Live’) at Alta museum addresses the conflict over the building of a hydroelectric power plant in the Alta-Kautokeino watercourse between 1978-82. The confrontation has an important legacy, not least by bringing the issue of Sámi Indigenous rights into the national limelight. This article discusses how the ...
 • eHealth initiatives; the relationship between project work and institutional practice 

  Warth, Line Lundvoll; Dyb, Kari (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-07-24)
  <i>Background</i>: Large-scale, national eHealth services, such as the summary care record (SCR) and electronic prescriptions (e-prescriptions), have been implemented by project managers as Norwegian health authority initiatives. Few studies have been conducted on the large-scale implementation of eHealth services and the relationship between the implementers’ work and the use of the tools in ...
 • To ulike utdanninger for skolens mellomtrinn. Er det samsvar mellom planverk og praksislæreres erfaringer med studentenes kompetanser på 1-7 og 5-10 utdanningene? 

  Karlsen, Solveig; Olufsen, Magne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019)
  I 2010 ble det ved UiT Norges arktiske universitet startet opp et nasjonalt pilotprosjekt (Pilot i Nord) med 5-årige integrerte masterutdanninger for trinn 1-7 og 5-10. I denne kvalitative sammenligningsstudien har vi intervjuet åtte praksislærere på mellomtrinnet (trinn 5-7) med veiledningserfaring fra begge disse utdanningene og undersøkt om de opplever kompetanseforskjeller mellom studentgruppene. ...
 • Målt fysisk aktivitetsnivå i tre barnehager sommer og vinter 

  Danielsen, Karin Helene; Mathisen, Gunnar; Stålesen, Jarle Hansen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-02-01)
  <i>Bakgrunn</i>: Studier nasjonalt og internasjonalt indikerer at barn i alderen tre til fem år ikke oppnår retningslinjene for anbefalingene (2014) om minimum 60 minutter med moderat til høy fysisk aktivitet (MVPA) per dag. Studiens hovedmål var å undersøke fysisk aktivitetsnivå hos barnehagebarn i tre barnehager i alderen tre til fem år i en periode om vinteren og en periode om våren/sommere ...
 • Teachers’ Experience in the Subject of Food and Health and the Promotion of Health in Norwegian Lower Secondary Schools 

  Øvrebø, Else Marie (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-02)
  This study describes the teachers' experiences and views regarding the extent to which the subject food and health promotes health in lower secondary schools. The teachers wish to build their teaching on the pupils’ assumptions and references, but they find this problematical because they have little or no knowledge of their pupils. In addition to support from the homes, the teachers point to ...
 • Masterutdanning i naturfag for grunnskolelærere. Erfaringer fra pilotprosjektet i Tromsø 

  Thorvaldsen, Steinar (Conference object; Konferansebidrag, 2019-01-19)
 • Inspired by image: A multimodal analysis of 10th grade English school-leaving written examinations set in Norway (2014-2018) 

  Jakobsen, Ingrid K. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019)
  What role does multimodality play in assessment in the English subject in Norway? This article focuses on final written examinations from 2014 to 2018 and investigates the multimodal literacy skills that examinations invite lower secondary school students to demonstrate. Examinations in the English subject are digital and technically open to a rich multimodal practice. Analysis in this article ...
 • What about the migrant children? The state-of-the-art in research claiming social sustainability 

  Boldermo, Sidsel; Ødegaard, Elin Eriksen (Journal article; Peer reviewed, 2019-01-16)
  This study aimed to investigate research articles that relate to education for sustainability, primarily in early childhood, in order to describe to what extent a holistic perspective on education for sustainability has been applied, and how the social dimension is conceptualized. <br>The review comprised research articles in Nordic Journals of Education, International Journals of Early Childhood ...
 • Fra politisk idé til praksis i barnehagen – hva skjer når idéene overføres mellom nivåene i kommunen, og hvilken betydning har disse overføringsprosessene for idéenes gjennomslagskraft i barnehagens virkelighet og praksis? 

  Mikalsen, Nan-Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne studien bygger på kvalitativ forskning konkretisert til en norsk kommunes politiske vedtatte lokale områdeplan for skole, barnehage, kulturskole og pedagogisk psykologisk tjeneste og implementeringsprosessen av denne sett i lys av historisk utvikling av barnehagesektoren i etterkrigstiden og organisasjonsendring i kommunen. I denne studien stiller jeg spørsmål om hva som skjer når politiske ...
 • Den sosiale lekens betydning i spesialpedagogisk arbeid i barnehagen. En kvalitativ undersøkelse av pedagogers tanker om og erfaringer med hvordan sosial lek brukes i spesialpedagogisk arbeid i barnehagen 

  Westgård, Stine Bjørkli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne studien tar for seg følgende problemstilling: Hvordan brukes sosial lek i det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen? Grunnlaget for å svare på denne problemstillingen tar utgangspunkt i en kvalitativ metode med bruk av et intervjudesign. Det er blitt gjennomført sju semistrukturerte intervju med sju pedagoger som arbeider spesialpedagogisk i sju ulike barnehager. Dette for å få en dybdeforståelse ...
 • Tre rektorers syn på innføringen av LOG-modellen i skolen. 

  Stenhaug, Anja Merete Storvoll (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  NIFU gjennomførte i 2014 en undersøkelse blant lærere, som viste at åtte av ti lærere i løpet av de tre siste årene har hatt elever med psykiske vansker. Undersøkelsen viste at lærerne ytret ønske om at skolen skal arbeide mer systematisk med elevenes psykiske helse. Både for å forbygge psykiske utfordringer og for å fremme en god psykisk helse hos elevene. «Et lag rundt eleven» oppstod som et ...
 • "Jeg køddet bare" - da betyr det jo ingenting...: Om krenkende språkbruk og ledergrep for å forebygge krenkelser i skolen 

  Halvorsen, Kristin Bjørnsdatter; Evjen, Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Vår forskning handler om krenkende språkbruk blant barn og unge. Forskningens grunnpilar ser på ledelse av endrings- og transformeringsprosesser i organisasjonen og hvordan skoleleders fokus på arbeid med danning basert på felles verdigrunnlag kan bidra til større bevisstgjøring i forhold til krenkende språkbruk. Vårt forskerfokus er på hvilke ledergrep og muligheter skolen har for å forebygge og ...
 • Skolen og elevenes digitale hverdagsliv. En kvalitativ studie av elever og skolens mobiltelefonregler 

  Tveiterås, Nils Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
  Denne oppgaven tar utgangpunkt i diskusjoner om mobilforbud i skolen, skolens dannelsesoppdrag og sammenhenger mellom skole og hverdagsliv. Jeg har undersøkt hvordan skolen forholder seg til elevenes hverdagsliv i arbeidet med å forberede dem på livet i en stadig mer digitalisert verden, med vekt på elevenes opplevelse av mobilrestriksjoner og opplæring i digital kompetanse. Teoretisk knytter jeg ...
 • Livsmestring i Norske klasserom. Fra idè til virkelighet - i et lederperspektiv. 

  Aannerud, Nanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Problemstillingen er: hvordan lede implementering av LINK i egen organisasjon? Gjennom aksjonsforskning har forsker aktivt deltatt i implementering av et undervisningsopplegg som heter Livsmestring I Norske Klasserom (LINK) i egen organisasjon. Gjennom fire aksjoner sammen med lærere og ledere ble det empiriske materialet samlet inn. Empiri sees i lys av teori om ledelse, lærende organisasjon, ...
 • Læreres erfaringer med tilrettelegging og oppfølging av elever med selektiv mutisme. 

  Bjørstad, Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
  Sammendrag Temaet for denne studien er selektiv mutisme i skolen. Jeg har gjennomført et nettbasert intervju med 8 lærere fra forskjellige steder i Norge. Problemstillingen var: Hvilke erfaringer har lærere i barneskolen med tilrettelegging og oppfølging av elever med selektiv mutisme? Den teoretiske bakgrunnen er fra både norsk og utenlandsk litteratur og forskning. Det anbefales i litteraturen ...
 • Angst og sjenanse hos barnehagebarn. En kvantitativ studie om hva barnehageansatte vet om angst og sjenanse, og tiltak knytte til forebyggende arbeid for barnehagebarn. 

  Skogvoll, Maja Sofie Lind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
  Masteravhandlingen er en kvantitativ studie om hva barnehageansatte vet om angst og sjenanse, og tiltak knyttet til forebyggende arbeid for barnehagebarn. For å finne svar på denne problemstillingen har jeg sendt ut en digital spørreundersøkelse ved bruk at Nettskjema. Jeg har selv utarbeidet spørreundersøkelsen som har en blanding mellom lukkede og åpne spørsmål knyttet til barnageansattes praksis ...
 • Klassereisens sosiale og kulturelle koder. En kvalitativ studie av klassereisende kvinner uten en akademisk stamtavle 

  Eriksen, Eli Vibeke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-13)
  Dette er en kvalitativ studie som søker å utvikle kunnskap omkring klassereisens sosiale og kulturelle overganger. Ved å ta i bruk semistrukturerte intervjuundersøkelser av 10 kvinner som har egne erfaringer knyttet til klassereisen, belyses noen av de mest sentrale aspektene og mekanismene som har hatt innflytelse under de overgangsprosessene som har foregått på reisen. Problemstillingen var som ...
 • Hvilken kompetanse er studiekompetanse? En kvalitativ studie av oppfatninger blant lærere og vitenskapelig ansatte. 

  Williksen, Jonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-13)
  Denne mastergradsavhandlingen er tematisert rundt overgangen fra videregående opplæring til høyere utdanning. Gjennom kvalitative forskningsintervju undersøkes det hvordan lærere i videregående skole og universitetsansatte forstår studiekompetanse og hva det innebærer. Utvalget består totalt av fem personer, hvorav tre lærere fra ulike videregående skoler og to professorer fra ulike ...
 • Skolemiljø. Med fokus på elevers opplevelse av skolemiljø etter innføring av økt voksentetthet i overgangssituasjoner 

  Hansen, Hege Sollied; Isaksen, Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-09)
  Temaet for denne masteroppgaven er skolemiljø. Vi ønsket å finne ut hvordan elevene på mellomtrinnet opplever skolemiljøet etter at skolen iverksatte et tiltak med økt voksentetthet og endrede rutiner, i overganger som friminutt og spisepauser. Bakgrunnen for tiltaket er mindre positive tilbakemeldinger på skolemiljøet ved vår skole. Vi benytter en kvalitativ tilnærming, da denne metoden kan være ...
 • Audiobooks to improve reading enjoyment 

  Sætrum, Marius Brasøy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Sammendrag Denne studien undersøkte hvordan elever responderte til å lese en bok på engelsk mens de hørte på lydboken samtidig. Gjennom diskusjoner og opphetede debatter, var elevene veldig begeistret for boken. Men, det er mulig at det var mer boken enn lydboken som førte til at elevene var så engasjerte. Forskingsspørsmålene er som følger: Vil bruken av lydbøker mens man leser ha en positiv ...

View more