Nye registreringer

 • Bishop Sámegillii: Utfordringer ved oversetting av matematikkdidaktisk fagterminologi 

  Fyhn, Anne Birgitte; Eira, Ellen J. Sara; Hætta, Ole Einar Isaksen; Juuso, Inga Anne Marit; Nordkild, Siv Ingrid; Skum, Ellen Margrethe (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11)
  I artikkelen belyser vi kulturelle og språklige utfordringer som kan oppstå når teoretiske begreper fra matematikkdidaktisk forskning oversettes til et språk og en kultur som er fjernt fra språket og kulturen der begrepene ble utviklet. I samarbeid med forskere oversatte lærere ved Guovdageainnu nuoraidskuvla/Kautokeino ungdomsskole et matematikkdidaktisk rammeverk fra engelsk til nordsamisk. Vi ...
 • Interdisciplinary teaching as motivation: An initiative for change in post-16 vocational education 

  Holmbukt, Tove Elinor; Larsen, Annelise Brox (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  A team of researchers in teacher education and teachers in secondary education vocational study programmes decide to plan and try out interdisciplinary teaching schemes combining the subject English with Media studies. This is a two-stage study. Firstly, the research team want to observe whether an interdisciplinary approach to teaching and learning will have positive effects on students’ motivation ...
 • A Design-Oriented Analysis of Multimodality in English as a Foreign Language 

  Jakobsen, Ingrid K.; Tønnessen, Elise Seip (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-28)
  This empirical article investigates multimodality in English as a foreign language, both as seen in the use of multimodal texts as artefacts and pedagogical texts for learning, and through an analysis of the multimodal learning designs. We present observations from a year 10 classroom in Norway that worked with the novel <i>The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian</i> (Alexie, 2007). We explore ...
 • Adaptive learning and reduced cognitive uncertainty in a financial organization 

  Antonsen, Yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010)
  <p><i>Purpose</i>: This paper analyses and discusses the “learning activities” that comprise obligatory learning at work by employees each month. The management strategy is to use these learning activities to spread knowledge, exchange experience and implement new skills within the organisation. The purpose of this paper is to answer the question: to what extent do these learning activities at the ...
 • Å utvikle samfunnsborgere i fremtidens skole. Betydningen av globalisering av sted og stat 

  Lind, Eirik Gjessing (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Diskursanalysen ser på hvordan begrepet globalisering brukes av Ludvigsen-utvalget (NOU 2015:8) og Stortingsmelding 28 (Kunnskapsdepartementet, 2016). Denne bruken sees opp mot teori utviklet av Ulrich Beck (2006) og Doreen Massey (1997), og et alternativt perspektiv på samfunnsutviklingen presenteres. Et perspektv som leder frem til fremtidens skole bør utdanne elevene i for hold til et kosmopolitisk ...
 • Kan kompetanseutvikling serveres på fat? Om hvordan skoleledelsen kan legge til rette for utviklingsprosesser som oppleves matnyttige. 

  Hansen, Linda Elisabeth; Berg-Sletteng, Siri; Westgård, Ann-Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
  Oppgavens tittel «Kan kompetanseutvikling serveres på fat?» tar utgangspunkt i begrepet «matnyttig» som vi hører lærere bruke i sin omtale av utviklingstiden, og deretter hvordan skoleledelsen kan legge til rette for utviklingsprosesser som oppleves relevant for profesjonsutvikling. Vår forskerinteresse er knyttet opp til arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling på skoler der vi selv er ledere. ...
 • Meaning making in special needs pedagogy: a theoretical study of Vygotsky's framework ideas and their impact on cognitive and social constructivist research on meaning making. 

  Melenteva, Marianna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
  The master thesis focuses on the examination of the framework ideas on meaning making in Vygotsky’s holistic theory of child’s development and the analysis of the evolution of these ideas within the cognitivist and the social constructivist approaches. The thesis embarks on the understanding of how later research converges with Vygotsky’s ideas, how Vygotsky’s original ideas can be clarified, explained ...
 • Den mest betydningsfulle endringen. En kvalitativ undersøkelse av elevers opplevelse av endring etter deltakelse i en skolebasert, psykososial intervensjon, under forhold preget av gjentatt og vedvarende stressbelastning, som følge av politisk konflikt på Vestbredden 

  Strømmesen, Ann-Jorun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-06)
  Barn som lever under forhold preget av politisk konflikt og vold har økt risiko for å utvikle posttraumatisk stresslidelse, depresjon, angstlidelser, og reduserte læreforutsetninger. Som et tiltak for å avhjelpe situasjonen for skoleelever i krisepregede samfunn har Norwegian Refugee Council i samarbeid med Universitetet i Tromsø og Norsk Kompetansesenter for Vold og Traumatisk Stress siden 2007 ...
 • Introduksjon til vektorer i norske lærebøker og i en undervisningsfilm 

  Fyhn, Anne Birgitte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
  <i>Norwegian abstract</i>: Vektorer introduseres andre år på videregående skole i Norge. Denne teksten undersøker hvordan læreverkene og en klatrefilm introduserer dette emnet og hvorvidt filmen kan supplere bøkene. Film og lærebøker undersøkes ut fra samme kriterier. Fordi bøkene bygger på læreplanen, presenteres først en oversikt over vektorers plass i norske læreplaner. Analysene viser at filmen ...
 • Forebygging av psykososiale vansker i barnehagen. En kvalitativ undersøkelse fra et prosjektarbeid i en Finnmarksbarnehage der innhøsting fra naturen har vært sentralt 

  Persen, Ingar Røberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-01)
  Denne oppgaven er en kvalitativ studie som handler om forebygging av psykososiale vansker i barnehagen gjennom prosjektarbeid der innhøsting fra naturen står sentralt. Formålet med studien har vært å få en dypere forståelse for om et slikt prosjektarbeid har noe positivt å tilføre det psykososiale miljøet. Studien ble gjennomført som kvalitative intervjuer der tre pedagogiske ledere fra storbarnsavdelinger ...
 • Foreldrerollen - når barnet har dysleksi. En kvalitativ studie om foreldres erfaringer ved å følge opp sitt barn med dysleksi. 

  Storvoll, Ingunn Sofie Berntsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-10-31)
  Denne studien vil ta for seg foreldreperspektivet når barnet har dysleksi. Å være foreldre til et barn som har dysleksi innebærer omfattende oppfølging på mange områder. Min problemstilling vil få frem hvilke erfaringer foreldre har med å følge opp barnet sitt med dysleksi. Delforskerspørsmål var hvilke erfaringer foreldre har med å følge opp barnet sitt knyttet til emosjonelle følger, hjelp med ...
 • Can Sámi braiding constitute a basis for teaching discrete mathematics? Teachers and researchers’ investigations 

  Fyhn, Anne Birgitte; Jannok Nutti, Ylva; Dunfjeld, Maja Hilma; Eira, Ellen J. Sara; Steinfjell, Ann Synnøve; Børresen, Tove; Hætta, Ole Einar Isaksen; Sandvik, Svein Ole (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12)
  A group of Sámi middle school mathematics teachers cooperated with researchers over a period of three years in investigating ruvden (Sámi braiding). The aim was to find possibilities for teaching discrete mathematics based on ruvden. The Sámi are an Indigenous people of the Arctic and their braidings are intertwined with Sámi traditional knowledge. The teachers presented two different approaches to ...
 • Sámi Cultural Properties of the Numbers Three and Four 

  Keskitalo, Jan Henry; Fyhn, Anne Birgitte; Nystad, Kristine (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-12)
  <i>English abstract</i>: The mathematics curriculum for Sámi students in Norway is a mere translation of the national curriculum text. This article aims to contribute to the discussion of the need for a Sámi mathematics curriculum. The study identified cultural properties of numbers in Sámi traditional knowledge. Traditional school mathematics and the national mathematics curriculum do not discuss ...
 • Democratic Participation in Early Childhood Education and Care - Serving the Best Interests of the Child 

  Eriksen, Evelyn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-27)
  The meaning of democratic participation in Early Childhood Education and Care (ECEC) remains vague and difficult to implement. Thus, the aim of this paper is to contribute to this gap of knowledge by shed light on the meaning of democratic participation in relation to the best interests of the child, by analysing General Comment No. 14 (2013). The research uses theories on democracy in ECEC ...
 • Outdoor chemistry in teacher education – a case study about finding carbohydrates in nature 

  Höper, Jan; Køller, Hans-Georg (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-17)
  In this case study, we describe an inquiry-based approach to enhancing tuition in chemistry by taking student teachers out of the lab and into nature. We used video observation and interviews to gain insight into student teachers’ expectations and experiences of such fieldwork. Through thematic analysis, we found that the participants perceived the approach as individually relevant and worthy of ...
 • Exploring outdoor science in teacher education from a comparative Scandinavian perspective 

  Popov, Oleg; Höper, Jan (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  This paper focuses on the development of prospective teachers’ competence to conduct outdoor science education in a Scandinavian context. This context is characterized by easy accessibility to open-air natural environment and folk traditions of being and doing different activities outdoors. Working in the field of science teacher education in Sweden and Norway, we have experienced that outdoor science ...
 • Dialog - basis for medvirkning og å gjøre hverandre gode. En studie om noen læreres erfaring med dialogiske samtaler medelever imellom på 5. og 6. trinn 

  Magee, Catherine Gyri (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-08)
  Temaet i denne masterstudien i samfunnsfagdidaktikk er dialogiske samtaler medelever imellom, der det undersøkes didaktiske muligheter i dette opp mot lærerplanen i samfunnsfag sentrert til temaer innenfor deltagelse og tilhørighet. den utforskende problemstillingen er: Hvilke erfaringer og holdninger har noen lærere til dialogiske samtaler medelever imellom? Utgangspunktet var egenerfaring med ...
 • Kvalitativ forskjellsbehandling i fremstillingen av buddhisme og kristendom i lærebøker for faget Religion og etikk 

  Nyborg, Kai Arne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-09-28)
  Qualitative unequal treatment in the presentation of Buddhism and Christianity in textbooks for the subject Religion and ethics. This article examines how Religion Education1 textbooks in Norwegian upper secondary school administer and maintain the principle of qualitative equal treatment of religions by analyzing and comparing the presentation of Buddhism and Christianity. Using a discursive ...
 • Natural experiments: taking the lab outdoors 

  Höper, Jan (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2017-12-08)
  <p>Many teachers like to take their classes on field trips. So why do we usually confine chemistry lessons to the laboratory or classroom? The benefits of outdoor teaching are well documented (Malone & Waite, 2016; Dillon et al., 2006), and include both cognitive and skills-based aspects. It’s also well known that, for most students, solving puzzles is more exciting than reading textbooks or listening ...
 • An alternative collaborative supervision practice between university-based teachers and school-based teachers 

  Steele, Annfrid Rosøy (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  There is an increased focus in teacher education on research-based teaching as a means to develop a more research-based professional knowledge. However, research from several Western countries shows that neither school-based nor university-based teachers are familiar with how to integrate research-based knowledge in professional teacher practice. Third-space collaborative partnership models between ...

Vis mer