Recent additions

 • Studiesentret som voksenlæringsarena. Hvordan ser ulike interessenter på Forsvarets studiesenter som voksenlæringsarena? 

  Sollied, Roar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
  Forsvarets studiesenter (FS) ble etablert som "Studiesenteret i Heggelia" i 1989 i et samarbeidsprosjekt mellom tre kommuner i Midt-Troms og Troms Landforsvar. Senere ble det en permanent forsvarsinstitusjon med vekslende organisatorisk tilhørighet. I dette prosjektet belyses og analyseres hva interessentene mener om studiesentrets rolle som voksenlæringsarena atten år senere. Problemformuleringen ...
 • "Universitetet ut til folket!" : Folkeuniversitetet og høgre utdanning i en 40-årsperiode 

  Vang, Birger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
  Denne oppgaven tar sikte på å si noe om et studieforbunds engasjement på ett av de mange områder som dekkes av begrepet voksenopplæring, nemlig universitetssirklene, eller studieringer på høgre nivå som etter hvert ble betegnelsen. Det ville føre for langt å beskrive alle sider ved denne virksomheten. Derfor er oppgaven begrenset til å si noe om ”livsvilkårene”. Hovedfunnene er at livsvilkårene ...
 • Det store mangfoldet : utfordringer i norskopplæring for voksne innvandrere : en kvalitativ undersøkelse om hvordan den voksne innvandreren opplever kommunens norskopplæringstilbud 

  Henriksen, Ragnhild Steien (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
  Undersøkelsen omfatter 10 deltakere i norskopplæring for voksne innvandrere på tre skoler, en stor byskole og to mindre distriktsskoler. Formålet med undersøkelsen var å få vite hvordan voksne innvandrere opplever kommunens norskopplæringstilbud, med særskilt fokus på hva som fungerer best for den voksne innvandreren som skal lære seg norsk, og hvilken organiseringsform som egner seg for voksnes ...
 • "Den voksne er sine erfaringer" 

  Brønstad, Hanne Guri (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-18)
  ....
 • Aksjonslæring i sykepleierutdanningen : en bro mellom skole og arbeidsliv? 

  Huemer, Jeanette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
  Utgangspunktet for denne studien er utfordringer knyttet til utvikling av endringskompetanse hos studentene i sykepleierutdanningen. Jeg ønsker å belyse om aksjonslæring som pedagogisk tilnærming i utdanningen kunne bidra til å utdanne endringsorienterte sykepleiere. For å få svar på problemstillingen ”Kan aksjonslæring i utdanningen bidra til å utdanne endringsorienterte sykepleiere?” har jeg ...
 • Læringsrom i moderne industriell arbeidsorganisasjon : kott eller katedral? : operatørenes læringsbetingelser i en bedrift med produksjonsfilosofien Lean production 

  Ivarson, Elin Bjørnsdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-21)
  Denne oppgaven tar for seg forholdet mellom moderne industriell arbeidsorganisasjon, representert ved Lean production og læring, med spesiell vekt på den uformelle læringen, det vil si læring som finner sted som biprodukt av andre aktiviteter. Gjennom en casestudie kartlegges læringsrommet, definert som operatørenes muligheter til å lære gjennom det daglige arbeid, ved to avdelinger en Lean-bedrift, ...
 • Fra styring til selvstyring : voksenpedagogisk opplegg i ferdighetstreningen : hvorfor og hvordan innføre et pedagogisk opplegg basert på selvstyring i ferdighetstreningen for radiografstudenter 

  Kristensen, Viggo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
  Selvstyring er blitt et begrep innen voksenpedagogikk. I grunnskolen og den videregående skole har "Ansvar for egen læring" blitt et slagord. Den aktive, selvstendige og medbestemmende elev skal settes i fokus. I høgere utdanning kom "Kvalitetsreformen" i 2001. Den følger opp reformene "Reform 94" og "Reform 97". også Kvalitetsreformen setter den aktive, selvstendige og medbestemmende student i ...
 • Et veivalg som fører til målet! : kvinners opplevelser under en attføringsprosess 

  Storø, Reidun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
  Attføring er et tiltak for yrkedhemmede, og i denne oppgaven har jeg forsket på kvinner i 40-årene, som ikke klarer å fortsette i den jobben de hadde, men er for frisk til å bli uføretrygdet.Hensikten med attføring er å gi dem en vei tilbake til jobb slik at de ikke blir permanent uføretrygdet. Som attføringsklient og arbeidssøker kan kvinnene være være usikker på hva de ønsker og hva de kan klare ...
 • Kunnskapsdeling - en rik kilde til læring : en undersøkelse av vilkår for kunnskapsdeling i arbeidslivet 

  Juuhl, Jorun; Tronrud, Bente (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
  Bedrifter som lykkes vil være de som vet å verdsette medarbeidernes læring og utvikling og forstår hvilken betydning dette vil ha for bedriftens resultater. Knut Fossestøl (2004) hevder at det å være faglig god ikke lenger er nok, men at man må beherske sitt fag i et likeverdig samarbeide med overordnede, kollegaer, kunder og brukere. Derfor vil behovet for relasjonelle og kommunikative ferdigheter ...
 • Utvikling av radiograffaglig læring i veiledning av studenter i praksis 

  Johansen, Cato (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
  I denne studien har jeg satt fokus på voksenpedagogiske grep som jeg mener er med på å utvikle radiograffaglig læring, og hvor jeg har studert læringen i ett praktisk undervisningsmiljø. Jeg studerte hvordan veiledning kan foregå i læringen til en siste års radiografstudent.
 • Med bonden i sentrum : refleksiv læring i Tine Meieriet Øst 

  Ulvestad, Mette Karin Flem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
  Denne oppgåve omhandlar bruk av erfaring og refleksjon som virkemiddel i arbeidsplasslæring. Desse faktorane har vore ein raud tråd gjennom heile etterutdanningsperioden for rådgivarane i Tine. Eg har sett søkelys på kva måte desse faktorane har påverka både læring og implementering av ny kompetanse i vår organisasjon. Via observasjon og intervju har eg søkt å kartlegge korleis rådgivarane har opplevd ...
 • Simulert akuttmiljø - simuleringsøvelse : en studie om læringsutbytte hos studenter i videreutdanning i barnesykepleie 

  Brandt, Liv Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
  Oppgaven handler om læringsprosesser og læringsutbytte av undervisningsopplegg i et simulert akuttmiljø. Oppøvelse av handlingskompetanse til funksjonsdyktighet er hovedfokus innen spesialsykepleie. Dette utviklingsarbeidet har blitt mulig da Videreutdanningene i Anestesi-, Barne-, Intensiv-, Kreft-, og Operasjonssykepleie høsten 2006 kjøpte avanserte pasientsimulatorer; SiM Baby og SiM Man dukker ...
 • Samliv på distanse : et underlig liv : erfaringers betydning for læring hos familier berørt av internasjonale oppdrag for Forsvaret 

  Berg, Astrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
  Oppgaven tar utgangspunkt i den belastende livssituasjon soldater/offiserer i Forsvaret og deres familier settes i ved Internasjonale oppdrag i områder der det er krigslignende tilstander. Jeg har fokusert på hvordan refleksjon og læring kan brukes systematisk og hvilke behov familiene har knyttet til motivasjon og mestring. Familier i Forsvaret opplever hyppigere samlivsbrudd enn befolkningen for ...
 • Jeg lærer, altså er jeg! : en kvalitativ undersøkelse om voksnes læringserfaringer på arbeidsplassen 

  Andersen, Lis Karin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-13)
  Denne oppgaven handler om hvordan høyt utdannete arbeidstakere reflekterer rundt egen læring på arbeidsplassen, og hvordan læringserfaringene kan forstås i lys av kognitive og sosiokulturelle læringsteorier. Det er fem personer fra en kunnskapsbedrift som er intervjuet, og alle har høyere utdanning i form av fordypning i et hovedfag. Det empiriske materialet viser at læring for dem er like mye en ...
 • Læring, dialog og samarbeid : utvikling av et nettbasert læringsfellesskap 

  Thoresen, Anne-Lise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-20)
  Denne masteroppgaven i voksenpedagogikk omhandler en endrings og utviklingsprosess der hensikten var å styrke lærerens pedagogiske kompetanse innefor nettbasert undervisning og samtidig forbedre studentens læringsmuligheter ved å utvikle et bedre opplegg for denne type undervisning. Prosjektet som danner grunnlaget for oppgaven ble gjennomført ved jordmorutdanningen, Høgskolen i Tromsø. ...
 • Flerkulturelle studenter som ressurs i høyere utdanning 

  Munkvold, Kirsti Johanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-17)
  Denne masteroppgaven omhandler studenter med minoritetsbakgrunn ved en tannpleierutdanning. Innledningsvis tas det utgangspunkt i Kompetansetrekanten, som viser inndelingen av profesjonell kompetanse. For å kunne utøve tannpleieryrket på en kompetent måte er teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og personlig kompetanse en forutsetning. Hovedfokus i denne oppgaven var minoritetsstudentenes ...
 • Læring gjennom skriving! : en kvalitativ undersøkelse hvordan sykepleierstudentene opplever/erfarer det å skrive en situasjonsrapport 

  Tharaldsteen, Eva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-25)
  Etter ti års erfaring som høgskolelærer i grunn- og videreutdanning for sykepleiere har jeg erfart at studenter synes det er vanskelig å reflektere over situasjoner fra praksis både muntlig og skriftlig. Med utgangspunk i dette ble jeg nysgjerrig og ønsket å se nærmere på hvordan sykepleierstudentene opplever at refleksjon muntlig og skriftlig kan bidra til læring. Jeg tok utgangspunkt i et av de ...
 • Mellom tradisjon og fornying : arbeidsplasslæring ved Eilert Sundt videregående skole 

  Bogaard, Randi Torbjørg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
  Denne oppgaven redegjør for arbeidsplasslæring ved Eilert Sundt videregående skole. Det fokuseres spesielt på personalets oppfatning av vilkår knyttet til deres læring og utvikling. Gjennom spørreskjema og intervju avdekkes forhold relatert til arbeidsplassens læringsmiljø og læringspotensial, kombinasjon av formell/uformell læring og mulighet for samarbeid, erfaringsdeling og refleksjon, med hovedvekt ...
 • Hva innebærer voksenpedagogisk tenkning i dagens profesjonsutdanning? 

  Johansen, May-Brith (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-13)
  Tema for min masteroppgave er lærerrollen i høyere utdanning. Jeg tenker spesielt på de pedagogiske utfordringene som lærerne ved høgskolen møter når en stor del av de lærende er godt voksne med realkompetanse. Fordi jeg ønsket å få en dybdeforståelse av den enkeltes mening og opplevelse valgte jeg et kvalitativt forskningsintervju. Jeg har intervjuet fire lærere ved Fagerli høgskole. Utvalget er ...

View more