Recent additions

 • Hvorfor kan de andre, men ikke jeg? Elever forteller fra sin skolegang med lese- og skrivevansker. De beskriver hvordan dette opplevdes for dem, samt hva det betydde når de på videregående fikk diagnosen dysleksi 

  Tessem, Eva Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-06)
  Sammendrag Tittel: Hvorfor kan de andre, men ikke jeg? Elever forteller fra sin skolegang med lese- og skrivevansker. De beskriver hvordan dette opplevdes for dem, samt hva det betydde når de på videregående fikk diagnosen dysleksi. Formål: Hensikten med denne undersøkelsen er å få innblikk i livsverdenen til elever som har gjennomgått skolegangen med lese- og skrivevansker og først da de gikk på ...
 • Hvilken akademisk selvforståelse har unge kvinner med Asperger syndrom som har fått diagnosen sent i livet? 

  Buskli, Gerd Eli (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-06-04)
  Teamet for studien er unge kvinner med Asperger syndrom og deres akademiske selvforståelse. Formålet med denne studien har vært å belyse den akademiske selvforståelsen tre unge kvinner med uidentifisert Asperger syndrom hadde gjennom grunnskoleforløpet sitt. Problemstillingen er som følger: «Hvilken akademisk selvforståelse har unge kvinner med Asperger syndrom som har fått diagnosen sent i livet?» ...
 • Læreres erfaringer med innføring og bruk av digitale hjelpemidler, for elever med en dysleksidiagnose 

  Boine, Lone Merete Nergård (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-10-26)
  Sammendrag Temaet for denne masteroppgaven er hvilke erfaringer lærere har når de har elever med dysleksi i klassen, som får lese- og skrivestøtte av digitale hjelpemidler. Studien baserer seg på semistrukturerte intervjuer med tre lærere som jobber i mellomtrinnet og ungdomsskolen i tre ulike kommuner i Norge. Problemstillingen for oppgaven har vært: Hva forteller lærere om sine erfaringer ...
 • Hvilke erfaringer har samisktalende spesialpedagoger med bruk av Nordsamisk fonemtest? 

  Thomassen, Gunn Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  Sammendrag Temaet i denne oppgaven omhandler bruk av Nordsamisk fonemtest (Sámegiel fonemteasta) i arbeidet med å avdekke språklydsvansker hos nordsamiske barn. Testen ble utviklet i 2008 – 2009. Den blir brukt for å kartlegge nordsamiske språklyder. Etter at testen ble tatt i bruk av samiske fagpersoner, har det ikke vært gjennomført noen studier som omhandler erfaring med å bruke dette testverktøyet. ...
 • "Det var ikke noe for meg". En kvalitativ studie om elever som avbryter videregående skole 

  Nordstrand, May-Elin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-23)
  Hensikten med denne studien er å finne ut hvordan ungdommer som avbryter den videregående skole opplever deres situasjon. Det er brukt en hermeneutisk tilnærming til problemstillingen «Hvordan fremstår valget om å avbryte videregående skole, og hva er alternativene for de som velger å gjøre det?». For å finne svar på dette ble masteroppgaven avgrenset til å bruke et kvalitativt forskningsintervju. ...
 • Barnehagelæreres språkarbeid med suksessivt tospråklige barn i barnehagen 

  Alstadsæter, Tove (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Sammendrag Denne masteroppgaven retter søkelyset på hvordan barnehagelærere arbeider med språk og suksessivt tospråklige barn. Problemstillingen er som følgende: Hvilke muligheter og utfordringer møter barnehagelærere i sitt språkarbeid med suksessivt tospråklige barn i barnehagen Til problemstillingen er det knyttet fire hovedpunkt som grunnlag for utdyping. Det er punktene; språkarbeid, ...
 • En kvalitativ studie om å skape gode dialoger med elever som har sosiale og emosjonelle vansker 

  Hansen, Kari Røe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-01)
  Denne forskningsoppgaven omhandler hvordan lærere kan skape gode dialoger med elever som har sosiale og emosjonelle vansker. Det er en kvalitativ studie, hvor det er intervjuet tre lærere på ungdomskoletrinnet om deres kunnskaper og kompetanse om dialoger, kommunikasjon og relasjon. Utvalget av informanter ble gjort gjennom et strategisk utvalg av informanter, basert på variasjon av kjønn, alder og ...
 • Hvordan få trygghet i en kropp som trenger hjelp? - Personer med funksjonsvariasjon sine fortellinger om møter med hjelpeapparatet etter seksuelle overgrep 

  Thunem, Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-12)
  Denne masteroppgaven belyser relasjonene mellom hjelpeapparatet og funksjonsvarierte som har opplevd seksuelle overgrep. Hjelpeapparatet defineres som primær- og spesialisthelsetjeneste, samt ansatte i skole og andre hjelpesystemer. Både psykisk og fysisk hjelpeapparat er inkludert i oppgaven. Studiens analyse og diskusjon bidrar med relevante refleksjoner for de som i sitt yrke møter funksjonsvarierte ...
 • "Goddag mann økseskaft". Om læreres perspektiv på opplæring for flerspråklige elever med språk- og/eller kommunikasjonsvansker 

  Lans, Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Flerspråklige elever med språk- og/eller kommunikasjonsvansker er en stor og uensartet gruppe, både når det gjelder norskferdigheter og hvordan språkvanskene kommer til uttrykk. Det er lite forskning tilgjengelig om denne elevgruppen, og den forskningen som finnes handler i stor grad om utredning og i mindre utstrekning om hvilke typer tiltak som vil være passende. Selv om identifisering og ...
 • En casestudie av rutiner rundt kartlegging av yrkesfagelever i norsk 

  Gunvaldsen, Inger Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  Bakgrunnen for undersøkelsen er en casestudie basert på kvalitative intervju med avdelingsledere, rådgivere for pedagogisk-psykologisk tjeneste og norsklærere ved to videregående skoler. I alt deltok sju intervjupersoner, hvorav alle har en tilknytning til yrkesfaglig programområde. Formålet med undersøkelsen har vært å trekke erfaringer fra intervjupersonenes kjennskap til rutinene for kartlegging ...
 • Prediksjon av tidlige leseferdigheter. En kvantitativ studie. 

  Rauø, Guro Kleven (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-15)
  Sammendrag Denne studien undersøker prediktiv validitet av «Literate – screeningtest for dysleksi hos barn», som er utviklet gjennom The Tromsø Longitudinal study of Dyslexia (TLD) ved UiT, Norges Arktiske Universitet. Dette gjøres ved å undersøke 1) hvor sterk sammenhengen mellom leserelaterte kognitive ferdigheter, målt med deltester fra «Literate» og ordavkoding ett år senere er, 2) hvor mye av ...
 • En kvantitativ studie om sammenhengen mellom pragmatisk kompetanse ved 8,5år, og språk- og kommunikasjonsutvikling ved 18 og 36 måneder. Basert på informasjon fra Den norske mor, far og barn undersøkelsen, og Språk-8 studien 

  Pettersen, Anja Helen Høyen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-15)
  Hensikten til masteroppgaven var å undersøke om det finnes tidlige kjennetegn ved 18 og 36 måneder som predikere senere pragmatisk kompetanse ved 8,5år. Pragmatisk kompetanse handler om å ha ferdigheter til å bruke kommunikasjon funksjonelt i ulike sosiale settinger. Masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Språk-8 studiet, som er et delstudie av Den norske mor, far og barn undersøkelsen (MoBa), ...
 • Tourettes syndrom i skolen. En kvantitativ undersøkelse om skoleerfaringer og livskvalitet hos ungdom og unge voksne med Tourettes syndrom 

  Thronæs, Nina Torheim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
  Denne masteroppgaven er en kvantitativ undersøkelse om skoleerfaringer og livskvalitet hos ungdom og unge voksne med Tourettes syndrom. Innsamling av datamateriale ble gjort ved bruk av kvantitativ metode i form av spørreskjema (survey) og datamaterialet er basert på svar fra N=50 med Tourettes. Deskriptiv statistikk i form av frekvensanalyser og prosentfordeling, ANOVA-analyser og regresjonsanalyser ...
 • Tiltak for ekspressive språkvansker hos barn med utviklingshemming - En kvantitativ vokabularintervensjonsstudie 

  Konradsen, Lisbeth; Mikalsen, Monika (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-19)
  Barn med utviklingshemming har reduserte kognitive og adaptive ferdigheter (WHO, 2019), noe som videre påvirker språklige ferdigheter (Esbensen & MacLean Jr, 2017). Vansker innenfor ulike områder av språket er vanlig, og variasjonen i gruppen er stor. Innenfor språkets områder regnes vokabular å være en nøkkelferdighet som kan ha betydning for utvikling også på andre språk- og utviklingsområder ...
 • Jeg sitter liksom litt fast i klasserommet. Naturen som alternativ opplæringsarena for elever med læringsutfordringer 

  Opdal, Anniken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-10-31)
  Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som omhandler elevers skolehverdag på alternativ opplæringsarena der opplæringen skjer i hovedsak i naturen. Problemstillingen spør etter betydningen for elevene når de anvender en alternativ opplæringsarena. Teorigrunnlaget viser til utgangspunktet i de ulike begrepene jeg har benyttet meg av i mine forskningsspørsmål som omhandler selvoppfattelse, ...
 • Inkludering av barn med særskilte behov gjennom et høstingsprosjekt i barnehagen 

  Krogh, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Studiens problemstilling er” Hvordan kan et høstingsprosjekt bidra til inkludering av barn med særskilte behov i barnehagen?”. For å utdype problemstillingen min har jeg utarbeidet to forskningsspørsmål: 1. Hvordan forstår førskolelærere begrepene inkludering og særskilte behov? 2. Hvilken oppfatning har førskolelærere om hva de selv gjør for å oppnå inkludering av barn med særskilte behov? ...
 • Inkludering av hørselshemmede elever i skolen. En kvalitativ studie av læreres opplevelser knyttet til det å ha en hørselshemmet elev i sin klasse 

  Haugen, Vivian D. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne studien viser hvordan fire lærere i grunnskolen tilpasser opplæringen med målsetting om å inkludere hørselshemmede elever i skolen. Oppgaven er blitt til på bakgrunn av et ønske om å utvikle egen kompetanse innenfor fagfeltet. Formålet med oppgaven er å bidra med funn som kan bedre inkluderingsprosessen for denne gruppen elever. Oppgaven tar utgangspunkt i teorier om tilpasset opplæring, ...
 • Barns opplevelser i krig. Skolen i møte med barn som har opplevd livstruende hendelser 

  Engen, Trudy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
  Denne undersøkelsen dreier seg om barns opplevelser i krig, og hvordan skolen kan ivareta og bidra til læring for barn som har opplevd livstruende hendelser i krig. Problemstillingen og tema blir belyst av eldre informanter som var barn under 2.verdenskrig. Som teoretisk fundament presenteres teori om traumer og utvikling av PTSD. Videre trekkes det inn teori om regulering, selvregulering og indre ...
 • Læreren sin relasjon til elever som viser en innagerende atferd. En kvantitativ intervjustudie om hva lærere legger vekt på i sin relasjon til elever på barne- og mellomtrinnet som viser en innagerende atferd 

  Strømhaug, Ingrid Vensbakk (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-01)
  Denne kvalitative studien retter søkelyset mot læreren sin relasjon til elever som viser en innagerende atferd i skolen. Problemstillingen er følgende: Hva legger lærere vekt på i sin relasjon til elever som viser en innagerende atferd i skolen? For å belyse problemstillingen har jeg intervjuet fire lærere som har erfaring med å undervise elever som viser en innagerende atferd på barne- og mellomtrinnet. ...
 • Hva er potensialet for musikalsk virksomhet i barnehager? 

  Dønnem, Nina Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-10-29)
  En stortingsmelding ca. 10 år tilbake sier om kvalitet i barnehage at «Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap.». Nylig vektla Regjeringen at praktiske og estetiske fag, innbefattet musikkfaget, skal styrkes i barnehagen. Ifølge barnehagens rammeplan kan musikk sammen med andre praktiske og estetiske fag legge til rette for opplevelse av deltakelse, tilhørighet og fellesskap. Etter ...

View more