Recent additions

 • Pedagogisk entreprenørskap som tilnærming til spesialundervisning. En studie om pedagogisk entreprenørskap som arbeidsmåte for yrkesfagelever med generelle lærevansker 

  Solbakken, Anne Randi (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-02)
  Dette masterprosjektet søker å finne ut av hvilke gode praktiske arbeidsmåter lærerne bruker for å tilpasse undervisningen for yrkesfagelever med generelle lærevansker. Problemstillingen har som formål å undersøke hvorvidt entreprenørskap som arbeidsmåte er en anvendt pedagogisk arbeidsmåte blant lærerne: Hvordan beskriver lærere pedagogisk entreprenørskap som arbeidsmåte for yrkesfagelever med ...
 • Autisme og læringsmiljø i barnehagen. Tre pedagogers forståelse av autisme og læringsmiljø, og deres tilrettelegging av læringsmiljøet for å ivareta behovene til barn med autisme i barnehagen. 

  Iversen, Sofie Nordheim (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2019-05-14)
  Denne studien handler om hvordan forståelse, meninger og erfaringer tre pedagoger har av et godt læringsmiljø i arbeid med barn med autismespekterforstyrrelser, samt hva de mener er viktig for å skape et læringsmiljø som ivaretar deres behov. Oppgaven tar utgangspunkt i teori som viser hvilke behov barn med autisme har i barnehagen, og hvordan man tilrettelegger for å ivareta behovene og fremme ...
 • Opplevelse av spesialundervisning: «Hvordan opplever elever på mellomtrinnet med dysleksi den oppfølgingen de får etter utredning og enkeltvedtak, og hvordan opplever foreldrene og lærerne deres denne oppfølgingen?» 

  Hofsøy, Kristin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-13)
  Bakgrunn og formål Med bakgrunn i debatten om spesialundervisning knyttet opp mot Barneombudets rapport fra 2017, og Ekspertutvalgets rapport fra 2018 har jeg ønsket å gjennomføre en egen studie for å undersøke hvordan spesialundervisning oppleves. Elevene i studien er alle diagnostisert med dysleksi, er elev på mellomtrinnet og de har enkeltvedtak og dermed spesialundervisning. Fokuset i studien ...
 • Klargjørende debatt eller polarisering? En argumentasjonsanalyse om saklighet i debatten om manualbaserte programmer og standardisert kartlegging i norsk barnehage 

  Jenssen, Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-10-31)
  I denne oppgaven undersøker jeg hva som preger den akademiske debatten om manualbaserte programmer og standardisert kartlegging i norske barnehager. Forskere på begge sider av debatten hevder de er opptatte av saklighet. Mitt inntrykk er at debatten føres med virkemidler som polariserer og skaper fiendebilder, og at praksis i barnehagen dermed ikke drives videre på et hensiktsmessig vis. I oppgaven ...
 • Lærerens oppfatninger om vokabularutvikling for elever med Down syndrom på videregående trinn 

  Firsova, Svetlana (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-10-29)
  I denne studien har jeg fordypet meg i fenomenet vokabularutvikling og forsøkte å besvare problemstillingen «Hva kjennetegner vokabularutvikling for ungdom med DS på videregående trinn?». Dette er en kvalitativ studie der jeg plasserer meg i konstruktivistisk fortolkende paradigme og har valgt hermeneutisk-fenomenologisk vitenskapsteoretisk tilnærming. I datainnsamlingsprosessen har jeg gjennomført ...
 • Weathering the storm: Children’s resilience against bullying and harassment 

  Hansen, Karl Tobias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-02)
  Resilience is a concept of growing interest in the research field, as well as bullying and quality of life. Resilience has gained rising interest over the past decade because it has capacity for systematically informed prevention and intervention (Elbau et al. 2019). This study looks at data from a former study “Trivsel I Tromsø” with children and adolescence victims to bullying and harassment (N=237) ...
 • Utsatt skolestart - en nødvendig rettighet? 

  Solbakken, Sandra Helen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-11-01)
  Fleksibilitet i skolestartalder har i løpet av de seneste årene fått ny oppmerksomhet i etterkant av Stoltenbergutvalgets forslag om utprøving av fleksibel skolestart (NOU 2019:3). Dette masterprosjektet er en kvalitativ intervjuundersøkelse som omhandler rettigheten til utsatt skolestart. Datainnsamlingen er gjennomført ved semistrukturerte individuelle intervjuer, i hovedsak digitalt, på grunn av ...
 • Hvordan påvirker stressproblemer elevenes skolehverdag- og hvilke type hjelp kan elever få i møte med barne- og ungdomspsykiatrien? 

  Sørum, Ruben (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-17)
  Først og fremst ønsket jeg å få mer kunnskap om temaet stress blant barn og ungdom slik at jeg på best mulig måte kan håndtere slike saker i en framtidig jobb. Stressproblemer blant dagens barn og unge er i vekst og det er derfor et relevant tema. Jeg hadde også et ønske om å undersøke det stadig mer omtalte temaet stress knyttet opp mot skoleelever. Jeg vil legge vekt på hvordan behandlere i BUP, ...
 • Inkludering og elever med vedtak om spesialundervisning. «Inkluderingsjaget» i videregående skole 

  Bergheim, Marit-Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-21)
  Dette masterprosjektet tar for seg fenomenet inkludering og hvordan det arbeides med inkludering i videregående skole. Begrepet inkludering har en sentral plass i politiske styringsdokumenter, men det kommer ikke frem en bestemt måte hvordan begrepet skal tolkes, utføres og håndteres. Målet med oppgaven er å undersøke hva lærere i videregående skole forteller om inkludering av elever som har vedtak ...
 • Tidlig innsats i møte med barn som viser utagerende atferd 

  Methi, Karina Kåsereff (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Tidlig innsats har stadig fått større oppmerksomhet i oppvekstsektoren. Denne masteravhandlingen setter søkelys mot tidlig innsats i barnehagen, og herunder på barn som viser utagerende atferd. Formålet med dette forskningsprosjektet er å få en innsikt i, og å utdype kunnskapen om pedagogers arbeid med tidlig innsats i møte med barn som viser utagerende atferd. Forskningsprosjektet består av en ...
 • Foreldres erfaringer om åpenhet rundt barns diagnoser. Hvilke erfaringer har foreldre med åpenhet knyttet til sitt barns diagnose? 

  Tessem, Tiril Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-20)
  Temaet for min masteroppgave er åpenhet om barns diagnoser. Dette temaet er inspirert etter en opplevelse jeg hadde som vikar på en barneskole, hvor en gruppe barn var nysgjerrig på et annet barn med diagnosen Down syndrom. De spurte meg blant annet om hvorfor eleven alltid hadde en voksen sammen med seg. I etterkant fikk denne hendelsen meg til å reflektere over at det ikke er gitt at barn har ...
 • En inkluderende samlingsstund 

  Tangen, Therese-Marie Storbakk (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-04)
  Samlingsstunden, en stund i barnehagen hvor alle samles, en fellesskapssituasjon som ofte består av alle barna og voksne fra samme avdeling. Samlingsstunden kan praktiseres på mange ulike måter fra barnehage til barnehage, og innholdet kan være svært ulikt. Felles for enhver samlingsstund er at det er en fellesskapsaktivitet og at det er et av barnehagens allmennpedagogiske tilbud. Felles for alle ...
 • Barn med utagerende atferdsvansker i barnehagen 

  Nilsen, Hilde Merete (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-21)
  I denne kvalitative intervjustudien har jeg utforsket hvordan barnehagelærere beskriver arbeidet med å gi utviklingsstøtte til barn med utagerende atferdsvansker. Studiens problemstilling er: Hvordan beskriver barnehagelærere arbeidet med å gi utviklingsstøtte til barn med utagerende atferdsvansker? Studien belyser tre forskningsspørsmål: 1. Hvordan forstår barnehagelærere barns utagerende ...
 • Positiv segregering? - Elevers fortellinger om skolehverdagen i spesialpedagogisk base på videregående skole 

  Bertheussen, Thomas Sigurd (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-16)
  «Positiv segregering?» er en kvalitativ studie om elevers beskrivelser av deres hverdag i spesialpedagogiske baser. Formålet med studien er å undersøke elevers subjektive meninger om skolehverdagen i en organiseringsform som av mange er sett på som lite inkluderende. For å undersøke dette ble problemstillingen og forskerspørsmål formulert slik: «Hvordan beskriver elever i videregående skole sin ...
 • Å stå alene: Pedagogisk arbeid med barnehagebarn i fosterhjem 

  Skaug, Linda Severine Kolloen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-11)
  Tittel: Å stå alene: Pedagogisk arbeid med barnehagebarn i fosterhjem. Bakgrunn og formål: Barn i fosterhjem kan ha en risiko for en svakere sosial- emosjonell fungering på grunn av omsorgssvikt. Ved 8 årsalder viser barn som ble plassert før 2-3 årsalder mer utagerende og innadvendt atferd. Det er også en risiko for svakere allsidig utvikling. Barnehagen er en arena for tidlig innsats, og det ...
 • En kvalitativ undersøkelse om hvordan man kan legge til rette for barn med selektiv mutisme i barnehagen 

  Eriksen, Gunnhild (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-01)
  Denne oppgaven handler om tilrettelegging av selektiv mutisme i barnehagen. I oppgaven sammenlignes selektiv mutisme med sjenanse, sosial angst og fobi, diagnosekriterier ICD-11 og DSM-5 brukes for å få en større forståelse av diagnosen. Konsekvenser for selektiv mutisme kan være problemer med vennskap og dårlig selvtillit, det er sjeldent barn vokser fra seg denne diagnosen. problemstillingen i ...
 • Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) - Hvilke erfaringer har foresatte til barn med autismespekterforstyrrelse ved bruk av ASK? 

  Gotvassli, Mathilde Nilsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-14)
  Denne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse om foresattes erfaringer med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Jeg har gjennomført fem intervju av foresatte til barn med autisme som bruker ASK. Jeg ønsket å framskaffe kunnskap om hvordan foresatte erfarte bruk og opplæring av ASK. Barn med autisme kan ha vansker med språk og kommunikasjon, og ASK kan spille en viktig rolle i å støtte ...
 • Hvordan påvirker stressproblemer elevenes skolehverdag- og hvilke type hjelp kan elever få i møte med barne- og ungdomspsykiatrien? En studie med kvalitativ forskningsmetode og kvalitative intervjuer av ansatte i BUP 

  Sørum, Ruben (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Formålet mitt med oppgaven var todelt. Først og fremst ønsket jeg å få mer kunnskap om temaet stress blant barn og ungdom slik at jeg på best mulig måte kan håndtere slike saker i en framtidig jobb. Samtidig vises det at stressproblemer blant dagens barn og unge er i vekst og det er derfor et relevant tema for dagens samfunn. Jeg hadde også et ønske om å undersøke det stadig mer omtalte temaet stress ...
 • Sosial kompetanse- Hva er det, og hvordan arbeides det med det? 

  Lieng, Eirik Svendsrud (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-13)
  Jeg har gjennomført en kvalitativ masterstudie. Formålet med studien var å besvare problemstillingen «hvordan forstår og arbeider lærere med sosial kompetanse?», samt forskningsspørsmålene «hvordan påvirker Læreplanen 2020 og Fagfornyelsen arbeidet med sosial kompetanse? A) Forebyggende arbeid i klasserommet, og B) Tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak.» For å besvare dette har jeg innhentet ...
 • "Hadde det ikke vært for ho Astrid, så vet jeg ikke hvordan det hadde gått" Foresattes beskrivelser av fellesnevnere for en god spesialundervisning i den videregående skolen for elever med autismespekterforstyrrelser 

  Grimstad, Inger-Ann J. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-13)
  Forsking som foreligger om spesialundervisning i skolen, tenderer mot å ha fokus på det som ikke fungerer. Denne masteroppgaven har til hensikt å beskrive hva som kjennetegner god spesialundervisning. Søkelyset rettes mot foresattes opplevelser av spesialundervisning og på praksis som erfares som fungerende for elever som har autismespekterforstyrrelser i videregående skole. Problemstillingen er som ...

View more