Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Mobbing og krenkelser i barnehagen sett i lys av kapittel 8 i barnehageloven 

  Reitan, Elisabet (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-01)
  I denne studien har jeg fordypet meg i fenomenet mobbing i barnehagen, og forsøkt å besvare problemstillingen «Hvilken forståelse av begrepene krenkelse og mobbing har pedagogiske ledere og styrere i barnehagen?». Bakgrunnen for valget av problemstillingen var innføringen av kapittel 8 i barnehageloven, som poengterte en nulltoleranse for krenkelser som mobbing, utestenging, vold, diskriminering og ...
 • Dysleksitilpasset tilrettelegging i skolen 

  Nordheim, Linn Eirin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Bakgrunnen for undersøkelsen i denne masteroppgaven var å få innsikt i elevers og læreres erfaringer med en dysleksitilpasset lese- og skriveopplæring. Det ble gjennomført kvalitativt intervju med et utvalg elever (med dysleksi) og lærere på to ulike dysleksivennlige skoler. Resultatene viser at skolene brukte evidensbaserte intervensjoner som helhetslesing og lesekurs, og dette ble av både elever ...
 • Lærarerfaringar i møte med elever i risikogruppa for fråfall – korleis finne vegen inn? 

  Frette, Marthe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Samandrag I dagens samfunn står vi overfor utfordringar knytt til fråfall i skulen og talet på unge som står utan tilbod, arbeid og utdanning er altfor høgt. Det er difor nødvendig å undersøkja korleis vi kan finna vegen inn til elevar i risikosona for å bli ein del av denne statistikken. Korleis få ned fråfallet i vidaregåande skule har gjennom dei seinare åra vore gjenstand for mykje forsking og ...
 • «Det finnes ikke vanskelige barn, det finnes barn som har det vanskelig». En kvalitativ intervjustudie om læreres erfaringer med å håndtere elever med eksternaliserende atferdsvansker. 

  Svendsen, Solveig Azar (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-01)
  Atferdsvansker er blant de mest utfordrende problemene i skolen og blant vanskene som forekommer oftest. Atferdsvansker er et ettertraktet tema som berører lærernes daglige utøvelse av deres yrkesprofesjon, og krever en sammensatt forståelse, kunnskaper og handlingskompetanse for å imøtekomme skolens verdigrunnlag og prinsipper som skal ivareta elevene. Masterprosjektets søkelys rettes mot læreres ...
 • Nyutdannede barnehagelæreres tilretteleggingskompetanse for komplekst traumatiserte barn i barnehagen 

  Torgersen, Lisa Sørflaten (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Studiens hensikt er å undersøke nyutdannede barnehagelæreres kompetanse om komplekst traumatiserte barn i barnehagen, med problemstillingen: «Hvordan beskriver nyutdannede barnehagelærere sin tilretteleggingskompetanse for barn med komplekse traumer i barnehagen?». For å spisse problemstillingen ytterligere har prosjektet fire forskningsspørsmål: 1. Hvordan oppfatter barnehagelærerne begrepet ...
 • Elever med stort læringspotensial - Hvordan er det i skolen? 

  Gundersen, Marlene S. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-10)
  Gjennom dette forskningsprosjektet har jeg søkt kunnskap om hvordan situasjonen er for elever med stort læringspotensial i skolen er pr. 2023, med tanke på kompetanse og kunnskap hos lærere. Bakgrunnen for å skrive om dette var etter jeg leste utredningen til Jøsendalsutvalget fra 2016 (NOU 2016:14) om hvordan elever med stort læringspotensial hadde det i den norske skolen. Formålet med denne ...
 • Kjønnsforskjeller ved autismespekterforstyrrelser - En narrativ litteraturstudie om mulige årsaker til hvorfor så mange flere gutter enn jenter diagnostiseres med ASF 

  Kronkvist, Caroline (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Hensikten med denne oppgaven har vært å undersøke den store kjønnsforskjellen i antallet som diagnostiseres med autismespekterforstyrrelser (ASF). På bakgrunn av dette ønsker jeg å svare på problemstillingen Hvilke mulige årsaksforklaringer kan være med på å forklare hvorfor så mange flere gutter enn jenter får en ASF-diagnose? For å besvare og utdype problemstillingen, er følgende forskningsspørsmål ...
 • "Jeg vet at dersom jeg gjør noe galt så får det konsekvenser, men jeg vet også at den personen ser noe godt i meg" 

  Sowe, Aida Marie Ovesen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  I de siste årene har viktigheten av en god relasjon mellom lærer og elev blitt løftet frem som et betydningsfullt element for mestring, tilhørighet og trivsel på skolen. Dette masterprosjektet er en kvalitativ intervjuundersøkelse som omhandler tidligere elever med ADHD sine beskrivelser av relasjonen til pedagogisk personal på grunnskolen. Med fokus på faktorer for læring og god relasjonsbygging. ...
 • «Et veivalg, hvor økt kompetanse kan ha en betydning.» 

  Bjørnå, Benedikte Thorsen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  Elever i barneskolealderen kan stå ovenfor utfordringer innenfor tilegnelsen av lese og skriveutviklingen. Og hvor de første årene på skolen handler om å skape en fonologisk bevissthet gjennom det alfabetiske prinsipp (Tollefsen, 2014). Denne tilegnelsen og videre utvikling av leseforståelsen kan være utfordrende i seg selv, men for en elev med dysleksi kan det være avgjørende at de blir identifisert ...
 • «Har du hatt det vanskelig på skolen noen gang kanskje?» En undersøkelse om foreldres opplevelse av overgang barnehage-skole for barn med nedsatt hørsel. 

  Sirevåg, Thomas Haug (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Tema for denne oppgaven er overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt hørsel. Det er et behov for mer kunnskap og kompetanse om barn med spesialpedagogiske behovs overgang mellom de pedagogiske institusjonene. Med denne oppgaven ønsker jeg å bidra med økt kompetanse på overgangen for barn med nedsatt hørsel. Problemstillingen er derfor følgende: «Hvordan opplever foreldre til barn med ...
 • Det er ikke i ørene språket sitter. En fokusgruppestudie med tegnspråklige elever med nedsatt hørsel, om språklige betingelser i skolen. 

  Halvorsen, Lena (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-12)
  Tegnspråklige elever med nedsatt hørsel er en liten gruppe elever med rett til to likeverdige opplæringsspråk: Norsk tegnspråk og norsk (talespråk). Når de er den eneste eleven i sin klasse om å være tegnspråklig og å ha nedsatt hørsel, gir dette en kompleks opplæringssituasjon hvor det er helt avgjørende at skolen legger godt til rette for både språklig, faglig og sosial samhandling. Denne kvalitative ...
 • Tiltaksarbeid mot mobbing i barnehagen. Hvilke tiltak benyttes i arbeidet mot mobbing? 

  Enoksen, Martin Oxlund (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-12)
  Denne studien handler om tiltaksarbeid i barnehagen og hvordan stanse og forebygge mobbing blant barnehagebarn. Målet med studien er å belyse hvilke tiltak barnehagelærerne benytter seg av i arbeidet mot mobbing og hvordan de selv ser på begrepet mobbing i en barnehagekontekst. I denne studien ble det anvendt en kvalitativ metode der informantene ble intervjuet om deres erfaringer rundt mobbing i ...
 • Når innagerende atferd går på bekostning av læring og utvikling - En kvalitativ intervjuundersøkelse som studerer barnehagelæreres kunnskaper og erfaringer med å skape inkluderende fellesskap for barn med innagerende atferd i barnehagen 

  Karlsen, Mariell (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-12)
  Innagerende atferd er et av de nyeste begrepene innen forskning på en stille og tilbaketrukket atferd. Dette masterprosjektet er en kvalitativ intervjuundersøkelse som tar for seg barnehagelæreres kunnskaper og erfaringer med å skape inkluderende fellesskap for barn med innagerende atferd. Prosjektet har en hermeneutisk forankring. Datainnsamlingen er gjennomført ved semistrukturerte intervjuer, to ...
 • Gamingklubben, veien tilbake til skolen? 

  Martinsen, Anne Mai (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-11)
  Skolevegring er en utfordrende vanske for skolen å sette inn tiltak overfor, spesielt i den grad eleven ikke er til stede på skolen. Dette mastergradsprosjektet tar for seg en kvalitativ semistrukturert intervjuundersøkelse av tre informanter tilknyttet en gamingklubb. Målet med studien er å få dypere innsikt i hvordan en gamingklubb har bidratt til å få ungdommer med utfordringer innen skolevegring ...
 • Barnehagelærerens opplevelse av veiledning fra eksterne instanser knyttet til identifisering og tiltak for barn med utagerende atferd. 

  Nilsen, Sigrid Langseth (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-09)
  I denne kvalitative intervjustudien belyser jeg hvordan barnehagelærere opplever veiledning fra eksterne instanser. Studiens problemstilling er: Hvordan opplever barnehagelærere veiledning fra eksterne instanser knyttet til identifisering og tiltak for barn med utagerende atferd? Studiens teoretiske grunnlag består av teori knyttet til utagerende atferd hos barn, som sees i lys av ...
 • "Man føler seg ganske alene når man står der" En kvalitativ studie av læreres erfaringer med å undervise traumatiserte barn 

  Aanes-Stranda, Ida (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-12)
  Denne masteroppgaven handler om læreres erfaringer med å undervise traumatiserte barn. Lærerens rolle ovenfor disse barna er i teorien omtalt, men lærerens stemme og ståsted i møte med disse barna har vært vanskeligere å finne. Lærerens rolle har også av enkelte blitt definert som utydelig, undervurdert og uklar til tross for at det er læreren som interagerer med barnet i det daglige. Problemstillingen ...
 • PPT og systemrettet arbeid for å redusere skolefravær 

  Simonsen, Renee Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Denne masteroppgaven er et forskningsprosjekt som har til hensikt å få kunnskap om systematisk arbeid med mål om å forebygge og redusere skolefravær på ungdomstrinnet. Langvarig og omfattende skolefravær kan føre til alvorlige konsekvenser for elevene og deres fremtid, og på sikt gi store samfunnsmessige kostnader. PPT er en viktig del av støtteapparatet som skal bistå skolene i arbeidet med å legge ...
 • Individuelle opplæringsplaner - arbeidsverktøy eller arkivfyll? 

  Welz, Merethe Niva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-01)
  Formålet med dette prosjektet var å få mer kunnskap om hvordan lærere arbeider med individuelle opplæringsplaner i grunnskolen. I tillegg ønsket jeg å finne ut om skoleledelsen legger noen føringer eller rammer for dette arbeidet, hva lærerne som utarbeider planene vektlegger, og også hvordan de reflekterer rundt sine erfaringer med IOP arbeid, og kanskje kan funnene lede fram mot en forbedring av ...
 • Inkludering og elever med innagerende atferd 

  Walde, Eirin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-10-30)
  Denne masteroppgaven baserer seg på en kvalitativ intervjustudie med tre kontaktlærere. Formålet med intervjustudien var å få kunnskap om hvordan kontaktlærere på ungdomstrinnet tilrettelegger for elever med innagerende atferd, for å fremme inkludering. Jeg ønsket kunnskap som kan være nyttig for skolen i fremtiden, og som kan bidra til et styrket fokus på elever med innagerende atferd i skolen. På ...
 • Inkluderende praksis for barn med spesialpedagogisk hjelp En kvalitativ intervjuundersøkelse av hva støttepedagogen i barnehagen vektlegger som viktig for inkluderende praksis for barn med spesialpedagogisk hjelp 

  Berg, Katrine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-10-31)
  Barnehagens samfunnsmandat bygger på og ivareta barnas behov for omsorg og lek, og å fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagens samfunnsmandat skal utøves i samarbeid og forståelse med barnas hjem (Kunnskapsdepartementet, 2017). Rammeplan for barnehagen (2017) tydeliggjør også personalets ansvar om å opplyse foreldre om retten til å kreve sakkyndig vurdering av om ...

Vis mer