Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Nasjonale prøver og TIMSS som læreplan? En komparativ og temasentrert studie av LK06, TIMSS og nasjonale prøver 

  Nordahl, Ingrid Solhaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  I denne avhandlingen skal jeg studere samsvaret mellom kompetansemål i LK06 og nasjonale-/internasjonale prøver. Studien har en hermeneutisk tilnærming hvor jeg benytter et ateoretisk fortolkende casestudie til å først analysere og dele opp læreplanmål, for så å plassere oppgavene innenfor de delmålene de dekker. Jeg har redegjort for begrepet læreplan og plassert LK06, samt presentert teori om ...
 • Relasjoners betydning for læring i skolen 

  Jøraholmen, Sara Sofia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Jeg ønsket å studere hvilken betydning relasjoner har for læring i skolen. Denne studien er basert på en kvalitativ tilnærming med forskningsspørsmål: hvorfor er arbeidet med relasjoner i skolen viktig for læring, og hvordan kan lærere arbeide med å utvikle gode relasjoner? Prosjektet ble gjennomført på to ulike skoler hvor jeg observerte, og gjennomførte et fokusgruppeintervju og et individuelt. ...
 • "Det var bare stjerner overalt". En studie om bruk av observasjon for å identifisere evnerike elever og tilpasset opplæring 

  Johnsen, June Eliseussen; Johnsen, Annie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Målsetningen med denne masteravhandlingen er å få innsikt i hvordan lærere ser på det å skulle identifisere evnerike elever ved bruk av observasjon og hvordan de opplever å skulle tilpasse opplæringen til denne elevgruppen. Forskningsdesignet i studiet er fenomenologisk, fordi vi er opptatt av informantens opplevelser. Vi har anvendt et kvalitativt forskningsintervju som datainnsamlingsmetode, hvor ...
 • Utforskende arbeidsmetoder — Et verktøy på veien mot tilpasset opplæring i matematikk? 

  Dørmænen, Heidi Alida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Arbeidet med de nye læreplanene viser at utforskende ferdigheter blir sentralt i fremtidens skole. Forskning viser likevel en bred forståelse for begrep og innhold i utforskende arbeidsmetoder. Selv om det kommer en ny læreplan, står prinsippet om tilpasset opplæring i skolen like stødig som før. Jeg ønsket derfor i denne studien å se nærmere på hva utforskende arbeidsmetoder er og hvordan ...
 • Utforskende arbeidsmåter på barneskolen - mer enn bare utforsking. 

  Jensen, Eirin Caroline Lande (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Målsetningen med denne studien er å bidra med kunnskap om utforskende arbeidsmåter i barneskolen. Jeg undersøker om det foreligger noen føringer for bruk av utforskende arbeidsmåter i nasjonale læreplaner gjennom en dokumentanalyse av utvalgte læreplaner i fag og Den overordnede delen – verdier og prinsipper for grunnopplæringen (2017). Videre søker jeg innsikt i de didaktiske mulighetene og ...
 • Å snakke norsk som andrespråk. Er det bare i språkfag man er flerspråklig? 

  Teig, Vilde Therese; Sørbøen, Torun Rasmussen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  I denne masteroppgaven belyses de erfaringer lærere med elever med norsk som andrespråk i klassen fremhever som viktige. Spørsmålene som stilles er hvordan lærerne selv fremstiller sin egen kompetanse for å arbeide med elever med norsk som andrespråk, og hvilke utfordringer de beskriver at de har opplevd i organiseringen av opplæringen av disse elevene. Studien er kvalitativ med en fenomenologisk ...
 • Sosial kompetanse hos minoritetsspråklige elever 

  Skjelstad Gjestemoen, Hanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Målsetningen med denne studien er å bidra til økt kunnskap om arbeid med sosial kompetanse hos minoritetsspråklige elever. Jeg har, gjennom en tekstanalyse, undersøkt hva begrepet sosial kompetanse innebærer i utvalgte deler av gjeldende læreplanverk, LK06, og opplæringsloven, samt Utdanningsdirektoratet sin veileder for skolen om utvikling av sosial kompetanse. Videre har jeg, gjennom kvalitative ...
 • Tilpasset opplæring gjennom praktiske undervisningsmetoder. En kvalitativ kasusstudie om hvordan praktiske undervisningsmetoder kan brukes for å tilpasse opplæringen i matematikk. 

  Jacobsen, Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Fokuset i denne masteroppgaven har vært hvordan praktiske undervisningsmetoder kan brukes for å tilpasse opplæringen til elevene i 1. klasse. Jeg har tatt utgangspunkt i 1. klasse da det den siste tiden har blitt debattert mye rundt seksårsreformen der første klasse skulle være et mykt overgangsår fra barnehagen til skolen. I dag er det et år stappfullt av undervisning, læringsmål og kartlegginger. ...
 • Skolen som arena for utvikling av sosial kompetanse - hvordan forstår og arbeider lærere med utvikling av sosial kompetanse hos elever i grunnskolen? 

  Knutsen, Cathrine Maria Martinsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Jeg har gjennomført en kvalitativ masterstudie med det formål å besvare forskningsspørsmålet «hvordan forstår og arbeider lærere med utvikling av sosial kompetanse hos elever i grunnskolen». Studien tar utgangspunkt i det jeg anser som relevant litteratur, teori og forskning innenfor temaet sosial kompetanse, og er basert på semistrukturert intervju som metode. Datamaterialet mitt består av tre ...
 • Innagerende atferd i skolen - ansatte i skoletjenestens kunnskap og erfaring. 

  Kvanmo, Hanne Falkman (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Gjennom litteratur og forskning kommer det fram at de stille og forsiktige barna får lite fokus i skolen. Jeg ønsket derfor å undersøke hvilken kunnskap og erfaring ansatte i skoletjenesten har til elever som viser en innagerende atferd i skolen. I tillegg har jeg sett på hva som anses som nødvendige tilpasninger i forhold til disse elevene. Dette undersøkte jeg gjennom en kvalitativ tilnærming til ...
 • "Den tar jo tid, men jeg ville ikke vært den foruten". Evalueringsboka, et redskap for formativ vurdering? 

  Pedersen, Steffen Skogvang; Brandvold, Bendik Befring (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Forskning fastslår at vurderingspraksis som setter elevene i sentrum har stor læringseffekt. Elevene bør i samråd med lærer vurdere egen læringsprosess, og på sikt være i stand til egenhendig å endre kurs og vurdere egne læringsmål. Disse prinsippene faller innenfor formativ vurdering. I forskning og politiske dokumenter blir formativ vurdering ofte omtalt i abstrakte ordelag, og det kan virke ...
 • Et samfunnsaktivt dramaforløp. «Tenk om det hadde vært så gøy hver dag, da hadde jeg jo hatt lyst til å gå på skolen» 

  Hansen, Henriette Elise Thorsteinsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Målsetningen med denne studien er å forbedre min egen undervisningspraksis, samt å inspirere til å prøve ut nye læringsformer i skolen. Jeg har utforsket dramaforløp som læringsform, og sett på muligheten for å bruke denne metoden til å trekke skolens nærmiljø inn i undervisningen. Med utgangspunkt i en felles utfordring man kjenner til og erfarer i små lokalsamfunn i Norge, at utmark gror igjen ...
 • Du må være litt som en blekksprut. En studie om sammenhenger mellom dramafaglig undervisningsmetode og proaktiv klasseledelse 

  Andersen, Kamilla Dyrstad; Paulsen, Vilde Flermoen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Drama kan for mange virke litt skremmende, og det å skulle være klasseleder når en slik arbeidsmetode integreres i læringsarbeidet kan føles som en utfordrende oppgave. Man tenker ofte tilbake på skuespill, teater eller fremføringer foran andre. Dette er bare en brøkdel av hva drama egentlig innebærer. Vi tror at mange kan kjenne seg igjen i det vi presenterer, og vi håper at studien kan bidra til ...
 • § 9a- en forløper til et strengere regelverk i skolen? 

  Strand, Stian; Jenssen, Jonas Nicolai (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  I denne studien undersøkes det hvilke muligheter og utfordringer § 9a gir for å forebygge mobbing. Vi har utført en kvalitativ intervjustudie. Vi har intervjuet to lærere, to rektorer og Mobbeombudet i Troms om mulighetene og utfordringene knyttet til § 9a. Informantene ble valgt på bakgrunn av deres arbeidsområder tilknyttet § 9a. Analysen av intervjuene har ført til kategorisering av pedagogiske ...
 • Mobbing i skolen. Hvordan kan lærere forebygge det? 

  Eriksen, Marthe Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  I dette forskningsprosjektet undersøkes det hvordan lærere kan arbeide med å forebygge mobbing blant elevene i skolen. Jeg har gjort en kvalitativ studie hvor fire informanter bestående av to lærere, en rektor og en som har spesialisert seg innenfor mobbing har blitt intervjuet om temaet. Ideen og ønsket er å kunne være i stand til å stoppe mobbing allerede før den oppstår, og øke bevisstheten rundt ...
 • Samarbeid mellom hjem og skole. Hva forventer egentlig foresatte, og hvordan møter skolen disse forventningene? 

  Osvoll, Mathilde Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-22)
  Styringssignaler forteller tydelig hvordan samarbeidet mellom hjem og skole burde fungere. Men hvilke forventninger har egentlig foresatte til dette samarbeidet, og hvordan opplever de at det fungerer i praksis? Målsetningen med denne avhandlingen er å rette fokuset på foresatte, og hvordan de føler at skolen møter dem. Ved å gjennomføre kvalitative intervjuer har jeg undersøkt følgende ...
 • Uteskole som arbeidsmåte. En ressurs for lærere 

  Normann, Line Johanne; Ellingsen, Anniken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-14)
  Målsetningen med denne studien er å redegjøre for og å drøfte bruk av uteskole som arbeidsmåte. Vi undersøker hvordan ideen kommer til uttrykk i de norske læreplanene, for videre å analysere om, eller i hvilken grad, disse legger føringer for læreres arbeid. Dette gjøres gjennom en kvalitativ studie hvor vi foretar en tekstanalyse av utvalgte deler av læreplanene. Vi søker også innsikt i læreres ...
 • Samarbeid mellom skole og hjeM. Utfordringer og muligheter 

  Johansen, Monica Berg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Temaet for denne masteravhandlingen er samarbeid mellom skole og hjem, der jeg spesielt har undersøkt de faktorene som kan fremme eller hemme samarbeidsrelasjonen. I min studie har jeg undersøkt forskningsspørsmålet: Hvilke faktorer anser foreldre og lærere som betydningsfulle i skole-hjem samarbeidet, og hvordan kan læreren tilrettelegge for et godt samarbeid? Ved hjelp av kvalitativ metode har ...
 • Bruk av instructional scaffolding. Hvordan kan instructional scaffolding brukes som et verktøy i tilpasset opplæring 

  Gotliebsen, Joachim Kristiansen; Halvorsen, Bjørnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Bakgrunnen for denne studien er basert på observasjoner vi som lærerstudenter har observert i yrkespraksis, samt nasjonal forskning som dokumenterer læreryrkets høye stressfaktor. Læreryrket er mangfoldig og det er mange aspekter som tapper lærerens energi og gjør dem utbrent. En lærer skal stå i relasjon med mange, både elever, kolleger og hjemmet. Det er et økt krav til dokumentering som kommer i ...
 • De "klarer seg selv". Om å identifisere og tilrettelegge undervisning for evnerike elever 

  Eidesen, Ann-Charloth Norum; Sodefjed, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Målet med dette forskningsprosjektet er å bidra til økt fokus og forståelse av evnerike elever i skolen. Prosjektet er en kvalitativ studie, der vi har benyttet oss av kvalitative intervju, med observasjon som supplerende metode. Vi har tatt for oss forskningsspørsmålet «Hvordan kan lærere identifisere evnerike elever og tilrettelegge undervisningen for dem?», hvor vi har intervjuet lærere og rektorer ...

Vis mer