Recent additions

 • Uteskole og psykososialt miljø. En kvalitativ studie av uteskolens betydning med tanke på tilrettelegging for det psykososiale miljøet. 

  Opgård, Beate (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  I denne masteroppgaven undersøkes sammenhenger mellom uteskole som læringsarena og det psykososiale miljøet i skolen. Temaene er valgt med bakgrunn i aktualiteten av uteskole og psykisk helse, som del av det psykososiale miljøet. I tillegg var en interesse for å oppnå økt forståelse for temaene også innvirkende. Formålet med studien har vært å belyse uteskolens betydning med tanke på tilrettelegging ...
 • De stille ropene 

  Letzing, Rudi (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-11-01)
  I løpet av de siste årene har litteratur og forskning vist at innagerende atferd er like vanlig som utagerende atferd. Det har også kommet frem at elever med innagerende atferd blir lagt mindre merke til enn elever med utagerende atferd i dagens samfunn og skole og ender ofte i depresjon (Nordahl. m. fl., 2013). Selv om de fleste tenker på depresjon som en voksen sykdom, kan barn og ungdom også ...
 • «Også spurte han at ‘skal vi være venner?’ også svarte jeg JA!» En kvalitativ studie om hvordan barna opplever skolestarten, og hvordan de voksne legger til rette for de beste forutsetninger for at barna skal mestre sin nye hverdag 

  Johansen, Marianne Kristin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-11-01)
  Formålet med denne studien var å få innsyn i barnas opplevelser av skolestarten, og de voksnes erfaringer om hvordan barna forberedes for å gi de best mulig forutsetning for å mestre sin nye hverdag. Med dette ønsket jeg at barnas stemme skulle ha en sentral plass i studien, samtidig som de voksne som står barna nærmes også var viktig for å belyse studiens tematikk. Ved hjelp av informasjon hentet ...
 • Skolestruktur i Alta kommune 

  Johansen, Marthe Heggeli; Thomassen, Lotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Med vår forskning ønsker vi å besvare to forskningsspørsmål knyttet til Altas valg av framtidig skolestruktur. Besvarelsen av våre to spørsmål tar sikte på å belyse hvordan valg av skolestruktur kan påvirke muligheten for å rekruttere lærere som ivaretar nye og økte kompetansekrav, og slik sikre skolens nåværende- og framtidige fagmiljø. Det andre forskningsspørsmålet skal gi svar på i hvilken grad ...
 • Problematferd og inkludering 

  Walseth, Håvard (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2016-11-01)
  I denne oppgaven ønsker jeg å stille spørsmålstegn ved inkluderingsideologien når det kommer til elever som utviser alvorlig problematferd. Inkluderingsbegrepet tok for alvor sitt inntog i norsk sammenheng på starten av 90-tallet i forarbeidet til L97 og etter ratifiseringen av Salamancaerklæringen i 1994. I 1992 ble de statlige spesialskolene nedlagt etter en omfattende reform, og det ble opp til ...
 • "Med alt maset og all teknologien rundt oss, så er vi nødt til å komme oss ut, vi er nødt til å aktivisere oss" - En kvalitativ studie om uteskolens danningspotensial 

  Bergan, Synne Hegg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-02)
  I denne studien undersøkes sammenhengen mellom uteskole, danning og målstyring. Temaet er valgt med bakgrunn i egne interesser, innføring av de tre tverrfaglige temaene som kom med Kunnskapsløftet 2020 og uteskolens aktualitet som følge av koronapandemien. Målet med studien har vært å få innsikt i uteskolens danningspotensial, gjennom å undersøke følgende problemstilling: Hvilke kvaliteter ved ...
 • Dybdelæring – et begrep med mange definisjoner. Perspektiv fra lærere og lærerutdannere 

  Martinsen, Mia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Dybdelæring er et begrep som har blitt introdusert i den nye læreplanen LK20. Som lærer har man ansvar for å skape meningsfylte læringssituasjoner for elever. For å gjøre dette må en tilpasse opplæringen slik at den er variert og at alle elever har nytte av opplæringen. Dybdelæringsprosesser skaper rom for å variere gjennom tverrfaglighet og temabasert undervisning, fordi begrepets betydning handler ...
 • Sosial- og emosjonell læring og utvikling, og dybdelæring i LK20 

  Nygaard, Håvard Haugli; Lilleng, Olav Høibø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-13)
  Målsetningen med avhandlingen er å utvikle vår kunnskap om- og forståelse for det nye læreplanverket – LK20. I arbeid med å nå målsetningen, anvender vi metoden kvalitativ dokumentanalyse. Videre benytter vi metoden fokusgruppeintervju, som en del av arbeidet med å styrke intern validitet og reliabilitet i dokumentanalysen, samt for å knytte vår innsikt opp mot praksisfeltet. En analyse av Meld. ...
 • «I barnehagen leker man mest, og i skolen lærer man masse» En fenomenologisk studie om hvordan barn opplever overgangen til å begynne på skole. 

  Malmo, Lisa (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-01)
  Formålet med denne studien var å forstå barnas opplevelser av overgangen fra å gå i barnehage til å begynne på skole. I tillegg var det ønskelig å se på om lek og uteskole kunne ha noen betydning for barnas opplevelser i overgangen. Problemstillingen for studien ble formulert slik: Hvordan opplever barn overgangen fra barnehage til skole, og hvordan kan uteskole og lek bidra i overgangen? For å svare ...
 • Kreativitet i fagfornyelsen - En litteraturgjennomgang av kreativitet i utdanning 

  Storjord, Kristoffer (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
  Kreativitet er et vidt og mye diskutert tema forskning og politikk. I diskusjonen blir kreativitet i utdanning ofte omtalt som noe positivt. Det som er mindre omtalt er hva kreativitet er, og hvordan man underviser for å utvikle kreativitet. I dag er den norske skolen i endring, der de nye læreplanene nylig er blitt innført i skolen. Bakgrunnen for denne studien er at læreplaner har stor ...
 • «Jeg trodde ikke tekstanalyse var noe for småtrinnet». En litteraturdidaktisk modell for arbeid med skjønnlitteratur 

  Ingilæ, Anne-Kari; Isaksen, Kristin Elisabeth Bakkehaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
  I forbindelse med masterarbeidet vårt utviklet vi en modell for arbeid med skjønnlitteratur. Den skal fungere som et verktøy for læreren i arbeidet med å utvikle elevenes litterære kompetanse. Formålet med denne masteravhandlingen er å undersøke modellens funksjonalitet for både lærers bruk og elevens læring. Som forskningsdesign har vi benyttet aksjonsforskning, som er et forskende partnerskap med ...
 • Verb som meningsbærende element i kompetansemål. En analyse av fem kompetansemål i MAT01-05. 

  Riibe, Karina (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-10-31)
  Denne mastergradsoppgaven begynner i det Goodlad omtaler som den formelle læreplanen og fortsetter over i den oppfattede læreplanen. Jeg har gjennomført en analyse av fem utvalgte kompetansemål fra den nye læreplanen i matematikk, MAT01-05. Fenomenet jeg undersøker er verb som meningsbærende element i kompetansemålet. For å finne ut om verbene har betydning for det langsiktige målet som i LK20 er ...
 • Sammenhengen mellom praksis og læreplan i bruk av uteskole 

  Flatmo, Maiken Iselin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-02)
  Denne studien har som mål å undersøke sammenhengen mellom uteskole i praksis og Fagfornyelsen. Problemstillingen for studien er følgende: I hvilken grad er det sammenhenger mellom praksis og læreplan i bruk av uteskole? For å besvare problemstillingen har jeg formulert to forskningsspørsmål. Første forskningsspørsmål har som mål å undersøke hvilke intensjoner og føringer Fagfornyelsen legger for ...
 • «Å finne sin plass på ny». En kvalitativ studie om overgangen mellom barne- og ungdomsskolen 

  Hansen, Keiy Celorico (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-26)
  I Norge ønsker myndighetene at skoleløpet fra 1.klasse og til elevene får vitnemål fra videregående skole, skal anses som, og oppleves som en helhet. Elevene må likevel gjennomgå opp til to overganger mellom opplæringssted, og den fra barne- til ungdomsskole er én av dem. Problemstillingen for mitt prosjekt lyder som følger: Hvordan blir elevenes sosiale omstilling fra barne- til ungdomsskolen ...
 • Kartleggingsprøver i matematikk, er det verdt det? 

  Karlsen, Markus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-21)
  Formålet med denne mastergradsavhandlingen er å undersøke hvordan kartleggingsprøver og kartleggingsresultater blir benyttet i skolen. For å svare på min problemstilling har jeg valgt en kvalitativ tilnærming, med intervju som metode. Jeg har presentert relevant teori, rettet mot matematisk kompetanse og vurdering, for å ha et bedre grunnlag i min analysedel. UDIR (2021a) skriver at en av ...
 • «Vi var veldig glade for å være en digital skole da landet stengte ned» - En kvalitativ studie om muligheter og utfordringer ved bruken av lærebrett på lærebrettskoler 

  Høgås, Marlin Lyshoel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Med den økte digitaliseringen i skolen, er det flere og flere skoler som velger å satse på innføringen av lærebrett. Formålet med denne studien er å undersøke hvilke muligheter og utfordringer lærere opplever med bruken av lærebrett på lærebrettskoler. Studien er en kvalitativ enkelcasestudie, med intervju som metode for datainnsamling. Jeg gjennomførte et gruppeintervju med fire lærere, og alle ...
 • Uteskole - Året rundt. "Mesteparten av det man lærer om i skolen finnes jo ikke inne i klasserommet!" 

  Håkonsen, Kaja Rustad; Helle Danielsen, Ida Margrethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-17)
  Temaet for denne masteravhandlingen er hvordan lærere planlegger og gjennomfører uteskole gjennom hele året. Vår interesse for uteskole startet med vårt engasjement for virkelighetsnære, elevorienterte og lekpregede arbeidsmåter. Vi har gjennomført en kvalitativ studie, hvor vi har samlet inn data gjennom intervju, observasjon, dokumentinnsamling og en workshop. Ved hjelp av informasjon hentet ...
 • "Kunnskap er ikke farlig, det gir makt" - seksualitetsundervisningen på barnetrinnet sett i et forebyggende perspektiv 

  Bergtun, Sara Kristin Ramjit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-17)
  Masteravhandlingen er en kvantitativ studie som vurderer seksualitetsundervisningen på barnetrinnet. Utgangspunktet for diskusjonen er resultatene fra et spørreskjema gjennomført av elever på 7.trinn. Her vurderer de sin egen undervisning og når de selv skulle ønske de fikk første introduksjon av en rekke temaer. Problemstillingens formulering er; hvilke temaer bør seksualitetsundervisning på ...
 • Læringsmiljø hos de yngste elevene – hva er spesielt med det? En kvalitativ studie av en lærers arbeid med læringsmiljø på første trinn 

  Dalstein, Ida Marie; Pedersen, Lise Olaussen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
  Læringsmiljø er et vidt og komplekst begrep som kan forstås på mange måter. Bakgrunnen for studien er at vi ut fra flere synspunkt, tidligere forskning og teori opplever å få lite innsikt i hva som skal til for å danne et godt læringsmiljø på første trinn. Studien omhandler nettopp dette; hvordan man som lærer kan etablere og utvikle et godt læringsmiljø på første trinn. Dette er en kvalitativ ...
 • Læreres perspektiv på lek. «Det er vår plikt som lærere i skolen å være et lekende menneske» 

  Knutsen, Trine Elisabeth Eide; Mortensen, Vanja Kumaran (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-17)
  Målsettingen med masteravhandlingen er å undersøke hvordan lærere forstår og bruker lek i undervisningen på 1. og 2. trinn. Gjennom bruk av kvalitativ forskningsstrategi, ble empiri innsamlet ved intervju og observasjon, der utvalget besto av syv lærere fra tre ulike skoler. Bakgrunnen for valg av tema var et ønske om å lære mer om hva en lekende praksis innebærer, da vi hadde lært mindre om dette ...

View more