Recent additions

 • Vurdering er noe mer enn bare karakterer 

  Worsowicz, Aleksandra (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Denne masteroppgaven vil handle om underveisvurdering og understreke at vurdering er noe mer enn bare karakterer. I denne studien ville jeg undersøke hvordan naturfagslære gjennomfører underveisvurdering i tradisjonell klasseromsundervisning på ungdomstrinnet. For å finne svar på problemstillingen, utførte jeg en kvalitativ studie av tre naturfagslærere fra tre forskjellige ungdomsskoler. Siden ...
 • Drama i naturfag 

  Hervik, Evy (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  Gjennom denne studien har jeg undersøkt hvordan elever uttrykker engasjement i et undervisningsopplegg med drama som læringsform i naturfag, samt sett på hvilken måte drama som læringsform kunne bidra til å engasjere elever i naturfaget. Prosjektet var satt sammen av to undervisningsøkter og datainnsamlingsmetodene; observasjon, spørreskjema og intervju. Det var dette som dannet grunnlaget for all ...
 • Lærarar si undervegsvurdering, i form av munnlege tilbakemeldingar, ved gjennomføring av praktiske aktivitetar i naturfag 

  Vadstein, Madelen Navelsaker (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  Masteroppgåva mi hadde som hensikt å undersøkje vurderingspraksisen til lærarar i naturfag, meir spesifikt knytt til munnlege tilbakemeldingar som undervegsvurdering i samband med praktiske aktivitetar i undervisninga. I masteroppgåva ynskte eg å få svar på kva typar munnlege tilbakemeldingar lærarane nytta mest under dei praktiske aktivitetane og på kva måtar dei brukte tilbakemeldingane som ...
 • Grepene som virker - Anerkjente læreres erfaringer fra tidlig innsats i matematikk 

  Bartholdsen, Camilla; Mathisen, Wibeke O. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-10-31)
  Tidlig innsats har hatt stort fokus i den pedagogiske debatten gjennom de seneste tiårene. Ønsket er å øke læringsutbyttet for elevene, redusere behovet for spesialundervisning og minske frafall i videregående skole. Målet for denne forskningsoppgaven var derfor å finne ut hva de lærerne som lykkes i arbeidet med tidlig innsats i begynneropplæringa i matematikk gjør, og vår problemstilling ble da ...
 • Tilpasset opplæring i fådelt skole. Hvilke muligheter og begrensninger beskriver læreren som underviser i fådelte elevgrupper vedrørende å tilpasse undervisningen sin i emnet brøk? 

  Alfredsen, Tine Slettum (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Denne avhandlingen er basert på en kvalitativ case-studie om tilpasset opplæring og kompetanse i fådelte klasser, konsentrert om emnet brøk. Problemstillingen som ligger til grunn for forskningen min er: Hvilke muligheter og begrensninger beskriver læreren som underviser i fådelte elevgrupper vedrørende å tilpasse undervisningen sin i emnet brøk? For å svare på problemstillingen har jeg benyttet ...
 • Utforsking av kvensk kulturs plass i matematikkundervisningen 

  Hermansen, Hendrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Formålet med denne masteroppgaven var å forhøre meg med lærere på 5-10.trinn i kvensk kjerneområde om hvilke meninger de hadde rundt det å inkludere kvensk kulturelt innhold i matematikkundervisningen. Jeg ønsket å få innsikt i hvilke fordeler og utfordringer dette kunne medføre, og dermed utformet jeg problemstillingen: - Hva mener lærere i kvenske kjerneområder om å inkludere kvensk ...
 • Identifiserte storylines i nyutdannede læreres erfaringer med tilpasset opplæring i matematikk 

  Mikko, Lisa Broks (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Denne studien har hatt som formål å beskrive ulike myter og strukturer som legger føringer for hvordan matematikkopplæringen planlegges med hensyn til tilpasset opplæring og like muligheter for alle elever. Ved å benytte posisjoneringsteori har jeg utforsket hvilke storylines som kunne identifiseres i nyutdannedes opplevelser knyttet til deres arbeid med tilpasset opplæring. Videre hvordan disse ...
 • Utforskende undervisning i matematikk. En kvalitativ studie med nyutdannede og erfarne ungdomsskolelærere i Finnmark 

  Larsen, Johanne; Bremnes, Henrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-11)
  Med innføring av fagfornyelsen i 2020 ved introduksjon til læreplan LK20, har lærere i landet måttet tilpasset undervisningen til de nye kompetansemålene læreplanen introduserte. Videre har læreplan introdusert kjerneelementer til hvert enkelt fag – det mest betydningsfulle innholdet som eleven skal lære for å kunne mestre å anvende faget. I matematikkfaget innebærer disse kjerneelementene ...
 • Funksjonell skriving i begynneropplæringen. En enkeltcasestudie om et skriveopplegg på første trinn 

  Goffeng, Alette Mikkelsen; Mortensen, Marthe Strifeldt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Formålet med studien vår har vært å innhente og utvikle kunnskap om hvordan funksjonell skriveopplæring på første trinn kan gjennomføres, og oppnå innsikt i hvilke synspunkter som ligger til grunn for denne skriveopplæringen. På denne måten håper vi å kunne bidra med kunnskap på forskningsfeltet, samtidig som vi kan utvikle oss som lærere i den første lese- og skriveopplæringen. For å belyse ...
 • Leseopplæring ved Guttas Campus’ sommerleir 

  Leiknes, Karianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-13)
  Formålet med denne undersøkelsen var å få innsikt og vurdere leseopplæringen på Guttas Campus, en pedagogisk sommerleir for demotiverte gutter på 9. trinn. For å samle inn data deltok jeg på den to uker lange sommerleiren i 2022, der jeg utførte oppgaver som leselærer sammen med to erfarne leselærere. Det ble gjort et utvalg av tre fokuselever blant de 43 deltakende guttene. Rammen for forskningen ...
 • Matematisk kompetanse gjennom samhandling på 1. trinn 

  Joensen, Marte (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-25)
  Målet for denne masteroppgaven er å undersøke hvordan matematisk kompetanse kommer til uttrykk i samhandling blant elever på 1. trinn. Problemstillingen er: «Hvordan uttrykker elever på 1. trinn matematisk kompetanse når de samhandler i en konstruksjonsaktivitet?». I undersøkelsen av dette har jeg gjennomført en kvalitativ enkeltcasestudie. Jeg har benyttet videoopptak som datainnsamlingsmetode for ...
 • Elevens møte med matematiske problemer 

  Sundelin, Kaisa N.; Kvammen, Kristin B. (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-28)
  Problemløsning er i dag en sentral del av læreplanen i matematikk. Denne masteroppgaven er en kvalitativ casestudie som undersøker hvordan lærere arbeider for å utvikle gode problemløsere. Studien har et særlig fokus på hvordan lærere støtter elvenes inngang til matematiske problemer. Dette innebærer hvilke grep lærere gjør for at elevene skal forstå og investere i et problem. Den sosiokulturelle ...
 • Kan man leke seg til tallforståelse? 

  Slettstrand, Alicia; Nyvoll, Lene (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-16)
  Denne masteroppgaven handler om undervisning om tallforståelse gjennom lek på andre trinn. Hensikten med studien er å forske på hvilken måte leken blir ivaretatt i undervisning om tallforståelse. Vi ønsket i tillegg å øke vår kompetanse om faglige og sosiale valg som tas når en lærer skal undervise på varierende og aktive måter. Målet for studien innebar å undersøke ulike pedagogiske og faglige valg ...
 • Å bruke variabler i programmering i matematikk En observasjons og intervjustudie om variabler i tekstbasert og visuell programmering 

  Berg, Dag-Martin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Sammendrag Tittel «Å bruke variabler i programmering i matematikk» Bakgrunn og formål Bakgrunnen for masteren er innføring av programmering i matematikkfaget ved innføringen av LK20. Det som er mest brukt i programmering er variabler (Karlsen, A. i Sund, 2023). Derfor ville jeg se nærmere på bruk av variabler i programmering i matematikkfaget. Formålet er å se om det er forskjell på å jobbe ...
 • En bevegelig leseopplæring 

  Hansen, Vilde Elise; Bjørgo, Kristin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvilke muligheter og utfordringer lærere har erfart med bruk av fysisk aktiv læring (FAL) i den første leseopplæringen. Denne studien bygger på et helhetlig og sosiokulturelt læringsperspektiv. Nasjonale og internasjonale føringer for inkludering av bevegelse og fysisk aktivitet i skolen skal sørge for at elevene gis glede, mestring, opplevelser, ...
 • Representasjoner i musikk og matematikk. Tverrfaglig temaarbeid i musikk og matematikk 

  Riise, Brage Zylla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  I denne masteravhandlingen undersøker jeg hvilke mønstre og strukturer som fremkommer i elevers musikk, hvordan de representerer den, og om den kan tolkes som matematikk. Fremgangsmåten har vært intervensjonsbasert og metoden var designbasert forskning. Jeg designet et undervisningsopplegg hvor elevene komponerte og skreiv notasjon egen musikk. Det var viktig for meg at elevene skulle oppleve musikken ...
 • Matematikk og kommunikasjon – en kraftig kombinasjon? En kvalitativ studie av elevers kommunikasjon i et Tenkende klasserom 

  Stefanussen, Runar; Mannsverk, Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Denne studiens tema er elevkommunikasjon under implementeringen av Tenkende klasserom. Gjennom en kvalitativ studie utviklet vi et rammeverk bestående av ti kategorier elevutsagn: korte svar og påstander, argumenter, utfordringer, evalueringer og avklaringer, forklaringer, spørsmål, forslag, resonnementer, kommentarer og ikke-faglig. Videre har vi sett på hvor ofte hver type utsagn oppsto blant tre ...
 • "Ka sei elevan..." - En kvalitativ case-studie om elevers kommunikasjon med arbeid ved vertikale tavler 

  Oxem, Theresa; Akselsen, Silje Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Vår masteroppgave setter søkelys på den matematiske kommunikasjonen mellom elever. Målet er å få en dypere innsikt i hvordan samtalene mellom elevene foregår i klasserommet når det arbeides med vertikale tavler. Problemstillinga vår er «Hva kjennetegner den matematiske kommunikasjon mellom elever ved bruk av vertikale tavler?». I det teoretiske rammeverket presenteres teori om sosiokulturelt ...
 • Hvordan kan undervisning om arter i nærmiljøet bidra til handlingskompetanse hos elever i barneskolen? 

  Killengreen, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Gjennom denne masteroppgaven har jeg forsøkt å svare på følgende problemstilling: «Hvordan kan undervisning om arter i nærmiljøet bidra til økt handlingskompetanse hos elever i barneskolen?» For å støtte opp under problemstillingen ble følgende forskerspørsmålene benyttet: «Hvilke artskunnskaper har elevene utviklet i løpet av perioden?», «På hvilken måte har elevenes holdning til humler ...
 • Subtraksjon gjennom problemløsning og godt samarbeid. En kvalitativ studie om hvordan elever på 2.trinn jobber med subtraksjon gjennom problemløsning 

  Solheim, Signe Elise Isaksen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-14)
  I denne masteroppgaven undersøker jeg hvordan elever på 2.trinn jobber med subtraksjonsoppgaver i problemløsning. Studien undersøker hvilke strategier elevene bruker når de løser ulike subtraksjonsoppgaver og hvordan elevene samarbeider og kommuniserer under problemløsning. Det er gjort en del forskning på dette feltet, men lite om hvilke strategier norske elever bruker under subtraksjon, samt hvordan ...

View more