Recent additions

 • «Kortreist anbefales!» En kvantitativ studie av samfunnfagslærere i ungdomsskolen sin opplevelse av egen kompetanse når de underviser om samisk kultur og samfunnsliv 

  Lian, Bjørn-Harald (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-02)
  I mitt prosjekt har jeg gjennom en kvantitativ undersøkelse spurt samfunnfagslærer i ungdomsskolen om hvordan de opplever sin egen kompetanse om samisk kultur og samfunnsliv i undervisning. Oppgaven gir svar på hvilke faktorer som har, etter lærernes syn, innvirkning på undervisning om temaet. For å kunne utarbeide undersøkelsen tok jeg utgangspunkt i problemstillingen: Hvordan opplever ...
 • Kjennetegn på læreres iscenesettelse og elevenes konseptualisering i undersøkende matematikkundervisning 

  Borch, Johanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-14)
  Denne oppgaven er et resultat av en kvalitativ innholdsanalyse på undervisningsøkter karakterisert som undersøkende matematikkundervisning. Formålet med studien har vært å finne kjennetegn på hvordan lærere gjennomfører oppstarten av undersøkende matematikkundervisning, og hvordan elevene går i gang med utfordringen de blir gitt. Lærerens oppstart er referert til som iscenesettelse, og hvordan elevene ...
 • “I am Cristiano Ronaldo, and I want to be a teacher!”. Motivating L2 English learners through fan fiction-inspired writing 

  Hind, Guro Rebekka (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
  This thesis presents a qualitative study based on a lesson plan that introduces fan fictioninspired writing to pupils. Two classes in a lower secondary school participated in the study and completed lessons which gave them the opportunity to choose a fictional character or a celebrity they are fan of and write two texts. The texts they wrote were a resume and a job application, and they were ...
 • Gaming in Second Language Acquisition: A literature review and discussion on gaming as a resource in the English classroom 

  Hind, Dennis Andreas (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
  This thesis has looked at research relating to the effects of gaming on English language acquisition and discuss the findings in context of the Norwegian lower secondary school. Relevant research in the field was identified by using relevant search strings, recommendations from my supervisor, and by looking at the references from the research I discovered via search strings. The research reviewed ...
 • English Vocabulary Development Through MMORPGs: A theoretic study on the impact of vocabulary development through playing MMORPGs 

  Holstad, Ask (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-16)
  This study investigates how MMORPGs influence the vocabulary of L2 learners through comparing the existing research on vocabulary acquisition to shed new light on research on vocabulary acquisition within MMORPGs. Furthermore, it examines how the findings of the reviewed research can influence English education as we know it today. The research question are as follows: How does playing online ...
 • Hva kjennetegner en matematisk samtale? 

  Stormo, Martine Terese (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-15)
  Denne studien er basert på forskningsspørsmålet: Hvilke samtaletrekk kjennetegner kommunikasjonsmønsteret i matematikk mellom lærer og elever i ulike klasserom, og på hvilken måte kan bruken av arbeidstavler som en del av undervisningen ha noe å si for kommunikasjonsmønsteret? Avhandlingens teorigrunnlag belyser strukturer for matematiske samtaler og sentral empirisk teori om lærere og elevers ...
 • Oral assessment in the English subject 

  Eriksen, Andreas Gamst (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-16)
  This study investigates how teachers of English assess oral competence at lower secondary schools in Norway. Previous studies (Svenkerud, 2013, Hertzberg, 2012, Bøhn, 2015) point to oral presentations as the main method used for oral assessment, and the assessment given varies because of the subjective nature of oral assessment. It is also assumed that teachers disagree on how oral assessment ...
 • Hvorfor er finsk skole «best i Norden»? En kvalitativ komparativ studie av finsk og norsk læreplan i matematikk 

  Takarautio, Riina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-17)
  På tidlig 2000-tallet opplevde skole-Norge det som i ettertid beskrives som PISA-sjokket. Siden da, har den finske skolen blitt trukket fram som et prakteksempel på «den perfekte skolen». Denne studien sammenligner læreplanene i matematikk fra Finland og Norge og har følgende problemstilling; «Hvilke likheter og forskjeller er det i læreplanene i Finland og Norge?». Studien ser på læringsmål fra ...
 • Hvilke forestillinger kan elever ha om programmering i matematikk 

  Hermansen, Sjur Schjelderup (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-24)
  Målet med denne studien har vært å forsøke å få innsikt i hvilke forestillinger elever kan ha til programmering i matematikk. I studien benytter jeg meg av en modell utviklet av McLeod (1992) for å strukturere forestillingene til elevene i fire kategorier. De fire kategoriene er som følger: forestillinger om programmering i matematikk, forestillinger om selvet, forestillinger om programmering i ...
 • Bruk av konkreter i matematikkundervisning 

  Nilsen, Kaja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-24)
  Denne studien ser på hvor ofte det brukes konkreter i matematikkundervisningen og om det er noen sammenheng mellom bruken av konkreter og elevenes mestring. I tillegg tar den opp faktorer som kan påvirke elevenes mestring. Forskningsspørsmålet for oppgaver er: Hvor ofte og hvorfor bruker lærere konkreter i sin undervisning, og hvilke faktorer påvirker elevenes egen mestring? Teori viser kan konkreter ...
 • Eleveres arbeid med Scratch. En kvalitativ studie om elevers bruk av løsningsstrategier og typer argumentasjon i programmering 

  Berg, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-24)
  I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvilke løsningsstrategier og type argumenter et utvalg elever bruker når de løser programmeringsoppgaver. Programmering kom inn på læreplanen til grunnskolen høsten 2020 (Utdanningsdirektoratet, 2020) og er nytt for mange lærere og lærerstudenter. Tanken bak programmering i skolen er å forberede elevene på å kunne delta i et raskt utviklende samfunn. Formålet ...
 • Algoritmisk tenkning i matematikk. En kvalitativ casestudie om hva som kjennetegner elevers algoritmiske tenkning 

  Olafsen, Elisabeth Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-27)
  Fra høsten 2020 ble programmering og algoritmisk tenkning tatt inn i læreplanen i matematikk. Algoritmisk tenkning blir løftet fram som en viktig ferdighet for å lykkes med programmering, men blir også sett på som en viktig problemløsningsmetode i matematikk. Dette mastergradsprosjektet undersøker hva som kjennetegner elevers algoritmiske tenkning når arbeider med en geometrioppgave med blokkbasert ...
 • Inkludering av samisk innhold i matematikkundervisningen. En kvalitativ studie av læreres meninger om å inkludere samisk innhold i matematikkundervisningen 

  Larsen, Ingri Maylén Fredsdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Denne masteroppgaven handler om å inkludere samisk innhold i matematikkundervisningen. Formålet var å finne ut hvilke meninger lærere i samiske kjerneområder har om å inkludere samisk innhold i matematikkundervisningen. Jeg ville finne ut hvilke styrker og utfordringer som kommer med dette, og utformet problemstillingen: Hva mener lærere i samiske kjerneområder om å inkludere samisk innhold i ...
 • Fremmer nye læreverk i matematikk kjerneelementene i Fagfornyelsen? - En Mixed Method Studie 

  Eriksen, Aurora Ernstsen; Bolme, Julie Tiller (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-17)
  I denne masteroppgaven i matematikkdidaktikk har vi undersøkt i hvor stor grad nye lærebøker ivaretar tre sentrale kjerneelementer i Fagfornyelsen. Grunnen til at vi valgte å analysere lærebøker er basert på Valverde, Bianchi, Wolfe, Schmidt, & Houang (2002) sin fremvisning av hvordan lærebøker bygger en bro mellom den overordnede læreplanen og det som blir implementert i klasserommet. Rapporten ...
 • Kommunikasjon i undersøkende matematikkundervisning 

  Ittelin, Solveig; Knutsen, Eline Stabell (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-14)
  Vår masteroppgave er en kvalitativ studie med formål å undersøke hvordan lærerens kommunikasjon med elevene kan påvirke elevaktiviteten i undersøkende undervisning. Gjennom det NFR-finansierte FoU-prosjektet SUM har vi samlet inn videomateriale fra lærerplanlagte undersøkende undervisning, der vi videre har gjennomført videoobservasjon av kommunikasjon mellom lærer-elev i tre utvalgte klasser. ...
 • Elevers motivasjon i matematikk. En kvantitativ studie av motivasjonsfaktorer hos grunnskoleelever 

  Berg, Isabelle Marlen Grubstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
  Studien har til hensikt å undersøke hva som kjennetegner grunnskoleelevers motivasjon i matematikk. Mer spesifikt hvilke sammenhenger det kan være mellom motivasjon og faktorer som måloppnåelse, alder og kjønn. Studiens overordnede problemstilling er: Hva kjennetegner motivasjon hos elever i grunnskolen? Og studiens tre forskningsspørsmål er: I hvilken grad påvirker måloppnåelse motivasjon? I hvilken ...
 • Elevers divergente og konvergente tenkning i matematikk. En kvantitativ analyse av kreativitet i elevbesvarelser 

  Dalheim, Frida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
  Kreativitet er en sentral kompetanse i fagfornyelsen som ble innført høsten 2020. Formålet med denne masteroppgaven er å få innblikk i elevenes kreative tenkning i matematikk. Dette undersøkes ved å se på konvergent og divergent tenkning, som er to aspekter av kreativitet. Det undersøkes også i hvilken grad disse samsvarer. I tillegg undersøkes det om det er en sammenheng mellom divergent tenkning ...
 • Handlingsdimensjonene i LK06 og LK20 - En diskursanalyse av læreplaner i matematikk 

  Gundersen, Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-14)
  Læreplanverket i skolen skiftes ut eller fornyes med jevne mellomrom. Målet med dette er en forbedring. Det kan være utfordrende å få tak på hva som er de store forbedringene eller endringene. I denne masteroppgaven har jeg undersøkt problemstillingen «Hvordan har diskursen om arbeidsmåter i matematikk endret seg fra LK06 til LK20?». Målet har vært å få innblikk i hvordan arbeidsmåtene har endret ...
 • Elevers matematiske arbeid og kommunikasjon i et tenkende klasserom: en kvalitativ studie av læreres beskrivelse av elevers matematiske arbeid og kommunikasjon når de jobber med problemer i et tenkende klasserom 

  Aanensen, Eivind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  I dette mastergradsprosjektet har jeg studert hvordan fem lærere beskriver elevers matematiske arbeid og kommunikasjon når de jobber med problemer i et tenkende klasserom. Teori som er anvendt i oppgaven handler om hva elever må kunne i matematikk, problemløsning, undersøkelseslandskap og rammeverket tenkende klasserom. For å undersøke oppgavens problemstilling har jeg gjennomført en kvalitativ ...
 • Bruken av konkretiseringsmateriell i divisjon i montessori 

  Madsen, Elise Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
  I min masteroppgave er fokuset bruken av konkretiseringsmateriell, i divisjon, på en montessoriskole. Målet med oppgaven er å få en dypere forståelse for hva montessoripedagoger legger i begrepet konkretiseringsmateriell, og hvilket læringsutbytte elevene har av konkretiseringsmateriellet. I oppgaven min fokuserer jeg på et spesifikt materiell kalt long-division. Problemstillingen er: Hvordan brukes ...

View more