Recent additions

 • Identifiserte storylines i nyutdannede læreres erfaringer med tilpasset opplæring i matematikk 

  Mikko, Lisa Broks (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Denne studien har hatt som formål å beskrive ulike myter og strukturer som legger føringer for hvordan matematikkopplæringen planlegges med hensyn til tilpasset opplæring og like muligheter for alle elever. Ved å benytte posisjoneringsteori har jeg utforsket hvilke storylines som kunne identifiseres i nyutdannedes opplevelser knyttet til deres arbeid med tilpasset opplæring. Videre hvordan disse ...
 • Utforskende undervisning i matematikk. En kvalitativ studie med nyutdannede og erfarne ungdomsskolelærere i Finnmark 

  Larsen, Johanne; Bremnes, Henrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-11)
  Med innføring av fagfornyelsen i 2020 ved introduksjon til læreplan LK20, har lærere i landet måttet tilpasset undervisningen til de nye kompetansemålene læreplanen introduserte. Videre har læreplan introdusert kjerneelementer til hvert enkelt fag – det mest betydningsfulle innholdet som eleven skal lære for å kunne mestre å anvende faget. I matematikkfaget innebærer disse kjerneelementene ...
 • Funksjonell skriving i begynneropplæringen. En enkeltcasestudie om et skriveopplegg på første trinn 

  Goffeng, Alette Mikkelsen; Mortensen, Marthe Strifeldt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Formålet med studien vår har vært å innhente og utvikle kunnskap om hvordan funksjonell skriveopplæring på første trinn kan gjennomføres, og oppnå innsikt i hvilke synspunkter som ligger til grunn for denne skriveopplæringen. På denne måten håper vi å kunne bidra med kunnskap på forskningsfeltet, samtidig som vi kan utvikle oss som lærere i den første lese- og skriveopplæringen. For å belyse ...
 • Leseopplæring ved Guttas Campus’ sommerleir 

  Leiknes, Karianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-13)
  Formålet med denne undersøkelsen var å få innsikt og vurdere leseopplæringen på Guttas Campus, en pedagogisk sommerleir for demotiverte gutter på 9. trinn. For å samle inn data deltok jeg på den to uker lange sommerleiren i 2022, der jeg utførte oppgaver som leselærer sammen med to erfarne leselærere. Det ble gjort et utvalg av tre fokuselever blant de 43 deltakende guttene. Rammen for forskningen ...
 • Matematisk kompetanse gjennom samhandling på 1. trinn 

  Joensen, Marte (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-25)
  Målet for denne masteroppgaven er å undersøke hvordan matematisk kompetanse kommer til uttrykk i samhandling blant elever på 1. trinn. Problemstillingen er: «Hvordan uttrykker elever på 1. trinn matematisk kompetanse når de samhandler i en konstruksjonsaktivitet?». I undersøkelsen av dette har jeg gjennomført en kvalitativ enkeltcasestudie. Jeg har benyttet videoopptak som datainnsamlingsmetode for ...
 • Elevens møte med matematiske problemer 

  Sundelin, Kaisa N.; Kvammen, Kristin B. (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-28)
  Problemløsning er i dag en sentral del av læreplanen i matematikk. Denne masteroppgaven er en kvalitativ casestudie som undersøker hvordan lærere arbeider for å utvikle gode problemløsere. Studien har et særlig fokus på hvordan lærere støtter elvenes inngang til matematiske problemer. Dette innebærer hvilke grep lærere gjør for at elevene skal forstå og investere i et problem. Den sosiokulturelle ...
 • Kan man leke seg til tallforståelse? 

  Slettstrand, Alicia; Nyvoll, Lene (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-16)
  Denne masteroppgaven handler om undervisning om tallforståelse gjennom lek på andre trinn. Hensikten med studien er å forske på hvilken måte leken blir ivaretatt i undervisning om tallforståelse. Vi ønsket i tillegg å øke vår kompetanse om faglige og sosiale valg som tas når en lærer skal undervise på varierende og aktive måter. Målet for studien innebar å undersøke ulike pedagogiske og faglige valg ...
 • Å bruke variabler i programmering i matematikk En observasjons og intervjustudie om variabler i tekstbasert og visuell programmering 

  Berg, Dag-Martin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Sammendrag Tittel «Å bruke variabler i programmering i matematikk» Bakgrunn og formål Bakgrunnen for masteren er innføring av programmering i matematikkfaget ved innføringen av LK20. Det som er mest brukt i programmering er variabler (Karlsen, A. i Sund, 2023). Derfor ville jeg se nærmere på bruk av variabler i programmering i matematikkfaget. Formålet er å se om det er forskjell på å jobbe ...
 • En bevegelig leseopplæring 

  Hansen, Vilde Elise; Bjørgo, Kristin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvilke muligheter og utfordringer lærere har erfart med bruk av fysisk aktiv læring (FAL) i den første leseopplæringen. Denne studien bygger på et helhetlig og sosiokulturelt læringsperspektiv. Nasjonale og internasjonale føringer for inkludering av bevegelse og fysisk aktivitet i skolen skal sørge for at elevene gis glede, mestring, opplevelser, ...
 • Representasjoner i musikk og matematikk. Tverrfaglig temaarbeid i musikk og matematikk 

  Riise, Brage Zylla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  I denne masteravhandlingen undersøker jeg hvilke mønstre og strukturer som fremkommer i elevers musikk, hvordan de representerer den, og om den kan tolkes som matematikk. Fremgangsmåten har vært intervensjonsbasert og metoden var designbasert forskning. Jeg designet et undervisningsopplegg hvor elevene komponerte og skreiv notasjon egen musikk. Det var viktig for meg at elevene skulle oppleve musikken ...
 • Matematikk og kommunikasjon – en kraftig kombinasjon? En kvalitativ studie av elevers kommunikasjon i et Tenkende klasserom 

  Stefanussen, Runar; Mannsverk, Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Denne studiens tema er elevkommunikasjon under implementeringen av Tenkende klasserom. Gjennom en kvalitativ studie utviklet vi et rammeverk bestående av ti kategorier elevutsagn: korte svar og påstander, argumenter, utfordringer, evalueringer og avklaringer, forklaringer, spørsmål, forslag, resonnementer, kommentarer og ikke-faglig. Videre har vi sett på hvor ofte hver type utsagn oppsto blant tre ...
 • "Ka sei elevan..." - En kvalitativ case-studie om elevers kommunikasjon med arbeid ved vertikale tavler 

  Oxem, Theresa; Akselsen, Silje Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Vår masteroppgave setter søkelys på den matematiske kommunikasjonen mellom elever. Målet er å få en dypere innsikt i hvordan samtalene mellom elevene foregår i klasserommet når det arbeides med vertikale tavler. Problemstillinga vår er «Hva kjennetegner den matematiske kommunikasjon mellom elever ved bruk av vertikale tavler?». I det teoretiske rammeverket presenteres teori om sosiokulturelt ...
 • Hvordan kan undervisning om arter i nærmiljøet bidra til handlingskompetanse hos elever i barneskolen? 

  Killengreen, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Gjennom denne masteroppgaven har jeg forsøkt å svare på følgende problemstilling: «Hvordan kan undervisning om arter i nærmiljøet bidra til økt handlingskompetanse hos elever i barneskolen?» For å støtte opp under problemstillingen ble følgende forskerspørsmålene benyttet: «Hvilke artskunnskaper har elevene utviklet i løpet av perioden?», «På hvilken måte har elevenes holdning til humler ...
 • Subtraksjon gjennom problemløsning og godt samarbeid. En kvalitativ studie om hvordan elever på 2.trinn jobber med subtraksjon gjennom problemløsning 

  Solheim, Signe Elise Isaksen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-14)
  I denne masteroppgaven undersøker jeg hvordan elever på 2.trinn jobber med subtraksjonsoppgaver i problemløsning. Studien undersøker hvilke strategier elevene bruker når de løser ulike subtraksjonsoppgaver og hvordan elevene samarbeider og kommuniserer under problemløsning. Det er gjort en del forskning på dette feltet, men lite om hvilke strategier norske elever bruker under subtraksjon, samt hvordan ...
 • Kritisk literacy i norskfaget. En kvalitativ studie om hvilke spørsmål et utvalg lærere stiller i undervisning, og deres refleksjoner knyttet til egen undervisningspraksis 

  Samuelsen, Marius Riise; Simonsen, Sandra (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Temaet for denne masteroppgaven er kritisk literacy. Hensikten med studien er å undersøke hvordan et utvalg på tre lærere underviser for å utvikle kritisk literacy som kompetanse og ferdighet. For å undersøke dette, har det blitt sett på hvilke spørsmål lærerne stiller i undervisning. Refleksjoner rundt deres egen undervisningspraksis som kan utvikle kritisk literacy har også blitt undersøkt. Den ...
 • ‘I think reading is fun, right up to the point where I have to write something about it’. Action Research on the influence of Extensive Reading on pupils’ relationship towards reading English literature 

  Pedersen, Maren Langseth; Grann, Hildur (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-13)
  This study examines lower secondary school pupils’ relationship towards reading English literature and how the implementation of Extensive Reading can influence said relationship. The thesis question is: How may a period of facilitated Extensive Reading influence lower secondary school pupils’ relationship towards reading English literature? Using Action Research, the thesis question was investigated ...
 • «Å lære å håndtere meningsbrytninger» 

  Bakkejord, David (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Samfunnsfag er et fag som ikke nødvendigvis har rette og gale svar, noen ganger er temaene åpen for diskusjon. På grunn av dette er samfunnsfag ett passende fag for å utvikle demokratisk aktive medborgere. Denne masteroppgaven tar sikte på å få innsikt i hvordan samfunnsfagslærere på ungdomsskoler tenker omkring meningsbrytninger i klasserommet. Problemstillingen for oppgaven er som følger «Hvordan ...
 • En mixed methods studie av hvordan bruken av brettspillet Carcassonne i undervisningen kan påvirke elevenes samarbeid og elevenes læring i emnet brøk 

  Monsen, Martin Sand; Løseth, Ard Joar (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  I vårt masterprosjekt har vi studert hvordan bruken av brettspillet Carcassonne i undervisningen påvirke elevenes samarbeid og elevene læring i emnet brøk. Bakgrunnen for valget av dette temaet var en kombinasjon av vår egen interesse for spill, den økende rollen spill har fått i elevenes hverdag, den økende interessen forskere har for bruken av spill i undervisningen og kunnskapshullet som eksisterer ...
 • «Et språk er jo.. Det er jo musikk.» - Musikk som metode i lese- og skriveutviklingen 

  Valberg, Iselin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Denne studien har til hensikt å belyse musikk som metode i begynneropplæringen. Formålet har vært å undersøke hvordan, i hvilket omfang og til hvilke formål lærere benytter musikk i skolen. Det har vært et særlig fokus på musikk som metode i lese- og skriveutviklingen. Studien bygger på følgende problemstilling: Hvilken rolle har musikk i begynneropplæringen, særlig i forhold til elevenes lese- og ...
 • "Utforskning på 1. trinn handler mer om å etablere en kultur for utforskning, enn den faktiske utforskningen" 

  Lampe Hagberg, Lisa; Eriksen, Anne-Rebekka (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-12)
  Gjennom dette masterprosjektet har vi undersøkt hva det vil si å jobbe utforskende i matematikkundervisningen på 1. trinn. Utforskende matematikkundervisning har de siste årene vært aktuelt innenfor forskning i matematikkdidaktikk og har fått større plass i utdanningspolitikk og i læreplaner (Artigue & Maaß, 2013, s. 797). Ved revidering av ny læreplan, var en av de største endringene at det nå er ...

View more