Recent additions

 • Folkehelse og livsmestring: koronapandemien som veiviser for tverrfaglighet og mestringsperspektiv i skolen 

  Saus, Merete; Wara, Tatiana (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  I 2020 tråde det i kraft en ny lærerplan for skolen kalt fagfornyelsen. I den overordnede delen av læreplanen var ett av de tre nye tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring. De tverrfaglige temaene skal være gjennomgående og inkluderes i alle fag. Folkehelse og livsmestring er tema som mange lærere opplever som vanskelig å operasjonalisere i skolen. Mange fagdidaktikere opplever temaet som ...
 • Gjenoppretting og forsoning i barnevernets møte med urfolk og nasjonale minoriteter 

  Saus, Merete (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  Dette kapittelet handler om barnevernets møte med urfolk og nasjonale minoriteter. Forskning, brukerundersøkelser og offentlig debatter viser at barnevernet dårlig omdømme blant minoritetsbefolkningen og at det er utfordrende både for brukerne og barnevernsansatte (Bufdir, 2016; Saus, Salamonsen, Douglas, Hansen, & Thode, 2018; Øverli, Bergman, Finstad, & Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk, ...
 • Dannelse i nord. Pedagogisk-filosofiske refleksjoner om sted, kunnskap, danning og skole 

  Solberg, Mariann (Chapter; Bokkapittel, 2021)
  Vi må anta at det å høre hjemme et sted, har en betydning for opplevelsen av å være til. Hvilken forskjell kan det gjøre at det er i nord man er hjemme? Hva vil det si å dannes til menneske i nord?
 • Studentsentrert undervisning i lærerutdanning. "Når alle er engasjert og har lest, blir det fort en spennende diskusjon" 

  Unhjem, Astrid; Furu, Eli Moksnes (Chapter; Bokkapittel, 2020-12-23)
  In this chapter, we present a self-study project (Zeichner, 2007) about student-centered education for student teachers. The aim was to explore in what way student-centered education might increase students’ engagement and learning in adapted education. We used social-cultural theory and a dialogical framework (Dysthe, 1996) both as the basis for planning education and analysis of the data. We built ...
 • Dialogkonferansen - arena for kollektiv utvikling i skolen 

  Lund, Torbjørn (Chapter; Bokkapittel, 2020-12-23)
  The purpose of this chapter is to examine dialogue conference as a space for collective school improvement. The article employs the theory of action research in general and the methodology of dialogue conferences in particular as lenses to explore and discuss challenges in using dialogue conferences as tools for school improvement. Two examples from different action research studies using dialogue ...
 • ALAR som tilnærming for å skape økt forståelse hos deltakere for forskning og for forståelse for FOU i skole og lærerutdanning 

  Steele, Annfrid Rosøy (Chapter; Bokkapittel, 2020-12-23)
  There is an increased focus in teacher education on research-based teaching as a means to develop a more research-based professional knowledge. However, research from several Western countries shows that neither school-based nor university-based teachers are familiar with how to integrate research-based knowledge in professional teacher practice. This ALAR-study focuses on how a research and development ...
 • Om sammenhenger mellom forskningsspørsmål, aksjonsforskning, casestudier og generalisering 

  Bjørndal, Kristin Emilie W; Andreassen, Svein-Erik (Chapter; Bokkapittel, 2020)
  The purpose of the article is to contribute to the discussion about the relationship between action research with qualitative data and generalization. Working towards this purpose, we look into two other elements of research design. These two are research questions and case study as a research strategy. We apply theoretical concepts about different types of action research, different types of case ...
 • Når vi ikke kjenner fremtiden; Scenarioer som metode for skoleutvikling? 

  Brattvoll, Morten; Rotvold, Lars Aage; Slettbakk, Åse (Chapter; Bokkapittel, 2020-12-23)
  In this chapter, we focus on how action research can help to improve learning in nationally initiated school development processes. The empirical material in this study is derived from the implementation of the national project “Ungdomstrinn i utvikling” (UiU). Through UiU, we have worked with school development in six municipalities, where we have facilitated future stories or scenarios in the ...
 • Læringsledelse gjennom strukturering av tid 

  Olsen, Mirjam Harkestad (Chapter; Bokkapittel, 2020)
  En sentral oppgave for en lærer er å legge til rette for at elevene skal lære, også kalt læringsledelse. Å lede læring kan beskrives med utgangspunkt i tre momenter, ifølge Rasmussen (2005): 1) etablere og holde fast på fokus på undervisningens tema og oppgaver, 2) tilrettelegge undervisningen slik at den fremstår aktiverende og målrettet og 3) fremholde klare, eksplisitte standarder for elevenes ...
 • Læringsledelse 

  Buli-Holmberg, Jorun; Olsen, Mirjam Harkestad (Chapter; Bokkapittel, 2020)
  Dette kapitlet gir en introduksjon til begrepet læringsledelse og veien frem mot en begrepsavklaring. Vi har gjennomført en analyse av hvordan læringsledelse og tilnærmede begreper omtales i utdanningspolitiske dokumenter relatert til faglitteratur og forskning, og anvender dette som utgangspunkt for å definere læringsledelse. Det har vært en utfordrende prosess å finne en tydelig og avgrenset ...
 • Samarbeidende læringsledelse i integrert spesialundervisning 

  Danielsen, Fredrik; Olsen, Mirjam Harkestad (Chapter; Bokkapittel, 2020)
  Dette kapitlet bygger på en casestudie av et utviklingsarbeid der en skole skulle endre organisering fra segregert til integrert spesialundervisning. En slik form for spesialundervisning er både fysisk og faglig integrert i ordinær opplæring. For å lykkes med dette måtte lærerne endre sin læringsledelse. Fra å ha ledet elevenes læringsprosesser hver for seg skulle klasse- og spesiallærerne1 nå utvikle ...
 • Tilpasset opplæring når elever har stort læringspotensial 

  Olsen, Mirjam Harkestad (Chapter; Bokkapittel, 2020)
  Prinsippet om tilpasset opplæring dreier seg om å møte mangfoldet i elevflokken (jf. kapittel 1 i denne boken). Et mangfold vil i skolesammenheng innebære den store variasjonen som er mellom elevene. En av disse variasjonene er knyttet til hvilket læringspotensial elevene har.
 • Communication between Mentor and Mentee Using Videoconferencing in Surgical Training 

  Warth, Line Lundvoll (Chapter; Bokkapittel, 2020)
  In surgical training, mentors and mentees communicate to expand mentees’ technical skills. However, access to mentors for education in surgical subspecialties is a challenge in many hospitals. Videoconferencing (VC), which enables real-time communication between mentors and mentees in different geographical locations, can overcome this challenge. This study examines a practice in Norway in which VC ...
 • Digital Natives and Educational Traditions. What Changes When Exchanging Textbook Content with Internet Search? 

  Rønningsbakk, Lisbet (Chapter; Bokkapittel, 2020)
  Use of technology challenge traditional concepts of learning in school. But what is actually changing? The paper shows result from a study that finds that the shift from textbook to internet content implicates significant changes. Textbooks present qualified content that is well adapted to the cognitive development of students of certain ages. Using internet content gives no such guarantees. The ...
 • Coherence through inquiry based mathematics education 

  Haavold, Per Øystein; Blomhøj, Kjeld Morten (Chapter; Bokkapittel, 2019)
  SUM is a four-year research and developmental project with the aim of contributing to coherence in children’s and students’ motivation for, activities in, and learning of mathematics throughout the educational system from kindergarten to higher education. The concept of inquiry is key in the project, and it involves the implementation of different types of theories and methods related to inquiry ...
 • Teknologi for å fremme et positivt læringsmiljø 

  Lekang, Trond; Olsen, Mirjam Harkestad (Chapter; Bokkapittel, 2019)
  I kapitlet vil vi ta for oss elevenes psykososiale læringsmiljø og lærerens bruk av teknologi som hjelpemiddel i undervisningen for å fremme et positivt læringsmiljø. Med utgangspunkt i et delprosjekt i en kommune viser vi innovative handlinger beskrevet som individuelle, kollektive og organisatoriske utviklingstrekk og gir noen forklaringer på hvordan teknologi henger sammen med et positivt ...
 • Læringspotensial 

  Olsen, Mirjam Harkestad (Chapter; Bokkapittel, 2019)
  I dette kapitlet vil det bli diskutert hva læringspotensial er. Gjennom en litteraturstudie vil ulike sider ved læring og potensial for læring bli perspektivert. Det vil bli gjort en grenseoppgang mellom sentrale begreper knyttet til læringspotensial. Begrepet vil også bli diskutert med utgangspunkt i tilgrensende begreper som inkludering og en skole for alle.
 • Utdanningspolitiske føringer for et psykososialt miljø 

  Olsen, Mirjam Harkestad (Chapter; Bokkapittel, 2019)
  Gjennom flere år har det blitt rettet et stadig sterkere fokus mot elevers psykososiale miljø. Det meldes i media om økende skolepress, flere med psykiske helseproblemer, økende digital mobbing med videre. I august 2017 ble endringer i opplæringsloven kapittel 9A satt i verk, etter et omfattende utredningsarbeid gjennomført av Djupedalutvalget (NOU 2015: 2).
 • Teknologi og læringsmiljø 

  Olsen, Mirjam Harkestad; Lekang, Trond (Chapter; Bokkapittel, 2019)
  Teknologi har for alvor gjort sitt inntog i norsk skole. Økt tilgjengelighet med hensyn til digitale løsninger gjør at stadig flere elever har digitale verktøy som en del av sitt læringsmateriell. Det er i flere prosjekter undersøkt bruken av teknologiske verktøy i skolen (se for eksempel Murati & Ceka, 2017; Pandya & Ávila, 2017). Studier viser at en digital skole endrer både elevrollen, lærerrollen ...
 • PhD revisited: Content in Nordic Pupil Narratives in Instructed EFL: A Norwegian Perspective 

  Larsen, Annelise Brox (Chapter; Bokkapittel, 2019-06-18)
  In this chapter, the results of a doctoral study (Larsen, 2009) of thematic content in Nordic pupil narratives in EFL2 are presented. A literary analysis of pupil texts focussing on intertextual references was applied. The findings suggest that the pupils’ narratives formed a discourse in which these narratives explored the power aspects of the parent–child relationship, rebelled against teachers, ...

View more