Recent additions

 • Mobbeforebygging og relasjonsbygging i fritidssektoren 

  Hegelstad, Hans (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-02)
  Dette er en kvalitativ studie som belyser en praksisforankret forståelse av mobbeforebyggende arbeid blant ungdom, med erfaringer fra ungdomsledere. Det er gjennomført 5 intervjuer med ulike ungdomsarbeidere, fra ulike klubber. I intervjuene belyses det hvilken posisjon de står i som rollemodeller overfor andre ungdom, hvordan de reflekterer over denne rollen og hvordan Problemstillingen er som ...
 • Kontaktlæreres opplevelse av å arbeide med mobbing i skolen 

  Tøllefsen-Jacobsen, Sofie G. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-10-31)
  Jeg har i denne studien undersøkt hvordan kontaktlærere i barneskolen opplever arbeidet med mobbing i skolen. Oppgavens formål er å få et innblikk i hvordan kontaktlærerne opplever arbeidet med mobbing og hvordan de håndterer mobbing når det oppstår i en klasse. For å innhente datamaterialet har jeg benyttet meg av et kvalitativt intervju og da semistrukturert intervju. Studiens utvalg består av ...
 • Den hjerneoperertes syn på et godt liv. En personlig historie om livet med kognitive senskader etter hjernesvulstoperasjon 

  Haug, Mads (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Endringsvilje er en sentral del av menneskers liv. Både på et personlig og kollektivt plan. Vi må kunne tilpasse, lære og være fleksibel for å skape en bedre hverdag. I særlig grad gjelder vilje til endring i periode etter sykdom. Det har gjennom flere tiår kommet stadig mer forskning som tilsier at sykdom ikke bare kan ses fra et klinisk perspektiv, men må også forstås som en større helhet. I min ...
 • En kvalitativ studie av samarbeidet mellom skolen og PP-tjenesten 

  Økland, Fredrik Carstensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-14)
  Masteroppgaven tar utgangspunkt i hvordan samarbeidet mellom skolen og Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) fungerer med mål om å legge best mulig til rette for barn og unge. Denne kvalitative studien utforsker opplevelser de ansatte i PPT og i skolen har overfor hverandres samarbeid. Studiens problemstilling er: «Hvilke faktorer muliggjør og begrenser samarbeidet mellom skolen og PP-tjenesten?» ...
 • Overgangssituasjoner i barnehagehverdagen 

  Nilsen, Michael (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-30)
  Når det er snakk om «overganger» for barn og unge, benyttes begrepet vanligvis om de store overgangene som barnehage-skole, ungdomsskole-videregående skole eller ungdomstiden-voksenlivet (Helsedirektoratet, 2019). I Rammeplan for barnehagen (2017) benyttes begrepet «overgang» i hovedsak når barn begynner i barnehagen, ved overganger mellom avdelinger eller i overgangen fra barnehagen til skolen ...
 • Fornorskningsprosessen av samene Kan man forvalte både en norsk og en samisk identitet? 

  Martinsen, Michelle (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Fornorskningsprosessen av samene har satt dype i spor. Den prøvde å fjerne alt som hadde med det samiske å gjøre, det var ikke plass til samisk språk eller kultur i det nye Norge. Dette var målet med fornorskingsprosessen, og de lyktes neste. Men hvordan er det nå? Kan man i dag si at man er både samisk og norsk? Kan man forvalte både en samiske og norsk identitet? Det blir vanskelig å se på seg ...
 • Dannelse i en digital mediehverdag – Hvordan lærere forstår og- arbeider med dannelse i en tid hvor de unge i økende grad sosialiseres på internett 

  Ballari, Mats (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Denne mastergraden undersøker lærerens forståelse av- og arbeid med dannelse i en digital mediehverdag. Den digitale mediehverdagen tolkes i dette prosjektet som sammenhengen mellom ulike nettsamfunn og koordineringen av disse ved bruk av digitale verktøy. Prosjektet er ment som et tilskudd til forskningen om dannelsesbegrepet i sammenheng med utviklingen av sosiale medieplattformer. Spørsmålet om ...
 • Barnehagelærere med masterutdanning 

  Johansen, Torunn (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-13)
  Denne masteroppgaven i pedagogikk undersøker barnehagelektorene i barnehagestiftelsen Kanvas sine egne opplevelser av hvordan deres stilling bidrar til at de får brukt sin masterkompetanse, samt hvordan barnehagelektorene opplever at deres masterkompetanse påvirker personalet og det pedagogiske arbeidet. Studiens problemstilling er: «Hvordan opplever barnehagelektorer at de bidrar til kvalitet i det ...
 • Sårbare institusjoner - barnehagestyreres arbeid med å fremme psykisk helse hos barnehagebarn 

  Mikkelsen Johnsen, Susanne (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-13)
  Psykisk helse er noe vi alle har. Vår evne til å håndtere følelser og tanker, påvirker hvordan vi håndtere livets opp- og nedturer. De nyeste rapportene om unges psykiske helse, viser at flere og flere unge har utfordringer med sin psykiske helse. I tillegg viser nyere rapporter at andelen unge som står utenfor skole og arbeidsliv øker. I rammeplan for barnehagen står det at barnehagen skal være ...
 • Barnehagen som en arena for foreldrestøtte 

  Markussen, Birgitte Trones (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-12)
  I denne oppgaven har jeg undersøkt småbarnsforeldres opplevelser av barnehagen som en arena for støtte i foreldrerollen. Jeg har brukt kvalitativt forskningsintervju som metode, med seks foreldre med små barn i barnehage som informanter. Datamaterialet ble analysert med refleksiv tematisk analyse. Funnene fra analysen er belyst med ulike teorier om stress og sosial støtte. Jeg fant at samarbeidsrelasjonen ...
 • Hvordan kommer den kognitive læringsteorien til uttrykk i læreres planlegging og praksis ved Universitetet i Tromsø, og hva kan være utfordrende ved bruk av denne metoden? 

  Iversen, Oda Amalie Granberg (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Dette er en kvalitativ studie som utvikler kunnskap om hvordan den kognitive læringsteorien kommer til uttrykk fra tre læreres planlegging og gjennomføring av undervisning ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet. Det er utført tre individuelle intervju som utforsker denne tematikken, og som ser på lærernes egne erfaringer fra forskjellige undervisningsopplevelser. Studiens problemstilling ...
 • En kvalitativ fenomenologisk studie som undersøker hvordan pedagoger påvirkes av begrepet makt i barnehagen 

  Jørgensen, Sandra Flaate (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-10-31)
  Det kan være vanskelig å forholde seg til begrepet makt, det er et stort og komplekst begrep. Mange har et forhold til begrepet makt, uten å kanskje helt tenke over hvor stor betydning begrepet har i hverdagen. Ulike former for makt finner vi over alt gjennom de 24 timene vi har tilgjengelig i døgnet. Makt påvirker i stor grad vår arbeidsplass. Derfor har jeg valgt å undersøke hvordan begrepet makt ...
 • Teknologi i arbeidet med kommunikasjon og sosial kompetanse i barnehagen 

  Green, Tanita Anthi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-02)
  Denne studien er en del av min mastergrad i pedagogikk. Studien tok sikte på å undersøke hvilke gevinster som finnes ved å introdusere digital teknologi i planlagte aktiviteter i små grupper i barnehagen for barns kommunikasjon og sosiale utvikling. Oppgaven har et sosiokulturelt syn på barns utvikling med et spesielt fokus på barns utvikling gjennom leken. Barna i studien fikk utforske ulike ...
 • Hvordan tilrettelegger lærere for dannelse i LK20 skolen? 

  Aasen, Ida (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-10-27)
  Dette er en kvalitativ masteroppgave hvor jeg har undersøkt hvordan lærere, som jobber i ungdomsskolen og i den videregående skolen, forstår fenomenet danning eller dannelse. I analysen har jeg tatt i bruk Klafkis materiale, formale og kategoriale dannelsesteori for å få en innholdsforståelse av lærernes forståelse av fenomenet og skolens tilretteleggelse i et dannelsesperspektiv. I tillegg til å ...
 • Tilbaketrukne elever og hjemmeskole 

  Jamali, Masoumeh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-08)
  Temaet for denne oppgaven er tilbaketrukken atferd og hjemmeskole under koronaperioden. Oppgavens formål er å rette fokus mot lærernes erfaringer med elever som har tilbaketrukken atferd før og under koronapandemien. Bakgrunnen er at samfunnet er raskt i endringer og alle som jobber med barn i skole og barnehage i større grad krever kompetanse for å tilrettelegge at alle elever har det bra på skole ...
 • Devised teater metodikk for utvikling av kreativitet i profesjonelle læringsfelleskap i videregående skole 

  Munk, Camilla Steine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Sammendrag Denne studien undersøker devised teater som metodikk for utvikling av kreativitet i profesjonelle læringsfelleskap i videregående skole. Oppgaven har et overordnet forskningsspørsmål: Hvordan kan metodologi og metoder fra devised teater bidra til utvikling av kreativitet i læreres samarbeid i videregående skole? For å få data til å svare på forskningsspørsmålet ble det utviklet og ...
 • Overganger for elever med enkeltvedtak. Kan ulik overgangspraksis påvirke elever med enkeltvedtak sine muligheter for å starte læring dag en etter overgang til nytt utdanningsnivå? 

  Rønneberg, Tor-Egil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-07)
  <p>Jeg skal belyse og nyansere om, ulik overgangspraksis påvirker elever med enkeltvedtak sine muligheter for å starte læring dag en etter overgang til nytt utdanningsnivå? Problemstillingen blir belyst gjennom et kvalitativt forskningsdesign. Det er gjennomført semistrukturerte intervju og caseobservasjon. Utvalget bestod av profesjonelle informanter med erfaring fra overganger for elever med ...
 • Uklarhet til Fravær: Kreativitet i Fagfornyelsen. En kvalitativ dokumentanalyse av norske utdanningspolitiske dokumenter som er tilknyttet Fagfornyelsen i perioden 2014 - 2020 

  Skytterstad, Remi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Kreativitet er en nødvendig betingelse for framgang og utvikling, både på personlig og kollektivt plan. Derfor er utviklingen av kreativitet blant barn og unge en nødvendig oppgave for utdanningssystemet. I det nye årtusenet har kreativitet fått stadig større plass i de fleste land sine læreplaner. I Fagfornyelsen framkommer det tydelig at oppmerksomheten om kreativitet også har økt i Norge. I dette ...
 • «Om å stå han av!» Sosial tilhørighets betydning for elevenes resiliens og opplevelse av skolefungering, engstelse og ensomhet under Koronapandemien i et selvbestemmelsesperspektiv - En kvantitativ undersøkelse av sosial tilhørighets betydning for å mestre korona og å ivareta deres resiliens 

  Johannessen, Vilje Meyer (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Denne oppgaven er en kvantitativ oppgave som undersøker betydningen sosial tilhørighet har på resiliens og opplevelsen av manglende skolefungering, ensomhet og engstelse under korona blant elever i Tromsøskolen i et selvbestemmelsesperspektiv. Oppgaven er en tversnittstudie med data hentet fra UITS forskningsprosjekt Trivsel i Tromsø 2 som ble hentet inn våren 2021. I disse dataene svarte 1239 elever ...
 • Interkulturell kompetanse hos nyutdannede lærere: begrepsforståelse og erfaringer 

  Leikvoll, Marte Stokset (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Med bakgrunn i målsettingen for norsk utdanningspolitikk om å utvikle elevenes interkulturelle kompetanse er hensikten med dette forskningsprosjektet å undersøke hvilken begrepsforståelse og erfaringer/utfordringer nyutdannede lærere har med begrepet interkulturell kompetanse. For å finne svar på studiens problemstilling har jeg utformet tre forskningsspørsmål: • Hvilken forståelse av begrepet ...

View more