Recent additions

 • En kvalitativ fenomenologisk studie som undersøker hvordan pedagoger påvirkes av begrepet makt i barnehagen 

  Jørgensen, Sandra Flaate (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-10-31)
  Det kan være vanskelig å forholde seg til begrepet makt, det er et stort og komplekst begrep. Mange har et forhold til begrepet makt, uten å kanskje helt tenke over hvor stor betydning begrepet har i hverdagen. Ulike former for makt finner vi over alt gjennom de 24 timene vi har tilgjengelig i døgnet. Makt påvirker i stor grad vår arbeidsplass. Derfor har jeg valgt å undersøke hvordan begrepet makt ...
 • Teknologi i arbeidet med kommunikasjon og sosial kompetanse i barnehagen 

  Green, Tanita Anthi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-02)
  Denne studien er en del av min mastergrad i pedagogikk. Studien tok sikte på å undersøke hvilke gevinster som finnes ved å introdusere digital teknologi i planlagte aktiviteter i små grupper i barnehagen for barns kommunikasjon og sosiale utvikling. Oppgaven har et sosiokulturelt syn på barns utvikling med et spesielt fokus på barns utvikling gjennom leken. Barna i studien fikk utforske ulike ...
 • Hvordan tilrettelegger lærere for dannelse i LK20 skolen? 

  Aasen, Ida (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-10-27)
  Dette er en kvalitativ masteroppgave hvor jeg har undersøkt hvordan lærere, som jobber i ungdomsskolen og i den videregående skolen, forstår fenomenet danning eller dannelse. I analysen har jeg tatt i bruk Klafkis materiale, formale og kategoriale dannelsesteori for å få en innholdsforståelse av lærernes forståelse av fenomenet og skolens tilretteleggelse i et dannelsesperspektiv. I tillegg til å ...
 • Tilbaketrukne elever og hjemmeskole 

  Jamali, Masoumeh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-08)
  Temaet for denne oppgaven er tilbaketrukken atferd og hjemmeskole under koronaperioden. Oppgavens formål er å rette fokus mot lærernes erfaringer med elever som har tilbaketrukken atferd før og under koronapandemien. Bakgrunnen er at samfunnet er raskt i endringer og alle som jobber med barn i skole og barnehage i større grad krever kompetanse for å tilrettelegge at alle elever har det bra på skole ...
 • Devised teater metodikk for utvikling av kreativitet i profesjonelle læringsfelleskap i videregående skole 

  Munk, Camilla Steine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Sammendrag Denne studien undersøker devised teater som metodikk for utvikling av kreativitet i profesjonelle læringsfelleskap i videregående skole. Oppgaven har et overordnet forskningsspørsmål: Hvordan kan metodologi og metoder fra devised teater bidra til utvikling av kreativitet i læreres samarbeid i videregående skole? For å få data til å svare på forskningsspørsmålet ble det utviklet og ...
 • Overganger for elever med enkeltvedtak. Kan ulik overgangspraksis påvirke elever med enkeltvedtak sine muligheter for å starte læring dag en etter overgang til nytt utdanningsnivå? 

  Rønneberg, Tor-Egil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-07)
  <p>Jeg skal belyse og nyansere om, ulik overgangspraksis påvirker elever med enkeltvedtak sine muligheter for å starte læring dag en etter overgang til nytt utdanningsnivå? Problemstillingen blir belyst gjennom et kvalitativt forskningsdesign. Det er gjennomført semistrukturerte intervju og caseobservasjon. Utvalget bestod av profesjonelle informanter med erfaring fra overganger for elever med ...
 • Uklarhet til Fravær: Kreativitet i Fagfornyelsen. En kvalitativ dokumentanalyse av norske utdanningspolitiske dokumenter som er tilknyttet Fagfornyelsen i perioden 2014 - 2020 

  Skytterstad, Remi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Kreativitet er en nødvendig betingelse for framgang og utvikling, både på personlig og kollektivt plan. Derfor er utviklingen av kreativitet blant barn og unge en nødvendig oppgave for utdanningssystemet. I det nye årtusenet har kreativitet fått stadig større plass i de fleste land sine læreplaner. I Fagfornyelsen framkommer det tydelig at oppmerksomheten om kreativitet også har økt i Norge. I dette ...
 • «Om å stå han av!» Sosial tilhørighets betydning for elevenes resiliens og opplevelse av skolefungering, engstelse og ensomhet under Koronapandemien i et selvbestemmelsesperspektiv - En kvantitativ undersøkelse av sosial tilhørighets betydning for å mestre korona og å ivareta deres resiliens 

  Johannessen, Vilje Meyer (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Denne oppgaven er en kvantitativ oppgave som undersøker betydningen sosial tilhørighet har på resiliens og opplevelsen av manglende skolefungering, ensomhet og engstelse under korona blant elever i Tromsøskolen i et selvbestemmelsesperspektiv. Oppgaven er en tversnittstudie med data hentet fra UITS forskningsprosjekt Trivsel i Tromsø 2 som ble hentet inn våren 2021. I disse dataene svarte 1239 elever ...
 • Interkulturell kompetanse hos nyutdannede lærere: begrepsforståelse og erfaringer 

  Leikvoll, Marte Stokset (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Med bakgrunn i målsettingen for norsk utdanningspolitikk om å utvikle elevenes interkulturelle kompetanse er hensikten med dette forskningsprosjektet å undersøke hvilken begrepsforståelse og erfaringer/utfordringer nyutdannede lærere har med begrepet interkulturell kompetanse. For å finne svar på studiens problemstilling har jeg utformet tre forskningsspørsmål: • Hvilken forståelse av begrepet ...
 • Opplevelsen av hjemmeskole. En kvalitativ studie av elevers opplevelse av digital hjemmeskole under Covid-19 pandemien 

  Taugbøl, Mari Nilsen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  I pressemeldingen den 12. mars 2020 vedtok Helsedirektoratet at alle barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner skulle stenge for å hindre spredningen av Covid- 19. I Opplæringslova (1998) er det slått fast at all ungdom har rett på videregående opplæring. Da skolene stengte ble opplæringen gitt som digital hjemmeskole. Denne masteroppgaven undersøker hvordan elever på videregående skolen har ...
 • Matematikkvansker i ungdomsskolen 

  Bjørnenak, Amanda (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-16)
  Mastergradsavhandlingen tematiserer hvordan matematikklærere arbeider med matematikkvansker. For å få innsikt i dette har jeg gjennom kvalitative forskningsintervju undersøkt hvordan matematikklærere forholder seg til og forstår matematikkvansker, samt hvordan arbeidet med elever som strever i matematikk planlegges. Utvalget av informanter består av fem matematikklærere på mellomtrinnet med ...
 • Studielivskvalitet i norsk høyere utdanning. En kvalitativ intervjustudie om hvordan studenter opplever studielivskvalitet 

  Aikio, Kristina Johansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-09)
  Dette er en kvalitativ studie som utvikler kunnskap om studenters opplevelser av studielivskvalitet i et studieforløp. Det er utført tre individuelle intervjuer av studenter i på master- eller bachelornivå for å få et fenomenologisk innblikk i hvordan de anser studielivskvaliteten i sitt studieforløp. Studien er en replikasjonsstudie av Damsgaard (2019) studie Studielivskvalitet. Studenters erfaringer ...
 • Psykososiale intervensjoner i klasserommet: Dugnadsarbeid på læreres bekostning? En kvantitativ undersøkelse av lærerperspektivet i Better Learning Program 2, Vestbredden-piloten 

  Jørgensen, Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-02)
  Better Learning Program 2 er en psykososial intervensjon utviklet av Flyktninghjelpen (NRC) og UiT- Norges arktiske universitet, som har som formål å senke stress og øke skoleferdigheter hos elever i konfliktområder som har redusert skolefungering som følge av stress og traumer. Intervensjonen ble gjennomført som et pilotprogram på Vestbredden første halvdel av 2019. I forkant av gjennomføring ble ...
 • Sen onset ved stamming og komorbide språkvansker 

  Johansen, Eli Bavda (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-11-08)
  Sammendrag Tittel Sen onset ved stamming og komorbide språkvansker. Bakgrunn og hensikt I denne masteroppgaven vil jeg studere komorbiteten, samtidigheten, mellom stamming og andre språkvansker hos barn med sen onset, stammingens starttidspunkt. Er det en sammenheng mellom disse to, og hvilke språkvansker er eventuelt representert. Problemstilling Hvordan er forekomsten av komorbide ...
 • I møtet med faglig motgang: En kvalitativ studie av studiespesialiserende elevers opplevelse av påfølgende motivasjon etter faglige nederlag. 

  Davidsen, Amalie Fredheim (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-10-31)
  I denne studien har jeg undersøkt elevers motivasjon etter faglige nederlag. Hensikten med studien er å danne en forståelse for ungdommers opplevelse av faglige nederlag. Med det som utgangspunkt, skal jeg undersøke innvirkningen det kan ha på elevenes faglige motivasjon. Studiens problemstilling er som følgende: Hvordan opplever studiespesialiserende elever faglige nederlag, og hvordan kan det ...
 • Skolens møte med barneverntjenesten 

  Gundersen, Charlotte (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-10-31)
  Det er skadelig for barn å leve i hjem der de ikke føler seg trygge. Gode oppvekstsvilkår i barndommen gir forutsetninger for et godt liv, mens vold og overgrep påfører barn sår og traumer som preger både barndom og voksenliv (Mevik, Lillevik & Edvardsen, 2016, s. 14). Traumatiske hendelser som vold og overgrep kan virke inn på utviklingsforløpet til barnet og kan forstyrre dette. For eksempel kan ...
 • Tidlig kartlegging av risiko for å utvikle dysleksi hos barn med annet første språk enn norsk 

  Poryadina, Arina (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-10-31)
  Dette masterprosjektet handler om tidlig kartlegging av risiko for å utvikle dysleksi hos 5-åringer med norsk som andrespråk (L2_ sammenlignet med 5-åringer med norsk som førstespråk (L1) Datainnsamlingen skjer gjennom et kartleggingsverktøy som heter Risiko Indeks 5. Dette er et spørreskjema for barnehagelærere og foresatte som ble utviklet i «Ut med språket!»-prosjektet med det formålet å fange ...
 • Barns medvirkning i barnehagen under Covid-19. En kvalitativ studie av barnehageansattes opplevelser under gjenåpningen av barnehagene, våren 2020. 

  Paulsen, Bård Henry Landsem (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-11-01)
  I mars 2020 stengte store deler av Norge ned som en følge av Covid-19. Etter 39 dager ble barnehagene gjenåpnet, med ekstraordinære smitteverntiltak. For å ivareta smitteverntiltakene måtte barnehagene iverksette omfattende omorganiseringer. Denne kvalitative studien utforsker barnehageansattes opplevelser av arbeidet under denne pandemien, samt hvordan omorganiseringen påvirket barns medvirkning i ...
 • Samisk 1.språk på universitetene 

  Ballari, Jon Isak Guttorm (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-25)
  Dette er en kvalitativ studie som vil belyse utfordringer med samenes overgang fra å ha samisk 1. språk gjennom hele barndommen, til situasjoner hvor de må praktisere akademisk norsk på universiteter og høgskoler. I intervjuer med fem personer som er knyttet til det 1. språklige samiske samfunnet, belyses noen av de mest utslagsgivende faktorene som oppstår blant samer i det norske akademiske ...
 • «Diagnose gutt?» En feltstudie fra en «Gutteskole», med vekt på pedagogisk og organisatorisk tilrettelegging for gutters opplevelse av faglig og sosial mestring i skolen 

  Bråthen, Hanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-24)
  Problemstillingen for denne Masteravhandlingen er: Hvilke pedagogiske og organisatoriske tilrettelegginger kan være med på å fremme gutters opplevelse av faglig og sosial mestring i skolen. For å besvare dette spørsmålet gjennomførte jeg en feltstudie ved en skole som er godt tilrettelagt for gutters læring og trivsel. Gjennom feltstudien vekslet jeg mellom deltakende observasjon, passiv observasjon, ...

View more