Now showing items 1-20 of 186

  • Adult refugee learners in the Norwegian school system. An exercise in mental contortionism? 

   Tollefsen, Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Are the aims of competence in Social Studies, LK06 applicable to adult refugee learners? This thesis aims to answer this research problem by investigating how different discourse perspectives interfere in the production of text in the classroom, and how connotations to topic relevant words affect academic achievement. Basil Bernstein’s theory on agent and structure offers the main theoretical ...
  • Afasi og samtale En kvalitativ observasjonsstudie av en samtale mellom en person med afasi og hennes ektefelle 

   Andersen, Åse-Katrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-15)
   Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke samarbeidet mellom et samtalepar med afasi involvert. Det sekundære målet er å identifisere kommunikasjonsstrategier som kan forbedre mulighetene for å utvide samtalen. Problemformuleringen min er: Hvilke samtalemønstre og kommunikasjonsstrategier sees i en samtale mellom en person med afasi og en normaltalende nærperson? Som forskningsmetode ...
  • Afasirehabilitering i Troms og Finnmark. En kvantitativ undersøkelse av tilbudet om språklig rehabilitering personer med afasi får i hjemkommunen. 

   Karlsen, Mette Brådalen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   BAKGRUNN OG FORMÅL: Årlig får 15 000 mennesker hjerneslag i Norge og over 1/4 av disse får afasi (Helsedirektoratet, 2010). Det er flest eldre mennesker som rammes men også yngre. Antallet hjerneslag vil antagelig øke de neste årene fordi det blir flere eldre i befolkningen og fordi livsstilssykdommer også er økende. Dette vil gjøre at behovet for språklig rehabilitering øker og det får konsekvenser ...
  • Alene med barn : levekår og mestring : ulike beretninger : en kvalitativ studie av seks eneforsørgerfamilier 

   Rist, Mona Vibeke Pettersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-12-20)
   Denne undeersøkelsen har sett på hvordan enslige forsørgere og deres barn opplever og håndterer sine liv med varierende betingelser. Utgangspunktet for studien var å se på betydningen av faktorer som økonomi og sosialt nettverk for aleneforeldre, og hvordan disse aspektene influerer på barns deltakelse på viktige sosiale arenaer. Undersøkelsen har en kvalitativ tilnærming, med intervju av voksen og ...
  • "Alle skal inn i den tunellen, alle skal klare det samme. Må vi snevre den tunellen enda mer?" En kvalitativ studie av læreres erfaring med arbeid med lese- og skrivevansker 

   Eskedal Utheim, Ida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Lese- og skrivevansker er et omdiskutert tema, med mange faktorer som spiller inn på vanskegraden. Dette er uten tvil en vanske som krever mye av en lærers resurser, både på kunnskapsnivå og når det kommer til tid. Dette forskningsprosjektet har tatt for seg læreres erfaringer når det kommer til arbeidet med lese- og skrivevansker i barneskolen. Problemstillingen er; Hvilke erfaringer har lærere ...
  • And why should I go to the museum? : the museum as a learning arena for the kindergarten : examples from Norway and Greece. 

   Dardanou, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   This study presents the concepts in practice regarding museum as a learning arena for kindergarten children. Information was obtained by kindergarten teachers both in Norway and in Greece, through questionnaires. The findings indicated that kindergarten teachers in Norway and in Greece have a positive attitude towards museum use in relation to their National Curriculum for the kindergarten. Consequently, ...
  • Å bygge bro for de som vandrer lengst. En kvalitativ undersøkelse av International Child Development Programme tilpasset minoritetsforeldre 

   Stensen, Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   I 2014 ble det innført en tilskuddsordning med formål om å gi barn tidlig hjelp, gjennom å tilby innvandrere foreldrestøttende tiltak (Meld. St. 30, 2015-2016). Utgangspunktet for tiltaket var at foreldrerollen som ny i Norge kan være utfordrende og skiller seg mye fra foreldrerollen i opprinnelseslandet. Mange innvandrere er usikre på norske verdier, og opplever stress som kan påvirke foreldrerollen ...
  • Å overleve som lærer. En studie om hvorfor lærere opplever det utfordrende å overleve i lærerrollen 

   Ellingsen, Peggy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Masteroppgaven tar for seg en intervjustudie om hvorfor lærere opplever det utfordrende å overleve i lærerrollen. Bakgrunnen for studien er at det er mange lærere som forlater eller slutter i yrket, både nyutdannede og erfarne lærer forlater yrket. Det er uro rundt lærerrollen og hvis dette fortsetter vil det bli et samfunnsproblem hvor Norge vil mangle 11.000 lærere i 2020. Trenden viser seg også ...
  • Å utvikle samfunnsborgere i fremtidens skole. Betydningen av globalisering av sted og stat 

   Lind, Eirik Gjessing (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
   Diskursanalysen ser på hvordan begrepet globalisering brukes av Ludvigsen-utvalget (NOU 2015:8) og Stortingsmelding 28 (Kunnskapsdepartementet, 2016). Denne bruken sees opp mot teori utviklet av Ulrich Beck (2006) og Doreen Massey (1997), og et alternativt perspektiv på samfunnsutviklingen presenteres. Et perspektv som leder frem til fremtidens skole bør utdanne elevene i for hold til et kosmopolitisk ...
  • Å være eller ikke være førskolelærer 

   Jenssen, Monica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Sammendrag Tema for denne masteroppgaven har vært valg av førskolelærerutdanning og motivasjon til å fortsette i yrket etter ett visst antall år. Vi har i Norge i dag full barnehagedekning. Det vil si at alle som vil ha en barnehageplass skal få tilbud om det i fra kommunen de bor i. Alle barn under 6 år har altså rett til en barnehageplass. Barnehagesektoren er i en enorm utvikling og er i dag ...
  • Barnehageansattes utfordringer ved melding til barneverntjenesten. Tvilens seier, på barns bekostning. 

   Kristensen, Kjersti Bergum (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-01)
   Temaet i avhandlingen er barnehageansattes utfordringer ved melding til barneverntjenesten. Formålet med studien har vært å undersøke hvilke utfordringer barnehageansatte opplever i forhold til å melde sin bekymring til barneverntjenesten, og hvilke grunner de eventuelt oppgir til at melding uteblir. Ved å avdekke og forstå deres utfordringer kan tiltak settes inn for å øke antallet meldinger fra ...
  • Barnehagebarns uttaleferdigheter. Uttalemestring til barnehagebarn i Stavanger, observert ved hjelp av TRAS, ved 2 år 9 måneder og 4 år 9 måneder 

   Nygaard, Anne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Målet med denne studien var å se på barnehagebarn sine uttaleferdigheter ved 2 år 9 måneder (2,9 år) og 4 år 9 måneder (4,9 år). Studier på norske barns uttaleferdigheter er i hovedsak fra 80- og 90 tallet, og normer som blir benyttet for å vurdere om utviklingen er forsinket, er ofte hentet fra utenlandske studier. Et av målene var derfor å se om norske barnehagebarns uttalemestring samsvarer med ...
  • Barnehagelærere med masterutdanning 

   Johansen, Torunn (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-13)
   Denne masteroppgaven i pedagogikk undersøker barnehagelektorene i barnehagestiftelsen Kanvas sine egne opplevelser av hvordan deres stilling bidrar til at de får brukt sin masterkompetanse, samt hvordan barnehagelektorene opplever at deres masterkompetanse påvirker personalet og det pedagogiske arbeidet. Studiens problemstilling er: «Hvordan opplever barnehagelektorer at de bidrar til kvalitet i det ...
  • Barnehagen som en arena for foreldrestøtte 

   Markussen, Birgitte Trones (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-12)
   I denne oppgaven har jeg undersøkt småbarnsforeldres opplevelser av barnehagen som en arena for støtte i foreldrerollen. Jeg har brukt kvalitativt forskningsintervju som metode, med seks foreldre med små barn i barnehage som informanter. Datamaterialet ble analysert med refleksiv tematisk analyse. Funnene fra analysen er belyst med ulike teorier om stress og sosial støtte. Jeg fant at samarbeidsrelasjonen ...
  • Barns medvirkning i barnehagen under Covid-19. En kvalitativ studie av barnehageansattes opplevelser under gjenåpningen av barnehagene, våren 2020. 

   Paulsen, Bård Henry Landsem (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-11-01)
   I mars 2020 stengte store deler av Norge ned som en følge av Covid-19. Etter 39 dager ble barnehagene gjenåpnet, med ekstraordinære smitteverntiltak. For å ivareta smitteverntiltakene måtte barnehagene iverksette omfattende omorganiseringer. Denne kvalitative studien utforsker barnehageansattes opplevelser av arbeidet under denne pandemien, samt hvordan omorganiseringen påvirket barns medvirkning i ...
  • Barns trivsel i en døgnåpen barnehage : hvilke påvirkende faktorer kan i denne situasjonen ha betydning for barns trivsel i en døgnåpen barnehage? 

   Sletten, Berit Oddrunn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   Oppgaven omhandler barns trivsel i en døgnåpen barnehage. Faktorer som er lagt til grunn er tilknytning, medbestemmelse og selvbestemmelse, samvær med andre barn, kvalifisert personale.
  • Being bullied, quality of life and gender. A quantitative study of students at lower secondary school on bullying and self-perceived quality of life 

   Stenseth, Anna Maria Helena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   The subject of this thesis is bullying. The thesis is related to the project “Trivsel i Tromsø”-TiT (Well-being in Tromsø), which is managed by The Department of Education at the University of Tromsø. A questionnaire within the frame of the TiT-project has been answered by pupils, their teachers and parents at 6 schools in Tromsø. It included both a standardized “Strengths and Difficulties ...
  • Bruk av kor som verktøy i attføring. Kan kor introduseres som et metodisk verktøy for å skape mestringsfølelse og motivere mennesker i attføring? 

   Andreassen, Julie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Jeg har gjort en kvalitativ studie av hvordan korsang kan fremme følelse av tilhørighet, mestring og motivasjon hos mennesker i attføring. Attføring kan oppleves som en utfordrende og alvorlig tilstand for de som trer inn i den, og også for utenforstående. For å kunne veilede mennesker som har falt fra skole og arbeid må man finne enkle og effektive metoder for å oppleve mestring. Med korsang vil ...
  • Byråkrat eller hjelper? : paternalisme og myndiggjøring i klientrelasjoner i barnevernet 

   Pettersen, Vivi-Ann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Studien undersøker den kommunale barnevernsarbeideren i sin todelte rolle som kontrollør og hjelper. Undersøkelsen er basert på studier av saksbehandleren i en etablert tradisjonell praksis, og en praksis basert på deltakelse og innflytelse fra klienten. Studien er basert på barnevernsarbeidere i en videreutdanning der egen yrkesutøvelse står i fokus. Den moderne barnevernsarbeideren har krav på seg ...
  • Dame i eget hus? Lærerfortellinger om skolen 

   Karlsen, Brita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   I denne masteroppgaven har jeg undersøkt grad av medbestemmelse hos lærere. Gjennom intervju av fem lærere, har jeg sett nærmere på deres rolle i en skole preget av stor reformvirksomhet og motsetningsfylte ideologier. Er lærere ”hands on” i skolens reformarbeid; er de entusiastiske og aktive premissleverandører, eller er de passive, instrumentelle iverksettere av andres idéer? Føler de eierskap ...