Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Kan kompetanseutvikling serveres på fat? Om hvordan skoleledelsen kan legge til rette for utviklingsprosesser som oppleves matnyttige. 

  Hansen, Linda Elisabeth; Berg-Sletteng, Siri; Westgård, Ann-Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
  Oppgavens tittel «Kan kompetanseutvikling serveres på fat?» tar utgangspunkt i begrepet «matnyttig» som vi hører lærere bruke i sin omtale av utviklingstiden, og deretter hvordan skoleledelsen kan legge til rette for utviklingsprosesser som oppleves relevant for profesjonsutvikling. Vår forskerinteresse er knyttet opp til arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling på skoler der vi selv er ledere. ...
 • Den nye barnehagen. En glede eller en sorg? Emosjonens betydning ved ledelse av omstilling 

  Aasvang, Merethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Sammendrag av master; Emosjonens betydning for ledelse. Fra tidligere forskning og teori, har det vært større fokus på styring i organisasjon- og ledelseslitteraturen innenfor barnehagesektoren og heller mindre interesse for hvordan emosjoner kan styre ansatte i organisasjonslivet og for ledelse. Jeg vil ta utgangspunkt i en omstillingsprosess der jeg vil gjennom intervju og i støtte av teori, ...
 • Towards a new contract? Understanding school leadership in a distributed perspective 

  Randolph, Daniel Packard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  The thesis provides a detailed analysis of the distribution of leadership in one school; as well, it attempts to place the findings at one school in the larger context of Norwegian education. The thesis is descriptive and asks the question: How is leadership connected to instructional quality distributed in one upper secondary school in Norway? To answer this question, empirical data were gathered ...
 • Kan kompetanseutvikling serveres på fat? Om hvordan skoleledelsen kan legge til rette for utviklingsprosesser som oppleves matnyttige 

  Berg-Sletteng, Siri; Hansen, Linda Elisabeth; Westgård, Ann-Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-13)
  Oppgavens tittel «Kan kompetanseutvikling serveres på fat?» tar utgangspunkt i begrepet «matnyttig» som vi hører lærere bruke i sin omtale av utviklingstiden, og deretter hvordan skoleledelsen kan legge til rette for utviklingsprosesser som oppleves relevant for profesjonsutvikling. Vår forskerinteresse er knyttet opp til arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling på skoler der vi selv er ...
 • Mest hverdag, litt fest... Om rektors rolle i partnerskap om utdanning av dagens lærerstudenter – fremtidens lærere 

  Johansen, Janne Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Sentrale myndigheter signaliserer tydelig at praksisskolen er viktig i lærerutdanningen, blant annet gjennom Mld.St.nr. 11 (2008-2009) (Kunnskapsdepartementet 2009). Det signaliseres at en god lærerutdanning betinges av en god praksis. Herunder ansvarliggjøres lærerutdanningsinstitusjonene og skoleeiere i arbeidet med å få til en god velfungerende praksis gjennom godt samarbeid i partnerskap. Jeg ...
 • Fra tilstandsrapport til kvalitetsmelding. En studie av Lenvik kommunes prosesser rundt den årlige, lovpålagte tilstandsrapporten for grunnskolen 

  Eidissen, Marita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Jeg har i denne masteroppgaven gjort en studie av Lenvik kommunes arbeid med den årlige, lovpålagte tilstandsrapporten for grunnskolen. Her har jeg studert kommunens prosesser rundt denne rapporten som verktøy for kvalitetsutvikling, og utviklingen kommunen har vært gjennom fra tilstandsrapporten ble lovpålagt 1.august 2009 og frem til i dag. Jeg har gjennomført en kvalitativ studie hvor jeg har ...
 • Vi vil, vi vil, men får det ikke til... Om profesjonelle læringsfellesskap av skoleledere 

  Yttergård, Vegard Alexander Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Denne oppgaven handler om profesjonelle læringsfellesskap av ledere på tvers av skoler. Oppgavens problemstilling er: Hvordan utvikle et profesjonelt læringsfellesskap av ledere som kan styrke den enkeltes leders kapasitet til å lede utviklingsarbeid i egen skole? Det empiriske materialet ble samlet inn gjennom aksjonsforskning sammen med rektorer, fagledere og SFO-ledere i fem skoler. Skolene har ...
 • Medarbeiderskap i barnehagen. En studie av barnehageansattes syn på medarbeiderskap, og implikasjoner for ledelse 

  Johannesen, Åshild Trones (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  I denne oppgaven presenteres en studie av medarbeiderskap i barnehagen, og hvilke implikasjoner det kan får for ledelse i barnehagen. Problemstillingen er: hva bidrar til å utvikle godt medarbeiderskap i barnehagen? Studiet kan betegnes som en kvalitativt, psykologisk fenomenologisk studie. Gjennom studiet er det søkt å finne ut hva barnehageansatte selv mener er godt medarbeiderskap, og hva de ...
 • Endringsarbeid i skolen. Hvordan opplever læreren at videreutdanningen "Endringsarbeid i organisasjoner" har hatt betydning for egen utvikling og skolens endringsarbeid? 

  Hansen, Anette Veronika Berg; Hansen, Kristin Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-13)
  Kompetanseutvikling er et av de viktigste virkemidlene staten har for å støtte opp under arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen. I strategien Kompetanse for kvalitet fra Kunnskapsdepartementet (2015) for videreutdanning for lærere og skoleledere står følgende delmål: "Videreutdanning for lærere og skoleledere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes ...
 • "Rektor må ønske å yrkesrette og sette av tid til det". Leders rolle i arbeidet med utvikling av vurdering og opplæring. 

  Jenssen, Jon Sneve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-11)
  I denne masteroppgaven har jeg undersøkt vurderingsordninger i opplæringen på yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående skole. Vurderingsordningene er undersøkt i forhold til vurderingsteori for å se etter områder som kan utvikles. Dette settes i et perspektiv med tanke på ledelse i forbindelse med implementering og oppfølging av opplæring og vurdering i forhold til noen av dagens myndighetskrav. ...
 • Barnehagebasert kompetanseutvikling -- En kvalitativ studie av hvordan leder involverer personalet i prosessen med valg av satsingsområder 

  Bakke, Anne Lise; Enoksen, Ann-Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-10)
  Med utgangspunkt i den nasjonale satsingen ”Kompetanse for fremtidens barnehage” retter denne studien seg mot startfasen av barnehagebasert kompetanseutvikling. Betydningen av å ha en bevissthet rundt måten en leder på i denne fasen kan bli avgjørende med tanke på å engasjere og skape motivasjon for arbeidet med kompetanseutvikling. Det er styrerens oppgave å involvere og inspirere for kompetanseutvikling ...
 • Utviklingsgruppen - gull verdt? Utviklingsgruppens betydning for utvikling av det profesjonelle fellesskapet 

  Bakkevold, Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-14)
  Sammendrag Den nasjonale satsningen på skolebasert kompetanseutvikling har som hovedmålsetting å utvikle lærernes undervisningskompetanse, slik at elevene presterer bedre. Til tross for at målene er like for skolene, er det variasjoner skolene imellom med tanke på hvordan utviklingsarbeidet organiseres og ledes. I denne oppgaven presenteres hvordan en utviklingsgruppe leder skolens utviklingsarbeid. ...
 • Ledelse og motivasjon. Ledernes dilemma når lærere skal motiveres 

  Jacobsen, Keilin Annie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-13)
  Denne oppgaven er en kvalitativ studie av lærernes motivasjon og ledelsens betydning for denne. Problemstillingen er: Hvordan motiveres lærerne og hvilken betydning har skolens ledelse for lærernes motivasjon? Det empiriske materialet ble samlet inn gjennom strukturerte gruppeintervju av ledere og lærere ved en videregående skole. Empirien er tolket med hermeneutisk tilnærming og funnene er drøftet ...
 • Tilvenning i barnehage 

  Bråthen, Anny (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-16)
  I de siste årene har antall små barn i barnehagene økt kraftig, samtidig har nyere forskning vist at barn som begynner i barnehage har et høyt stressnivå de første ukene opp mot det første halve året. Forskning viser at dersom barn etablerer tilknytning til personalet før foreldrene forlater dem, kan stressnivået reduseres. Hvilken betydning har denne nye kunnskapen for barns tilvenning i barnehagene, ...
 • Utforskende samtale eller «sosialt forsvarssystem»? En kvalitativ studie av hvordan rektor kan bruke utforskende samtaler for å fremme kollektiv læring 

  Ollila, Grete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-04-30)
  Denne studien retter søkelyset på skolebasert kompetanseutvikling som har sitt utspring i den nasjonale satsingen «ungdomstrinnet i utvikling». Betydningen av kraftfull refleksjon i utforskende samtaler er avgjørende når kompetanseutviklingen skal foregå skolebasert. Ut fra dette er følgende problemstilling valgt: Hvordan kan rektor bruke utforskende samtaler som et ledergrep for å fremme kollektiv ...
 • Mellomlederen innimellom. En oppgave om faglederen i barneskolen 

  Elvestad, Hildegunn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-16)
  Det er i avbrytelsene det skjer ledelse! Dette er tittelen på siste kapittel i denne oppgaven, og en viktig oppdagelse som ble gjort under observasjonene av to fagledere i barneskolen. Hensikten med oppgaven er å besvare problemstillingen; «er faglederen en pedagogisk leder eller en administrator med ledertittel?». Forskningen som oppgaven er basert på er i utgangspunktet kvalitativ, og ved siden ...
 • «Å være i barnehage må faktisk være en av Norges tøffaste jobba». Endring av styrerrollen i løpet av en 20-årsperiode 

  Lund, Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-14)
  Denne kvalitative masteroppgaven retter fokus mot endringer i utførelse av jobben som styrer i barnehagen i tiden etter innføring av Rammeplan for barnehager i 1995. Hvordan opplever styrerne at jobben har endret seg og hva kjennetegner endringene? For å få hjelp til å svare på og utdype spørsmålet har jeg intervjuet 3 styrere fra private og kommunale barnehager. Alle har over 20 års ...
 • Ledervandring i barnehagen - utvikling av læring i praksisfellesskap 

  Fjeldavli, Raina; Pedersen, Annalena Nordin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-10)
  Denne oppgaven omhandler vårt prosjekt der vi har tatt skolevandring inn i barnehagen og prøvd det ut under navnet ledervandring. Vår problemstilling er: Hvilke muligheter gir ledervandring for utvikling av læring i praksisfellesskap? Prosjektet var et aksjonsforskningsprosjekt, og det empiriske materialet ble samlet inn gjennom kvalitative gruppeintervju av syv team i to ulike barnehager ...
 • "The point of no return" - om involvering og ærlighet i ledelse av skoler i utvikling 

  Johansen, Magne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-14)
  Denne oppgaven tar for seg ledelse av skoler i utvikling, med utgangspunkt i egen ledelse av den nasjonale satsingen ungdomstrinn i utvikling. Oppgaven fokuserer på ulike former for ledelse og hvordan skoleutviklingen påvirkes av disse. Jeg har gjennomført en aksjonsforskning på egen skole og søker å finne svaret på hvordan ærlighet og involvering kan styrke ledelsen av utvikling. Nyere forskning ...
 • "....dokker lærera kan bare stå der bak væggen der borte og styre med lyd og lys og sånt....". Om å lede utvikling, implementering og forankring av lærende- og utviklingsfremmende nettverksarbeid med elevråd i barneskolen. 

  Johansen, Heidi-Beate Skøyen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-09)
  Om å lede utvikling, implementering og forankring av lærende- og utviklingsfremmende nettverksarbeid med elevråd i barne-skolen. Temaet og utviklingsarbeidet ligger innenfor sosial kompetanse og de fem ferdighetene ansvarlighet, empati, samarbeid, selvhevdelse og selvkontroll. Min forskningsinteresse er knyttet opp til prosessen med å utvikle og forankre arbeidet i et elevrådsnettverk som jeg ...

Vis mer