Now showing items 1-20 of 78

  • Hvordan kan jeg som rektor lede og legge til rette for lærernes læring og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap? 

   Rasmussen, Merete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
   Min forskning handler om ledelse og hvordan leder kan legge til rette for lærernes læring og forståelse for, og utvikling og deltakelse i det profesjonelle læringsfellesskapet og skolen som organisasjon
  • Hvordan kan et utviklingsteam bidra til å utvikle lærernes kompetanse i tilpasset opplæring? 

   Larsen, Eirin; Iversen, Tone (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
   I denne oppgaven presenteres etableringen av et utviklingsteam på tvers av tre skoler. Problemstilling for studien er: Hvordan kan et utviklingsteam bidra til å utvikle lærernes kompetanse i tilpasset opplæring? Studien bygger på et teoretisk grunnlag innenfor distribuert ledelse, det profesjonelle læringsfellesskapet, skolen som lærende organisasjon, og inkludering og tilpasset opplæring. Studien ...
  • Plommen i egget, eller dritten i midten? Hvilke faktorer har betydning for at mellomledere i kommunen skal ønske å søke rektorstilling? 

   Karlsen, Marit Cathrine Lind (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-12)
   De senere års skolelederforskning synes i større grad enn tidligere å ha tatt inn over seg mellomlederes viktige posisjon og rolle i skolene, og endring av ledelsesstrukturer på skolene med organisering i lederteam gjør det interessant å se nærmere på hvordan mellomlederne selv opplever jobbhverdagen og hvilke faktorer de mener har betydning for at mellomledere skal kunne ønske å søke rektorstilling. ...
  • Hva påvirker lærerens praksis i arbeid med kartleggingsresultater? En kvantitativ studie av sammenhengen mellom lærerens arbeid med kartleggingsresultater og ulike påvirkningsfaktorer 

   Nyaas, Kirsti; Stene, Camilla (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
   Sammendrag Studien bygger på en deduktiv tilnærming der vi har tatt utgangspunkt i en modell for hvordan kartlegging og datainnsamling bør inngå i skolens arbeid med å realisere overordnede nasjonale og lokale mål for elevens læring og utvikling. Med utgangspunkt i modellen er det utarbeidet en spørreundersøkelse, digitalt distribuert til lærere i Tromsø kommune der vi på bakgrunn av innsamlet ...
  • En kamp om kompetanse. En kvalitativ studie av pedagognormens fordeler og ulemper i en liten kommune i nord- Norge 

   Simonsen, Eirin Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-01)
   Etter revideringen av barnehageloven i 1995 så har barnehagen som organisasjon gjennomgått en rekke endringer. Det har blitt en strammere politisk styring og fokuset på barnehagens samfunnsmandat har økt betraktelig. Undersøkelser som har vært gjort, viser at den pedagogiske bemanningen i den norske barnehagen ikke er tilstrekkelig. Derfor ble det i 2018 vedtatt en ny pedagognorm som skal sikre en ...
  • Erfaringer som grunnlag for utvikling av profesjonsfellesskap 

   Stormo, Jan Bengt; Jacobsen, Rune (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
   Vår forskning handler om utviklingsarbeid i skolen. Med nasjonale styringsdokumenter som bakteppe ønsker vi i denne oppgaven å undersøke nærmere hva som må til for styrke profesjonsfellesskapet i skoleutvikling, i tråd med ny Overordnet del kapittel 3.5. For å finne svar på dette har vi sett på erfaringene til lærere ved Soldalen videregående skole, ved gjennomføringen av et skolebasert kompetanse ...
  • Løsningsorientert veiledning i elevsamtaler. Hvordan opplever lærere og elever elevsamtaler basert på en løsningsbasert modell? 

   Grønnvoll, Knut Harald (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
   Sammendrag. Dette har vært en lang prosess som på mange måter startet rundt årtusenskiftet på Selnes skole i Tromsø, hvor rektor en dag kom til meg og spurte om jeg kunne være øvingslærer, som det het da, for fire studenter fra UiT. Dette var starten for min interesse for veiledning. Denne studien er del av et mer langsiktig utviklingsarbeid der siktemålet er å utvikle en løsningsfokusert modell ...
  • Skjønn og lokalt utviklingsarbeid i en distriktsskole. Betingelser og prosesser som har betydning for en leders utøvelse av skjønn 

   Engen, Per-Helge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
   En viktig del av en skoleleders hverdag er å ta avgjørelser. Noen av disse er basert på klare formuleringer i lovverk og forskrifter, mens andre er basert på skjønn. Denne masteroppgaven handler om det siste punktet – betingelser og prosesser som påvirker utøvelsen av skjønn i lokalt utviklingsarbeid. Jeg går tilbake til Aristoteles og ser på hans uttrykk fronêsis, som av mange regnes som opphavet ...
  • Hvordan arbeider seks skoleledere med å utvikle profesjonsfellesskap? 

   Røkke, Susann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
   Sammendrag Implementeringen av Fagfornyelsens overordnet del, ledelse og profesjonsfelleskap er de overordnede temaene i denne studien. Da intervjuene ble gjennomført hadde skolesektoren fått litt tid på seg til å starte opp arbeidet. Høsten 2020 skal de nye fagplanene tas i bruk i skolen. Verdiløftet berører ikke bare elevenes læring, men stiller nå nye krav og andre måter å samarbeide på for ...
  • Veiledning av nyutdannede. Hvilke erfaringer har ledere og nyutdannede fra ett års tilbud om veiledning av nyutdannede lærere ved tre skoler? 

   Larssen, Vigdis Solheim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
   Sammendrag Denne masteroppgaven handler om hvordan ledere og nyutdannede opplever sider ved veiledningsordninger for nyutdannede. Der ledere og veilederes innsats for å bedre overgangen fra lærerutdanningen til yrkeslivet for nyutdannede lærere blir belyst. Det blir undersøkt hvordan lederne og de nyutdannede opplever utfordringer som nyutdannet, hvordan veiledningen organiseres, innholdet i ...
  • Ledelse i barnehage. Om eiere og daglige lederes syn på god ledelse av barnehage 

   Hellesvik, Rita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-30)
   Bakgrunn for oppgaven er å få innsikt i hvilke oppfatninger eiere og daglig ledere har av god ledelse i barnehagen. Oppgaven starter med et historisk tilbakeblikk på politisk endringer i barnehagesektoren og dagens politiske signaler. Datamaterialet i studien bygger på semistrukturerte intervju med fire eiere og åtte daglige ledere. Oppgaven er teoriforankring i Larsen & Slåtten, Jacobsen, Jacobsen ...
  • Kompetanseutvikling - alle skal med, men blir de det? En kvantitativ studie om kompetanseutvikling i barnehagene i Tromsø. 

   Sjåvik, Maria Øien (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
   Dette er en kvantitativ studie om kompetanseutvikling i barnehagene i Tromsø, der målet har vært å finne ut om det er noen forskjeller i hvordan det jobbes med kompetanseutvikling i de ulike barnehagene i Tromsø basert på størrelse og om barnehagene er privat eller kommunal. Jeg har også undersøkt motivasjon og holdninger hos de ulike yrkesgruppene i barnehagene for å se om man kan finne noen ...
  • Hva skjedde den dagen jeg sa ja? En studie om bruk av pedagogisk dokumentasjon som utgangspunkt for kvalitetsutvikling i barnehagebasert kompetanseutvikling. 

   Hille, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
   De siste årene har det vært mye oppmerksomhet rundt kvalitet i barnehagen. Stortingsmelding 41, Kvalitet i barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2007) pekte på en rekke faktorer som spiller inn på kvaliteten i barnehagen. Som følge av denne stortingsmeldingen ble det blant annet økt søkelys på barnehagebasert kompetanseutvikling for å heve kvaliteten gjennom individuell og kollektiv læring og utvikling ...
  • Rektor som pedagogisk leder. Oppfølging av kartleggingsresultater 

   Aase, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-16)
   Rektor er pedagogisk leder i skolen. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en mal om krav og forventninger som det er rimelig å forvente av en rektor. Ett av disse kravene er at rektor skal sørge for at skolen har høy kvalitet i opplæringen. Gjennom dette er rektor ansvarlig for elevenes læringsresultater, og for å legge til rette for gode læringsprosesser på skolen. Rektor har ansvaret for at alle ...
  • Fersk lærer med rett til veiledning 

   Østberg, Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-16)
   Denne kvalitative studien har undersøkt nyutdannede læreres erfaringer med veiledning og andre former for støtte, deres første år i yrket. I Norge har vi en etablert veiledningsordning, basert på forståelsen av at lærerutdanningen ikke tilfredsstillende forbereder nyutdannede lærere på alle oppgaver som skal løses i skolen. Noen oppgaver læres først når man kommer ut i yrket. Siktemålet med veiledning ...
  • Rektorer i skviset mellom motstridende krav og forventninger. 

   Vorren, Randi Gjevestad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-15)
   I denne mastergradsoppgaven retter jeg fokus på rektorrollen og det krysspresset som rektorer står i og opplever i sin lederhverdag. Rektorene har i løpet av de siste tiårene gått fra å være «gallionsfigur til overarbeidet altmuligmann» (Bjørnseth & Kindt, 2019). Bak dette uttrykket eller påstanden ligger det faktum at rektorrollen har endret seg over tid og at rektorene har fått flere og mer ...
  • Tverrfaglig konsultasjonsteam -et lavterskeltilbud med bred, tverrfaglig kompetanse til å gi råd og veiledning til foreldre, barnehagepersonale og andre faggrupper 

   Karlsen, Mariann Elise Førli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Denne masterstudien omhandler styringsdokumentene for ett tverrfaglig konsultasjonsteam innrettet som et tverrfaglig forebyggende lavterskeltilbud for barn i førskolealder. Offentlig sektor er regulert og styrt av sentrale lover og forskrifter for å ivareta samfunnsansvaret. Det har vært politisk enighet i Norge om å modernisere offentlige virksomheter ved økt effektivitet og bedre service. Den ...
  • Å tilrettelegge for motivasjon og engasjement. En kvalitativ studie av læreres beskrivelser av motivasjon og hvilke implikasjoner det gir for skoleledelse. 

   Hustvedt, Lasse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Sammendrag Mastergradsoppgaven er en kvalitativ studie av motivasjon og engasjement hos lærere. Problemstillingen i oppgaven er: Hvordan kan skoleledelsen legge til rette for motivasjon og engasjement hos lærerne på skolen? Ved bruk av fenomenologisk intervju har jeg intervjuet 6 lærere i ulik aldere. Det teoretiske grunnlaget for studien bygger på selvbestemmelsesteorien ( Ryan og Deci ,1985). ...
  • Vi vil, men får vi det til? En kvalitativ studie av skoleeiers forståelse av sin oppgave med forankring og implementering av fagfornyelsen fram mot 2020 

   Hals, May-Elin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
   Ledelse er en viktig faktor i alt utviklingsarbeid, og når skoleutvikling er tema, er ledelse ofte knyttet til skoleleders betydning. Med utgangspunkt i at det fram mot 2020 skal forankres og implementeres nye fagplaner i skolene, har jeg valgt å forske på skoleeieres rolle i dette arbeidet. Evalueringer av Kunnskapsløftet viser at det var variasjon i hvor stor grad skoleeiere lyktes med ...
  • Skoleeiers avtrykk i klasserommet. En kvalitativ studie av arbeidet med, og betydningen av tilstandsrapporten i to kommuner i Finnmark 

   Fjellheim, Marianne; Rystrøm, Liv- Inger; Rushfeldt, Sølvi Elvine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-10-30)
   Det er gjennomført en fler-case studie i to kommuner i Finnmark, der teamet har vært det statlige styringssignalet Tilstandsrapport og hvordan dette styringssignalet oversettes i de utvalgte kommunene. Ut fra dette er følgende problemstilling valgt: Hvordan utformes og hva slags betydning har tilstandsrapporten for to kommuner i Finnmark? Studien retter seg mot hvordan de utvalgte kommunene utarbeider ...