Now showing items 1-20 of 78

  • -og ingen stod igjen og hang? 

   Halvorsen, Trine; Vara, Eli Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   På hvilken måte evalueres pedagogisk utviklingsarbeid i Harstad kommune? Hvilke komsekvenser får slik evaluering for skoleutviklingsarbeidet? I dette forskningsarbeidet er blikket spesielt rettet mot styringssystemet som kommunen har etablert og hvordan det påvirker pedagogisk utviklingsarbeid og evaluering, Undersøkelsen omfatter både skole- og kommunenivå, og informantene er representanter for ...
  • Modernisering og vitalisering : Divtasvuona Suohkan/Tysfjord kommune som en del av forvaltningsområdet for samisk språk – utviklingsmuligheter innenfor oppvekstetaten 

   Sæter, Ann Irene Skoglund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Oppgaven ”Modernitet og vitalisering, med undertittel Divtasvuona Suohkan/Tysfjord kommune som en del av forvaltningsområdet for samisk språk – utviklingsmuligheter innenfor oppvekstetaten” er en masteroppgave innenfor utdanningsledelse ved Universitetet i Tromsø. Fokus i oppgaven har vært å beskrive og forstå hva som har skjedd innenfor skole og oppvekst etter at kommunen ble en del av forvaltningsområdet ...
  • ”Que sera, sera” eller målrettet handling? : en kvalitativ analyse av ledere og lærere i et lærende nettverk. 

   Mentzoni, Kjell Olav; Abrahamsen, Rigmor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Innføringen av LK-06 stilte rektorene ved åtte distriktsskoler i en to-nivå kommune overfor en enorm utfordring. Hvordan skal små enheter makte å utføre det omfattende arbeidet med å lage nye lokale læreplaner etter LK-06? Noen skolerer preget av stor turn-over og det er få lærere ved hver skole. Ledernettverket fattet vedtak om et felles prosjekt for å implementere og iversksette reformen gjennom ...
  • ”Nasjonal realfagsstrategi – hva gjør vi?” : et aksjonsforskningsprosjekt knyttet til implementering av den nasjonale strategiplanen ”Et felles løft for realfagene” i videregående skole 

   Bjørk, Janet Margaret (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Den nasjonale strategiplanen "Et felles løft for realfagene" involverer svært mange aktører i en nasjonal dugnad for å sikre bedre kvalitet og økt rekruttering til fagfeltet. Tiltaksplanen ansvarliggjør mange, men ser ut til å ha glemt skolene. Bakgrunnen for strategiplanen er bekymringen over at norske elever skårer lavt i internasjonale undersøkelser, og at for få velger realfagskrevende studier. ...
  • Elevmedvirkning : hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? 

   Sværd, Heidi Olsen; Sletteng, Astri (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Temaet for denne masteroppgaven er elevmedvirkning. Vår problemstilling er: Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Vi har særlig fokusert på: Hvordan kan elevene delta aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av læring med arbeidsplanen som et viktig redskap? Vi har hatt fokus på ...
  • Ledergrep for å utvikle et godt læringsmiljø 

   Jakobsen, Stein Roar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Kombinasjon student – rektor motiverte meg til å gjøre et forskningsarbeid som retter fokus på læringsmiljøet, kompetanseheving og kartlegging av skolekulturen. Med utgangspunkt i egen arbeidsplass formulerte jeg følgende forskningsspørsmål: Hva bør «Heia skole» vektlegge i sitt arbeid med utvikling av et godt læringsmiljø, og hvordan kan jeg som rektor lede disse prosessene? Forskningsspørsmålet ...
  • Skolen og de gode hjelperne 

   Amundsen, Åshild; Gamst, Gunnar; Gundersen, Geir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   I denne oppgaven har vi sett på samhandlingen mellom PPT, BUP, barnevern, skolehelsetjenesten og skole i arbeidet med elever som er ferd med å falle utenfor dagens skolesystem. Vi har benyttet en kvalitativ tilnærming til feltet ved at vi har gjennomført halvstrukturerte intervju med representanter fra hver organisasjon. På bakgrunn av intervjuet laget vi fortellinger på 1,5 – 2 sider som ble ...
  • "Unnskyld, vet du hvor jeg finner administrasjonen?" : skoleutviklingsprosjekt som innfallsvinkel til styrket pedagogisk ledelse. 

   Abrahamsen, Lena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   De siste tiårene har skolelederrollen endret seg til en mer sammensatt lederrolle der ansvaret for den pedagogiske virksomheten har kommet tydeligere frem. Selv om det er enighet om at skoleledere skal ha dette ansvaret, skjer det ikke uten videre i praksis. Dette handler blant annet om at de mer administrative oppgavene ser ut til å øke på tross av fokuset på pedagogisk ledelse. Denne oppgaven har ...
  • Tilpasset opplæring - en hverdagslig sak? 

   Johansen, Heidi Alfhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   Min oppgavetittel er: Tilpasset opplæring - en hverdagslig sak? Med dette som utgangspunkt ble min problemstilling formulert til: Hvordan kan skolelederen, i samarbeid med aksjonsforskeren, øke kulturen for tilpasset opplæring i et lærerkollegium? Jeg har særlig fokusert på: Hvordan forståes begrepet tilpasset opplæring i lærerkollegiet? - Hvordan kan aksjonsforskning, gjennom tiltak som IGP og ...
  • På vei mot en digitalt kompetent skole. 

   Flakken, Kjell Arne; Olaussen, Vera Margrete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   Sammendrag: Tema: På vei mot en digitalt kompetent skole. Ved innføringen av Kunnskapsløftet (K06), kom kravet til å kunne bruke digitale verktøy som en grunnleggende ferdighet på lik linje med det å lese, uttrykke seg muntlig og skriftlig og regne. Problemstilling: På vår skole hadde rektor allerede satt igang en IKT-satsing på to trinn. Ut fra dette ble vår problemstilling følgende: ...
  • Å fly i flokk krever samhandling : om samorganisering av lokalsamfunnets pedagogiske institusjoner i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF. 

   Misje, Ina Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-15)
   Oppgaven består av en kvalitativ studie som belyser muligheter samling av barnehager og skole i en organisasjon kan gi for å skape sammenheng i det 18-årige opplæringsløpet. Deltagende observasjon og kvalitative intervju er brukt til datainnsamlingen. Ved opprettelsen av Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF 1. januar 2007, ble de pedagogiske enhetene i Longyearbyen samlet i en organisasjon. ...
  • Rektors rolle i LP-modellen 

   Willgohs-Knudsen, Kari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   LP (lærings- og pedagogisk analyse)-modellen er innført ved flere av skolene i vår kommune, også min. Den er utviklet av Dr. Pilot Thomas Nordahl og det er Lillegården kompetansesenter som er ansvarlig for opplæring og oppfølging. Det er et skoleutviklingsprosjekt der hovedmålet er å lære seg hvordan man skal prøve å hjelpe elever med adferdsproblemer og få et bedre læringsmiljø ved skolen. I ...
  • Fra indre dilemma til ytre disputt? : en studie av grunnskolerektorers atferdspreferanser i konfliktsituasjoner 

   Nikolaisen, Arild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Avhandlingen tar for seg atferd i konfliktsituasjoner blant rektorer i grunnskolen. Avhandlingen baserer sin kvantitative strategi på et måleinstrument av Thomas, 1975. Måleinstrumentet er bygd opp av motsetningen mellom hensynet til en selv (selvhevdelse) og hensynet til andre (samvirke). Motsetningen håndteres da av fem atferdsformer, dvs konkurrerende atferd, unnvikende atferd, føyelig atferd, ...
  • "Lærende nettverk" en strategi for lærende skoler? En undersøkelse av 3 skolers erfaringer fra deltakelse i "Lærende nettverk IKT" med vekt på lederes betydning 

   Aas, Willy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-16)
   Dette er en masteroppgave i utdanningsledelse ved Universitetet i Tromsø. Jeg har intervjuet 3 rektorer og 5 lærere fra deltakende skoler i Lærende nettverk IKT. Skolene har deltatt i forskjellig varighet, men alle samtidig i to nettverk som tidvis har møttes i årene 2004-2009. En skole i årene 2004-2009, en i årene 2005-2009 og en fra 2006-2009. Undersøkelsen er gjort i perioden desember 2009 til ...
  • "Vi gleder oss til mandag!" Om drivkrefter og prosesser i en skoles utvikling av organisatorisk identitet og omdømme 

   Loftås, Marte Enoksen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-10-25)
   Denne masteroppgaven handler om organisasjon, identitet og omdømme. Oppgaven er en studie der en søker å kartlegge hvilke drivkrefter og prosesser som ligger til grunn for utvikling av organisatorisk identitet og omdømme i en ny organisasjon, et nytt bygg, et nytt personale og ny pedagogisk tenkning. Forskningen er en studie ev en enkelt skole, som med sitt utgangspunkt og sine rammefaktorer fikk ...
  • Prestasjonskultur i skolen 

   Vik, Sturla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-09)
   Denne masteroppgaven handler om prestasjonskultur i skolen. I oppgaven forsøker jeg å identifisere nærværet av en prestasjonskultur i et utvalg skoler, basert på teorier med ulik innfallsvinkel. For å kunne definere begrepet prestasjonskultur i denne sammenhengen, har jeg presentert en teoretisk tilnærming som er delt inn i tre perspektiv: Management, toppidrett og skole. Fra disse perspektivene har ...
  • "Hvor blir det av det hvite i snøen når snøen smelter?" Barrierer og muligheter i å lede og være i utviklingsprosesser 

   Olsen, Geir Ove (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-10)
   Min forskerinteresse er knyttet opp til prosessen med å utvikle en skole som jeg selv er leder for. Utgangspunktet for denne forskningen er utviklingsarbeid på egen arbeidsplass; implementering av kommunens kvalitetsplan med fokusområdet vurdering. Nærmere bestemt arbeidet med «vurdering for læring». Det er et aksjonsforskningsprosjekt der sluttproduktet primært er å foreslå tiltak som tar sikte på ...
  • Skolevandring som idé på reise inn i norsk skole 

   Jacobsen, Grete Synnøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-10)
   Masteroppgaven handler om spredning av lederverktøyet skolevandring i norsk skole. Problemstilling for forskningsarbeidet er: Hva er årsak til at lederverktøyet skolevandring er på reise i stort omfang inn i norsk skole? Det er utarbeidet fire forskningsspørsmål for studien. For å belyse valgt problemstilling og forskningsspørsmål, har jeg foretatt en kvalitativ undersøkelse med et undersøkelsesutvalg ...
  • Han hadde jo knapt tilhørighet : en kvalitativ intervjuundersøkelse om og eventuelt hvordan rektorer i grunnskolen mener de kan være med å forebygge frafall i videregående skole 

   Helgaas, Elisabeth Gulbrandsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-11)
   Denne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse om og eventuelt hvordan rektorer i grunnskolen mener at de som ledere kan være med å forebygge frafall i videregående skole. Forskning viser at skolens evne til å legge til rette for god læring gjennom tilpasset opplæring og mestring er en av flere avgjørende faktorer knyttet til frafallsproblematikken. I masteroppgaven er det undersøkt hvordan ...
  • Et lærende fellesskap i hjem og skole - Med hode og hjerte i skolen 

   Nøstvik, Stein Are; Lilleby, Solrunn; Sørensen, Wenke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-12)
   I masteroppgaven vår vil vi se om vi finner noen sammenhenger mellom foreldrenes medvirkning i skolearbeidet, elevens faglige resultater og familiens sosioøkonomiske bakgrunn. I forskningsarbeidet er det gjennomført studie av to skoler der vi har valgt å gjennomføre en spørreundersøkelse blant foreldrene på ett trinn og knytta resultatene fra nasjonale prøver opp mot svaret til respondentene. Videre ...