Recent additions

 • Kollegaveiledning og profesjonalitet 

  Helbæk, Gisle Hagen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-12)
  Oppgaven har hatt som mål å undersøke hvilken påvirkning kollegaveiledning, som et strukturert refleksjonsverktøy, har hatt når det gjelder kompetanseutvikling og oppøving av profesjonaliteten på skolen, både for den enkelte profesjonsutøver og for skolen som organisasjon. Resultatene viser først og fremst at lærerne er positive til kollegaveiledning generelt, og at de ser på det som et nyttig ...
 • Relasjonsbygging : hvordan kan ansatte på Bogafjell skole bygge gode relasjoner til elever og foreldre fra første klasse? 

  Undheim, Dag Harald (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-14)
  Se eget vedlegg for norsk og engelsk sammendrag.
 • Crewet, et enkelt tiltak for å forebygge atferdsvansker for gutter i grunnskolen 

  Raunholm, Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-05)
  Crewet er et tiltak for gutter på mellomtrinnet. Selve tiltaket innebærer bruk av lyd og lysutstyr i ulike sammenhenger i skolen. Guttene får ansvar i et arbeidsfelleskap. Hensikten er at de gjennom en populær oppgave for fellesskapet sammen med andre elever skal få bedre relasjoner til alle andre i skolesamfunnet. Samtidig ser jeg på hvordan kollegiet sammen kan fremme læringsmiljøet gjennom dette tiltaket
 • Læring uten støttehjul 

  Folkvord, Kåre Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-12)
  Hva tenker rektorer om videreføringen av utviklingsprosjekter når det eksterne fokuset er avsluttet? Hvordan lærer skolen videre når støttehjulene er skrudd av? Skolens hverdag kan framstå som sammensatt og kompleks. Med bakgrunn som rektor i skolen er kravet til utvikling og endring stort. «Change in education is easy to propose, hard to implement, and extraordinarily difficult to sustain” ...
 • Læring for framtiden : hvordan kan ledelsen sammen med personalet få til en god nyetablering? 

  Kristiansen, Irene Ottøy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-13)
  Tittel: Læring for framtiden Hvordan kan ledelsen sammen med personalet få til en god nyetablering? Forfatter: Irene Ottøy Kristiansen Aksjonslæring som innfallsvinkel til å studere endringsarbeid i skolen. Skolen har startet opp med innføringsklasse i ungdomsskolen. Personalet var nytilsatt og hadde lite tid til å forberede seg før de skulle i gang med arbeidet i klassen. Utfordringen min ...
 • EN PASSELIG FORSTYRRELSE - Hvordan kan medarbeidersamtalen brukt på en verdsettende måte være et redskap for læring? 

  Eie, Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-04)
  Dette er en erfaringsbasert masteroppgave i aksjonslæring for ledere. Formålet med prosjektet har vært å forske på skolelederens rolle i en lærende organisasjon. Forskningen har foregått i egen organisasjon i forhold til individuell læring og utvikling og hvordan dette kan bringes videre til fellesskapet. Jeg ville sette et spesielt søkelys på medarbeidersamtalen som et verktøy i en lærende organisasjon. ...
 • Hvordan kan skoleleder gjennom skolevandring bidra til utvikling av lærerjobben? 

  Håland, Kjell Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-14)
  Stortingsmeldinger og skoleeierprogram levner ikke tvil om at lærerne er den viktigste forutsetningen for elevenes læring, og at skoleleder skal lede skoleutviklingen og det pedagogiske arbeidet på skolen. Hensikten med min studie er å prøve å finne ut hvordan skoleleder gjennom skolevandring kan medvikre til utvikling.
 • Skjerpet blikk for læring : hvordan kan skolelederne bidra til økt læringsbevissthet i kollegiet gjennom strukturell og kulturell tilrettelegging for mer refleksiv virksomhet? 

  Andersen, Elin Synnøve; Jacobsen, Terje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-13)
  Studien har et skjerpet blikk for læring i det voksne miljø. Oppgaven er en kvalitativ studie som undersøker hvordan skolelederne kan bidra til økt læringsbevissthet i kollegiet gjennom strukturell og kulturell tilrettelegging for mer refleksiv virksomhet. I tråd med et sosiokulturelt læringssyn skjer læring i samspillet mellom mennesker. Empirien er samlet inn ved bruk av fokusgruppeintervju. ...
 • Elevinflytande i matematik 

  Österberg, Kerstin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-03-23)
  I detta aktionsforskningsarbete har jag arbetet med att få eleverna att bli medvetna om vad de ska lära sig i skolan, vilka målen är och vad som förväntas av dem. Mitt fokus har legat på ett ämne – matematik. Genom att ge eleverna inflytande har de fått vara med och påverka hur de ska lära och hur de ska nå sina mål. Under arbetets gång har jag haft elevsamtal, eleverna har skrivit reflektioner ...
 • Delad kunskap är dubbel kunskap : hur kan man genom reflektion i ett arbetslag öka lärares medvetenhet om sin egen undervisning och utveckla den för elevernas ökade lärande? 

  Bromö, Karin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-03-01)
  Den här uppsatsen handlar om min aktion i ett arbetslag med åtta personer på Handelsprogrammet på Elfrida Andrée-gymnasiet i Visby. Jag har genomfört sju möten med gruppen, där vi reflekterat kring pedagogiska frågor. Vi har försökt att tillsammans komma underfund med vad en ”bra” lektion är, vad vi grundar våra pedagogiska ställningstaganden på, hur vi kan utveckla undervisningen för våra elever ...
 • Hur och när man lär. 

  Wahnström, Kurt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
  Grunden för en god lärandemiljö, är att läroplanens tankar om mänskliga värden och demokratiska förhållanden, blir stabila i skolan och ger den harmoni elever har rätt att kräva. För att kunskap ska befästas och inte bara vara till för provet eller betyget, måste eleverna få medvetenhet om lärandets problematik, vilka arbetsformer som passar den enskilde bäst och vad som är framgångsvägarna. Man lär ...
 • Hur kan man utvecklas i ett bra lärarsamarbete och vilka konsekvenser får detta för lärarens kompetens? 

  Sirland, Wiola (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
  Uppsatsen kommer att handla om mitt samarbete med två lärare på Södervärnskolan i Visby och vad som sker i detta möte. Syftet med min aktion är att få till stånd en förändring, som ger insikt om för- och nackdelar med att samarbeta. Det kan t.ex. innebära att vi tillsammans utarbetar en ämnesövergripande läsårsplanering i bild, svenska och naturorienterande ämnen, där det finns naturliga ...
 • Strengthening an international teacher team profile as a catalyst for development 

  Oldby, Elizabeth Logan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
  In the autumn of 2006, the national government had introduced a gymnasium reform bill, called GY07, which was going to have a significant impact on the school curriculm. Facing major restructuring, we struggled with the challenge of finding new ways to adapt, prepare and improve the international teacher team’s profile, to meet the changes and challenges ahead. As part of my master’s program, I ...
 • Att utveckla samsyn med hjälp av Transaktionsanalys (TA) 

  Nilsson, Håkan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
  Sedan 2003 pågår ett fortbildningsprojekt på Nicolaiskolan i Helsingborg. Hela skolans personal har möjlighet att delta. Det finns med andra ord ingen uppdelning i yrkeskategori eller annat. Grupperna blandas medvetet utifrån arbetslag, yrke och funktion på skolan. Anledningarna till detta är flera. Vi ökar förståelsen mellan verksamheter, program och arbetslag. Vi kan även lära av varandra. Viktigaste ...
 • Elevernas sociala lärmiljö : hur kan man skapa en social lärmiljö i skolan, som präglas av faktorer som grupptrygghet, meningsfullhet och närhet till elevernas vardagserfarenheter? 

  Nicklasson, Carin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
  Uppsatsen fokuserar på elevernas lärande och sociala lärmiljö på ett av gymnasiets yrkesförberedande program. I uppsatsen utgår jag från en klass som går första årskursen på Barn- och fritidsprogrammet och följer deras studier i Barn- och fritidsprogrammets karaktärskurser. Syftet med uppsatsen har varit att ge en bild av några faktorer som påverkar elevernas lärmiljö. Hur kan man arbeta för att ...
 • Hur kan rektor skapa nya mötesplatser för att utveckla lärarnas reflektion om sin egen praktik? 

  Munter, Ann-Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
  Jag har under mina år som skolledare och mina tidigare erfarenheter som förskollärare upplevt en brist och en svårighet i det dagliga arbetet, att utvärdera och reflektera över den pedagogiska processen och att avsätta tid till reflektion. Hur får man då en kultur som präglas av gemenskap och delaktighet, och hur hittar man ett bra system för återkommande pedagogisk reflektion? Jag menar att det ...
 • Inflytande på riktigt 

  Mortazavi, Zohreh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
  Skolan är en viktig del i vårt demokratiska samhälle. Värdegrundsfrågorna i skolan bevakar över uppfostran av framtida samhällsmedborgare och kulturarvet. Elevinflytande är en viktig värdegrundsfråga. Syftet med den här studien är att visa hur man genom erövring av skolans frirum kan skapa en lärmiljö där eleverna genom högre medbestämmande och inflytande uppnår bättre måluppfyllelse. Frågeställningar ...
 • Pojkars och flickors ögonblickstexter : hur kan man arbeta för att utveckla mångfalden i texterna och genom detta främja jämställdhet? 

  Mansler, Karin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
  Ett av mina uppdrag som lärare i den svenska skolan är att främja jämställdhet mellan könen. I mitt masterarbete har jag valt att arbeta med mina elevers ögonblickstexter - korta beskrivande texter om ett ögonblick i deras liv. Man kunde lätt se vilka texter som var skrivna av flickor och vilka som var skrivna av pojkar. Jag ville medvetandegöra eleverna om detta för att därefter ge dem möjlighet ...
 • Att utveckla språkstimulans i förskolan genom sång, musik, rytmik, rim och ramsor 

  Ek-Olofsson, Karin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
  Att erövra ett språk är en grundförutsättning för människor att aktivt kunna delta i en demokrati. Språket lärs i en social gemenskap där förskolan har en stor och mycket viktig funktion. Mycket av förskolans pedagogiska arbete bedrivs i ett språkstimulerande syfte där det lustfyllda lärandet genom lek poängteras. Att aktivt och medvetet stimulera och utveckla språket i förskolan lägger grunden för ...
 • Sinnenas betydelse för lärandet – ett aktionsforskningsarbete 

  Anthin, Tina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
  Sammanfattning Syfte: Syftet med mitt arbete har varit att försöka ta reda på hur man kan använda sinnena för att underlätta elevernas lärande. För att utforska detta har jag använt mig av ett arbetsmaterial från USA som heter ”How does your enigine run?” Materialet har som mål att utveckla elevernas sensoriska integration med hjälp av många olika typer av övningar för de olika sinnena. Eleverna ...

View more