Recent additions

 • Dømt til å miste sitt liv ved ild og bål. Forfølgelse av trollfolk i Finnmark. 

  Hagen, Rune Blix (Conference object; Konferansebidrag, 2019)
 • Jehovas vitners soteriologi - Hvilke konsekvenser får deres kristusforståelse for frelsesynet? 

  Andersen, Tommy André Strøm (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Denne avhandlingen forsøker å svare på hvilke konsekvenser JVs forståelse av Jesus (kristologi) får for deres syn på frelsen (soteriologi). Jeg starter med å forklare JVs kristologi og soteriologi, og forholdet dem imellom. Her har jeg også valgt å legge inn en kortfattet del om frelseslære uavhengig av JV, fordi jeg tror det vil være med å klargjøre hvor JV ligger i det teologiske landskapet. Her ...
 • En lite bemerkelsesverdig skjå? En samtidsarkeologisk studie av tinglige og menneskelige minner 

  Gjerdrum, Maren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-12)
  Denne oppgaven handler om en skjå som ble revet for noen år siden. Skjåen var eid av min familie. Oppgaven har hatt flere målsetninger. Den ene var å finne ut hva som kunne skjule seg i jorda der skjåen en gang sto, og hva min nærmeste familie kunne fortelle om dem. Det andre var å utfordre synspunktet om at arkeologiske utgravninger ikke har særlig relevans i samtidsarkeologien. Resultatene viser ...
 • Fra periferi til strategisk brennpunkt. En komparativ drøfting av militærstrategiske vurderinger og interesser i nordområdene og Arktis fra 1800-tallet til begynnelsen av den kalde krigen 

  Stenvold, Marius O. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Fjernt og utilgjengelig er beskrivelser som ofte tillegges Arktis og nordområdene fra tid til annen. Samtidig legges det vekt på i samtidsdebatten hvilken betydning disse regionene fortsatt har og tidligere har hatt for stormaktene. Tidligere forsking har fokusert på og fremhevet nordområdene og Arktis’ strategiske betydning under andre verdenskrig og den kalde krigen. Denne oppgaven tar for seg ...
 • Dåp og dåpspraksis i Finnmark 

  Kjenne, Anne Kirsti (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-06-02)
  Denne studien har følgende forskningsspørsmål: Hvilke variasjoner kan vi finne i dåpspraksis i Finnmark, og hvordan kan vi forstå disse variasjonene, samt fortolke dem teologisk ut ifra deres kontekst? Studiet bygger på empiri fra en tidligere studie av samme forfatter som avdekket variasjoner innen dåpspraksis i Finnmark. Ved bruk av registerdata fra Den norske kirkes medlemsregister og ...
 • På jakt etter forhistoriske boliger ved Lille Rostavatnet og Ostu 

  Blankholm, Hans Peter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020)
  Man har lenge kjent til mange forhistoriske boplasser fra Yngre Steinalder (c. 5000 - 1800 f.Kr.) og Tidlig Metalltid (c. 1800 - 0 f.Kr.) med halvt-nedgravde hus langs kysten av Troms, mens det fra innlandet inntil nylig bare kjentes noen få.
 • Anvendelser av Norges historiske befolkningsregister 

  Thorvaldsen, Gunnar; Sommerseth, Hilde Leikny; Holden, Lars (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-14)
  Norge har et sentralt landsdekkende folkeregister som ble startet opp i 1964, og for mange personer inneholder data som går lenger tilbake. For tida bygger vi et Historisk befolkningsregister (HBR) tilbake til 1801. Målet er å konstruere en nasjonal database for også å håndtere innenlandsk migrasjon, som er dårlig dekket i de nominative kildene til langt ut på 1900-tallet. HBR bygger primært på ...
 • Lenking og kobling i Historisk befolkningsregister 

  Holden, Lars; Boudko, Svetlana; Thorvaldsen, Gunnar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-10-14)
  Historisk befolkningsregister, HBR, er et register over den norske befolkningen fra 1801 frem til Det sentrale folkeregisteret fra 1964. Det lages ved å lenke sammen personforekomster av samme person i folketellinger og kirkebøker og koble sammen nære familiemedlemmer.<br><br> Vi viser hvordan algoritmer brukes til å finne lenker og koblinger. Vi har funnet familierelasjoner i alle de nominative ...
 • Teltliv i Grønlands steinalder. Romlig analyse av steinartefakter på Saqqaboplasser 

  Mikalsen, Tor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2001-02-17)
  <p>Oppgaven benytter romlig plassering av steinartefakter til å belyse bruken av boliger i Vest-Grønland i perioden 2400-1500 f.kr. Tidligere arbeider fra området har i hovedsak kvantifisert artefakter og analysert redskapstyper, og fra dette utledet kronologier og hvilke arbeidsoppgaver redskapene har inngått i. I denne oppgaven brukes til en viss grad redskapsanalyser og kvantitative analyser, men ...
 • Dangerous Food. Climate change induced elevated heavy metal levels in Younger Stone Age seafood in northern Norway. 

  Blankholm, Hans Peter; Lidén, Kerstin; Kovaevic, Nikola; Angerbjörn, Karin (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-01-28)
  Stable isotope and elemental analyses of the Atlantic cod (<i>Gadus morhua</i>) and harp seal (<i>Phoca groenlandica</i>) bone component of the marine food that dominated the Younger Stone Age (c. 6.1–3.5 ka BP) diet in Varanger, Arctic northern Norway, indicate, at times, climate change induced highly elevated levels of the heavy metals cadmium (Cd) and lead (Pb), and elevated levels of mercury ...
 • German and Austrian occupant literature on the Sami in Norway and Lapland – “Harmless” minority, a resource, and well-off “reindeer kings” 

  Nyyssönen, Jukka (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020)
  In previous research on the history of the Second World War in Finland and Norway, relations between the German and Austrian occupying forces and the Sami people have generally been considered to be good. The occupant gaze upon the Sami has been interpreted as exoticizing and “touristic”. Historical encounters and the Sami position in the literary discourse are discussed and explained in this article, ...
 • Vardø – Kongens by i Nord. Marinetoktet nordøstover i 1599 – Bakgrunn, forløp og betydning 

  Hagen, Rune Blix (Chapter; Bokkapittel, 2019)
  <p>Det var brennaktuelle utenrikspolitiske og økonomiske motiver i forbindelse med statlig ekspansjon i usikre grenseområder som lå bak den unge dansknorske kongen Christian IV (1577-1648) store orlogstokt til nordområdene noen vår og sommermåneder i 1599. Den 19 år gamle Christian IV hadde formelt overtatt styret av Danmark-Norge i 1596. Hans første større utenrikspolitiske sakskompleks ble å sikre ...
 • Witchcraft against royal Danish ships in 1589 and transnational transfer of ideas 

  Willumsen, Liv Helene (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-12-01)
  This article deals with transnational transfer of ideas about witchcraft at the end of the sixteenth century. The outset is alleged witchcraft performed against a royal Danish fleet that was to carry Princess Anne across the North Sea to her husband, King James VI of Scotland, autumn 1589, and following trials in Copenhagen. These include court records from witchcraft trials and diplomatic correspondence ...
 • Naturmangfoldloven - vern av løse og "faste" kulturminner fra andre verdenskrig som del av særpreget og karakteren til landskapsvern-områder 

  Farstadvoll, Stein; Nilsen, Gørill (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-12-15)
  One of the main purposes of The Act of 19 June 2009 No.100 Relating to the Management of Biological, Geological and Landscape Diversity is to protect landscape diversity. Consequently, protection of cultural heritage is also an integrated part of the management of Landscape Protection Areas. Via a case study of the Second World War Luftwaffe storage site at Gjøkåsen, which is part of Øvre Pasvik ...
 • Never Alone. A study of articulations of indigenous religion in the video game 

  Lohne, Inger Lise Damli (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-11-16)
  This thesis explores the many ways indigenous religion is articulated, performed and translated in the video game Never Alone - Kisima Inŋitchuŋa (2014). The video game was among the first of its kind – being made in a close collaboration with an indigenous group, and published by the first indigenous owned video game company in the U.S.A. At launch, Never Alone gathered attention from traditional ...
 • Fred på jord, fryd på jord: julefeiring blant fangene i SS-Strafgefangenenlager Falstad under andre verdenskrig. 

  Jørstad, Janne Grete (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-10-24)
  Oppgavens hovedmål har vært å gi en fremstilling av julefeiringen på SS-Strafgefangenenlager Falstad under andre verdenskrig, for så å forsøke å si noe om betydningen av denne feiringen i et ritualteoretisk perspektiv. Oppgaven gjør innledningsvis kort rede for Falstads historie fra det blir bygd i 1929 og frem til i dag, hvor det benyttes som minnested, museum og senter for menneskerettigheter. ...
 • Befolkningsutvikling i Karasjok 1559-2001 

  Sommerseth, Hilde Leikny (Research report; Forskningsrapport; Preprint; Manuskript, 2017)
  Innledning Finnmarkskommisjonen har bedt om en gjennomgang av befolkningsutviklingen, fortrinnsvis på krets/bygdenivå, i Karasjok. Utredningen gjennomgår befolkningsutviklingen i Karasjok fra 1559 til 2001. I løpet av disse nær 450 årene skjedde det en formidabel befolkningsvekst, fra 102 individer i 1559 til 2859 talte i 2001. Veksten kan forklares med fødselsoverskudd og innflytting. Sistnevnte ...
 • Materialanalyse av metallelementer på Skjoldehamndrakten 

  Arntzen, Johan Eilertsen (Research report; Forskningsrapport, 2017)
  I forbindelse med Asgeir Svestads (AHR) forskning på Skjoldehamndrakten (Ts3897) har det blitt gjennomført pXRF-analyser på metallknapper- og ringer for å avklare råstoff. Analysene ble gjort av undertegnede i magasinet på Tromsø Museum den 08.02.2017 med assistanse fra Asgeir Svestad og Dikka Storm (konservator ved TMU).
 • Scalar Effects in Ground Slate Technology and the Adaptive Consequences for Circumpolar Maritime Hunter-Gatherers 

  Jørgensen, Erlend Kirkeng (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-05-23)
  Ground slate technology is a trademark of circumpolar hunter-gatherers occupying coastal ecotones. However, a causal framework for explaining what drives the apparent adaptive success of slate technology is lacking. Attempting to remedy this, the current paper provides the first palaeodemographic and environmentally informed review of a maritime slate complex. Employing what is arguably the best ...
 • Spiritual Activism. Saving Mother Earth in Sápmi 

  Kraft, Siv Ellen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-07-09)
  Arctic Shaman Circle was founded in Oslo in November 2018. This article discusses what the Circle’s founding document refers to as “spiritual activism”, and how this was translated into action over the year that followed. I will follow one case in particular, which concerns plans for a power plant at the base of the mountain Aahkansnjurhtjie in the South Sámi area. Aahkansnjurhtjie is a sacred Sámi ...

View more