Recent additions

 • Jesu ord på korset - forlatt eller fornærmet? 

  Krøger, Helga (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-10-31)
  Allerede få tiår etter Jesu død verserte det ulike tradisjoner som skildret Jesu ord på korset. Av de tekstene vi i dag kjenner til, er Markusevangeliet det tidsmessig nærmeste korsfestelsen av Jesus. I evangeliet er Jesu siste ord Eloi, Eloi, lama sabaktani? Ytringen er en translitterasjon fra arameisk som oversettes til gresk av evangelisten Markus, før den får norsk språkdrakt i "Min Gud, min ...
 • Samisk trosopplæring. Fra planverk til praksis i lokalmenigheter i Tromsø 

  Siri, Kristine Aslaksdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Denne oppgaven kaster lys over arbeidet med samisk trosopplæring i regi av Den norske kirke i ulike menigheter i Tromsø. Metoden har vært todelt, med dokumentanalyse og intervju. Jeg har studert de nasjonale planverk; Plan for trosopplæring og Plan for samisk trosopplæring. I tillegg har jeg studert fire lokale trosopplæringsplaner tilhørende menighetene Kvaløy, Sandnessund, Hillesøy og Grønnåsen. ...
 • Om skjærsildens umulighet 

  Sollie Nordkil, Christer (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Den romersk-katolske kirke har en lære som tilsier at synd har to konsekvenser for mennesket. Den ene er menneskets forhold til Gud, og for den fins det frelse ved troen på Jesus. Den andre konsekvensen er at mennesket får uheldige bindinger til synden, og disse bindingene må løses. Om mennesket ikke klarer å rense seg for disse bindingene i dette livet må renselsen fortsette i det hinsidige. Denne ...
 • Harry Potters kamp mot ondskapen. En intertekstuell teologisk tilnærming til Harry Potter 

  Guldseth, Hilde Kristin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Problemstillingen: Er Harry Potter-bøkene preget av kristent tankegods? En intertekstuell analyse av Harry Potters univers i lys av Det nye testamentet og Jesushistorien. Harry Potter serien er spekket med kristen symbolikk og har flere temaer som «tatt ut av evangeliet». Denne oppgaven forsøker å belyse flere av disse temaene. Hovedfokus ligger på Harry Potters kamp mot ondskapen, men også ...
 • Fra sameemissær via helbredelsespredikant til hvilehjemetablerer. Didrik Trulssen Solli (1904-1989) 

  Jensen, Trine Lise (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-11-24)
  Denne oppgaven er en biografisk framstilling av sameemissæren Didrik T. Solli. Sollis rolle som emissær var utypisk for sin samtid, og han skred til emissærgjerningen med dyp respekt og ærbødighet for det samiske. Solli fikk også tidlig evner til helbredelser, evner han brukte for å hjelpe mange med sykdom og lidelser. Til tross for mange samstemte holdninger til Sollis virke, så blir bildet noe mer ...
 • Peter og petroleum 

  Helle, Helge Bjørgaas (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-11-01)
  Denne oppgåva tek for seg korleis olja, med sine ringverknader har påvirka kristendom i Stavanger. Gjennom religionssosiologiske briller ser eg først på den moderne historia i Stavanger. Med denne gjennomgangen som grunnlag går eg vidare inn på Weber sine teoriar i Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd for å sjå om teoriane i verket kan kasta lys på forhaldet mellom religion og økonomisk ...
 • Estetikk i Ester. Estetikkens funksjon i Ester. En narrativ tilnærming. 

  Bjørkmo, Benedicte (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-11)
  Denne masteroppgaven ser på estetikken og dens funksjon i Esters bok i Det gamle testamentet. Oppgaven tar seg fore å analysere og drøfte direkte estetiske elementer som finnes i Ester, og peke på hva dette eventuelt betyr for historien. Problemstillingen er følgende: «Estetikk i Ester. Hvilken funksjon har estetikken i Ester?» Oppgaven anvender narrativ metode og denne metodens fokus på setting, ...
 • Forstår ikke Gud samisk? En kontekstuell tilnærming til nyere samisk teologi og dens rolle i samisk-kirkelige forsoningsprosesser med utgangspunkt i Tore Johnsens bidrag. 

  Bjørkto, Linett (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-19)
  Som mennesker tolker vi teologi ut fra konteksten vi befinner oss i – historisk, sosial, kulturell og politisk kontekst er alle med på å bidra til våre fortolkningsrammer. Kontekstuell teologi handler om å tolke de bibelske tekstene inn i vår kontekst i tillegg til å tolke tekstene ut ifra datidens samfunnskontekst og religiøse kontekst. Norske myndigheters assimileringspolitikk har fratatt samefolket ...
 • Immanent og økonomisk trinitet i Jürgen Moltmanns og Catherine Mowry LaCugnas teologi. En analyse av to tolkninger av Karl Rahners «tese» 

  Lahnor, Barbara (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-10-31)
  Oppgaven undersøker, hvordan Jürgen Moltmanns og Catherine Mowry LaCugnas treenighetslære forholder seg til Karl Rahners tese «Den immanente triniteten er den økonomiske triniteten og omvendt.» Tesen har i det 20. århundre fått mye oppmerksomhet og kan anses som toneangivende for en «renessanse» av treenighetslæren. Rahner har med dette slått fast at Gud, slik vi møter ham i frelseshistorien er den ...
 • Jehovas vitners soteriologi - Hvilke konsekvenser får deres kristusforståelse for frelsesynet? 

  Andersen, Tommy André Strøm (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Denne avhandlingen forsøker å svare på hvilke konsekvenser JVs forståelse av Jesus (kristologi) får for deres syn på frelsen (soteriologi). Jeg starter med å forklare JVs kristologi og soteriologi, og forholdet dem imellom. Her har jeg også valgt å legge inn en kortfattet del om frelseslære uavhengig av JV, fordi jeg tror det vil være med å klargjøre hvor JV ligger i det teologiske landskapet. Her ...
 • Dåp og dåpspraksis i Finnmark 

  Kjenne, Anne Kirsti (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-06-02)
  Denne studien har følgende forskningsspørsmål: Hvilke variasjoner kan vi finne i dåpspraksis i Finnmark, og hvordan kan vi forstå disse variasjonene, samt fortolke dem teologisk ut ifra deres kontekst? Studiet bygger på empiri fra en tidligere studie av samme forfatter som avdekket variasjoner innen dåpspraksis i Finnmark. Ved bruk av registerdata fra Den norske kirkes medlemsregister og ...
 • Never Alone. A study of articulations of indigenous religion in the video game 

  Lohne, Inger Lise Damli (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-11-16)
  This thesis explores the many ways indigenous religion is articulated, performed and translated in the video game Never Alone - Kisima Inŋitchuŋa (2014). The video game was among the first of its kind – being made in a close collaboration with an indigenous group, and published by the first indigenous owned video game company in the U.S.A. At launch, Never Alone gathered attention from traditional ...
 • Fred på jord, fryd på jord: julefeiring blant fangene i SS-Strafgefangenenlager Falstad under andre verdenskrig. 

  Jørstad, Janne Grete (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-10-24)
  Oppgavens hovedmål har vært å gi en fremstilling av julefeiringen på SS-Strafgefangenenlager Falstad under andre verdenskrig, for så å forsøke å si noe om betydningen av denne feiringen i et ritualteoretisk perspektiv. Oppgaven gjør innledningsvis kort rede for Falstads historie fra det blir bygd i 1929 og frem til i dag, hvor det benyttes som minnested, museum og senter for menneskerettigheter. ...
 • «Gift of Stone». Artikulasjoner av religion og indigenitet: En kunstners utforskning av sin samiske identitet. 

  Niittyvuopio, Rakel-Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
  Forestillingen Gift of Stone ble fremført av kunstneren Katarina Skår Lisa på Varanger Samiske Museum, som del av hennes mastergrad i kunst ved kunsthøyskolen i Oslo, den 6.april 2019. Lisa fikk i voksen alder vite at hun er av samisk slekt. Hun valgte å bruke masterutdanningen og denne performancen som et rom og muligheter for å utforske sine forfedres landskap (i Várjjat i Finnmark), og ta tilbake ...
 • Havets folk, Herrens folk. Analyse av kystmesse i Stamsund, Lofoten i 1990. 

  Kristjansson, Gunnar Mar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-01)
  Hvert år på den tiden når skreien vender tilbake til Lofoten og lofotfisket starter opp igjen, feires det gudstjeneste i Stamsund under overskriften «kystmesse». Første gang denne gudstjenesten ble holdt var under svært spesielt omstendigheter. Det var lite fisk å finne og folket langs kysten opplevde krise. Den første gudstjenesten var en stor suksess og det var stort oppmøte. Bare ved å analysere ...
 • Religion og etnisitet blant japansk-brasilianere. En studie i Tomé-Açu 

  Valle, Rolv-Håkon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-08)
  This is a study of the diversity of religions found among Japanese-Brazilians living in the city of Quatro Bocas, in the municipality of Tomé-Açu, in the State of Pará, in the north of Brazil. It examines relations between religions and ethnicities. I conducted fieldwork, first in Quatro Bocas between September and October 2017, and then in the city of São Paulo in December 2018. I interviewed ...
 • Spiritisme og kristendom: Dødelige fiender eller fortrolige venner? En avhandling med fokus på sogneprest Jakob Jenssen Anderssen 

  Paulsen, Julie Chanett (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-08)
  Denne avhandlingens fokus er på Jakob Jenssen Anderssen (1850-1921), sogneprest i Evenes, Ofoten fra 1879 til 1921. Analysen skal ta for seg Anderssen som både sogneprest og spiritist, hvordan og hvorfor han fikk denne interessen og hvordan han utviklet det til å bli en praksis ved siden av sitt yrke som prest. For å sette dette inn i en større samfunnskontekst sammenligner avhandlingen Anderssen ...
 • The Seventh Generation: Artikulasjoner av religion og urfolk i en dokumentar om Standing Rock. 

  Mortensen, Eimile Jegenberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-02)
  This projects focus lies in which articulations of religion and indigenous, you can find in the documentary The Seventh Generation on Standing Rock from 2017. It analyzes how you can understand indigenous religious expressions in a demonstration, and if this effects indigenous identity. Some of this study also focuses on if the religious expressions in the film is specific for Standing Rock. This ...
 • Indigeniteter og religiøsiteter på museer i Ecuador 

  Haldorsen, Ingvild Jensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-19)
  This study explores how museums in Ecuador exhibit indigeneities and religiosities or religion. It analyses how the exhibits produce particular expressions and conceptualizations of "indigenous religion(s)". I conducted fieldwork in Ecuador in January and February 2017, and again for eight days in October 2017. I visited 26 different museums, some of them several times. During my visits, I observed ...
 • Ecstatic Pain: manifestations of physical pain in the visions of Julian of Norwich and their implications for imitatio Christi 

  Hambro, Cathinka Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  This thesis explores the manifestations of bodily pain in two visions received by the late medieval English mystical writer Julian of Norwich (c.1342-1416). During a serious illness in 1373, Julian received a total of sixteen holy visions that she subsequently wrote down in two versions; the so-called ‘Short text’ was written soon after Julian’s recovery, whereas the ‘Long text’ was composed after ...

View more