Now showing items 1-20 of 56

  • Dovletje jirreden : kontekstuell verdiformidling i et sørsamisk miljø 

   Jernsletten, Jorunn L. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2000-11-20)
   Hovedfokus i oppgaven er hvordan tradisjoner fungerer som kontekster for formidling av kulturelle verdier i et sørsamisk miljø. På bakgrunn av feltarbeid på Sameskolen i Hattfjelldal presenteres kontekster som er sentrale i den sørsamiske kulturen i området. Disse er historie, slektskap, gamme-skikker, landskap, reindrift og duedtie (handtverk). I disse kontekstene formidles verdier gjennom en ...
  • Mellom Luther og Læstadius : sjølvstendiggjøringa av Lyngen-læstadianismen 1900-1948 

   Andreassen, Bengt-Ove (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2001)
  • Seiðr : seid, sjamanisme og ergi : en kontekstuell analyse 

   Klokkervoll, Arild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005)
   Seid ble i vikingtid og middelalder regnet som den sterkeste og farligste formen for norrøn trolldom. Avhandlingen tar for seg og kombinerer to hovedproblemer som har dominert forskningen på seid: forholdet mellom seid og sjamanisme, og seidmennenes tilknytning til ergi – umandighet og skam. Oppgaven innledes av en gjennomgang av feltets forskningshistorie, og etterfølges av to kapitler der bruken ...
  • Vesterøy indremisjonsforening. Grunnleggelse, splittelse og konsolidering i perioden 1869-1876. 

   Kvendseth, Kari Ane Unnisdotter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-09)
   Mastergradsprosjektet handler om 1800-tallets legmannsbevegelse og vekkelseskristendom på Hvaler i Østfold. I den første delen av oppgaven skildres hovedlinjene i norsk samfunns- og kristenliv på 1800-tallet. Her viser jeg at Norge i løpet av 1800-tallet går fra å være et enhetssamfunn der fantes kun en tillatt religion (statspietismen), til å bli et pluralistisk og mangfoldig samfunn, basert på ...
  • Bedehuset i Skibotn, harmonisk sameksistens eller ekskluderende maktfellesskap? 

   Karlsen, Tina Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-09)
   En studie av forholdet mellom Skibotns innbyggere og læstadianere, med utgangspunkt i bedehuset i Skibotn. Oppgavens kap 2. konsentrerer seg om de historiske sidene ved Skibotn som bygd, med tanke på den tidligere sterke innvandring og dermed påvirkning fra Finland, men også som en bygd sterkt preget av trestammersmøte (norsk, samisk og finsk). Jeg ser også på Skibotn marked som en del av årsaken ...
  • Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige i Nord-Norge 

   Aanderbakk, Marianne Bodin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-09)
   Det er skrevet mye om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (SDH), men ikke om mormonere i Nord-Norge. Ved hjelp av intervjuer gjort med tolv medlemmer fra Bodø, Narvik og Tromsø, to misjonærer og tre grenspresidenter har jeg sett på deres forhold til misjonering og til deres egne misjonærer, og på deres opprettholdelse av tilhørighet og tro. Til å bearbeide og analysere de innsamlede dataene ...
  • Kampen for den nordiske rases overlevelse. Bruken av den norrøne mytologien innenfor Vigrid 

   Tveito, Lill-Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
   Masteropppgaven tar for seg på hvilken måte organisasjonen Vigrid bruker den norrøne mytologien til å konstruere en religiøs identitet for gruppen som helhet og dens medlemmer. I forhold til struktur har det vært viktig å se på hva slags myter er det snakk om, hvordan disse presenteres, og i hvilke sammenhenger mytene inngår. Utover dette er det snakk om en tolkning av den norrøne mytologiens funksjon ...
  • Oss og De andre. En analyse av de andres betydning i norrøn religion 

   Andersen, Anine Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-05)
   Hovedgruppene av vesener i norrøn religion regnes for å være guder og jotner, som henholdsvis representerer ordens og kaosmaktene i det norrøne kosmos. I de norrøne mytene kjemper gudene en kamp mot jotnene for å opprettholde orden, og for å bekjempe ragnarok og verdens undergang. Jotnene representerer de eldste vesener i kosmos, men æsene (æser og vaner utgjør gudegruppen) stammer fra det samme ...
  • Feministisk fantasy og nypaganisme. En studie av "The Mists of Avalon" og "The Fifth Sacred Thing" 

   Sorken, Esten Aastad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-06)
   Denne hovedfagsoppgaven handler om fanasylitteratur, feminisme og nypaganisme. Oppgavens hovedfokus er å utforske en antatt forbindelse mellom feministisk fantasylitteratur og nypaganisme. Fantasylitteratur blir gjort rede for både som forskningsobjekt og sjanger, siden dette er et lite omtalt tema i religionsvitenskapen. Senere vil forbindelsen mellom fantasy og religion blir trukket opp. Oppgaven ...
  • Folkekirke? : momenter til en ekklesiologi for Den norske kirke 

   Lockertsen, Maren Ninni Arnesdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-19)
   Denne oppgaven handler om begrepet folkekirke. Mitt fokus er på Den norske kirke og dens selvforståelse slik vi finner den uttrykt i uttalelsen Den norske kirkes identitet og oppdrag, vedtatt av et enstemmig Kirkemøte i november 2004. I denne uttalelsen redegjøres det for hvordan Dnk oppfatter seg selv, og vi finner blant annet igjen det som i dag av mange kalles for Dnks ”formålsparagraf”: Den ...
  • Se i nåde til meg - syndige menneske : om syndsbekjennelsens plass i liturgien 

   Angell, May Line (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-19)
   ”Syndsbekjennelsen skal ut av gudstjenesten.” Det er et av forslagene fra arbeidet med liturgireform i Den norske kirke. I 2010 skal en gudstjenesteliturgi være ferdig. Kirkens liturgi knytter dagens kirke tilbake til oldkirken ved at flere av leddene har sin opprinnelse der og oppleves som umistelige for kirken. På den andre siden anses det som viktig at liturgien kommuniserer med samtidens mennesker. ...
  • Hindutva, Hindunasjonalisme og Bharatiya Janata Party : en tekstanalyse av bjp.org 

   Myreng, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-19)
   Hindunasjonalisme er et fenomen som har vært forsket på av forskere fra mange av de samfunnsvitenskapelige feltene, her for eksempel Statsvitenskap, Sosiologi, Antropologi og Religionsvitenskap eller Religionshistorie. I denne oppgaven har jeg sett nærmere på det politiske partiet Bharatiya Janata Party (BJP), og hvordan de på sin hjemmeside www.bjp.org presenterer seg selv og sin hindunasjonalisme ...
  • Et avsluttet misjonsprosjekt i Sør-Afrika : en undersøkelse av Norsk misjonsselskaps arbeid i Sør-Afrika og fremveksten av en selvstendig luthersk kirke. 

   Anti, Stein-Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Emnet for mastergradsprosjektet omhandler kristen misjonshistorie i Sør-Afrika, i det området som i dag heter Kwa-Zulu Natal. Oppgaven går inn på NMS og dets rolle i Sør Afrika i tiden etter 1948 og frem til 1970-tallet, da det nasjonalistiske partiet kommer til makten og gradvis innfører apartheid. På den andre siden finner vi også gradvis voksende afrikansk motstand, en kamp mot det urettferdige ...
  • Speaking of God in an Age of Science 

   Engel, Torbjørn Wikestad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   In this thesis the theological perspective of Arthur R. Peacocke is brought to front. Three distinct chapters examine, explore and expound Peacocke's perspective in different ways, but the whole approach is unified by a chosen meta-perspective, that is Peacocke as a functionalist. This meta-perspective is imagined as a key unlocking some of Peacocke's central concepts, while it also suggests that ...
  • 1. Kor. 11:23-26 : fellesskapet i menigheten 

   Johnsen, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   Apostelen Paulus kritiserer i sitt første brev til korinterne måten som de holder nattverdmåltidet på når de samles som menighet (1. Kor 11:17-34). Han retter oppmerksomheten mot ”partier” eller ”grupper” i menigheten i vers 19. Det er i oppgaven argumentert for at problemene i Korint ved ”Herrens måltid” ikke var forårsaket av teologiske eller religiøse forhold, men av sosial status og konvensjoner ...
  • Muslimske identiteter i Tromsø 

   Molaug, Astrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009)
   Muslim identities in Tromsø This thesis explores how seven Muslims in Tromsø understand different frames and conditions for their various Muslim identities. Seven interviews, analyzed and compared using Thomas A. Tweeds Crossing and Dwelling: A Theory of Religion (2006), illuminates how each orient themselves as Muslims in and according to different times and spaces. The interviews are done with ...
  • Ritualteori og det moderne : magiens forfall og gjenoppståelse i nyere teorier om ritual 

   Aanestad, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   Dette er en oppgave om ritualteori. Fokuset vil være på hvordan teoriene fremstiller ritual som studieobjekt, og særlig hvordan de ser på ritualers virkning. Dette er interessant fordi Europas moderne historie er preget av et syn på ritualer som særlig virkningsløse og primitive, og som en motsats til det opplyste samfunnet hvor vitenskap og rasjonalitet rådet. Etterkrigstiden har utfordret mange ...
  • En analyse av saivo og jabmi-aimu-forestillingen i boken Lappisk Mythologi, Eventyr og Folkesagn. 

   Varsi, Leif Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-08)
   I den førkristne samiske forestillingsverden eksisterte troen på åndevesener som holdt til i en annen verden enn den selv. Slike vesener hadde stor betydning for samene som hjelpere, rådgivere og beskyttere. Denne oppgaven tar for seg saivo og jabmi-aimu, særlig med utgangspunkt i beskrivelsen gitt av presten, forfatteren og forskeren J. A. Friis i hans bok Lappisk Mythologi, Eventyr og Folkesagn ...
  • Itral Imple : en studie av artikulasjoner av livity 

   Rognmo, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-10)
   The main question posed in this thesis is how livity is articulated by a group of Rastafaris who refer to themselves as “Itral Imple”. They are all connected to the University of the West Indies in Mona, Jamaica. The methods I use are fieldwork and interviews. The theoretical perspective is articulation theory, a theory that looks at the diversity of ideas and practices in a movement rather than ...
  • Satanisk symbolbruk i norsk Black metal-kultur 

   Forsberg, Kim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   Denne avhandlingen tar for seg satanisk symbolbruk i norsk Black metal-kultur. Fokuset dreier seg rundt hvordan aktører erverver religiøse symboler og terminologi inn i sine musikalske konsepter, og hvordan de selv benytter og forstår denne symbolbruken. Det trekkes paralleller mellom grunnverdier i LaVey-satanisme og Black metal-kultur, med fokus på elementer som individorientering og antikonven ...