Now showing items 1-20 of 56

  • 1. Kor. 11:23-26 : fellesskapet i menigheten 

   Johnsen, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   Apostelen Paulus kritiserer i sitt første brev til korinterne måten som de holder nattverdmåltidet på når de samles som menighet (1. Kor 11:17-34). Han retter oppmerksomheten mot ”partier” eller ”grupper” i menigheten i vers 19. Det er i oppgaven argumentert for at problemene i Korint ved ”Herrens måltid” ikke var forårsaket av teologiske eller religiøse forhold, men av sosial status og konvensjoner ...
  • 1.Kor. 13 - Paulus' forkynnelse om kjærligheten. Kjærligheten som grunnlag for den kristne eksistens 

   Steen, Henriette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06)
   oppgaven omhandler Paulus' 1. brev til Korinterne, med et særskilt fokus på 1.Kor. 13. 1.Kor. 13 eksegeres og tolkes i sin litterære og historiske kontekst. Det er en allmenn oppfattelse av at 1.Korinterbrev handler om etikk og religiøs praksis. Jeg vil forsøke å vise at brevet i tillegg er et godt utgangspunkt for å studere Paulus' teologi. Flere spørsmål har dukket opp mens jeg har lest dette ...
  • Bedehuset i Skibotn, harmonisk sameksistens eller ekskluderende maktfellesskap? 

   Karlsen, Tina Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-09)
   En studie av forholdet mellom Skibotns innbyggere og læstadianere, med utgangspunkt i bedehuset i Skibotn. Oppgavens kap 2. konsentrerer seg om de historiske sidene ved Skibotn som bygd, med tanke på den tidligere sterke innvandring og dermed påvirkning fra Finland, men også som en bygd sterkt preget av trestammersmøte (norsk, samisk og finsk). Jeg ser også på Skibotn marked som en del av årsaken ...
  • Børre Knudsens teologi mellom mystikk og kirkekamp 

   Skollevoll, Richard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-22)
   Denne oppgaven belyser Børre Knudsens teologi ved hjelp av to teologiske tradisjoner. Den ene er den kristne mystikken, og da særlig den lutherske mystikken. I mystikken er det det enkelte menneskes forening med Gud som kommer i fokus, samt erfaringen av denne foreningen, som i luthersk mystikk har sin grunnkategori i ydmykelsen/anfektelsen. Særlig viktig for å kunne plassere Knudsen i mystikken ...
  • Dåp og dåpspraksis i Finnmark 

   Kjenne, Anne Kirsti (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-06-02)
   Denne studien har følgende forskningsspørsmål: Hvilke variasjoner kan vi finne i dåpspraksis i Finnmark, og hvordan kan vi forstå disse variasjonene, samt fortolke dem teologisk ut ifra deres kontekst? Studiet bygger på empiri fra en tidligere studie av samme forfatter som avdekket variasjoner innen dåpspraksis i Finnmark. Ved bruk av registerdata fra Den norske kirkes medlemsregister og ...
  • "Do not come here to die". Longyearbyen - i dødens nærvær og fravær 

   Vangberg, Hanne Bones (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-10-31)
   Longyearbyen er stedet der ingen skal fødes og ingen skal dø. Stedet er bygget opp som et familiesamfunn, men ikke som et livsløpssamfunn. Det er et samfunn med stor utskiftning av befolkningen, og alle fastboende i Longyearbyen er også tilknyttet en fastlandskommune. Longyearbyen er bygget opp rundt virksomhet, og alle som bor der må klare seg selv. En form for seleksjon ligger til grunn for at ...
  • Dovletje jirreden : kontekstuell verdiformidling i et sørsamisk miljø 

   Jernsletten, Jorunn L. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2000-11-20)
   Hovedfokus i oppgaven er hvordan tradisjoner fungerer som kontekster for formidling av kulturelle verdier i et sørsamisk miljø. På bakgrunn av feltarbeid på Sameskolen i Hattfjelldal presenteres kontekster som er sentrale i den sørsamiske kulturen i området. Disse er historie, slektskap, gamme-skikker, landskap, reindrift og duedtie (handtverk). I disse kontekstene formidles verdier gjennom en ...
  • Ecstatic Pain: manifestations of physical pain in the visions of Julian of Norwich and their implications for imitatio Christi 

   Hambro, Cathinka Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   This thesis explores the manifestations of bodily pain in two visions received by the late medieval English mystical writer Julian of Norwich (c.1342-1416). During a serious illness in 1373, Julian received a total of sixteen holy visions that she subsequently wrote down in two versions; the so-called ‘Short text’ was written soon after Julian’s recovery, whereas the ‘Long text’ was composed after ...
  • En analyse av saivo og jabmi-aimu-forestillingen i boken Lappisk Mythologi, Eventyr og Folkesagn. 

   Varsi, Leif Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-08)
   I den førkristne samiske forestillingsverden eksisterte troen på åndevesener som holdt til i en annen verden enn den selv. Slike vesener hadde stor betydning for samene som hjelpere, rådgivere og beskyttere. Denne oppgaven tar for seg saivo og jabmi-aimu, særlig med utgangspunkt i beskrivelsen gitt av presten, forfatteren og forskeren J. A. Friis i hans bok Lappisk Mythologi, Eventyr og Folkesagn ...
  • Endring i liturgi – endringer i teologi? : en studie av endringene i Den norske kirkes dåpsliturgi fra 1920 til 2008 

   Nordkil, Arnt-Håkon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Oppgaven tar for seg endringene som er gjort i Den norske kirkes dåpsliturgier fra endringen som fant sted i 1914 og som ble en del av kirkens alterbok i 1920, fram til den endringsprosessen som foregår i disse dager. Oppgavens hensikt er å se på hvorvidt at liturgiens ordlyd endres, får konsekvenser for hva slags teologi som uttrykkes gjennom liturgien og hva disse endringene eventuelt består i. ...
  • Estetikk i Ester. Estetikkens funksjon i Ester. En narrativ tilnærming. 

   Bjørkmo, Benedicte (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-11)
   Denne masteroppgaven ser på estetikken og dens funksjon i Esters bok i Det gamle testamentet. Oppgaven tar seg fore å analysere og drøfte direkte estetiske elementer som finnes i Ester, og peke på hva dette eventuelt betyr for historien. Problemstillingen er følgende: «Estetikk i Ester. Hvilken funksjon har estetikken i Ester?» Oppgaven anvender narrativ metode og denne metodens fokus på setting, ...
  • Et avsluttet misjonsprosjekt i Sør-Afrika : en undersøkelse av Norsk misjonsselskaps arbeid i Sør-Afrika og fremveksten av en selvstendig luthersk kirke. 

   Anti, Stein-Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Emnet for mastergradsprosjektet omhandler kristen misjonshistorie i Sør-Afrika, i det området som i dag heter Kwa-Zulu Natal. Oppgaven går inn på NMS og dets rolle i Sør Afrika i tiden etter 1948 og frem til 1970-tallet, da det nasjonalistiske partiet kommer til makten og gradvis innfører apartheid. På den andre siden finner vi også gradvis voksende afrikansk motstand, en kamp mot det urettferdige ...
  • Feministisk fantasy og nypaganisme. En studie av "The Mists of Avalon" og "The Fifth Sacred Thing" 

   Sorken, Esten Aastad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-06)
   Denne hovedfagsoppgaven handler om fanasylitteratur, feminisme og nypaganisme. Oppgavens hovedfokus er å utforske en antatt forbindelse mellom feministisk fantasylitteratur og nypaganisme. Fantasylitteratur blir gjort rede for både som forskningsobjekt og sjanger, siden dette er et lite omtalt tema i religionsvitenskapen. Senere vil forbindelsen mellom fantasy og religion blir trukket opp. Oppgaven ...
  • Folkekirke? : momenter til en ekklesiologi for Den norske kirke 

   Lockertsen, Maren Ninni Arnesdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-19)
   Denne oppgaven handler om begrepet folkekirke. Mitt fokus er på Den norske kirke og dens selvforståelse slik vi finner den uttrykt i uttalelsen Den norske kirkes identitet og oppdrag, vedtatt av et enstemmig Kirkemøte i november 2004. I denne uttalelsen redegjøres det for hvordan Dnk oppfatter seg selv, og vi finner blant annet igjen det som i dag av mange kalles for Dnks ”formålsparagraf”: Den ...
  • Forstår ikke Gud samisk? En kontekstuell tilnærming til nyere samisk teologi og dens rolle i samisk-kirkelige forsoningsprosesser med utgangspunkt i Tore Johnsens bidrag. 

   Bjørkto, Linett (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-19)
   Som mennesker tolker vi teologi ut fra konteksten vi befinner oss i – historisk, sosial, kulturell og politisk kontekst er alle med på å bidra til våre fortolkningsrammer. Kontekstuell teologi handler om å tolke de bibelske tekstene inn i vår kontekst i tillegg til å tolke tekstene ut ifra datidens samfunnskontekst og religiøse kontekst. Norske myndigheters assimileringspolitikk har fratatt samefolket ...
  • Fra sameemissær via helbredelsespredikant til hvilehjemetablerer. Didrik Trulssen Solli (1904-1989) 

   Jensen, Trine Lise (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-11-24)
   Denne oppgaven er en biografisk framstilling av sameemissæren Didrik T. Solli. Sollis rolle som emissær var utypisk for sin samtid, og han skred til emissærgjerningen med dyp respekt og ærbødighet for det samiske. Solli fikk også tidlig evner til helbredelser, evner han brukte for å hjelpe mange med sykdom og lidelser. Til tross for mange samstemte holdninger til Sollis virke, så blir bildet noe mer ...
  • Fred på jord, fryd på jord: julefeiring blant fangene i SS-Strafgefangenenlager Falstad under andre verdenskrig. 

   Jørstad, Janne Grete (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-10-24)
   Oppgavens hovedmål har vært å gi en fremstilling av julefeiringen på SS-Strafgefangenenlager Falstad under andre verdenskrig, for så å forsøke å si noe om betydningen av denne feiringen i et ritualteoretisk perspektiv. Oppgaven gjør innledningsvis kort rede for Falstads historie fra det blir bygd i 1929 og frem til i dag, hvor det benyttes som minnested, museum og senter for menneskerettigheter. ...
  • «Gift of Stone». Artikulasjoner av religion og indigenitet: En kunstners utforskning av sin samiske identitet. 

   Niittyvuopio, Rakel-Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
   Forestillingen Gift of Stone ble fremført av kunstneren Katarina Skår Lisa på Varanger Samiske Museum, som del av hennes mastergrad i kunst ved kunsthøyskolen i Oslo, den 6.april 2019. Lisa fikk i voksen alder vite at hun er av samisk slekt. Hun valgte å bruke masterutdanningen og denne performancen som et rom og muligheter for å utforske sine forfedres landskap (i Várjjat i Finnmark), og ta tilbake ...
  • De guddommelige tvillingene i Ṛg Veda : en oversettelse og kommentar til hymne 1.116 

   Nilsen, Einar Bache (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11-15)
   Jeg har oversatt en vedisk hymne, fra sanskrit til norsk, og gitt en religionshistorisk og til dels språklig kommentar til det mytologiske innholdet. Hymne RV 1.116 inneholder 25 vers med fragmentariske myter om Ashvinene og Nasatyaene, den vediske representasjonen av de guddommelige tvillingene.
  • Gudstjenestefellesskapet : en analyse 

   de Raad, Ilse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Oppgaven er en analyse av to gudstjenester i Den norske Kirken. Problemstillingen fokuserer på hvordan gudstjenesten i Den norske Kirke fungerer med hensyn til å kunne være et inkluderende fellesskap. Siden gudstjenesten og liturgi alltid er mer enn ord og bøker har jeg sett på hvordan gudstjenesten fungerer i praksis, hvordan denne praksis gir mulighet for deltagelse i gudstjenesten og hvordan dette ...