Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Olav Tryggvason. Konstruksjonen av en heltekonge 

  Hansen, Therese Holt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
  Av den store mengden islandsk sagalitteraturs mange helter er det særlig to norske konger som stikker seg ut. Navnebrødrene Olav Tryggvason og Olav «den hellige» Haraldsson har begge blitt viet utallige kalveskinn til nedskrivingen av deres historier, og fortellingene om disse to dominerte sagaskrivingen på slutten av 1100-tallet og begynnelsen av 1200-tallet. Ikke bare regjerte Olav «den hellige» ...
 • "They shipped all in at North Berwick in a boat like a chimney". Forestillinger om samlinger knyttet til de hekseanklagede i North Berwick-prosessene 

  Busch, Berit Helene Veierud (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  På seinhøsten 1590 ble en rekke personer, flest kvinner, bragt inn for retten i Edinburgh mistenkt for trolldomsaksjoner rettet mot den nygifte kongen James VI. Dette ble starten på en omfatende kjedeprosess som pågikk helt fram til sommeren året etter. Kongen selv var aktiv med som tilhører og forhører i rettslokalet. Gjennom forhør og bekjennelser utviklet en omfattende demonologisk forståelse ...
 • Flåtemakt mot sjørøvari. Utsending av orlogseskadrar mot sjørøvarar, kaperar og fribyttarar under Christian IV (1588–1648) 

  Berger, Marie Nystuen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-03)
  Denne avhandlinga tek sikte på å undersøke omfang og betyding av marinetokt mot sjørøvarar, kaperar og fribyttarar i dansk-norske havområde. Avhandlinga tek utgangspunkt i å kartlegge og registrere omfanget av konkrete patruljeoppdrag for å sjå om dei kan seie noko om voldsutøving på havet i løpet av formyndarstyret og regjeringstida til Christian IV (1588–1596). Det er brukt kontekstuell komparativ ...
 • "Harvet mi sattep njivkadet min blæđest ædnegiela bæloštusa harrai". Nuorttanaste 1898-1981 - kristent misjonsblad eller samisk samfunnsaktør? 

  Somby, Katri Sarak (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
  Denne oppgaven tar for seg bladet Nuorttanaste (Østenstjernen) som ble opprettet i 1898. Nuorttanaste har en unik historie fordi bladet i store deler av 1900-tallet var det eneste som ble utgitt på samisk språk i Norge. Bladet kom ut annenhver uke og inneholdt både evangelisk stoff og aktualiteter. Oppgaven hovedsakelig søke å se på hvilken samfunnsfunksjon bladet hadde i tidsrommet 1898-1981. ...
 • Spedbarnet, mor og familien. Spedbarnsdødeligheten i Karlsøy prestegjeld 1820-1914 

  Ditlefsen, Tonje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-02)
  Spedbarnet, mor og familien omhandler Spedbarnsdødeligheten i Karlsøy i familieperspektiv. Selv om spedbarnsdødeligheten var relativ høy opplevde de aller fleste familier å aldri miste et barn i sped alder. Noen få mistet flere og stod for over halvparten av spedbarnsdødeligheten i Karlsøy. Klima, boligforhold, renslighet, ernæring, sykdom og giftermål er alle aktuelle årsaksforhold
 • Erobringen av en mannsbastion. Norskamerikanske kvinnelige leger i Chicago 1870-1920 

  Soknes, Torun Segtnan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2000-12)
 • Et annerledes bistandsprogram? Norges handlingsprogram for Øst-Europa 1992 - 96 

  Hammerås, Jens Henrik Sælen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-13)
  Den kalde krigen preget verdenspolitikken i mer enn fire tiår. Fra slutten av 1980 tallet opphørte spenningsforholdet mellom øst og vest, og den tradisjonelle kald krig-konflikten ble erstattet av et ønske om å trekke de østeuropeiske land mot vestlige prinsipper. Temaet for denne oppgaven er Norges handlingsprogram for Øst-Europa som kan forstås som Norges bidrag til dette systemskiftet. ...
 • Russlandbilder. En analyse av Fridtjof Nansens og Olaf Brochs idéer om Russland. 1902-1929 

  Elstad, Ingrid Stensgård (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  Hvilke bilder av Russland kommer til uttrykk i tekstene til Fridtjof Nansen og Olaf Broch? Denne oppgaven handler om russlandbilder, det vil si idéer om Russland, slik de kom til uttrykk hos to fremstående, norske, borgerlige kjennere av Russland i tiden før, under og etter de to russiske revolusjonene i 1917. Oppgaven er en tekstanalyse av bøker, reiseskildringer og avisartikler som de to forfatterne ...
 • Local ecological knowledge as source material for historical research. Reflections on interdisciplinary collaboration, politics and history through the Fávllis network and the Porsanger Fjord 

  Weines, Jørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-12)
  Over the course of the past decades, local ecological knowledge (LEK) has become an increasingly present factor in policymaking and management in Norway and internationally. The effects of climate change are highly topical, which makes it important to explore the possibilities of LEK in all disciplines of the social sciences.
 • Norsk ishavsretorikk. Stortingets behandling av Svalbard- og Grønlandssaken 1919 – 1925 

  Hafnor, Vegar Lunde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  Denne oppgaven tar for seg retorikken i Stortingets behandling av Svalbard- og Grønlandssaken i perioden mellom 1919 og 1925. Målet er å se på hvilke retoriske linjer som ble benyttet av representantene i debattene omhandlende disse to sakene. Oppgaven vil være et bidrag til å forstå Stortingets rolle i utformingen av den norske polarpolitikken i de fem første årene av perioden som av ettertiden har ...
 • Organisering og gjennomføring av tvangsevakueringa hausten 1944: Arbeidet til evakueringskommisjonen i Tromsø 

  Augestad, Ragnar Haraldssønn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
  Denne avhandlinga tar for seg organiseringa og gjennomføringa av tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms, med utgangspunkt i arbeidet til evakueringskommisjonen som sat i Tromsø. Her vert dei mest sentrale aktørane tatt opp, som saman med evakueringskommisjonen, var Nasjonal Samling (NS), Reichskommissariat (RK) og Wehrmacht. Det som er hovudfokus i forhold til desse aktørane er samspelet mellom ...
 • Cinaedus: Seksualmoral i seinrepublikken og tidlig keisertid 

  Krogsæter, Tor-Ivar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-27)
  Avhandlinga søker å finne svar på spørsmålet «Hvordan endret romernes syn på seksualitet seg i løpet av den tidlige keisertida, fra seinrepublikken til de første århundrene av prinsipatet?» ved å studere lovarbeid og litteratur i den aktuelle perioden og om vi kan se tendenser til endring i disse. Bakgrunnen for dette spørsmålet, ligger i keiser Augustus’ morallover «lēx Iūlia dē marītandīs ōrdinibus» ...
 • Pygmei Hic Habitant. Myten om Norden på kart frem til 1600-tallet 

  Karlstrøm, Trond (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-05)
  Denne oppgaven handler om den kartografiske skildringen av myten om Norden fra antikken til 1600-tallet, med spesielt fokus på tidlig nytid. Norden har siden antikken hatt en spesiell plass i europeeres verdensbilde. Det har blitt sett på som et fremmed område langt unna sivilisasjonen, med ukjente folkeslag, dyr og naturfenomener. Kart over Norden fra middelalder og tidlig nytid gir oss et verdifullt ...
 • Petsamos store spionsak - en spionbevegelse i Petsamo avslørt 1938-1939 

  Pedersen, Ida Marina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-19)
  Like før Vinterkrigen brøt ut mellom Finland og Sovjetunionen ble en omfattende spionbevegelse avslørt i Petsamo (Petsjenga), og over 80 personer ble arrestert mistenkt for spionasjevirksomhet til fordel for Sovjetunionen. Spionavsløringene kom i bølger fra 1938-1939 og hendelsen har i sin helhet blitt kalt for Petsamos store spionsak. Avsløringen av spionbevegelsen i Petsamo skjedde under en svært ...
 • Et utenrikspolitisk felt vokser fram. Norge og det arktiske miljøsamarbeidet 1985-1998 

  Andersson, Magnus Brynildsrud (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-19)
  Tiden fra 1985 kjennetegnes hovedsakelig av avslutningen av den kalde krigen og sammenbruddet av Sovjetunionen. Temaet for denne oppgaven er Norges rolle i framveksten av det sirkumpolare miljøsamarbeidet i Arktis mellom 1985 og 1998, med vekt på prosessene som endte med opprettelsen av Arktisk råd. Oppgaven kartlegger og analyserer hvilke målsetninger, virkemidler og motiver Norge opererte med mot ...
 • I skyggen av første verdenskrig: De nordiske ministermøtene 1914–1918 

  Løkken, Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-19)
  Etter utbruddet av hva som senere er kjent som første verdenskrig møttes de skandinaviske utenriksministrene og de tre kongene i Malmø 18-.19 desember 1914. Dette møtet endte opp med å bli innledningen til en praksis hvor det jevnlig ble holdt møter mellom de skandinaviske landenes ledelse gjennom hele verdenskrigen og også etter krigen, der de skandinaviske stats- og utenriksministrene kunne drøfte ...
 • The economy of Norwegian towns c. 1250-1350. A comparative study of the economic functions of towns in Norway, Denmark and England. 

  Gundersen, Olav Elias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-22)
  The aim of this thesis is to explain why differences arose between Norwegian, Danish and English towns with regard to their economic functions. Norwegian towns did not develop a sizeable production of commodities for the rural hinterland, something Danish and English towns did, of which the textile industry in small English towns is a prime example. This production contributed to the growth of towns ...
 • Fra Mare Nostrum til Mare Liberum. En studie av konflikten mellom Danmark-Norge og England i perioden 1553-1625 

  Steinbakk, Anniken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-09)
  For om lag 460 år siden satt man i England og planla hvordan man skulle komme seg til de nye og presumptivt lukrative handelsmarkedene i Østen. Verden var delt – èn del til Spania, èn del til Portugal; det hadde paven bestemt. Engelskmennene hadde riktignok tilgang på markeder rundt Østersjøen, i dagens Baltikum, men adgangen til disse var styrt av Danmark-Norge, hvis rike i denne perioden omfattet ...
 • Sandbøyser i nordnorsk modernisering. Fraktebøndenes kultur og strategier 

  Salen, Håvard Haraldsønn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
  Masteroppgaven drøfter hvordan fraktenæringen i regionen rundt Harstad tilpasset seg nordnorsk modernisering og strukturendring. Oppgaven tar utgangspunkt i en gruppe frakteredere og fartøy som hadde byen Harstad som sentrum for virksomheten i perioden 1970 - 1990.Hovedfarten i gruppen var sand- og bulkfart. Denne gruppen er referansegruppe for oppgaven. Aktører i gruppen følges i perioden 1920 - ...
 • Nord-Norgesadministrasjonen: En fellesadministrasjon for Nord-Norge 9. april - 9. juni 1940 

  Nybrott, Andreas Løhre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-30)
  Den 9. april 1940 ble Norge invadert av Tyskland. På kort tid inntok og besatte tyske styrker Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik. Til tross for det vellykkede tyske angrepet forble mesteparten av Nord-Norge fritt, og kom til å bli det frem til den norske militære kapitulasjonen den 9. juni 1940. Etter 9. april ble Nord-Norge avskåret fra resten av landet, dette tvang de tre ...

Vis mer