Now showing items 1-20 of 90

  • Jugoslavisme: En historisk analyse av den jugoslaviske identiteten 

   Agovic-Nordaas, Jasmin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
   Denne oppgaven omhandler jugoslavisme. Begrepet Jugoslavisme er inneforstått både som nasjonal identifikasjon og som statlig ramme. Ved hjelp av periodisering, og teorier om nasjon/nasjonalisme/identitet, gir oppgaven en analyse av begrepet/konseptet jugoslavisme. Nøkkelord: Jugoslavia, jugoslavisme, nasjonalisme, nasjon, stat, identitet, nasjonal identitet, Balkan, Balkan-nasjonalismen
  • Norske krigsfilmer: Det kollektive minnet og dets påvirkning av norske krigsfilmer 

   Strand, Hedda Robberstad (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
   Denne masteroppgaven handler om sammenhengen mellom det norske kollektive minnet og den norske filmindustrien. Problemstillingen er: hvordan det kollektive minnet om andre verdenskrig har påvirket produksjonen og mottakelsen av norske krigsfilmer. Oppgaven er bygget på etablerte minneteorier og forskning av historiebruk. Siden tidlig etterkrigstid har det vært en jevn produksjon av norske krigsfilmer, ...
  • Nøytralitetsvakt i Øst-Finnmark, 1939-40. 

   Mikkelsen, Ailo Aleksander (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-11-01)
   Denne masteroppgaven i historie omhandler nøytralitetsvakten under vinterkrigen 1939-40 med fokus på dens bakgrunn, oppbygging og gjennomføring. Den tar sikte på å redegjøre for forholdene som lå til grunne for at forsvaret i Nord-Norge ble gjenoppbygget i perioden 1936-40, med mål om å kunne utføre nøytralitetsvakt ved konflikt og i krigstid. Hvorfor det var viktig å ha et nøytralitetsvern Øst-Finnmark, ...
  • Sources of violence: Analyzing the literature on the Rwandan tragedy in the 1990s 

   Ugelvik, Mattias (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
   This is a historiographical thesis that analyzes the literature written about the massive human rights violations perpetrated in Rwanda in the 1990s. This violence includes the genocide against Tutsis in 1994, in which the majority of Tutsis within Rwanda were killed, as well as crimes against Hutus perpetrated by the Rwandan Patriotic Front (RPF), the scale and nature of which are difficult to ...
  • “Danger to Self or Others?” Internment of women with sexually transmitted infections during and after World War II in Norway. 

   Bökenbrink, Katharina (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-13)
   This thesis is primarily concerned with the representation of women with sexual transmitted infections (STI) who were incarcerated in internment camps (Polizeihaftlager) during and right after the German occupation of Norway. There is little previous research on this specific prisoner category, the available sources are scarce and those who are available differ in its consistency and type. The overall ...
  • Modernisering, etnisitet og emigrasjon. Utvandringa frå Hammerfest prestegjeld til Nord-Amerika 1865 - 1925 

   Åse, Georg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004)
   Oppgåva føyer seg inn i rekka av hovudoppgåver om utvandringa frå dei nordnorske byane, der undersøkingar både frå Vadsø, Vardø og Tromsø er representerte frå før. Arbeidet medverkar såleis til ei komplettering av prosjektet med å utforske den transatlantiske emigrasjonen frå byar og tettstader i Nord-Noreg, som særleg professor Einar Niemi ved universitet i Tromsø har vore eksponent for.<p> <p>I ...
  • Tuberculosis and Society in Tromsø 1878-1920 - An Epidemiological Study of Tuberculosis Mortality Within Societal Differences 

   Kovacevic, Marko (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-29)
   This thesis historically examines the disease known as tuberculosis in Tromsø town from 1878 to 1920. It explores the effects of gendered, societal, and economic differences upon tuberculosis mortality. It primarily uses quantitative sources, in the form of local burial registers, cadastral registers, annual medical reports and population censuses. The thesis has found that tuberculosis mortality ...
  • Between Heaven and Hell: The role of the clergy in the witchcraft prosecutions in Finnmark, 1620-1692 

   Hegsvold Sørlie, Haakon (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-25)
   This dissertation investigates the role of the clergymen in Finnmark in the witchcraft prosecutions that took place in the region from 1620–1692. The dissertation builds on a large amount of primary evidence from both judicial and ecclesiastical archives. The topic is approached through a qualitative critical contextual reading of the sources, this strong basis in the sources enables an investigation ...
  • Åse tunanlegg i tid og rom. Tunanlegget i lys av tingsted-hypotesen 

   Ijtsma, Dorothée Helena (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2018-11-08)
   Denne oppgaven tar for seg tunanlegg i lys av tingsted-hypotesen, med et særfokus på den sosio-politiske konteksten til tunanlegget på Åse (Andøy kommune, Nordland). I oppgaven settes de nordnorske tunanleggene i en kontekstuell ramme, og Tingets plass i et lagdelt samfunn diskuteres. I denne diskusjonen står sosio-politiske endringer sentralt. Tinginstitusjonen bandt mennesker sammen i et sosialt, ...
  • Beroligelses- og avskjermingsaspektet i støpeskjeen? Utviklingen av de selvpålagte restriksjonene innen norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk 1970–1999 

   Dramstad, Anders (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
   Temaet for denne masteravhandlingen er anvendelse, utvikling og tilpasninger/justeringer av de selvpålagte restriksjonene på alliert/utenlandsk militær virksomhet på norsk territorium i fredstid. Oppgaven strekker seg gjennom andre halvdel av den kalde krigen fra ca. 1970 og frem til rundt årtusenskiftet, da revisjonene hadde funnet en ny forankring. Avslutningen av den kalde krigens bipolare ...
  • Landfast for ein kvar pris? 

   Hennig, Erlend Widerøe (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-14)
   At distriktspolitikk og samferdslepolitikk går hand i hand er ein etablert oppfatning, men korleis står distriktspolitiske omsyn opp mot samfunnsøkonomiske vurderingar? Denne oppgåva drøftar korleis desse omgrepa står opp mot kvarandre i samferdslepolitikken. Denne oppgåva tek føre seg ferjeavløysingsprosjektet Ryfast og ser nærmare på korleis distriktspolitiske omsyn og samfunnsøkonomiske vurderingar ...
  • Fra periferi til strategisk brennpunkt. En komparativ drøfting av militærstrategiske vurderinger og interesser i nordområdene og Arktis fra 1800-tallet til begynnelsen av den kalde krigen 

   Stenvold, Marius O. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
   Fjernt og utilgjengelig er beskrivelser som ofte tillegges Arktis og nordområdene fra tid til annen. Samtidig legges det vekt på i samtidsdebatten hvilken betydning disse regionene fortsatt har og tidligere har hatt for stormaktene. Tidligere forsking har fokusert på og fremhevet nordområdene og Arktis’ strategiske betydning under andre verdenskrig og den kalde krigen. Denne oppgaven tar for seg ...
  • Statspolitiets Tromsøavdeling 1941-1945. En undersøkelse av Statspolitiet i Tromsø med underavdelingene Narvik og Kirkenes 

   Eriksen, Mathias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
   Denne oppgaven har som formål å undersøke Statspolitiets avdeling i Tromsø, med underavdelingene Narvik og Kirkenes under okkupasjonen 1941-1945. Statspolitiet under okkupasjonen var et politi som arbeidet med oppgaver av politisk karakter. Det er en undersøkelse av personene som arbeidet der, og arbeidsmåtene deres. Det undersøkes sosialbakgrunn og ideologisk påvirkning blant de ansatte. Blant ...
  • Tidsskriftet Kringsjaa og det moderne folkebiblioteket. Bibliotekstoffet i Hans Tambs Lyches redaktørperiode 1893–1898 

   Kolnes, Fredrik Wold (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
   Denne masteroppgaven handler om de historiske røttene til våre moderne folkebiblioteker. Tidsskriftet Kringsjaa under redaktør Hans Tambs Lyche har lenge blitt sett på som en sentral aktør i bibliotekhistorien vår fordi det introduserte nye idéer om bibliotekvirksomhet til sine norske lesere på slutten av 1800-tallet. Etter å ha gjennomført den første systematiske studien av tidsskriftet i en ...
  • Helgendedikasjoner i Oslo bispedømme. En undersøkelse av helgener dedikert til kirkene i Oslo bispedømme fra misjonstid til reformasjon 

   Ruud, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   I det andre århundre etter Kristus begynte kristne menigheter å hedre mennesker som hadde dødd for sin kristne tro. Den romerske kristenforfølgelse var i anmarsj og eskalerte i andre halvdel av 200-tallet. Dette skapte rom for martyrkulter som vokste frem i skyggen av det romerske samfunn. Da keiser Konstantin gjorde kristendommen til rikets religion i hundreåret etter, hadde kulten omkring ...
  • Harstad under okkupasjon. Den sivile og militære motstandsbevegelsen i Harstad 1940-1945 

   Holst, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-04)
   Denne masteroppgaven omhandler Harstad under tysk okkupasjon 1940–1945 og hvordan den sivile og militære motstandsbevegelsen opererte i byen. Her blir det tatt opp hvem som var initiativtakerne og drivkreftene bak både den sivile og den militære motstandsbevegelsen i Harstad. Den generelle holdningskampen blir også tatt opp her, om hvordan befolkningen demonstrerte sin uvilje mot NS og deres ideer ...
  • Humanitarian aid to Russian citizens during and after the First World War. The role of the Norwegian society and public figures 

   Lynum, Nataliia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
   The thesis is devoted to the humanitarian assistance of Norwegian public figures to Russian citizens in the period 1914 – 1923. The period covered such important historical events as the First World War, the October revolution, and the Great Famine in Russia. Several international humanitarian organizations were involved in the relief campaign in Russia at that time. The charitable work of Norwegian ...
  • Unge stater, eldre historier. Politisk historiebruk i gresk nasjonsbygging: 1832-1923 

   Koumiotis, Alexander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
   Denne masteroppgaven tar for seg den politisk-ideologiske historiebrukens rolle innen formingen av den moderne greske staten. Det greske kongeriket ble i 1832 den første staten til dukke opp på Europa-kartet siden den franske revolusjonen. Etter rundt 400 år under osmansk styre ble bruken av historie et sentralt virkemiddel helt fra starten av, ettersom antikkens Hellas var idealisert over store ...
  • The Norwegian-British-Swedish Antarctic Expedition. Science and politics 

   Misund Domaas, Christel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
   The Norwegian-British-Swedish Antarctic Expedition (NBSX) was the first multilateral expedition to the Antarctic regions and marked the beginning of an era of collaboration in Antarctic policy. Envisioned by Hans Wilhelmsson Ahlmann, as a means to expand his research into global melting and glacial retreat into the Southern hemisphere, and planned by the Norwegian Polar Institute under Harald Ulrik ...
  • "At straffis paa deris hals". Kriminalitetsutviklingen i Vardøhus len mellom 1610 og 1660 

   Figenschau, Børge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
   Dette er den første undersøkelsen av kriminalitetsutviklingen i Vardøhus len på 1600-tallet. Formålet med undersøkelsen er kartlegging av kriminaliteten i Vardøhus len samt vise endringer i kriminalitetsbildet i løpet av en periode på 50 år. Undersøkelsen bygger på tingbøker og sakefallslister fra lensregnskapet. Dette er et unikt kildemateriale som ikke har vært mye brukt i historiske undersøkelser