Now showing items 21-40 of 93

  • Unge stater, eldre historier. Politisk historiebruk i gresk nasjonsbygging: 1832-1923 

   Koumiotis, Alexander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
   Denne masteroppgaven tar for seg den politisk-ideologiske historiebrukens rolle innen formingen av den moderne greske staten. Det greske kongeriket ble i 1832 den første staten til dukke opp på Europa-kartet siden den franske revolusjonen. Etter rundt 400 år under osmansk styre ble bruken av historie et sentralt virkemiddel helt fra starten av, ettersom antikkens Hellas var idealisert over store ...
  • The Norwegian-British-Swedish Antarctic Expedition. Science and politics 

   Misund Domaas, Christel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
   The Norwegian-British-Swedish Antarctic Expedition (NBSX) was the first multilateral expedition to the Antarctic regions and marked the beginning of an era of collaboration in Antarctic policy. Envisioned by Hans Wilhelmsson Ahlmann, as a means to expand his research into global melting and glacial retreat into the Southern hemisphere, and planned by the Norwegian Polar Institute under Harald Ulrik ...
  • "At straffis paa deris hals". Kriminalitetsutviklingen i Vardøhus len mellom 1610 og 1660 

   Figenschau, Børge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
   Dette er den første undersøkelsen av kriminalitetsutviklingen i Vardøhus len på 1600-tallet. Formålet med undersøkelsen er kartlegging av kriminaliteten i Vardøhus len samt vise endringer i kriminalitetsbildet i løpet av en periode på 50 år. Undersøkelsen bygger på tingbøker og sakefallslister fra lensregnskapet. Dette er et unikt kildemateriale som ikke har vært mye brukt i historiske undersøkelser
  • Okkupant om okkupert. Fremstillingen av nordmenn i Deutsche Polarzeitung og Polar-Kurier (1941–1945) 

   Bergmann, Gerda Lovisa Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Under den tyske okkupasjonen av Norge 1940–1945 møttes okkupant og okkupert; tyskere og nordmenn; soldater og sivile. Denne avhandlingen søker å avdekke hvordan nordmenn ble fremstilt i den tyske okkupasjonsavisen Deutsche Polarzeitung, fra november 1944 Polar-Kurier, utgitt i Tromsø 9. februar 1941–6. mai 1945. Avisen er lite utforsket i tidligere forskning, men kildeundersøkelser tilsier at den ...
  • Norsk-russisk atomsamarbeid 1985-98. Motiver bak det norske engasjementet 

   Steinvik, Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Denne masteroppgaven omhandler norske motiver og interesser bak samarbeidet med Sovjetunionen, senere Russland, om atomsikkerhet i Nordvest-Russland i perioden 1985–98, med utgangspunkt i kildemateriale fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Oppgaven følger bakgrunnen for og utviklingen av samarbeidet, som gikk ut på å sikre atominstallasjoner og begrense og rydde opp i forurensningen ...
  • Svein II Estridsson. Et kildestudium i Svein Estridssons vei til makten i Danmark og hans ambisjoner om England 

   Sagemoen, Christine Marie Antonsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-05)
   Denne avhandlingen har som formål og belyse Svein II Estridssons (d. 1076) vei til den danske tronen, og hans ambisjoner om England. Starten av Sveins regjeringsperiode var preget av de harde sammenstøtene med de norske kongene Magnus den gode og Harald Hardråde, samtidig som Svein måtte forholde seg til England og den engelske kongen Edvard Bekjenneren. Svein ble født inn i den maktpolitiske eliten ...
  • Olav Tryggvason. Konstruksjonen av en heltekonge 

   Hansen, Therese Holt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-01)
   Av den store mengden islandsk sagalitteraturs mange helter er det særlig to norske konger som stikker seg ut. Navnebrødrene Olav Tryggvason og Olav «den hellige» Haraldsson har begge blitt viet utallige kalveskinn til nedskrivingen av deres historier, og fortellingene om disse to dominerte sagaskrivingen på slutten av 1100-tallet og begynnelsen av 1200-tallet. Ikke bare regjerte Olav «den hellige» ...
  • "They shipped all in at North Berwick in a boat like a chimney". Forestillinger om samlinger knyttet til de hekseanklagede i North Berwick-prosessene 

   Busch, Berit Helene Veierud (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   På seinhøsten 1590 ble en rekke personer, flest kvinner, bragt inn for retten i Edinburgh mistenkt for trolldomsaksjoner rettet mot den nygifte kongen James VI. Dette ble starten på en omfatende kjedeprosess som pågikk helt fram til sommeren året etter. Kongen selv var aktiv med som tilhører og forhører i rettslokalet. Gjennom forhør og bekjennelser utviklet en omfattende demonologisk forståelse ...
  • Flåtemakt mot sjørøvari. Utsending av orlogseskadrar mot sjørøvarar, kaperar og fribyttarar under Christian IV (1588–1648) 

   Berger, Marie Nystuen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-03)
   Denne avhandlinga tek sikte på å undersøke omfang og betyding av marinetokt mot sjørøvarar, kaperar og fribyttarar i dansk-norske havområde. Avhandlinga tek utgangspunkt i å kartlegge og registrere omfanget av konkrete patruljeoppdrag for å sjå om dei kan seie noko om voldsutøving på havet i løpet av formyndarstyret og regjeringstida til Christian IV (1588–1596). Det er brukt kontekstuell komparativ ...
  • "Harvet mi sattep njivkadet min blæđest ædnegiela bæloštusa harrai". Nuorttanaste 1898-1981 - kristent misjonsblad eller samisk samfunnsaktør? 

   Somby, Katri Sarak (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Denne oppgaven tar for seg bladet Nuorttanaste (Østenstjernen) som ble opprettet i 1898. Nuorttanaste har en unik historie fordi bladet i store deler av 1900-tallet var det eneste som ble utgitt på samisk språk i Norge. Bladet kom ut annenhver uke og inneholdt både evangelisk stoff og aktualiteter. Oppgaven hovedsakelig søke å se på hvilken samfunnsfunksjon bladet hadde i tidsrommet 1898-1981. ...
  • Spedbarnet, mor og familien. Spedbarnsdødeligheten i Karlsøy prestegjeld 1820-1914 

   Ditlefsen, Tonje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-02)
   Spedbarnet, mor og familien omhandler Spedbarnsdødeligheten i Karlsøy i familieperspektiv. Selv om spedbarnsdødeligheten var relativ høy opplevde de aller fleste familier å aldri miste et barn i sped alder. Noen få mistet flere og stod for over halvparten av spedbarnsdødeligheten i Karlsøy. Klima, boligforhold, renslighet, ernæring, sykdom og giftermål er alle aktuelle årsaksforhold
  • Erobringen av en mannsbastion. Norskamerikanske kvinnelige leger i Chicago 1870-1920 

   Soknes, Torun Segtnan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2000-12)
  • Et annerledes bistandsprogram? Norges handlingsprogram for Øst-Europa 1992 - 96 

   Hammerås, Jens Henrik Sælen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-13)
   Den kalde krigen preget verdenspolitikken i mer enn fire tiår. Fra slutten av 1980 tallet opphørte spenningsforholdet mellom øst og vest, og den tradisjonelle kald krig-konflikten ble erstattet av et ønske om å trekke de østeuropeiske land mot vestlige prinsipper. Temaet for denne oppgaven er Norges handlingsprogram for Øst-Europa som kan forstås som Norges bidrag til dette systemskiftet. ...
  • Russlandbilder. En analyse av Fridtjof Nansens og Olaf Brochs idéer om Russland. 1902-1929 

   Elstad, Ingrid Stensgård (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Hvilke bilder av Russland kommer til uttrykk i tekstene til Fridtjof Nansen og Olaf Broch? Denne oppgaven handler om russlandbilder, det vil si idéer om Russland, slik de kom til uttrykk hos to fremstående, norske, borgerlige kjennere av Russland i tiden før, under og etter de to russiske revolusjonene i 1917. Oppgaven er en tekstanalyse av bøker, reiseskildringer og avisartikler som de to forfatterne ...
  • Local ecological knowledge as source material for historical research. Reflections on interdisciplinary collaboration, politics and history through the Fávllis network and the Porsanger Fjord 

   Weines, Jørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-12)
   Over the course of the past decades, local ecological knowledge (LEK) has become an increasingly present factor in policymaking and management in Norway and internationally. The effects of climate change are highly topical, which makes it important to explore the possibilities of LEK in all disciplines of the social sciences.
  • Norsk ishavsretorikk. Stortingets behandling av Svalbard- og Grønlandssaken 1919 – 1925 

   Hafnor, Vegar Lunde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Denne oppgaven tar for seg retorikken i Stortingets behandling av Svalbard- og Grønlandssaken i perioden mellom 1919 og 1925. Målet er å se på hvilke retoriske linjer som ble benyttet av representantene i debattene omhandlende disse to sakene. Oppgaven vil være et bidrag til å forstå Stortingets rolle i utformingen av den norske polarpolitikken i de fem første årene av perioden som av ettertiden har ...
  • Organisering og gjennomføring av tvangsevakueringa hausten 1944: Arbeidet til evakueringskommisjonen i Tromsø 

   Augestad, Ragnar Haraldssønn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Denne avhandlinga tar for seg organiseringa og gjennomføringa av tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms, med utgangspunkt i arbeidet til evakueringskommisjonen som sat i Tromsø. Her vert dei mest sentrale aktørane tatt opp, som saman med evakueringskommisjonen, var Nasjonal Samling (NS), Reichskommissariat (RK) og Wehrmacht. Det som er hovudfokus i forhold til desse aktørane er samspelet mellom ...
  • Cinaedus: Seksualmoral i seinrepublikken og tidlig keisertid 

   Krogsæter, Tor-Ivar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-27)
   Avhandlinga søker å finne svar på spørsmålet «Hvordan endret romernes syn på seksualitet seg i løpet av den tidlige keisertida, fra seinrepublikken til de første århundrene av prinsipatet?» ved å studere lovarbeid og litteratur i den aktuelle perioden og om vi kan se tendenser til endring i disse. Bakgrunnen for dette spørsmålet, ligger i keiser Augustus’ morallover «lēx Iūlia dē marītandīs ōrdinibus» ...
  • Pygmei Hic Habitant. Myten om Norden på kart frem til 1600-tallet 

   Karlstrøm, Trond (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-05)
   Denne oppgaven handler om den kartografiske skildringen av myten om Norden fra antikken til 1600-tallet, med spesielt fokus på tidlig nytid. Norden har siden antikken hatt en spesiell plass i europeeres verdensbilde. Det har blitt sett på som et fremmed område langt unna sivilisasjonen, med ukjente folkeslag, dyr og naturfenomener. Kart over Norden fra middelalder og tidlig nytid gir oss et verdifullt ...
  • Petsamos store spionsak - en spionbevegelse i Petsamo avslørt 1938-1939 

   Pedersen, Ida Marina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-19)
   Like før Vinterkrigen brøt ut mellom Finland og Sovjetunionen ble en omfattende spionbevegelse avslørt i Petsamo (Petsjenga), og over 80 personer ble arrestert mistenkt for spionasjevirksomhet til fordel for Sovjetunionen. Spionavsløringene kom i bølger fra 1938-1939 og hendelsen har i sin helhet blitt kalt for Petsamos store spionsak. Avsløringen av spionbevegelsen i Petsamo skjedde under en svært ...