Recent additions

 • Samer langs Skagerrak. Frem til 1860-tallet, Oluf Rygh og kulturnasjonalismens inntog: En arkeologisk revurdering av tradisjon og metode i historiefagene i Norge 

  Aasberg, Åsmund Holsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-06-02)
  Denne oppgaven er en arkeologisk (dog tverrfaglig) kritikk og revurdering av stående historiefaglige metoder og tradisjoner, særlig knyttet stedsnavnsgranskning og historisk-/komparativ lingvistikk. Etter 50-år med nye funn, diskusjoner og tolkninger i arkeologifaget (i kombinasjon med en post-kolonialistisk avkledning av tidligere kulturnasjonalistiske utsagn og postulater i forskningslitteraturen) ...
 • Trondenes prestegård: Et arkeologisk puslespill 

  Trælnes, Ida Rabben (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-11-01)
  Fra 1962 – 1964 ble det utført en utgravning av Trondenes prestegård. Grunnet lite erfaring og mangel på metode har dokumentasjonen fra denne utgravningen vist mye problematikk som har ført til lite forskning på gården. Tilstanden til dokumentasjonen m.m. har også ført til at materialet er delvis uprosessert. Det har tidligere blitt gjort en undersøkelser av keramikkmaterialet på Trondenes av Trude ...
 • Evig eies kun det tapte. Minnearbeid og erindringspotensial i de materielle hendelsesvitnene og konstruerte minnesmerkene etter krigsfangeleirene Sydspissen, Krøkebærsletta og Isrenna i Tromsø 

  Johnsen, Ingar Moen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-12)
  Denne oppgaven tar utgangspunkt i tre fangeleirer fra andre verdenskrig i Tromsø – Sydspissen, Krøkebærsletta og Isrenna – som alle ble bygget og operert av den tyske okkupasjonsmakten. Hovedfokuset for oppgaven har vært å undersøke hvordan utslettingen av spor – og erstatningen av dem med intensjonelle minnesmerker påvirker hvordan vi husker fortiden og disse leirene spesielt. Stedene der de tre ...
 • Kulturminnevern i en brytningstid - En studie av kulturlandskapet Skallan-Rå 

  Roykiewicz, Konrad Owe (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-05)
  Formålet med denne oppgaven er å se på hvordan kulturminneforvaltningen er inne i en brytningstid der det nå arbeides med en ny kulturmiljølov, som etter planen skal tre i kraft i 2025 og avløse «Lov 09. juni 1978 nr. 50 om kulturminner»; populært kalt «Kulturminneloven». De nye vyene kommer til uttrykk i Stortingsmelding nr. 16 (2019- 2020), som har fått underteksten; Nye mål i kulturmiljøpolitikken ...
 • Vardø i middelalder – fiskevær, by eller strategisk utpost? Vardøs rolle undersøkt gjennom middelalderkeramikk 

  Lahti, Martine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-01)
  Hovedproblemstillingen i denne oppgaven var å prøve å konstatere om Vardø var en by under middelalderen. I et forsøk på å finne svar på Vardøs status har jeg analysert, kategorisert og fotografert 1587 keramikkskår fra utgravningene til Arkeolog Povl Simonsen i 1955 og 1958. Keramikken viste lite spor av middelalderaktivitet i Vardøs bygrunn, men heller en økning av nyere keramikktyper fra 1550-tallet. ...
 • En lite bemerkelsesverdig skjå? En samtidsarkeologisk studie av tinglige og menneskelige minner 

  Gjerdrum, Maren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-12)
  Denne oppgaven handler om en skjå som ble revet for noen år siden. Skjåen var eid av min familie. Oppgaven har hatt flere målsetninger. Den ene var å finne ut hva som kunne skjule seg i jorda der skjåen en gang sto, og hva min nærmeste familie kunne fortelle om dem. Det andre var å utfordre synspunktet om at arkeologiske utgravninger ikke har særlig relevans i samtidsarkeologien. Resultatene viser ...
 • Teltliv i Grønlands steinalder. Romlig analyse av steinartefakter på Saqqaqboplasser 

  Mikalsen, Tor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2001-02-17)
  <p>Oppgaven benytter romlig plassering av steinartefakter til å belyse bruken av boliger i Vest-Grønland i perioden 2400-1500 f.kr. Tidligere arbeider fra området har i hovedsak kvantifisert artefakter og analysert redskapstyper, og fra dette utledet kronologier og hvilke arbeidsoppgaver redskapene har inngått i. I denne oppgaven brukes til en viss grad redskapsanalyser og kvantitative analyser, men ...
 • Landskapet, døden og etterlivet. Ting å fortelle om gravene langs Beisfjord 

  Nordkild, Torgeir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-15)
  Arkeologiske studier av et tyvetalls grunne jordgraver på to lokaliteter på sørsiden av Beisfjord i indre Ofoten, typologisk datert til tidlig middelalder, har lenge vært preget av usikkerhet rundt etnisk tilskrivelse. Et sentralt trekk ved gravskikken var noen eiendommelige fat som var hvelvet over de dødes ansikt. Gravene har ikke vært sett på som hverken tilstrekkelig norrøne eller kristne til å ...
 • Vareutveksling gjennom 1100 år? Arkeologisk undersøkelse av mulig vareutveksling i jernalder og middelalder på Sandtorg, Harstad kommune. 

  Krokmyrdal, Tor-Ketil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Hovedspørsmålet for denne undersøkelsen har vært om det har foregått vareutveksling på Sandtorg i Harstad kommune, Troms fylke, i jernalder og/eller middelalder. Allerede fra begynnelsen av 1900-tallet påpekte forskere at stedsnavnet Sandtorg måtte bety at det har vært et torg her i tidligere tider. Sandtorg har dessuten en ideell beliggenhet for en slik funksjon, men det har ikke fantes registrerte ...
 • Arkeologens stereotypier. Hvordan arkeologer blir framstilt i norsk media. 

  Rask, Birgitte Linvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne oppgaven handler om hvordan arkeologer blir framstilt i norsk media. Gjennom aviser kan man få et inntrykk av hvilke forventninger og holdninger folk flest vil møte arkeologer med, og hva folk mener arkeologi handler om og hvordan arkeologer jobber. Et stereotypisk bilde av en fiksjonell arkeolog vil være det vi ser på film, Indiana Jones, Lara Croft, og britiske imperialister som forsyner seg ...
 • Mellom formidling og fritidsaktivitet. En undersøkelse av vikingtidsformidling ved Borre og Borg 

  Skudem, Haakon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  This thesis is about the way the viking age is presentet at two norwegian museums dedicated to two specific archaeological sites that is relevant for the period, and their surounding regions. The first museum is Midgard historical centre, later Midgard vikingcentre, connected to the site of Borre, and the region of Vestfold county. The other museum is Lofotr vikingmuseum connected to the site of ...
 • Analyse av forholdet mellom samiske hellige steder og urgraver i Nord-Troms og Finnmark. 

  Ciućka, Jan Jakub (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
  Denne teksten handler om forholdet mellom samiske hellige steder og urgraver i nordlige kystområder i Nord-Troms og Finnmark. Målet til min undersøkelse var å finne ut hvordan graver og offerplasser er plassert i det samme området og hvordan man kan tolke det. Min oppgave er basert på egen befaring fra perioden mellom juli og september 2018 og skriftlige kilder som beskriver bruken av disse to typer ...
 • Mellom Fosna og Komsa. En preboreal "avslagsredskapskultur" i Salten, Nordland 

  Hauglid, Martinus A. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1993-06)
 • En analyse av båtgraver fra jernalder i Nord-Norge 

  Lund, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Formålet med avhandlingen har vært å gjennomføre en analyse dokumenterte båtgraver fra jernalderen i Nord-Norge fra Tromsø Museums forvaltningsområde. I nordnorsk sammenheng har båtgraver som gravskikk fått lite oppmerksomhet i arkeologien sammenlignet med andre landsdeler. Undersøkelser av båtgraver har i stor grad vært begrenset til individuelle funn, noe som betyr at nordnorske båtgraver ikke har ...
 • Bjørnegraver i Nord-Norge. Spor etter den samiske bjørnekulten 

  Myrstad, Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1996-05)
 • Mine, dine og våre kulturminner. Demokratisering og medvirkning i kulturminneforvaltningen 

  Rossvoll, Håkon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Dette er en oppgave om kulturminneforvaltning. Oppgavens tema er demokratisering og medvirkning på kulturminnefeltet. Offentlige styringsdokumenter etterspør og oppfordrer til økt medvirkning i kulturminneforvaltningen, og fram mot 2020 pågår det en storstilt satsning på å utarbeide og vedta kulturminneplaner i kommunene. Sentrale utfordringer i oppgaven er å finne ut i hvilken grad prioriteringene ...
 • Håløyghøvdinger. Om grunnlaget for og vedlikeholdet av høvdingmakt i jernalderen, med vekt på Sør-Salten 

  Storli, Inger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1985-10)
  Motivet for avhandlinga springer i første rekke ut av ønsket om å trenge dypere inn i spørsmålet om politiske og økonomiske forhold i Nord-Norge i jernalderen. <br> Tidligere forskning har i grove trekk vært konsentrert omkring spørsmål om befolkningas herkomst, bosettingsmønster og ressursutnyttelse. Begreper som høvdingdømmer og redistribusjon har stort sett vært kasta fram som appendix, mens en ...
 • Neolitiske øjebliksbilleder. Fiskeri ved stationære fiskefangstanlæg på Lollands sydkyst 

  Terkelsen, Signe Groot (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  I årtusinder har befolkningen fisket ved stationære fiskefangstanlæg ved kysterne i de beskyttede fjorde i Danmark, og de arkæologiske fund vidner om en høj grad af tradition i den måde, fiskeriet udspillede sig på. Stationære fiskefangstanlæg fra både ældre og yngre stenalder viser for eksempel store ligheder med anlæg fra nyere tid, der er beskrevet i de etnografiske kilder. Gennem en undersøgelse ...
 • Seterkulturen i Innfjorden. Bevaring av seterkulturen som et helthetlig kulturminne med lokale særegenheter og taus kunnskap 

  Krogsæter, Kjersti Gjerde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-19)
  Avhandlingen har som formål å finne mulige handlingsplaner for å bevare seterkulturen som en helhet, inkludert den tause kunnskapen som er i ferd med å dø ut, i det siste generasjon av dem som selv opplevde det snart ikke lever lenger. Avhandlingen kartlegger samtlige setrer i Innfjorden, Rauma kommune, Møre og Romsdal, såvel setrene som fortsatt brukes, setrene som er forlatt og setrene som er tapt. ...

View more