Recent additions

 • Effect modification of an effective transdiagnostic cognitive behavioral psychotherapy in youths with common mental health problems: Secondary analyses of the randomized mind-my-mind trial 

  Rimvall, Martin Køster; Vassard, Ditte; Nielsen, Sabrina Mai; Wolf, Rasmus Trap; Plessen, Kerstin J.; Bilenberg, Niels; Thomsen, Per Hove; Thastum, Mikael; Neumer, Simon-Peter; Puggaard, Louise Berg; Pedersen, Mette Maria Agner; Pagsberg, Anne Katrine; Silverman, Wendy K.; Correll, Christoph U.; Christensen, Robin; Jeppesen, Pia (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-06-04)
  Mind My Mind (MMM) cognitive behavioral therapy (CBT) manualized treatment is effective in the management of common emotional and behavioral mental health problems in youth, yet not all individuals respond satisfactorily to treatment. This study explored potential effect modifiers, i.e., baseline factors associated with a differential treatment effect. We conducted secondary effect modifier ...
 • «Å være rusavhengig er en 24 timers jobb» - En kvalitativ studie om betydningen av aktiviteter i ettervern for mennesker med rus- og psykiske helseutfordringer 

  Basma, Ann-Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Hensikten med studien har vært å undersøke hvilken betydning aktiviteter har i ettervern for personer med rus- og psykiske helseutfordringer i nordnorske kommuner, samt å undersøke hva som hemmer og fremmer et godt ettervern med mulighet for aktiviteter. Ved å sette søkelys på dette kan en bidra til at personer som har utfordringer med rus- og psykisk helse får best mulig vilkår i ettervern og ...
 • Hindre for å realisere personsentrert omsorg på norske sykehjem. En kvalitativ studie av pleiepersonalets opplevelse med å yte omsorg. 

  Gundersen, Anna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-14)
  Formålet med studien er å undersøke barrierer i dagens praksis for innføring av faglige anbefalinger om personsentrert omsorg, ut fra perspektivet til pleiepersonalet. Problemstillingen er: Hvilke forhold er til hinder for å realisere faglige anbefalinger for personsentrert omsorg for eldre i det praktiske omsorgsarbeidet på sykehjem? Data er samlet gjennom semistrukturerte intervju med seks pleiere, ...
 • Hvordan opplever unge flyktninger å bli integrert i lokalsamfunnet Alta? 

  Fredriksen, Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-14)
  Integrering av flyktninger er et relevant tema nå. På grunn av krigen mellom Russland og Ukraina tar Norge imot mange flyktninger nå. Formålet med denne masteroppgaven er å få innsikt i unge flyktningers opplevelser av å bli integrering i Alta. Jeg utformet problemstillingen «Hvordan opplever unge flyktninger å bli integrert i lokalsamfunnet Alta?». Gjennom denne undersøkelsen har jeg benyttet ...
 • Hvordan fungerer ettervernspraksisen for mennesker med rusproblemer i en nordnorsk kommune? 

  Pedersen, Marikken Linn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-13)
  Denne masteroppgaven er en del av forskningsprosjektet Brukerstyrt Ettervern under Institutt for Barnevern og Sosialt arbeid ved UiT. Målet til forskningen har vært å undersøke hvordan ettervernspraksisen fungerer i en gitt nordnorsk kommune, med tanke på samarbeid mellom kommunale tjenester og brukerorganisasjoner. Videre er det viktig å inkludere at undersøkelsen har og belyst forhold som ...
 • Hvordan kan deltakelse i aktiviteter på fritiden bidra til hverdagsintegrering av unge flyktninger? 

  Benjaminsen, Marte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-08)
  Bakgrunnen for valg av tema i min undersøkelse henger både sammen med min arbeidserfaring som veileder i NAV i forbindelse med oppfølging av mennesker som har flyktningbakgrunn og mitt engasjement for integrering. I tillegg har HelseIntro prosjektet ved UiT Norges Arktiske Universitet bidratt til inspirasjon for valg av temaet. Det overordnede temaet for denne oppgaven er begrepet hverdagsintegrering. ...
 • Ettervern og boligsosialt arbeid. En kvalitativ studie av ettervern og boligsosialt arbeid for rusavhengige i en nordnorsk kommune 

  Winther, Victoria A. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-14)
  Denne studien tar sikte på å utforske hvilken betydning ettervern og boligsosiale tiltak har for rusavhengige. Det er lagt særlig vekt på hva som fremmer godt ettervern og hvordan recovery, empowerment og brukermedvirkning forplanter seg i sosialfaglig praksis. Videre har samhandling mellom tjenestene og organisering av ettervern i en nordnorsk kommune stått i fokus. Hensikten med studien er bundet ...
 • Arbeidsinkludering for personar med funksjonsnedsetjingar. Ein diskursanalyse av avisartiklar si framstilling av funksjonshemming og arbeid 

  Høyland, Solveig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-14)
  Dette er ein kort introduksjon til masteroppgåva. Oppgåva er eit empirisk, kvalitativt litteraturstudium, som bygger på diskursanalytisk metode. Føremålet er å avdekke korleis personar med funksjonsnedsetjingar blir framstilt i media, ved å studere korleis makt i språk kan komme til uttrykk. Sjølve analysen er gjort av sju nyheitsartiklar frå ulike aviser, og er blitt sett i samanheng med teori ...
 • Risikofaktorer knyttet til mobbing, en kvantitativ studie- Risikofaktorer i Kvellomalen, og hvordan de predikerer/reduserer mobbing 

  Berg, Malin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-05)
  Mobbing er en velkjent faktor som truer skoletrivsel og skolefungering hos barn. Kvellomalen er den mest brukte beslutningsmalen hos den norske barneverntjenesten. En evaluering av Kvellomalen konkluderer med at skoletrivsel og fungering ikke etterspørres eksplisitt. Skoletrivsel og skolefungering er en av de viktigste prediktorene for hvordan barn i kontakt med barnevernet klarer seg senere i livet. ...
 • Innovations in home-based elderly care in remote areas. Findings from northern Norway 

  Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga (Chapter; Bokkapittel, 2017)
  We live in a society marked by an ageing population. Research indicates that the majority of elderly people prefer to live in their own home, including in the later stages of their lives when they depend on care (Berglund, Dunér, Blomberg, & Kjellgren, 2012) It is also documented that the number of users of care services in Norway has increased by 20% from 1994 to 2013, whereas the public ...
 • Bruk av vergemål i ettervern? Brukermedvirkning, kontinuitet og samhandling: forhold ved vergemålsordningen som kan påvirke hvordan vergemål kan brukes i ettervern 

  Strømsø, Ellen Jakobsson (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-13)
  I oppgaven undersøkes hvordan vergemål kan brukes for unge voksne som mottar ettervern etter barnevernloven. Det er gjort en kvalitativ dokumentanalyse av lovforarbeid, lovverk og dokumenter fra Statens Sivilrettsforvaltning. Det er brukt hermeneutisk tilnærming i analysen, hvor forhold som kan påvirke hvordan vergemål kan brukes i ettervern er kategorisert, analysert og diskutert med utgangspunkt ...
 • Kommunale barnevernets kompetanse i samtale med barn. Hvilken sammenheng er det mellom kommunale barnevernansattes kompetansenivå og trygghet i egen kompetanse i samtale med barn? 

  Olsen, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-13)
  Barneverntjenesten er et komplisert arbeidsfelt som krever bred kunnskap og forståelse om barn,- unge og deres familier. Det gjøres vanskelige vurderinger og beslutninger som påvirker livet til barn og foreldre eller andre omsorgspersoner. Et av barneverntjenestens ansvar er å utrede omsorgssituasjonen til barn og iverksette passende tiltak som sikrer barnet en trygg og forutsigbar oppvekst. I alle ...
 • Hvordan tilrettelegger familieterapeuter for barnets medvirkning i kliniske saker 

  Bya, Julie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
  Formålet med denne studien var å utlede kunnskap om familieterapeuters tilrettelegging for barnets medvirkning i kliniske samtaler i familievernet. Familieverntjenesten har de siste årene rettet mer oppmerksom på barn og unges medvirkning i tjenesten. Utvalget i NOU 2019:20 «En styrket familietjeneste» fremmer at barn og unge bør i større grad enn i dag inkluderes i familieverntjenesten (pp. ...
 • En kvalitativ studie om hvilke forhold erfarer kontaktpersoner i barnevernet har betydning for at barn og unge med hjelpetiltak skal få medvirke i egen sak? 

  Hansen, Siv-Wenche Ryslett (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
  Sammendrag Temaet om barns medvirkning i egen sak har vist seg å være en utfordring for barneverntjenesten til tross for økt fokus på medvirkning de siste årene. Forskning viser at det fortsatt er krevende å tilrettelegge for medvirkning i praksis, og særlig for de yngste barna. Artikkel 12 i FNs barnekonvensjon belyser barns rett til å komme til orde i saker som har betydning for dem. Dette er ...
 • Et innblikk i hvordan noen kommunale barneverntjenester håndterte sine oppgaver under pandemien. En kvantitativ tverrsnittstudie av fire kommunale barneverntjenester med ulik størrelse, geografisk beliggenhet og smittetrykk 

  Andersen, Stine Margrete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-12)
  Sammendrag Bakgrunn: Barneverntjenester rundt om i kommune-Norge har stått i en hverdag preget av restriksjoner knyttet til Covid-19 i nærmere to år. Ut fra geografisk beliggenhet, størrelse på kontoret og smittetrykk har kanskje påvirkningen vært annerledes for noen, og dette ønsket jeg å undersøke nærmere. Også å se nærmere på de eventuelle forskjellene og likhetene som ville komme frem. ...
 • Det er mine ord som står der - om saksbehandleres individuelle påvirkning på en barnevernssak 

  Svarholt, Silje Renate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
  Barnevernsarbeidere er offentlige ansatte som er satt til å utføre en jobb med begrensede ressurser og utstrakt bruk av skjønn. Offentlige ansatte i slike posisjoner har av Lipsky blitt betegnet som bakkebyråkrater. Med utgangspunkt i Lipskys teori om bakkebyråkratiet undersøker jeg i denne oppgaven på hvilke områder saksbehandlere selv påvirker i barnevernet. Jeg viser at det finnes enkelte områder ...
 • Oppfølging av lavinntektsfamilier i NAV 

  Ihler, Stine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-02)
  I arbeidet med denne oppgaven har formålet vært å utforske hvordan oppfølgingen av lavinntektsfamilier organiserer ved lokale NAV-kontor og hvordan NAV-veiledere vektlegger egen kompetanse i denne oppfølgingen. Målet med undersøkelsen har vært å få dybdeinformasjon og skape en forståelse av hvordan NAV-ledere og NAV-veiledere erfarer og opplever oppfølgingen som gis til lavinntektsfamilier, da ...
 • Erfaringens kontinuum - om ungdom og identitetsmarkører 

  Arnesen, Jon (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-12-17)
  Artikkelen er basert på et utviklings- og forskningsarbeid (2011 – 2014) ved barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Harstad. Artikkelen utforsker kunstdidaktikk gjennom en kroppsnær estetisk praksis som gir rom for estetisk erfaring. Den har fokus på hvordan estetisk kompetanse basert på en performativ praksis kan utvikles hos fremtidige barnevernspedagoger. Forfatteren undersøker hvilke ...
 • Seksualitet og sosialt arbeid 

  Hernes-Giertsen, Merethe (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2017)
  <p>I forhold til den sosialfaglige diskursen om seksualitet gjør universitetslektor i sosialt arbeid Hans Knutagård tre viktige grep med boka Sexualitet och socialt arbete. Det ene er at seksualitet tematiseres. Det andre er at seksualitet ikke behandles som et problem, først og fremst. Det tredje er at Knutagård behandler seksualitet som et anliggende for oss alle, og ikke bare for seksuelle ...
 • Various close relationships for lesbian women in 1986 and 2005 

  Hernes-Giertsen, Merethe; Anderssen, Norman (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008-04-15)
  This work explored various close relationships (romantic relationships and motherhood) as this relates to historical time period. Two national samples of self-identified lesbian women aged 20 to 49 years in Norway were compared, one from 1986 (n = 123) and one from 2005 (n = 236). Data were collected through mailed questionnaires. No time-period effects were identified regarding lesbians' relationships ...

View more