Recent additions

 • Bruk av vergemål i ettervern? Brukermedvirkning, kontinuitet og samhandling: forhold ved vergemålsordningen som kan påvirke hvordan vergemål kan brukes i ettervern 

  Strømsø, Ellen Jakobsson (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-13)
  I oppgaven undersøkes hvordan vergemål kan brukes for unge voksne som mottar ettervern etter barnevernloven. Det er gjort en kvalitativ dokumentanalyse av lovforarbeid, lovverk og dokumenter fra Statens Sivilrettsforvaltning. Det er brukt hermeneutisk tilnærming i analysen, hvor forhold som kan påvirke hvordan vergemål kan brukes i ettervern er kategorisert, analysert og diskutert med utgangspunkt ...
 • Kommunale barnevernets kompetanse i samtale med barn. Hvilken sammenheng er det mellom kommunale barnevernansattes kompetansenivå og trygghet i egen kompetanse i samtale med barn? 

  Olsen, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-13)
  Barneverntjenesten er et komplisert arbeidsfelt som krever bred kunnskap og forståelse om barn,- unge og deres familier. Det gjøres vanskelige vurderinger og beslutninger som påvirker livet til barn og foreldre eller andre omsorgspersoner. Et av barneverntjenestens ansvar er å utrede omsorgssituasjonen til barn og iverksette passende tiltak som sikrer barnet en trygg og forutsigbar oppvekst. I alle ...
 • Hvordan tilrettelegger familieterapeuter for barnets medvirkning i kliniske saker 

  Bya, Julie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
  Formålet med denne studien var å utlede kunnskap om familieterapeuters tilrettelegging for barnets medvirkning i kliniske samtaler i familievernet. Familieverntjenesten har de siste årene rettet mer oppmerksom på barn og unges medvirkning i tjenesten. Utvalget i NOU 2019:20 «En styrket familietjeneste» fremmer at barn og unge bør i større grad enn i dag inkluderes i familieverntjenesten (pp. ...
 • En kvalitativ studie om hvilke forhold erfarer kontaktpersoner i barnevernet har betydning for at barn og unge med hjelpetiltak skal få medvirke i egen sak? 

  Hansen, Siv-Wenche Ryslett (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
  Sammendrag Temaet om barns medvirkning i egen sak har vist seg å være en utfordring for barneverntjenesten til tross for økt fokus på medvirkning de siste årene. Forskning viser at det fortsatt er krevende å tilrettelegge for medvirkning i praksis, og særlig for de yngste barna. Artikkel 12 i FNs barnekonvensjon belyser barns rett til å komme til orde i saker som har betydning for dem. Dette er ...
 • Et innblikk i hvordan noen kommunale barneverntjenester håndterte sine oppgaver under pandemien. En kvantitativ tverrsnittstudie av fire kommunale barneverntjenester med ulik størrelse, geografisk beliggenhet og smittetrykk 

  Andersen, Stine Margrete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-12)
  Sammendrag Bakgrunn: Barneverntjenester rundt om i kommune-Norge har stått i en hverdag preget av restriksjoner knyttet til Covid-19 i nærmere to år. Ut fra geografisk beliggenhet, størrelse på kontoret og smittetrykk har kanskje påvirkningen vært annerledes for noen, og dette ønsket jeg å undersøke nærmere. Også å se nærmere på de eventuelle forskjellene og likhetene som ville komme frem. ...
 • Det er mine ord som står der - om saksbehandleres individuelle påvirkning på en barnevernssak 

  Svarholt, Silje Renate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
  Barnevernsarbeidere er offentlige ansatte som er satt til å utføre en jobb med begrensede ressurser og utstrakt bruk av skjønn. Offentlige ansatte i slike posisjoner har av Lipsky blitt betegnet som bakkebyråkrater. Med utgangspunkt i Lipskys teori om bakkebyråkratiet undersøker jeg i denne oppgaven på hvilke områder saksbehandlere selv påvirker i barnevernet. Jeg viser at det finnes enkelte områder ...
 • Oppfølging av lavinntektsfamilier i NAV 

  Ihler, Stine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-02)
  I arbeidet med denne oppgaven har formålet vært å utforske hvordan oppfølgingen av lavinntektsfamilier organiserer ved lokale NAV-kontor og hvordan NAV-veiledere vektlegger egen kompetanse i denne oppfølgingen. Målet med undersøkelsen har vært å få dybdeinformasjon og skape en forståelse av hvordan NAV-ledere og NAV-veiledere erfarer og opplever oppfølgingen som gis til lavinntektsfamilier, da ...
 • Erfaringens kontinuum - om ungdom og identitetsmarkører 

  Arnesen, Jon (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-12-17)
  Artikkelen er basert på et utviklings- og forskningsarbeid (2011 – 2014) ved barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Harstad. Artikkelen utforsker kunstdidaktikk gjennom en kroppsnær estetisk praksis som gir rom for estetisk erfaring. Den har fokus på hvordan estetisk kompetanse basert på en performativ praksis kan utvikles hos fremtidige barnevernspedagoger. Forfatteren undersøker hvilke ...
 • Seksualitet og sosialt arbeid 

  Giertsen, Merethe (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2017)
  <p>I forhold til den sosialfaglige diskursen om seksualitet gjør universitetslektor i sosialt arbeid Hans Knutagård tre viktige grep med boka Sexualitet och socialt arbete. Det ene er at seksualitet tematiseres. Det andre er at seksualitet ikke behandles som et problem, først og fremst. Det tredje er at Knutagård behandler seksualitet som et anliggende for oss alle, og ikke bare for seksuelle ...
 • Various close relationships for lesbian women in 1986 and 2005 

  Giertsen, Merethe; Anderssen, Norman (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008-04-15)
  This work explored various close relationships (romantic relationships and motherhood) as this relates to historical time period. Two national samples of self-identified lesbian women aged 20 to 49 years in Norway were compared, one from 1986 (n = 123) and one from 2005 (n = 236). Data were collected through mailed questionnaires. No time-period effects were identified regarding lesbians' relationships ...
 • Heteronormativity in Norwegian Social Work Journals 

  Giertsen, Merethe (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-05-30)
  The purpose of this review was to examine whether heteronormativity is reproduced or problematized within Norwegian social work journals. It is based on a study that explored how sexuality is addressed in social work journal articles and extends past reviews by also analysing heterosexuality. The data comprised of 572 articles published in the major Norwegian social work journals between ...
 • Hvordan kan indre motivasjon fremme kontinuitet blant saksbehandlere i kommunalt barnevern? En kvalitativ intervjuundersøkelse med erfarne saksbehandleres opplevelser 

  Olsen, Beatrice Johanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-01)
  Kommunal barneverntjeneste sees på å være et av Norges mest kompliserte arbeidsfelt. Den typiske arbeidshverdagen til saksbehandlerne er preget av å forvalte krevende saker, samt at de er tett på vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn. Det kreves stor indre motivasjon og gode mestringsstrategier for å holde ut over tid som saksbehandler i kommunalt barnevern. Problemstilling i denne kvalitative ...
 • En minoritet i minoriteten. Homofile i samiske miljø og samer i homofile miljø 

  Giertsen, Merethe (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2003)
  Denne artikkelen fokuserer på de komplekse samfunnsmessige relasjonene homofile samer er innvevd i; relasjonene til heteroseksualiteten som sosial institusjon, til norske homofile, til det samiske samfunn og til det norske samfunn. Artikkelens målsetting er å problematisere noen aspekter ved den doble minoritetsposisjonen homofile samer befinner seg i.
 • Reaktiv tilknytningsforstyrrelse fra et barnevernfaglig perspektiv - En litteraturstudie om diagnosen og intervensjoners betydning for å fremme tilknytning 

  Jørgensen, Linn Anette Nordahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Problemstilling: Hva er reaktiv tilknytningsforstyrrelse, hvordan kommer diagnosen til uttrykk, og kan barnevernfaglige hjelpetiltak bidra til å fremme trygg tilknytning mellom barn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse og deres fosterforeldre? For å besvare min problemstilling vil jeg foreta en gjennomgang av litteratur og relevant forsking om diagnosen RAD For å belyse tilknytningsteorien har jeg ...
 • Students’ Innovative Education Practices supported by Facebook 

  Andersen, Synnøve Thomassen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-11-18)
  This article describes a case study on how Facebook can be used in different ways to create new innovative learning strategies and opportunities for practicing social work related to children and adolescents. The study concerns information and communication in groups and networks on Facebook as a communication channel. Using qualitative methods, the students’ use of this digital network was observed ...
 • Evaluering av jobbsøkerkurs for ungdom i NAV 2016/2017 

  Jensen, Gro (Research report; Forskningsrapport; Preprint; Manuskript, 2017)
  Denne rapporten er utformet på bakgrunn av et samarbeid i Universitets NAV;der formålet er å skape en felles arena for forsknings- og utviklingsarbeid for UiT – Norges arktiske universitet og NAV, samt å utvikle NAV som praksissted for studenter. <br><br> Min forskningsinteresse har over tid omfattet ungdom i kontakt med hjelpetjenester, og etter hvert har jeg utviklet interesse for hvordan NAV ...
 • Har innføring av digitale verktøy ført til økt brukermedvirkning? En kvalitativ intervjuundersøkelse blant veiledere i NAV. 

  Lyngmo, Hanne Soleng (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Det har gjennom de senere årene vært store endringen innenfor arbeids- og velferdsetaten, det har vært stor utvikling på den teknologiske siden hvor det har kommet stadig nye tilskudd, en av de siste var innføringen av den digitale aktivitetsplanen. Denne skal gjøre det mulig for arbeidssøkere å få muligheten til å være mer aktive, men fører innføringen av den digitale aktivitetsplanen til økt ...
 • Barn i mekling, når barnevernet er involvert 

  Schenk, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  Sammendrag I denne masteroppgaven har jeg hatt til hensikt å se nærmere på og utdype barns budskap til foreldre, i meklingssaker hvor barnevernet er involvert. Datamateriale for oppgaven var allerede samlet inn, i forbindelse med forskningsprosjektet ”Høring av barn i mekling” (HBIM). Av det totale materiale, består mitt utvalg av 28 meklingssaker, med budskap fra til sammen 43 barn. Budskapene til ...
 • Endringer av samvær etter omsorgsovertakelse. En studie av barneverntjenestens vurderinger av endringer i samværsomfang mellom barn og biologiske foreldre 

  Strømholt, Britta-Karin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Bakgrunn: Formålet med denne studien var å undersøke hva ansatte i barneverntjenesten vektlegger når de vurderer endringer i samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertakelse. Etter å ha valgt ut noen faktorer som er sentrale innenfor nyere barnevernlitteratur ble det undersøkt om faktorer som (i) reaksjoner hos barnet før under eller etter samvær, (ii) barns medvirkning, (iii) de ansattes ...
 • Utvidet oppfølging i egen regi. Erfaringsoverføring mellom NAV-kontor. 

  Karlsen, Trude Hurlen Pedersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-10-01)
  «Utvidet oppfølging i egen regi» er et prosjekt som er satt i gang gjennom Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2017. Teamene i «Utvidet oppfølging i egen regi» skal jobbe som jobbspesialister og hjelpe arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne tilbake til arbeidslivet. Dette skal gjøres etter metoden Supported Employment. En jobbspesialist skal ha 12- 20 deltakere. Denne størrelsen på porteføljen vil gi ...

View more