Recent additions

 • Reaktiv tilknytningsforstyrrelse fra et barnevernfaglig perspektiv - En litteraturstudie om diagnosen og intervensjoners betydning for å fremme tilknytning 

  Jørgensen, Linn Anette Nordahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Problemstilling: Hva er reaktiv tilknytningsforstyrrelse, hvordan kommer diagnosen til uttrykk, og kan barnevernfaglige hjelpetiltak bidra til å fremme trygg tilknytning mellom barn med reaktiv tilknytningsforstyrrelse og deres fosterforeldre? For å besvare min problemstilling vil jeg foreta en gjennomgang av litteratur og relevant forsking om diagnosen RAD For å belyse tilknytningsteorien har jeg ...
 • Students’ Innovative Education Practices supported by Facebook 

  Andersen, Synnøve Thomassen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-11-18)
  This article describes a case study on how Facebook can be used in different ways to create new innovative learning strategies and opportunities for practicing social work related to children and adolescents. The study concerns information and communication in groups and networks on Facebook as a communication channel. Using qualitative methods, the students’ use of this digital network was observed ...
 • Evaluering av jobbsøkerkurs for ungdom i NAV 2016/2017 

  Jensen, Gro (Research report; Forskningsrapport; Preprint; Manuskript, 2017)
  Denne rapporten er utformet på bakgrunn av et samarbeid i Universitets NAV;der formålet er å skape en felles arena for forsknings- og utviklingsarbeid for UiT – Norges arktiske universitet og NAV, samt å utvikle NAV som praksissted for studenter. <br><br> Min forskningsinteresse har over tid omfattet ungdom i kontakt med hjelpetjenester, og etter hvert har jeg utviklet interesse for hvordan NAV ...
 • Har innføring av digitale verktøy ført til økt brukermedvirkning? En kvalitativ intervjuundersøkelse blant veiledere i NAV. 

  Lyngmo, Hanne Soleng (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Det har gjennom de senere årene vært store endringen innenfor arbeids- og velferdsetaten, det har vært stor utvikling på den teknologiske siden hvor det har kommet stadig nye tilskudd, en av de siste var innføringen av den digitale aktivitetsplanen. Denne skal gjøre det mulig for arbeidssøkere å få muligheten til å være mer aktive, men fører innføringen av den digitale aktivitetsplanen til økt ...
 • Barn i mekling, når barnevernet er involvert 

  Schenk, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
  Sammendrag I denne masteroppgaven har jeg hatt til hensikt å se nærmere på og utdype barns budskap til foreldre, i meklingssaker hvor barnevernet er involvert. Datamateriale for oppgaven var allerede samlet inn, i forbindelse med forskningsprosjektet ”Høring av barn i mekling” (HBIM). Av det totale materiale, består mitt utvalg av 28 meklingssaker, med budskap fra til sammen 43 barn. Budskapene til ...
 • Endringer av samvær etter omsorgsovertakelse. En studie av barneverntjenestens vurderinger av endringer i samværsomfang mellom barn og biologiske foreldre 

  Strømholt, Britta-Karin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Bakgrunn: Formålet med denne studien var å undersøke hva ansatte i barneverntjenesten vektlegger når de vurderer endringer i samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertakelse. Etter å ha valgt ut noen faktorer som er sentrale innenfor nyere barnevernlitteratur ble det undersøkt om faktorer som (i) reaksjoner hos barnet før under eller etter samvær, (ii) barns medvirkning, (iii) de ansattes ...
 • Utvidet oppfølging i egen regi. Erfaringsoverføring mellom NAV-kontor. 

  Karlsen, Trude Hurlen Pedersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-10-01)
  «Utvidet oppfølging i egen regi» er et prosjekt som er satt i gang gjennom Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2017. Teamene i «Utvidet oppfølging i egen regi» skal jobbe som jobbspesialister og hjelpe arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne tilbake til arbeidslivet. Dette skal gjøres etter metoden Supported Employment. En jobbspesialist skal ha 12- 20 deltakere. Denne størrelsen på porteføljen vil gi ...
 • Veien til en inkluderende og god fremtid i Norge. En kvalitativ studie om hva som kan fremme og hemme for gjennomføring i introduksjonsprogrammet 

  Moe, Renate; Sedahl, Monica Skrindo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-10-01)
  Dette er en kvalitativ studie om hva i introduksjonsprogrammet som kan fremme og hemme deltakernes gjennomføring sett ut fra deltakers perspektiv. Det er fem bosatte kvinnelige flyktninger, med rett og plikt til deltakelse, som har delt av sine erfaringer og sine opplevelser av introduksjonsprogrammet. Vi ønsket, gjennom erfaringer fra de som kjenner «hvor skoen trykker», å bidra til å finne mulige ...
 • Voices from the North: Stories About Active Ageing, Everyday Life and Home-Based Care Among Older People in Northern Norway 

  Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga (Peer reviewed; Chapter; Bokkapittel, 2019-08-27)
  What is the meaning of active ageing in the daily life of frail older people in need of comprehensive home-based care services? This chapter addresses this question using in-depth interviews with women and men aged 70-97 in Northern Norway. The chapter illustrates first, that some older women and men actually prefer to age actively <i>within their home</i> by doing activities such as reading books, ...
 • Epistemology of epidemiology: The case of Ungdata 

  Hydle, Ida Marie (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-05-09)
  One of the most significant epidemiological tools for the perceived truth about contemporary Norwegian youth is in Ungdata, Youth Data. This is a continuous online-based survey grounded upon several and varying investigations of youth in Norwegian high schools, now extending to primary schools as well. The knowledge bases, epidemiological practices, technicalities, economic premises for the work and ...
 • Kompetent nok til å utøve sosialt arbeid i NAV? En undersøkelse om hvordan sosionomer opplever sin utdanning som utgangspunkt for yrkesutøvelsen. 

  Solheim, Anne Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-21)
  Undersøkelsens formål var å utforske hvordan sosionomer i NAV opplever sin grunnutdanning som utgangspunkt for yrkesutøvelsen. Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av metodetriangulering, gjennom å kombinere to separate delundersøkelser: En kvantitativ spørreundersøkelse som ble besvart av 53 sosionomer på lokale NAV-kontor i Troms og Finnmark, samt en kvalitativ undersøkelse som besto av åtte ...
 • "Det handler om å skape den gode teamfølelsen". Jobbspesialister og veilederes fortellinger om samarbeid 

  Johansen, Bente Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-25)
  De siste tiårene har det vokst frem en alternativ tilnærming til arbeidsinkludering som omtales som Supported Employment (SE), der jobbspesialister er sentrale aktører og innehar en spesiell inkluderingskompetanse for å jobbe målrettet med arbeidssøkere med bistandsbehov. Det foregår nå en nasjonal SE-satsing i Nav, der det våren 2017 ble ansatt jobbspesialister i Nav Tromsø og Nav Harstad. ...
 • Digitalisering i NAV – henger alle brukergrupper med? En studie av NAV-veilederes erfaringer med digital kommunikasjon rettet mot rusmiddelavhengige brukere under arbeidsavklaring. 

  Arnesen, Hilde Kathrin Larsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Det er i oppgaven gjennomført en undersøkelse av NAV-veilederes erfaringer med å kommunisere digitalt med rusmiddelavhengige brukere under arbeidsavklaring, og hvordan de håndterer eventuelle utfordringer som kommer til syne. Undersøkelsen baserer seg på en kvalitativ metode, hvor jeg har gjennomført telefonintervju med fem NAV-veiledere fordelt på to ulike NAV-kontor. Oppgavens teoretiske forankring ...
 • Operasjonalisering av urfolksrettigheter i samiske barnevernstjenester. En kvalitativ studie i et organisasjonsteoretisk perspektiv 

  Bjørnestad, Mona Hvidsten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-01)
  Samiske barn har særlige rettigheter i kraft av sin urfolkstatus som er nedfelt i internasjonale konvensjoner og i norsk lovverk. Kommunene i det samiske forvaltningsområdet har et særlig ansvar for å ivareta disse rettighetene. Studien undersøker hvordan barnevernstjenestene i samiske kommuner operasjonaliserer begrepet urfolksrettigheter, og hvordan det gjør seg gjeldende i barnevernfaglig praksis. ...
 • User-driven innovation and technology-use in public health and social care: A systematic review of existing evidence 

  Zhu, Hong; Andersen, Synnøve Thomassen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  This systematic review revealed and discussed empirical evidence generated from 21 international user-driven innovation studies in the public health and social care. We used PRISMA guideline to ensure a transparent and replicable research process. With the guide of relevant theoretical models, we identified the distinct characteristics of user-driven innovation in current public social care sectors, ...
 • Teachers’ Strategies in Digital and Flexible Online Studies 

  Andersen, Synnøve Thomassen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-06)
  The aim of this paper is to highlight how the teachers learning strategies influence students learning outcome. Based on qualitative research we describe a digital online study-project. The results shows that teachers’ strategies highly influence students learning outcome. Communication and interaction by use of technology became a key element in the students own learning process. The teachers ...
 • Navs begrunnelser av enkeltvedtak. Hvilke forhold kan påvirke utformingen av Navs enkeltvedtak, og hvilke konsekvenser kan det ha for brukernes rettssikkerhet? 

  Kane, Aina Aune (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-18)
  Ut fra problemstillingen har jeg studert vedtaksbegrunnelser knyttet til arbeidsavklaringspenger og økonomisk sosialhjelp og intervjuet veiledere ved to Nav-kontor i Nord-Norge, for å få et innblikk i hvilke hensyn som fremstår som førende i utforming av vedtaksbegrunnelser. Jeg har analysert datamaterialet gjennom menneskerettigheter, lovgivning, aktuelle lovforarbeider og rundskriv, og juridisk ...
 • Teammøter i skolen – fra «logistikkmøter» til lærende møter? 

  Tresselt, Margrethe Amalie; Andreassen, Svein-Erik; Lund, Torbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05)
  Temaet for artikkelen er utfordringer med å endre møtepraksis i lærerteam fra forvaltningsorienterte møter til mer kunnskapsutviklende møter. Studien er aksjonsorientert og gjennomført som et forskende partnerskap mellom en deltakende forsker og hennes kollegaer i lærerteamet. Det empiriske materialet er lydopptak av syv møter i teamet og forskerens refleksjoner over disse møtene i sin egen logg. ...
 • Significance of nature in a clinical setting and its perceived therapeutic value from patients’ perspective 

  Dybvik, Jo Benjamin; Sundsfjord, Silja; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Nivison, Mary (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-10-25)
  The effect that nature can have on the development of mental health and the implications for recovery is important for understanding the impact nature has on humans, as well as delineating possible alternative venues for treating psychological problems. The present qualitative study examined how individuals understand the significance of nature in relation to their mental health and treatment. A ...
 • Barnevern - et vern med eller uten et universelt forebyggingsansvar? 

  Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-10)
  I forbindelse med revidering av lov om barneverntjenester har det regjeringsoppnevnte Barnevernslovutvalget foreslått å avgrense barneverntjenestens forebyggingsansvar til å spesifikt omfatte de barn som er «i risiko», og som har «særlig behov» for bistand. Alle barn har imidlertid et menneskerettslig krav på trygge oppvekstvilkår. Barneverntjenesten har en særlig kompetanse og erfaring med barn i ...

View more