Recent additions

 • Students’ Innovative Education Practices supported by Facebook 

  Andersen, Synnøve Thomassen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-11-18)
  This article describes a case study on how Facebook can be used in different ways to create new innovative learning strategies and opportunities for practicing social work related to children and adolescents. The study concerns information and communication in groups and networks on Facebook as a communication channel. Using qualitative methods, the students’ use of this digital network was observed ...
 • Evaluering av jobbsøkerkurs for ungdom i NAV 2016/2017 

  Jensen, Gro (Research report; Forskningsrapport; Preprint; Manuskript, 2017)
  Denne rapporten er utformet på bakgrunn av et samarbeid i Universitets NAV;der formålet er å skape en felles arena for forsknings- og utviklingsarbeid for UiT – Norges arktiske universitet og NAV, samt å utvikle NAV som praksissted for studenter. <br><br> Min forskningsinteresse har over tid omfattet ungdom i kontakt med hjelpetjenester, og etter hvert har jeg utviklet interesse for hvordan NAV ...
 • Voices from the North: Stories About Active Ageing, Everyday Life and Home-Based Care Among Older People in Northern Norway 

  Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga (Peer reviewed; Chapter; Bokkapittel, 2019-08-27)
  What is the meaning of active ageing in the daily life of frail older people in need of comprehensive home-based care services? This chapter addresses this question using in-depth interviews with women and men aged 70-97 in Northern Norway. The chapter illustrates first, that some older women and men actually prefer to age actively <i>within their home</i> by doing activities such as reading books, ...
 • Epistemology of epidemiology: The case of Ungdata 

  Hydle, Ida Marie (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-05-09)
  One of the most significant epidemiological tools for the perceived truth about contemporary Norwegian youth is in Ungdata, Youth Data. This is a continuous online-based survey grounded upon several and varying investigations of youth in Norwegian high schools, now extending to primary schools as well. The knowledge bases, epidemiological practices, technicalities, economic premises for the work and ...
 • User-driven innovation and technology-use in public health and social care: A systematic review of existing evidence 

  Zhu, Hong; Andersen, Synnøve Thomassen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  This systematic review revealed and discussed empirical evidence generated from 21 international user-driven innovation studies in the public health and social care. We used PRISMA guideline to ensure a transparent and replicable research process. With the guide of relevant theoretical models, we identified the distinct characteristics of user-driven innovation in current public social care sectors, ...
 • Teachers’ Strategies in Digital and Flexible Online Studies 

  Andersen, Synnøve Thomassen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-06)
  The aim of this paper is to highlight how the teachers learning strategies influence students learning outcome. Based on qualitative research we describe a digital online study-project. The results shows that teachers’ strategies highly influence students learning outcome. Communication and interaction by use of technology became a key element in the students own learning process. The teachers ...
 • Navs begrunnelser av enkeltvedtak. Hvilke forhold kan påvirke utformingen av Navs enkeltvedtak, og hvilke konsekvenser kan det ha for brukernes rettssikkerhet? 

  Kane, Aina Aune (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-18)
  Ut fra problemstillingen har jeg studert vedtaksbegrunnelser knyttet til arbeidsavklaringspenger og økonomisk sosialhjelp og intervjuet veiledere ved to Nav-kontor i Nord-Norge, for å få et innblikk i hvilke hensyn som fremstår som førende i utforming av vedtaksbegrunnelser. Jeg har analysert datamaterialet gjennom menneskerettigheter, lovgivning, aktuelle lovforarbeider og rundskriv, og juridisk ...
 • Teammøter i skolen – fra «logistikkmøter» til lærende møter? 

  Tresselt, Margrethe Amalie; Andreassen, Svein-Erik; Lund, Torbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05)
  Temaet for artikkelen er utfordringer med å endre møtepraksis i lærerteam fra forvaltningsorienterte møter til mer kunnskapsutviklende møter. Studien er aksjonsorientert og gjennomført som et forskende partnerskap mellom en deltakende forsker og hennes kollegaer i lærerteamet. Det empiriske materialet er lydopptak av syv møter i teamet og forskerens refleksjoner over disse møtene i sin egen logg. ...
 • Significance of nature in a clinical setting and its perceived therapeutic value from patients’ perspective 

  Dybvik, Jo Benjamin; Sundsfjord, Silja; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Nivison, Mary (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-10-25)
  The effect that nature can have on the development of mental health and the implications for recovery is important for understanding the impact nature has on humans, as well as delineating possible alternative venues for treating psychological problems. The present qualitative study examined how individuals understand the significance of nature in relation to their mental health and treatment. A ...
 • Barnevern - et vern med eller uten et universelt forebyggingsansvar? 

  Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-10)
  I forbindelse med revidering av lov om barneverntjenester har det regjeringsoppnevnte Barnevernslovutvalget foreslått å avgrense barneverntjenestens forebyggingsansvar til å spesifikt omfatte de barn som er «i risiko», og som har «særlig behov» for bistand. Alle barn har imidlertid et menneskerettslig krav på trygge oppvekstvilkår. Barneverntjenesten har en særlig kompetanse og erfaring med barn i ...
 • Forsvarlighetskravet i barneverntjenester 

  Kane, Aina Aune (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-19)
  Barn og familier kan motta kommunale velferdstjenester i form av helse- og omsorgstjenester og/eller barneverntjenester. Tjenestene kan være like i formål, innhold og saksbehandlingsregler, og begge instanser skal utøve sitt arbeid forsvarlig. Barn og familier må likevel forholde seg til instanser og personale med forsvarlighetskrav som er ulikt beskrevet i lovgivningen. Helselovgivningens mer ...
 • Barnets rett til en forsvarlig levestandard - utøvelse av skjønn i Nav og barneverntjeneste 

  Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel; Stenberg, Oddbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  Barn har menneskerettslig krav på en forsvarlig levestandard. Oppvekst i lavinntektsfamilier medfører risiko for utenforskap og generasjonsoverføring av fattigdom, og forebyggingsog bistandsansvar påligger ulike kommunale virksomhetsområder. Vår undersøkelse i barnevernstjeneste og Nav viser at barnets rettigheter kan hemmes og fremmes av ulike forhold. Skolers organisering av kostnadsmessige ...
 • Indigenous Political Journalism in the Norwegian and Swedish Public Service Broadcasters 

  Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva; Fjellström, Anna-Maria (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-06)
  Across the world, Indigenous peoples are reclaiming their cultural and political identities, after having suffered decades of assimilation, repression and marginalisation. A major tool in this process is Indigenous journalism, which allows for storytelling and news reporting from the inside, as opposed to being a marginalised group that is only reported about from the outside. This article ...
 • Målstyring på NAV-kontor 

  Sæther, Maria (Chronicle; Kronikk; Preprint; Manuskript, 2016-11-14)
  <i>Introduction</i>: Du kommer til ditt lokale NAV-kontor og ber om å få en samtale med din veileder. Du får vite at det kan ta tid. Årsaken kan være at veiledere i NAV kan ha ansvar for mange brukere, og hverdagen er ofte travel. Men visste du at NAV har et målstyringssystem som kan virke inn på hvordan NAV-veilederne prioriterer? Forskningen jeg er i gang med viser at målstyringa ikke alltid ...
 • Kan man gjøre litt av alt samtidig? 

  Sæther, Maria (Chronicle; Kronikk, 2018-10-05)
  <i>Ingress</i>: Når ansatte skal jobbe med flere arbeidsfelt samtidig, kan kvalitet og fokus falle. Kanskje er spesialisering nødvendig for å sikre effektivitet og høy kvalitet?
 • Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem Home sweet home? 

  Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-22)
  Denne artikkelen undersøker hvordan eldre kvinner og menn med varierende omsorgsbehov opplever sitt hjem. Hva bidrar til å skape trygghet i egen bolig, og hva er deres tanker om og eventuelt erfaringer med flytting? Artikkelen analyserer data fra hjemmebesøk og dybdeintervjuer med 28 eldre kvinner og menn bosatt i to distriktskommuner. Studien belyser ulike dimensjoner som er med på å skape trygghet ...
 • Supporting Fathers after Separation and Divorce through Programmatic Intervention - Fortsatt Foreldre in Norway as an Example 

  Aoun, Aimee; Hong, Zhu (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  This qualitative study explored the perspectives of resident and nonresident fathers on the influence of Fortsatt Foreldre in Norway, a parental intervention program that supports them in addressing concerns that come after separation or divorce. Three fathers who completed Fortsatt Foreldre were recruited to participate in an in-depth and audiotaped interview. A thematic analysis suggests that ...
 • Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere - forutsetninger for overgang til arbeid 

  Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia; Reedtz, Charlotte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Activating young people on social benefits – requirements for transition to work <br> Young people on social benefits have a variety of complex challenges such as health and social problems, school dropout, immigration and previous child protection measures. This puts them at higher risk of being marginalized fromemployment. The individual right to a minimum economic security and to work-promoting ...
 • Kunnskapsoversikt om og forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge 

  Clancy, Anne; Kvello, Øyvind; Neverdal, Sissel; Schjelde, Tor J. (Research report; Forskningsrapport, 2015)
  Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Sortland kommune. Rapporten gir en oversikt over kunnskapsstatus om seksuelle overgrep og hvordan helsefremmende tiltak kan overfor barn og unge bidra til reduksjon i forekomst av dette. Rapporten er delt i tre: <br>Del 1 omhandler området folkehelse <br>Del 2 er en kunnskapsoversikt om seksuelle overgrep <br>Del 3 er en oversikt over forebyggende ...
 • #KunstInnsatsen: Estetiske erfaringer og skjønnsvurderinger på asylmottak 

  Gjærum, Rikke Gürgens; Arnesen, Jon (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Artikkelen omhandler et knippe kunstdidaktikeres skjønnsutøvelse i møte med et asylmottaks beboere. Forskerne beskriver og fortolker disse kunstdeltakernes skjønnsutøvelse og diskuterer hvordan denne skjønnsutøvelsen omsatt i en kunstpraksis kan inngå i utviklingen av det kulturelle demokrati. Studien bygger på dybdeintervju av syv strategisk utvalgte informanter. Empirien fortolkes innen et ...

View more