Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Barnevern - et vern med eller uten et universelt forebyggingsansvar? 

  Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-10)
  I forbindelse med revidering av lov om barneverntjenester har det regjeringsoppnevnte Barnevernslovutvalget foreslått å avgrense barneverntjenestens forebyggingsansvar til å spesifikt omfatte de barn som er «i risiko», og som har «særlig behov» for bistand. Alle barn har imidlertid et menneskerettslig krav på trygge oppvekstvilkår. Barneverntjenesten har en særlig kompetanse og erfaring med barn i ...
 • Forsvarlighetskravet i barneverntjenester 

  Kane, Aina Aune (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-19)
  Barn og familier kan motta kommunale velferdstjenester i form av helse- og omsorgstjenester og/eller barneverntjenester. Tjenestene kan være like i formål, innhold og saksbehandlingsregler, og begge instanser skal utøve sitt arbeid forsvarlig. Barn og familier må likevel forholde seg til instanser og personale med forsvarlighetskrav som er ulikt beskrevet i lovgivningen. Helselovgivningens mer ...
 • Barnets rett til en forsvarlig levestandard - utøvelse av skjønn i Nav og barneverntjeneste 

  Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel; Stenberg, Oddbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  Barn har menneskerettslig krav på en forsvarlig levestandard. Oppvekst i lavinntektsfamilier medfører risiko for utenforskap og generasjonsoverføring av fattigdom, og forebyggingsog bistandsansvar påligger ulike kommunale virksomhetsområder. Vår undersøkelse i barnevernstjeneste og Nav viser at barnets rettigheter kan hemmes og fremmes av ulike forhold. Skolers organisering av kostnadsmessige ...
 • Indigenous Political Journalism in the Norwegian and Swedish Public Service Broadcasters 

  Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva; Fjellström, Anna-Maria (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-06-06)
  Across the world, Indigenous peoples are reclaiming their cultural and political identities, after having suffered decades of assimilation, repression and marginalisation. A major tool in this process is Indigenous journalism, which allows for storytelling and news reporting from the inside, as opposed to being a marginalised group that is only reported about from the outside. This article ...
 • Målstyring på NAV-kontor 

  Sæther, Maria (Chronicle; Kronikk; Preprint; Manuskript, 2016-11-14)
  <i>Introduction</i>: Du kommer til ditt lokale NAV-kontor og ber om å få en samtale med din veileder. Du får vite at det kan ta tid. Årsaken kan være at veiledere i NAV kan ha ansvar for mange brukere, og hverdagen er ofte travel. Men visste du at NAV har et målstyringssystem som kan virke inn på hvordan NAV-veilederne prioriterer? Forskningen jeg er i gang med viser at målstyringa ikke alltid ...
 • Kan man gjøre litt av alt samtidig? 

  Sæther, Maria (Chronicle; Kronikk, 2018-10-05)
  <i>Ingress</i>: Når ansatte skal jobbe med flere arbeidsfelt samtidig, kan kvalitet og fokus falle. Kanskje er spesialisering nødvendig for å sikre effektivitet og høy kvalitet?
 • Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem Home sweet home? 

  Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-22)
  Denne artikkelen undersøker hvordan eldre kvinner og menn med varierende omsorgsbehov opplever sitt hjem. Hva bidrar til å skape trygghet i egen bolig, og hva er deres tanker om og eventuelt erfaringer med flytting? Artikkelen analyserer data fra hjemmebesøk og dybdeintervjuer med 28 eldre kvinner og menn bosatt i to distriktskommuner. Studien belyser ulike dimensjoner som er med på å skape trygghet ...
 • Supporting Fathers after Separation and Divorce through Programmatic Intervention - Fortsatt Foreldre in Norway as an Example 

  Aoun, Aimee; Hong, Zhu (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  This qualitative study explored the perspectives of resident and nonresident fathers on the influence of Fortsatt Foreldre in Norway, a parental intervention program that supports them in addressing concerns that come after separation or divorce. Three fathers who completed Fortsatt Foreldre were recruited to participate in an in-depth and audiotaped interview. A thematic analysis suggests that ...
 • Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere - forutsetninger for overgang til arbeid 

  Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia; Reedtz, Charlotte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Activating young people on social benefits – requirements for transition to work <br> Young people on social benefits have a variety of complex challenges such as health and social problems, school dropout, immigration and previous child protection measures. This puts them at higher risk of being marginalized fromemployment. The individual right to a minimum economic security and to work-promoting ...
 • Kunnskapsoversikt om og forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge 

  Clancy, Anne; Kvello, Øyvind; Neverdal, Sissel; Schjelde, Tor J. (Research report; Forskningsrapport, 2015)
  Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Sortland kommune. Rapporten gir en oversikt over kunnskapsstatus om seksuelle overgrep og hvordan helsefremmende tiltak kan overfor barn og unge bidra til reduksjon i forekomst av dette. Rapporten er delt i tre: <br>Del 1 omhandler området folkehelse <br>Del 2 er en kunnskapsoversikt om seksuelle overgrep <br>Del 3 er en oversikt over forebyggende ...
 • #KunstInnsatsen: Estetiske erfaringer og skjønnsvurderinger på asylmottak 

  Gjærum, Rikke Gürgens; Arnesen, Jon (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Artikkelen omhandler et knippe kunstdidaktikeres skjønnsutøvelse i møte med et asylmottaks beboere. Forskerne beskriver og fortolker disse kunstdeltakernes skjønnsutøvelse og diskuterer hvordan denne skjønnsutøvelsen omsatt i en kunstpraksis kan inngå i utviklingen av det kulturelle demokrati. Studien bygger på dybdeintervju av syv strategisk utvalgte informanter. Empirien fortolkes innen et ...
 • Becoming Spatially Embedded: Findings from a Study on Rural Immigrant Entrepreneurship in Norway 

  Munkejord, Mai Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Objective: The purpose of this article is to offer a nuanced understanding of (immigrant)entrepreneurship as a socio-economic and spatially embedded practice by analysing data from a qualitative study in Finnmark, in northernmost Norway. Research Design & Methods: The article is based on a qualitative fieldwork including business visits and in-depth interviews. The transcripts from the interviews ...
 • Immigrant Entrepreneurship Contextualised: Becoming a Female Migrant Entrepreneur in Rural Norway 

  Munkejord, Mai Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Purpose – This paper aims to address the rural and gender gaps in the immigrant entrepreneurship literature by exploring the start-up stories of 18 female immigrants who currently run a business in northernmost Norway. <br>Design/methodology/approach – The paper is based on a qualitative fieldwork including business visits and in-depth interviews. The transcripts from the interviews were analysed ...
 • Hjemme­sykepleien i samhandling med spesialist­helsetjenesten 

  Tønnessen, Siri; Kassah, Bente lilljan lind; Tingvoll, Wivi-Ann (Peer reviewed, 2016-03-09)
  Bakgrunn: Samhandling mellom aktører i spesialist- og kommunehelsetjenesten om pasienter som skrives ut fra sykehus har vært en utfordring. Ett av målene med tiltakene i samhandlingsreformen er at denne samhandlingen skal bedres. Hensikt: I denne studien har vi sett på samhandlingen mellom aktørene i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Hensikten var å få kunnskap om hvordan sykepleierne i ...
 • Samhandling i kommunale helse- og omsorgstjenester – en studie av hjemmesykepleieres erfaringer 

  Kassah, Bente lilljan lind; Tønnessen, Siri (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  I artikkelen presenteres en intervjustudie av 7 hjemmesykepleieres erfaring med samhandling med tildelingskontor, fastleger og legevakt. Hensikten var å utvikle kunnskap om deres opplevelse av utfordringer i samhandlingen og hvordan utfordringer imøtekommes. Datamaterialet er analysert og fortolket etter fenomenologisk hermeneutisk metode. Undersøkelsen viser at tildelingskontorets maktforvaltning ...
 • "Jeg jobber med hjertet" Innvandreres erfaringer med å arbeide i helse- og omsorgssektoren 

  Munkejord, Mai Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  Til tross for innvandrernes økende andel og betydning i det profesjonelle helse- og omsorgsarbeidet i alle deler av landet, er vår kunnskap om denne gruppen fortsatt begrenset. Denne artikkelen analyserer dybdeintervjuer med 17 innvandrere i Finnmark med vekt på relasjonelle aspekter i deres fortellinger om å arbeide som helse- og omsorgsarbeidere. Migrantene legger vekt på sin evne til å ...
 • An ideal-typical model for comparing interprofessional relations and skill mix in health care 

  Schönfelder, Walter; Nilsen, Elin Anita (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-11-08)
  <b>Background:</b> Comparisons of health system performance, including the regulations of interprofessional relations and the skill mix between health professions are challenging. National strategies for regulating interprofessional relations vary widely across European health care systems. Unambiguously defined and generally accepted performance indicators have to remain generic, with limited ...
 • His or her work-life Balance? Experiences of self-employed immigrant parents 

  Munkejord, Mai Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-10-26)
  The question of how to achieve ‘work–life balance’ has been a central debate for several decades. Hitherto, this subject has primarily been explored in organizational contexts; less is known in the context of self-employment. This article advances our understanding of work–life balance by analysing the everyday stories of self-employed immigrant parents in Norway. In this study, work– life balance ...
 • Barns menneskerettslige krav på beskyttelse – En sammenligning av juridiske rammer for bekymringsmelding og undersøkelse i Norge og England 

  Kane, Aina Aune (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
  Barnets rett til beskyttelse skal ifølge FNs Konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen 1989) fremmes gjennom både lovgivning og myndighetsutøvelse. Både England og Norge har ratifisert barnekonvensjonen, og har nasjonale lover som skal sikre barnets beskyttelse mot vold og omsorgssvikt gjennom at bekymringsverdige forhold blir meldt fra om og undersøkt av ansvarlige myndigheter. Begge ...
 • Local and transnational networking among female immigrant entrepreneurs in peripheral rural contexts: Perspectives on Russians in Finnmark, Norway 

  Munkejord, Mai Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-06-25)
  Social networks are vital to the start-up and development of new businesses. In immigrant entrepreneurship research, the key role of co-ethnic networks has been particularly highlighted. However, there is a lack of knowledge about the networking practices of immigrants who start businesses in a rural context where co-ethnic communities do not exist. In order to address this gap, this article highlights ...

Vis mer