Now showing items 1-20 of 43

  • Noen utviklingsmessige milepeler i tidlige barneår, relatert til "normalutvikling" 

   Schjetne, Eva Carlsdotter (Research report; Forskningsrapport, 2001)
  • Hvordan skrive en god oppgave? 3.reviderte utgave 

   Kaya, Mehmed (Research report; Forskningsrapport, 2001)
  • En minoritet i minoriteten. Homofile i samiske miljø og samer i homofile miljø 

   Hernes-Giertsen, Merethe (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2003)
   Denne artikkelen fokuserer på de komplekse samfunnsmessige relasjonene homofile samer er innvevd i; relasjonene til heteroseksualiteten som sosial institusjon, til norske homofile, til det samiske samfunn og til det norske samfunn. Artikkelens målsetting er å problematisere noen aspekter ved den doble minoritetsposisjonen homofile samer befinner seg i.
  • Problembasert læring av juridisk metode og skjønnsutøvelse i sosialarbeiderutdanning 

   Kane, Aina (Research report; Forskningsrapport, 2008)
  • Various close relationships for lesbian women in 1986 and 2005 

   Hernes-Giertsen, Merethe; Anderssen, Norman (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2008-04-15)
   This work explored various close relationships (romantic relationships and motherhood) as this relates to historical time period. Two national samples of self-identified lesbian women aged 20 to 49 years in Norway were compared, one from 1986 (n = 123) and one from 2005 (n = 236). Data were collected through mailed questionnaires. No time-period effects were identified regarding lesbians' relationships ...
  • Seksualitet. En distinksjon å regne med - også på sosialarbeiderutdanninger. 

   Hernes-Giertsen, Merethe; Innjord, Aud Kirsten (Research report; Forskningsrapport, 2009)
  • Kunnskapsoversikt om og forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge 

   Clancy, Anne; Kvello, Øyvind; Neverdal, Sissel; Schjelde, Tor J. (Research report; Forskningsrapport, 2015)
   Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Sortland kommune. Rapporten gir en oversikt over kunnskapsstatus om seksuelle overgrep og hvordan helsefremmende tiltak kan overfor barn og unge bidra til reduksjon i forekomst av dette. Rapporten er delt i tre: <br>Del 1 omhandler området folkehelse <br>Del 2 er en kunnskapsoversikt om seksuelle overgrep <br>Del 3 er en oversikt over forebyggende ...
  • Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt? 

   Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   Regjeringens begrunnelse for lovendringen som medfører at det skal stilles vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk sosialhjelp, er at en slik aktivitetsplikt anses som den beste måten å bistå søkerne med overgang til arbeidslivet. Vår empiriske undersøkelse viser at regjeringens forutsetning for å endre regelen er for svakt begrunnet fordi det i praksis er tilgangen til et tilstrekkelig antall ...
  • Local and transnational networking among female immigrant entrepreneurs in peripheral rural contexts: Perspectives on Russians in Finnmark, Norway 

   Munkejord, Mai Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-06-25)
   Social networks are vital to the start-up and development of new businesses. In immigrant entrepreneurship research, the key role of co-ethnic networks has been particularly highlighted. However, there is a lack of knowledge about the networking practices of immigrants who start businesses in a rural context where co-ethnic communities do not exist. In order to address this gap, this article highlights ...
  • Erfaringens kontinuum - om ungdom og identitetsmarkører 

   Arnesen, Jon (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-12-17)
   Artikkelen er basert på et utviklings- og forskningsarbeid (2011 – 2014) ved barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Harstad. Artikkelen utforsker kunstdidaktikk gjennom en kroppsnær estetisk praksis som gir rom for estetisk erfaring. Den har fokus på hvordan estetisk kompetanse basert på en performativ praksis kan utvikles hos fremtidige barnevernspedagoger. Forfatteren undersøker hvilke ...
  • Samhandling i kommunale helse- og omsorgstjenester – en studie av hjemmesykepleieres erfaringer 

   Kassah, Bente lilljan lind; Tønnessen, Siri (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   I artikkelen presenteres en intervjustudie av 7 hjemmesykepleieres erfaring med samhandling med tildelingskontor, fastleger og legevakt. Hensikten var å utvikle kunnskap om deres opplevelse av utfordringer i samhandlingen og hvordan utfordringer imøtekommes. Datamaterialet er analysert og fortolket etter fenomenologisk hermeneutisk metode. Undersøkelsen viser at tildelingskontorets maktforvaltning ...
  • "Jeg jobber med hjertet" Innvandreres erfaringer med å arbeide i helse- og omsorgssektoren 

   Munkejord, Mai Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   Til tross for innvandrernes økende andel og betydning i det profesjonelle helse- og omsorgsarbeidet i alle deler av landet, er vår kunnskap om denne gruppen fortsatt begrenset. Denne artikkelen analyserer dybdeintervjuer med 17 innvandrere i Finnmark med vekt på relasjonelle aspekter i deres fortellinger om å arbeide som helse- og omsorgsarbeidere. Migrantene legger vekt på sin evne til å ...
  • Barns menneskerettslige krav på beskyttelse – En sammenligning av juridiske rammer for bekymringsmelding og undersøkelse i Norge og England 

   Kane, Aina Aune (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   Barnets rett til beskyttelse skal ifølge FNs Konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen 1989) fremmes gjennom både lovgivning og myndighetsutøvelse. Både England og Norge har ratifisert barnekonvensjonen, og har nasjonale lover som skal sikre barnets beskyttelse mot vold og omsorgssvikt gjennom at bekymringsverdige forhold blir meldt fra om og undersøkt av ansvarlige myndigheter. Begge ...
  • Hjemme­sykepleien i samhandling med spesialist­helsetjenesten 

   Tønnessen, Siri; Kassah, Bente lilljan lind; Tingvoll, Wivi-Ann (Peer reviewed; Journal article; Tidsskriftsartikkel, 2016-03-09)
   Bakgrunn: Samhandling mellom aktører i spesialist- og kommunehelsetjenesten om pasienter som skrives ut fra sykehus har vært en utfordring. Ett av målene med tiltakene i samhandlingsreformen er at denne samhandlingen skal bedres. Hensikt: I denne studien har vi sett på samhandlingen mellom aktørene i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Hensikten var å få kunnskap om hvordan sykepleierne i ...
  • ‘I Work With my Heart’: Experiences of Migrant Care Workers in a Northern, Rural Context 

   Munkejord, Mai Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-08-27)
   In Norway, long-term care needs are rising rapidly. Due to the dual-earner family model and the fact that many people live far away from frail parents and other dependent family members, the growing care needs may not be met through informal care. Through the Nordic welfare system, formal care services are provided to all citizens in need of care, regardless of their age, income or family relations. ...
  • His or her work-life Balance? Experiences of self-employed immigrant parents 

   Munkejord, Mai Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-10-26)
   The question of how to achieve ‘work–life balance’ has been a central debate for several decades. Hitherto, this subject has primarily been explored in organizational contexts; less is known in the context of self-employment. This article advances our understanding of work–life balance by analysing the everyday stories of self-employed immigrant parents in Norway. In this study, work– life balance ...
  • An ideal-typical model for comparing interprofessional relations and skill mix in health care 

   Schönfelder, Walter; Nilsen, Elin Anita (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-11-08)
   <b>Background:</b> Comparisons of health system performance, including the regulations of interprofessional relations and the skill mix between health professions are challenging. National strategies for regulating interprofessional relations vary widely across European health care systems. Unambiguously defined and generally accepted performance indicators have to remain generic, with limited ...
  • Målstyring på NAV-kontor 

   Sæther, Maria (Chronicle; Kronikk, 2016-11-14)
   <i>Introduction</i>: Du kommer til ditt lokale NAV-kontor og ber om å få en samtale med din veileder. Du får vite at det kan ta tid. Årsaken kan være at veiledere i NAV kan ha ansvar for mange brukere, og hverdagen er ofte travel. Men visste du at NAV har et målstyringssystem som kan virke inn på hvordan NAV-veilederne prioriterer? Forskningen jeg er i gang med viser at målstyringa ikke alltid ...
  • Becoming Spatially Embedded: Findings from a Study on Rural Immigrant Entrepreneurship in Norway 

   Munkejord, Mai Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Objective: The purpose of this article is to offer a nuanced understanding of (immigrant)entrepreneurship as a socio-economic and spatially embedded practice by analysing data from a qualitative study in Finnmark, in northernmost Norway. Research Design & Methods: The article is based on a qualitative fieldwork including business visits and in-depth interviews. The transcripts from the interviews ...