Now showing items 1-20 of 43

  • Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere - forutsetninger for overgang til arbeid 

   Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia; Reedtz, Charlotte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Activating young people on social benefits – requirements for transition to work <br> Young people on social benefits have a variety of complex challenges such as health and social problems, school dropout, immigration and previous child protection measures. This puts them at higher risk of being marginalized fromemployment. The individual right to a minimum economic security and to work-promoting ...
  • Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt? 

   Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   Regjeringens begrunnelse for lovendringen som medfører at det skal stilles vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk sosialhjelp, er at en slik aktivitetsplikt anses som den beste måten å bistå søkerne med overgang til arbeidslivet. Vår empiriske undersøkelse viser at regjeringens forutsetning for å endre regelen er for svakt begrunnet fordi det i praksis er tilgangen til et tilstrekkelig antall ...
  • Barnets rett til en forsvarlig levestandard - utøvelse av skjønn i Nav og barneverntjeneste 

   Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel; Stenberg, Oddbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
   Barn har menneskerettslig krav på en forsvarlig levestandard. Oppvekst i lavinntektsfamilier medfører risiko for utenforskap og generasjonsoverføring av fattigdom, og forebyggingsog bistandsansvar påligger ulike kommunale virksomhetsområder. Vår undersøkelse i barnevernstjeneste og Nav viser at barnets rettigheter kan hemmes og fremmes av ulike forhold. Skolers organisering av kostnadsmessige ...
  • Barnevern - et vern med eller uten et universelt forebyggingsansvar? 

   Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-10)
   I forbindelse med revidering av lov om barneverntjenester har det regjeringsoppnevnte Barnevernslovutvalget foreslått å avgrense barneverntjenestens forebyggingsansvar til å spesifikt omfatte de barn som er «i risiko», og som har «særlig behov» for bistand. Alle barn har imidlertid et menneskerettslig krav på trygge oppvekstvilkår. Barneverntjenesten har en særlig kompetanse og erfaring med barn i ...
  • Barns menneskerettslige krav på beskyttelse – En sammenligning av juridiske rammer for bekymringsmelding og undersøkelse i Norge og England 

   Kane, Aina Aune (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   Barnets rett til beskyttelse skal ifølge FNs Konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen 1989) fremmes gjennom både lovgivning og myndighetsutøvelse. Både England og Norge har ratifisert barnekonvensjonen, og har nasjonale lover som skal sikre barnets beskyttelse mot vold og omsorgssvikt gjennom at bekymringsverdige forhold blir meldt fra om og undersøkt av ansvarlige myndigheter. Begge ...
  • Becoming Spatially Embedded: Findings from a Study on Rural Immigrant Entrepreneurship in Norway 

   Munkejord, Mai Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Objective: The purpose of this article is to offer a nuanced understanding of (immigrant)entrepreneurship as a socio-economic and spatially embedded practice by analysing data from a qualitative study in Finnmark, in northernmost Norway. Research Design & Methods: The article is based on a qualitative fieldwork including business visits and in-depth interviews. The transcripts from the interviews ...
  • Effect modification of an effective transdiagnostic cognitive behavioral psychotherapy in youths with common mental health problems: Secondary analyses of the randomized mind-my-mind trial 

   Rimvall, Martin Køster; Vassard, Ditte; Nielsen, Sabrina Mai; Wolf, Rasmus Trap; Plessen, Kerstin J.; Bilenberg, Niels; Thomsen, Per Hove; Thastum, Mikael; Neumer, Simon-Peter; Puggaard, Louise Berg; Pedersen, Mette Maria Agner; Pagsberg, Anne Katrine; Silverman, Wendy K.; Correll, Christoph U.; Christensen, Robin; Jeppesen, Pia (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2023-06-04)
   Mind My Mind (MMM) cognitive behavioral therapy (CBT) manualized treatment is effective in the management of common emotional and behavioral mental health problems in youth, yet not all individuals respond satisfactorily to treatment. This study explored potential effect modifiers, i.e., baseline factors associated with a differential treatment effect. We conducted secondary effect modifier ...
  • En minoritet i minoriteten. Homofile i samiske miljø og samer i homofile miljø 

   Hernes-Giertsen, Merethe (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2003)
   Denne artikkelen fokuserer på de komplekse samfunnsmessige relasjonene homofile samer er innvevd i; relasjonene til heteroseksualiteten som sosial institusjon, til norske homofile, til det samiske samfunn og til det norske samfunn. Artikkelens målsetting er å problematisere noen aspekter ved den doble minoritetsposisjonen homofile samer befinner seg i.
  • Epistemology of epidemiology: The case of Ungdata 

   Hydle, Ida Marie (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-05-09)
   One of the most significant epidemiological tools for the perceived truth about contemporary Norwegian youth is in Ungdata, Youth Data. This is a continuous online-based survey grounded upon several and varying investigations of youth in Norwegian high schools, now extending to primary schools as well. The knowledge bases, epidemiological practices, technicalities, economic premises for the work and ...
  • Erfaringens kontinuum - om ungdom og identitetsmarkører 

   Arnesen, Jon (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-12-17)
   Artikkelen er basert på et utviklings- og forskningsarbeid (2011 – 2014) ved barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Harstad. Artikkelen utforsker kunstdidaktikk gjennom en kroppsnær estetisk praksis som gir rom for estetisk erfaring. Den har fokus på hvordan estetisk kompetanse basert på en performativ praksis kan utvikles hos fremtidige barnevernspedagoger. Forfatteren undersøker hvilke ...
  • Evaluering av jobbsøkerkurs for ungdom i NAV 2016/2017 

   Jensen, Gro (Research report; Forskningsrapport, 2017)
   Denne rapporten er utformet på bakgrunn av et samarbeid i Universitets NAV;der formålet er å skape en felles arena for forsknings- og utviklingsarbeid for UiT – Norges arktiske universitet og NAV, samt å utvikle NAV som praksissted for studenter. <br><br> Min forskningsinteresse har over tid omfattet ungdom i kontakt med hjelpetjenester, og etter hvert har jeg utviklet interesse for hvordan NAV ...
  • Forsvarlighetskravet i barneverntjenester 

   Kane, Aina Aune (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-09-19)
   Barn og familier kan motta kommunale velferdstjenester i form av helse- og omsorgstjenester og/eller barneverntjenester. Tjenestene kan være like i formål, innhold og saksbehandlingsregler, og begge instanser skal utøve sitt arbeid forsvarlig. Barn og familier må likevel forholde seg til instanser og personale med forsvarlighetskrav som er ulikt beskrevet i lovgivningen. Helselovgivningens mer ...
  • Heteronormativity in Norwegian Social Work Journals 

   Hernes-Giertsen, Merethe (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-05-30)
   The purpose of this review was to examine whether heteronormativity is reproduced or problematized within Norwegian social work journals. It is based on a study that explored how sexuality is addressed in social work journal articles and extends past reviews by also analysing heterosexuality. The data comprised of 572 articles published in the major Norwegian social work journals between ...
  • His or her work-life Balance? Experiences of self-employed immigrant parents 

   Munkejord, Mai Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-10-26)
   The question of how to achieve ‘work–life balance’ has been a central debate for several decades. Hitherto, this subject has primarily been explored in organizational contexts; less is known in the context of self-employment. This article advances our understanding of work–life balance by analysing the everyday stories of self-employed immigrant parents in Norway. In this study, work– life balance ...
  • Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem Home sweet home? 

   Munkejord, Mai Camilla; Eggebø, Helga; Schönfelder, Walter (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-05-22)
   Denne artikkelen undersøker hvordan eldre kvinner og menn med varierende omsorgsbehov opplever sitt hjem. Hva bidrar til å skape trygghet i egen bolig, og hva er deres tanker om og eventuelt erfaringer med flytting? Artikkelen analyserer data fra hjemmebesøk og dybdeintervjuer med 28 eldre kvinner og menn bosatt i to distriktskommuner. Studien belyser ulike dimensjoner som er med på å skape trygghet ...
  • Hjemme­sykepleien i samhandling med spesialist­helsetjenesten 

   Tønnessen, Siri; Kassah, Bente lilljan lind; Tingvoll, Wivi-Ann (Peer reviewed; Journal article; Tidsskriftsartikkel, 2016-03-09)
   Bakgrunn: Samhandling mellom aktører i spesialist- og kommunehelsetjenesten om pasienter som skrives ut fra sykehus har vært en utfordring. Ett av målene med tiltakene i samhandlingsreformen er at denne samhandlingen skal bedres. Hensikt: I denne studien har vi sett på samhandlingen mellom aktørene i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Hensikten var å få kunnskap om hvordan sykepleierne i ...
  • Hvordan skrive en god oppgave? 3.reviderte utgave 

   Kaya, Mehmed (Research report; Forskningsrapport, 2001)
  • ‘I Work With my Heart’: Experiences of Migrant Care Workers in a Northern, Rural Context 

   Munkejord, Mai Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-08-27)
   In Norway, long-term care needs are rising rapidly. Due to the dual-earner family model and the fact that many people live far away from frail parents and other dependent family members, the growing care needs may not be met through informal care. Through the Nordic welfare system, formal care services are provided to all citizens in need of care, regardless of their age, income or family relations. ...
  • An ideal-typical model for comparing interprofessional relations and skill mix in health care 

   Schönfelder, Walter; Nilsen, Elin Anita (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-11-08)
   <b>Background:</b> Comparisons of health system performance, including the regulations of interprofessional relations and the skill mix between health professions are challenging. National strategies for regulating interprofessional relations vary widely across European health care systems. Unambiguously defined and generally accepted performance indicators have to remain generic, with limited ...
  • Immigrant Entrepreneurship Contextualised: Becoming a Female Migrant Entrepreneur in Rural Norway 

   Munkejord, Mai Camilla (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Purpose – This paper aims to address the rural and gender gaps in the immigrant entrepreneurship literature by exploring the start-up stories of 18 female immigrants who currently run a business in northernmost Norway. <br>Design/methodology/approach – The paper is based on a qualitative fieldwork including business visits and in-depth interviews. The transcripts from the interviews were analysed ...