Nye registreringer

 • The spiralling effects of the Sino-American trade war 

  Lanteigne, Marc (Research report; Forskningsrapport, 2020-06-05)
  Almost two years ago, China and the United States instigated a trade conflict which has had serious international effects, a situation since exacerbated by the Covid-19 pandemic. What has truly made a solution to this conflict elusive, however, is that its origins lie well beyond questions of trade deficits and fair competition, and are instead based on the looming question of a power transition ...
 • Venezia-charteret. Kulturminner og bygningsbevaring 

  Helland, Ånhild Carina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
  Dette er en case-studie der jeg forsøker å se på hvordan bygningsbevaring fungerer i praksis, og hvordan det harmonerer med Venezia-charteret som utgangspunkt. De tre casene er valgt ut fordi de representerer ulike sider ved bevaringsarbeid, og dermed også ulike problemstillinger. Glasgow School of Art, et bygg som blir regnet som Charles Rennie Mackintosh's mesterverk, stod ferdig i 1909. I 2014 ...
 • Kjønnsperspektivet i Artemisia Gentileschis kunst. En analyse av kunstnerens kjønns betydning i fremstillingen av menn i utvalgte bibelske motiver fra den italienske barokken. 

  Grüning, Tone Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Denne oppgaven skal ta for seg et utvalg motiver i Artemisia Gentileschis produksjon ved å foreta en komparasjon med samtidige, mannlige kunstneres framstillinger av samme motiv, med bruk av ulike teoretikere innen kjønnsteori. Målsettingen er å prøve ut teorier om det kjønnede blikk som analytisk verktøy. De motivene som skal ligge til grunn for komparasjonen er Susanna og de eldre, Judith halshugger ...
 • Landskapet, døden og etterlivet. Ting å fortelle om gravene langs Beisfjord 

  Nordkild, Torgeir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-15)
  Arkeologiske studier av et tyvetalls grunne jordgraver på to lokaliteter på sørsiden av Beisfjord i indre Ofoten, typologisk datert til tidlig middelalder, har lenge vært preget av usikkerhet rundt etnisk tilskrivelse. Et sentralt trekk ved gravskikken var noen eiendommelige fat som var hvelvet over de dødes ansikt. Gravene har ikke vært sett på som hverken tilstrekkelig norrøne eller kristne til å ...
 • Hva var Finnefondets lønnstillegg? Undersøkelse av lønnstilleggene for lærere i de språkblandede distriktene 

  Bergvik, Tom-André Plissken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Sentralt i den norske fornorskningspolitikken fra 1851 til 1921 stod Finnefondet, en underpost av opplysningsvesenets understøttelsesfond, som skulle brukes til å lære samene og kvenene norsk. Det tradisjonelle synet har vært at lønnstillegget ble brukt aktivt til å drive fornorskning, sammen med en språkinstruks som satte grenser på bruken av samisk og kvensk i undervisningen. Denne forestillingen ...
 • Hurtigruta DS Irma i okkupasjonshistorien. En undersøkelse av DS Irma som problematisk okkupasjonshistorie 

  Nygaard, Andreas Kvamme (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Denne masteroppgaven tar for seg saken om hurtigruta DS Irma som ble senket av norske motortorpedobåter 13. februar 1944. Totalt mistet 61 sivile nordmenn livet i operasjonen. Saken ble dysset ned i lang tid, hvilket er begrunnelsen for valget av dette temaet. I denne oppgaven ønsker jeg å antyde et svar på problemstillingen: prøvde Sjøforsvaret aktivt å legge et lokk på DS Irma-saken? Hensikten med ...
 • «Trotsky» i et minnepolitisk perspektiv. Framstillingen av Trotskij og Den russiske revolusjon på russisk TV 

  Lysfjord, Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Denne oppgaven tar for seg det historiske dramaet «Trotsky». Målet med oppgaven har vært å gi svar på hvordan framstillingen av Trotskij og Den russiske revolusjonen i serien henger sammen med det russiske regimets bruk av minnepolitikk. Regimets kontroll over den offentlige sfæren har gradvis økt etter Putin kom til makten i 2000, og regimet har på forskjellige måter forsøkt å påvirke befolkningens ...
 • Statspolitiets Tromsøavdeling 1941-1945. En undersøkelse av Statspolitiet i Tromsø med underavdelingene Narvik og Kirkenes 

  Eriksen, Mathias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Denne oppgaven har som formål å undersøke Statspolitiets avdeling i Tromsø, med underavdelingene Narvik og Kirkenes under okkupasjonen 1941-1945. Statspolitiet under okkupasjonen var et politi som arbeidet med oppgaver av politisk karakter. Det er en undersøkelse av personene som arbeidet der, og arbeidsmåtene deres. Det undersøkes sosialbakgrunn og ideologisk påvirkning blant de ansatte. Blant ...
 • Kampen om de kalde kyster. Spitsbergenspørsmålet og norsk pressgruppepolitikk 1905-1920 

  Eilertsen, Asgeir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Denne masteroppgaven tar for seg de såkalte Spitsbergen-forskernes utvikling som en vitenskapelig pressgruppe i perioden 1906–1920. Oppgaven søker å kartlegge deres bruk av aviser for å få politisk gjennomslag, samt hvordan avisene representerte forskernes arbeid i det offentlige ordskiftet. Tidligere forskning har fastslått at Spitsbergen-forskerne hadde stor påvirkning angående Norges overtakelse ...
 • Tidsskriftet Kringsjaa og det moderne folkebiblioteket. Bibliotekstoffet i Hans Tambs Lyches redaktørperiode 1893–1898 

  Kolnes, Fredrik Wold (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  Denne masteroppgaven handler om de historiske røttene til våre moderne folkebiblioteker. Tidsskriftet Kringsjaa under redaktør Hans Tambs Lyche har lenge blitt sett på som en sentral aktør i bibliotekhistorien vår fordi det introduserte nye idéer om bibliotekvirksomhet til sine norske lesere på slutten av 1800-tallet. Etter å ha gjennomført den første systematiske studien av tidsskriftet i en ...
 • Historieundervisning og film. En kvalitativ studie av pedagogisk filmbruk ved to videregående skoler i Tromsø 

  Andreassen, Audun Midtbø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Formålet med undersøkelsen er å belyse hvordan lærere og elever opplever film som læringsverktøy i historiefaget, ved undersøkelse av problemstillingen «Hva tenker elever og lærere ved to videregående skoler i Tromsø om filmbruk i historieundervisningen?». Fem forskningsspørsmål danner grunnlaget for besvarelsen av problemstillingen. Utgangspunktet for undersøkelsens teoretiske grunnlag er fagdidaktisk ...
 • "Til glede for alle beiarværinger". En studie av den lokalhistoriske litteraturen i Beiarn 

  Solstad, Gløer Gjelsvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Som de fleste andre kommuner i Norge har Beiarn i Nordland en rik lokalhistorisk tradisjon. Denne litteraturen har utviklet seg over tid siden de første verkene ble publisert midt på 1900-tallet. Det som begynte som et enmannsarbeid utført av presten Erling Vegusdal, som mellom 1949 og 1980 skrev fem bøker om Beiarns lokalhistorie og kulturtradisjon, ble på 1980-tallet overført til et større samarbeid ...
 • Samfunnsfaget i ungdomsskolen: fortsatt ett fag med tre disipliner? Fagfornyelsen og utformingen av den nye læreplanen for samfunnsfaget i ungdomsskolen 

  Adriansen, Tor Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Høsten 2020 trer Fagfornyelsen i kraft. Alle fagene i grunnskolen og videregående opplæring skal fornyes, og dette innebærer at skolefagene vil få nye læreplaner. Utarbeidelsen av disse læreplanene var en langvarig prosess, hvor det for første gang ble benyttet innspills- og høringsrunder. Her kunne alle sende inn tilbakemeldinger til læreplanutkastene. Fokuset i denne masteroppgaven vil ligge på ...
 • Historiefaget mellom fag og folk. En studie av innspillsrundene til læreplanen for historie i videregående opplæring 

  Schei Medrano, Samuel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Denne masteroppgaven har identifisert historiedidaktiske syn i innspillsrundene til utformingen av den nye læreplanen for historie i videregående opplæring. Til høsten trer LK20 trinnvis i kraft i den norske skolen. Den nye læreplanen er en videreføring av Kunnskapsløftet av 2006, men fagene er fornyet. For historiefagets del har store endringer blitt gjort. Tilbakemeldinger tidligere i prosessen, ...
 • Kompetanse for fremtiden i historiefaget på videregående skole. En historiedidaktisk studie av utformingen av Fagfornyelsen 

  Ulriksen, Christian Marelius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  I Fagfornyelsen har kompetansebegrepet blitt tydeligere definert. Et av de mest uttalte formålene er at det skal være mer fokus på metode som kan brukes uavhengig av kunnskapsområde og på tvers av fag, i et forsøk på å tilpasse seg fremtidens kunnskapsbehov. En konsekvens av et metodefokus i skolefaget historie kan medføre til at konkrete historiske kunnskaper ikke får like stor plass i undervisningen. ...
 • Helgendedikasjoner i Oslo bispedømme. En undersøkelse av helgener dedikert til kirkene i Oslo bispedømme fra misjonstid til reformasjon 

  Ruud, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
  I det andre århundre etter Kristus begynte kristne menigheter å hedre mennesker som hadde dødd for sin kristne tro. Den romerske kristenforfølgelse var i anmarsj og eskalerte i andre halvdel av 200-tallet. Dette skapte rom for martyrkulter som vokste frem i skyggen av det romerske samfunn. Da keiser Konstantin gjorde kristendommen til rikets religion i hundreåret etter, hadde kulten omkring ...
 • «Gift of Stone». Artikulasjoner av religion og indigenitet: En kunstners utforskning av sin samiske identitet. 

  Niittyvuopio, Rakel-Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
  Forestillingen Gift of Stone ble fremført av kunstneren Katarina Skår Lisa på Varanger Samiske Museum, som del av hennes mastergrad i kunst ved kunsthøyskolen i Oslo, den 6.april 2019. Lisa fikk i voksen alder vite at hun er av samisk slekt. Hun valgte å bruke masterutdanningen og denne performancen som et rom og muligheter for å utforske sine forfedres landskap (i Várjjat i Finnmark), og ta tilbake ...
 • What is the motivation of Norwegian and New Zealand teacher educators for using digital technology when teaching? 

  Madsen, Siri Sollied (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-07-01)
  There is a gap between policies regarding the use of digital technology in higher education in Norway and what is practiced. Therefore, we have conducted a comparative study of teacher education in Norway and New Zealand. Using Herzberg’s two-factor theory, this study investigates what motivates teacher educators to use digital technology when teaching. Although the professional application of digital ...
 • Definers and Defined. A study of the portrayal of black masculinity in the characters and communities in Toni Morrison's Beloved and Paradise 

  Hansen, Marita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-04)
  This thesis utilises the novels Beloved and Paradise by Toni Morrison with the purpose of examining her portrayal of black masculinity within a historical and social context, particularly in view of how and when race is complicated by gender and vice versa. It utilises a close reading of both individual characters and the communities that surround them based on Judith Butler’s theory of gender ...
 • The Development of Villains in B. Stoker’s "Dracula", A.C. Doyle’s “The Final Problem” and J. K. Rowling’s "Harry Potter" saga. 

  Kalinin, Evgeny (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-14)
  This Master's Thesis explores the phenomena of villains and their development in English literature in the period from 1893 to 2016, based on the examples of Dracula from B. Stoker's Dracula, Moriarty from A. C. Doyle's "The Final Problem”, and Voldemort from J.K. Rowling's Harry Potter series. The analysis investigates the development of these villains and brings up the greater questions about evil ...

Vis mer