Recent additions

 • Ikke-tenkende: En Swedbergiansk analyse av kunstig intelligens i kommunikasjon 

  Kjæret, Jonas Parcival (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-02)
  Dette studiet undersøker om og hvordan kunstig intelligens (KI) deltar i kommunikasjon. Jeg anvender en Swedbergiansk teoretiseringsprosess med spesielt fokus på førstudie som metodikk for å belyse denne problemstillingen. Jeg utarbeider et begrep, ikke-tenkende, som gir et nytt og relevant perspektiv for å forstå hvordan KI deltar i kommunikasjon. Min konklusjon er at, avhengig av det konseptuelle ...
 • Tradisjonelle valg i et utradisjonelt utdanningsprogram - En kvalitativ studie av gutter som velger jentedominerte yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring 

  Østerås, Kamilla (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Temaet for denne masteroppgaven er hvordan gutter opplever å velge utradisjonelle yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. Jeg har gjennomført 8 semistrukturerte dybdeintervjuer på to videregående skoler i to bykommuner i Norge for å svare på problemstillingen: Hvordan opplever gutter å velge et jentedominert yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring, og hvilke faktorer ...
 • Kjønnsvurderingsgapet - Hvorfor gjør gutter det relativt bedre på eksamen enn jenter? 

  Lien, Herman Hovda (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Temaet for denne oppgaven er kjønnsulikhet i skolen. Mer konkret er problemstillingen min kjønnsvurderingsgapet – hvorfor gjør gutter det relativt bedre på eksamen enn jenter?. Jenter gjør det bedre i skolen uansett vurderingsform, men guttene minker altså forspranget på eksamen når de vurderes av eksterne sensorer. Dette fenomenet kaller jeg kjønnsvurderingsgapet. Det som foreligger av forskning ...
 • Mørketiden er en årstid, ikke en sykdom 

  Setekleiv, Simen Halvor (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  Denne masteroppgaven har forsøkt å skape mer forståelse, og gå i dybden på opplevelser man kan ha under mørketiden. Problemstillingen som har blitt besvart i denne oppgaven er: «Hvordan opplever en gruppe mennesker som har bodd nord for polarsirkelen fenomenet mørketiden?». Problemstillingen ble videre snevret ned ved hjelp av fire forskningsspørsmål. Disse fokuserte på om opplevelsene kan forståes ...
 • ADHD på ungdomsskolen - hvordan gjør vi det? 

  Olsen Andreassen, Amalie; Strandmo, Mia (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-12)
  Antall diagnostiserte med ADHD har skutt i været i løpet av de siste tiårene – også blant ungdomsskoleelever. Ungdomsskolens mål og struktur har også endret seg over tid. I denne masteroppgaven i sosiologi har vi utforsket hvordan ungdomsskolen forholder seg til det økende antallet elever med ADHD-diagnose. Hensikten med denne oppgaven er å få bedre innsikt i hvordan elever med ADHD-diagnosen ivaretas ...
 • En analyse av norsk militærhistorie gjennom 1800-tallet. På hvilke måter var den prøyssiske militære nytenkning sentral for norsk militær utvikling 

  Hansen, Markus Johan Nymoen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  1800-tallet var et århundre hvor både det nasjonale og internasjonale samfunnet gjennomgikk omfattende endringer. Norsk militærhistorisk var dette intet unntak. Norge deltok i to unioner og avsluttet århundret som en egen statsmakt. I tillegg stilte århundret flere krav til en modernisering av militærmakten. Denne oppgaven har som mål å belyse den norske militære utvikling gjennom 1800-tallet. Her ...
 • Batteri Dietl: Betydningen av det tyske forsvaret av Vestfjorden, konsekvensene for fangene og sivilsamfunnet 

  Nyheim, Lasse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-14)
  Problemstillingen for denne oppgaven er som følger: Hva var Batterie Dietls betydning i det tyske invasjonsforsvaret, og hvordan ble det bygget og finansiert? Hvilke konsekvenser fikk utbyggingen for de sovjetiske krigsfangene og sivilsamfunnet i Steigen? Denne oppgaven presenterer militærstrategiske og tekniske detaljer om det tyske invasjonsforsvaret i Vestfjorden. Dette gjøres for å kunne forstå ...
 • Samiske grunnfortellinger og museale framstillinger 

  Eftedal, Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Denne masteroppgaven undersøker sammenhengen mellom samiske museumsutstillinger og samiske grunnfortellinger fra 1970-tallet og frem til i dag. I løpet av denne prosessen blir det gjort rede for norske grunnfortellinger, samiske grunnfortellinger, oversiktsverk om samisk historie, samiske grunnfortellinger i Norges offentlige utredninger om samene, samt tre samiske utstillinger. To av utstillingene ...
 • Kollektivt minne og museum – Narvik 1940. Røde Kors Krigsminnemuseum og Narviksenterets rolle og funksjon som formidler av kollektive minner knyttet til krigshendelsene i og rundt Narvik i 1940 

  Dahl, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Historien og de kollektive minnene om andre verdenskrig har mange forskjellige vinkler og tilnærminger, og museet har en helt sentral plass som formidler av disse. Røde Kors Krigsminnemuseum i Narvik åpnet i mars 1964. Gjennom en utvikling på over 50 år, har en institusjon for historisk formidling vært et bevaringssted for krigshistoriske gjenstander som har blitt presentert for et bredt utvalg av ...
 • Maternal mortality in Trondheim between 1830 and 1907 

  Haugseth, Elias (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-23)
  Maternal healthcare emerged as a significant concern in Norway during the 19th century, leading to the implementation of laws that aimed to establish a more centralized and professionalized midwifery service. In Trondheim, efforts were made to increase the education of midwives in response to these developments. However, it was not until 1908 that the city established its first dedicated maternity ...
 • Prestfjord-rederiets utvikling 1973-2023 

  Johansen, Vebjørn Karlsen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-22)
  Denne oppgaven handler om Holmøy-konsernets Prestfjord-rederi og dets tilpasninger og utnytting av muligheter som oppstår fra endrede rammevilkår i fiskerinæringen. Det har skjedd store endringer i næringen de siste 50 årene samtidig som dette lokaleide rederiet har vokst til et av landets største. Dermed har oppgaven som hovedmål å finne ut hvilke tilpasninger de har måtte gjort mot endrede rammevilkår ...
 • Samiske språkspørsmål i Indre Finnmark 1945-1974. En studie av skolestyrenes behandling av språkspørsmålene. 

  Boine, Elin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Masteroppgaven handler om hvilken plass det samiske språket skulle ha i skolen i de samiske kommunene Karasjok, Kautokeino, Tana og Polmak fra 1945 til 1974. Etter andre verdenskrig myknet det norske myndighetene opp fornorskningspolitikken i skolen, og åpnet for mer bruk av samisk språk enn tidligere. Dette vakte reaksjoner i de lokale skolestyrene i Indre Finnmark. Blant annet uttrykte Karasjok ...
 • Didrik Pining (ca.1430-1490): Eventyrer og embetsmann 

  Moen, Mikael Andreas (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Denne oppgaven tar for seg Didrik Pinings liv og virke fra ca. 1430 – 1490 og ser på hva hans tid som hirdstjore på Island kan si oss om situasjonen på Island som var fylt med handelskonkurranse og konflikter mellom tyske og engelske kjøpmenn. Her blir det tatt en gjennomgang av hans opphav fra den tyske uavhengige hanseatiske handelsbyen Hildesheim hvor han ble født, hans tid som kaper, hans ...
 • Arbeiderpartiet og Alta-saken Arbeiderpartiets fremstillinger av konflikten mellom 1979 - 2019 

  Lepperød, Jenny (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  Oppgaven fokusere på tre perioder i arbeidet med å belyse Arbeiderpartiets fremstillinger av Alta-saken. Første perioden tar for seg arbeiderpressens fremstillinger av Alta-saken mellom 1979 og frem til 1982. Periodens start tar utgangspunkt i kommune- og fylkestingsvalget i 1979. Videre ser perioden nærmere på statsminister Odvar Nordlis midlertidige stans av anleggsarbeidet 1979, energimeldingen ...
 • «Med lempe og føye» En komparativ analyse av superintendentene i Bergen og Trondheim stifts embetstid, i tråd med kirkeordinansen av 1537 

  Carlsen, Johannes (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Denne oppgaven tar for seg hvordan de to første superintendentene i Bergen og Trondheim stift jobbet med reformasjonsinnføringen i Norge fra 1537-1582. Superintendentene som havner under lupen er: Geble Pederssøn, Jens Pederssøn Skjelderup, Torbjørn Olavsson Bratt og Hans Gaas. Det blir i oppgaven lagt stort fokus på kontrasten mellom det normative, representert gjennom kirkeordinansen av 1537, og ...
 • Assassin’s Creed Valhalla: historisk signifikans og historisk empati 

  Johanson, Mathias Bergum (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-03)
  Sammendrag Forskning viser at det finnes en rekke muligheter til å lære av historiske dataspill og dets innhold. I denne oppgaven har jeg derfor undersøkt hvilke framstillinger et historisk dataspill kan skape og hvilken betydning den har for vår historieforståelse. Jeg undersøkte hvordan representasjonene spillerne møter i vikingspillet, Assassin’s Creed Valhalla kan bidra til forståelse for deler ...
 • Likestillingsgjennomgang av utviklingsporteføljen til norske bistandsambassader: Hva ble gjort, og hvordan skulle de bidra til kvinnerettet bistand? 

  Wiik, Kristine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-29)
  Oppgaven handler om likestillingsgjennomganger av utviklingsporteføljen til norske bistandsambassader fram til 2011. Norge har vært aktiv på bistandsfronten helt siden 1950-tallet, og rundt 1970 ble kvinnerettet bistand sett på som en sentral del av en effektiv bistandsordning. I forbindelse med fokus på kvinner i bistand ble det utviklet en handlingsplan for perioden 2007-2013 som skulle sikre ...
 • Jakobittbevegelsen, slaget ved Culloden Moor 1746 og skotsk nasjonalisme: Hvordan jakobittbevegelsen utviklet seg fra å være en britisk bevegelse til å bli et symboluttrykk for de skotske høylenderne og den skotske nasjonalismen 

  Lia, Karoline Marie (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-15)
  Etter at sønnen hans, James Edward, ble døpt katolsk, var James II tvunget til å abdisere den britiske tronen og rømte til Frankrike i 1688. Det protestantiske parlamentet var bekymret for å få en katolsk tronarving, og ba William III av Orange om hjelp til å fjerne James II fra makten. James II kom derimot tilbake og provoserte fram det som senere ble referert til som ‘den ærerike revolusjonen’ ...
 • Fellesrådet for det sørlige Afrika, 1966-1976. Solidaritetsbevegelsens kamp mot apartheid i Sør-Afrika 

  Karlsen, Victoria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Organisasjonene Norsk aksjon mot apartheid og Krisefondet for Sør-Afrika ble opprettet i 1963 som solidaritetsbevegelser i kampen for å avskaffe apartheidregimet i Sør-Afrika. I 1967 slo organisasjonene seg sammen og dannet Fellesrådet for det Sørlige Afrika. I tillegg til å bekjempe apartheidregimet i Sør-Afrika, støttet Fellesrådet frigjøringskampen i de portugisiske koloniene. I min masteroppgave ...
 • Sørstatenes minnepolitikk om Den amerikanske borgerkrigen. Hyllest av asken eller bevarelse av ilden? 

  Nilsen, Stein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-15)
  Den amerikanske borgerkrigen er en krig som blir stadig mer relevant for å kunne forstå hva som foregår i USA. Når borgerkrigen er over, starter en langtekkelig og mislykket gjenoppbyggingsprosess. Gjenoppbyggingsprosessen er i praksis en militærokkupasjon av sørstatene hvor militæret skulle sørge for lov og orden mens statene ble gjenoppbygd både i form av infrastruktur og statsapparat. Denne ...

View more