Recent additions

 • Formidling av ADHD 

  Nordahl, Anette (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-30)
  I denne masteroppgaven har jeg tatt for meg temaet formidling av ADHD. Oppgavens problemstilling har vært «Hvordan formidles ADHD til befolkningen, hva formildes, og hvilke konsekvenser kan innholdet i det som formidles ha for forståelsen av ADHD?». For å svare på problemstillingen har jeg benyttet meg av en kvalitativ diskursanalyse. Jeg har analysert fire dokumenter som har representert fire ...
 • «For det var der de andre vennene mine var» 

  Fossli, Lars Daniel Lona (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-20)
  Denne studien har som formål å se på hva som får jentene til å slutte i fotballen, og hva som får dem til å bli. Dette er et bidrag til å se på kjønnsforskjeller i idretten, og da nærmere bestemt i fotballen. Problemstillingen for oppgaven min er: «Hva får jente-/damespillere til å slutte eller fortsette med å spille fotball?». Oppgaven er basert på dataen jeg har samlet inn fra fire semistrukturerte ...
 • Matsvinn: ambivalente studenter. En kvalitativ sosiologisk studie av studenters holdninger og handlinger knyttet til matsvinn 

  Hauge, Andreas Jørgensen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-15)
  Denne masteroppgaven handler om studenter og deres forhold til kasting av mat. I forbrukersamfunnet kastes det store mengder spiselig mat, og som en konsekvens av alt matsvinnet følger betydelige klimagassutslipp. Målet med oppgaven er derfor både å belyse enkeltindividers ansvar for å begrense sitt matsvinn, men også å se på hvordan sosiale strukturer kan virke muliggjørende og begrensende. Jeg ser ...
 • Samisk religion og livssyn i KRLE-faget på ungdomsskolen. 

  Nimenius, Beate Kristin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-30)
  Utgangspunktet for masteravhandlingen min har vært problemstillingen "Hva sier læreplanene for KRLE-faget at elevene skal kunne om samisk kultur og religion etter 10. trinn, og i hvilken grad innfris disse målene i lærebøkene Store spørsmål 8-10 og Horisonter 8, 9 og 10." Hovedfokuset mitt ligger på ungdomsskolen, hvor jeg har gjort en kvalitativ analyse av både den samiske og den allmenne læreplanen ...
 • "Men hva med været?" En studie av hvordan medisinere i Norsk Magazin for Lægevidenskaben ga uttrykk for smitteforståelse under den fjerde kolerapandemi 1863-1873. 

  Vassdal, Kristin Raanes (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Den fjerde kolerapandemi (1863-1873), hadde to utbrudd i Norge, i 1866, og 1873. Tidligere forskning har vist hvordan det foregikk et smitteskifte fra kontagionismen til miasmatisk teori fra 1865, og spesielt inn i 1870-årene. Smitteskiftet, er også omtalt som et paradigmeskifte, som ble fullbyrdet i 1874. Denne oppgaven er en nærstudie av legetidsskriftet «Norsk Magazin for Lægevidenskaben», der ...
 • Et historisk dypdykk inn i dødelighet av mat- og vannbårne sykdommer i Trondhjem i perioden 1863-1873 

  Tonning, Lise Wettergreen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-15)
  Mat- og vannbårne sykdommer utgjorde omtrentlig 10,25 prosent av alle dødsfall i Trondhjem mellom 1863 og 1873, en periode som i litteraturen er omtalt som den fjerde kolerapandemi. Med utgangspunkt i dødsårsaker på individnivå, har denne studien sett nærmeste på dødelighet av mat- og vannbårne sykdommene i Trondhjem by, men fokus på kjønn-, alder- og sesongvariasjoner. Undersøkelsene har ...
 • Målreising i Nord-Noreg 1898-1940. Organisering av målstriden og striden for skolemålet 

  Lockertsen, Roger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1984)
  <p>Hovudoppgåva er ein analyse av utviklinga av skolemålet i Nord-Noreg – nynorsk eller bokmål som første opplæringsmål i grunnskolen – fram til 1940. Etter rettskrivingsendringane av 1917 og 1938 måtte skolebøkene kjøpast i ny rettskriving. Særleg i Nordland og Troms vedtok mange skolestyre å skifte målform til nynorsk. Etter lova skulle det vere folkerøysting først, men oppmøtet var ofte lågt, ...
 • En protestantisk statsdannelse i Bøhmen 1618 

  Nedregotten, Remi (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-08-16)
  I denne oppgaven tar jeg for meg striden mellom det mektige Habsburg-dynastiet og den protestantiske adelen i Bøhmen på 1600-tallet. Habsburg-dynastiet representerte et middelalderideal om et katolsk felles kristent storrike, mens bøhmenopprøret representerte en ny statstype i form av flerstyre og var dermed i motsetning til Habsburg-dynastiet. Da keiser Ferdinand den 2. gjeninntok Bøhmen startet ...
 • The rebirth of U.S. console gaming: A historical comparison of Nintendo versus Sega 1983–2001 

  Nøis, Kenth Hugo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  This master’s thesis examines the rival videogame companies Nintendo and Sega in the “console wars” of the 80s and 90s, and how they developed. After Atari brought home consoles into consumer consciousness, the market crashed and was picked back up by Nintendo who revitalized the industry. The ensuing battle between Nintendo and Sega spanned two decades. Gaming history is still in its infancy, ...
 • Ulike beskrivelser av landgangen i Bjerkvik og 2. bergkompanis opphold i Sør-Varanger under andre verdenskrig 

  Norland, Ådne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Denne masteroppgaven gir et innblikk i hvordan landgangen i Bjerkvik og 2. bergkompanis opphold i Sør-Varanger har blitt beskrevet ut fra et militært syn, i forhold til et sivilt syn innen sakprosa. Problemstillingen gjør seg relevant da disse hendelsene har blitt fremstilt på svært ulike måter. Før analysen av de ulike verkene blir gjort, trekkes tidligere forskning, situasjonen rund krigshistorieskriving ...
 • Rwandas forsøk på forsoning gjennom gacaca 

  Eggen, Aase Marie Almås (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-16)
  Etter folkemordet i Rwanda våren 1994 var landet traumatisert, fengslene overfylt og rettsoppgjøret tok for lang tid. For å håndtere disse problemene ble den tradisjonelle gacaca-praksisen revitalisert og brukt i forsoningsarbeidet. De nye gacaca opererte over hele landet mellom 2001 til 2012. Denne oppgaven har som mål å bedre forstå hva den tradisjonelle gacaca-praksisen var og hvordan denne skilte ...
 • Revitaliseringen av Pomorhandelen 1964-1970 - Et kontrollert forsøk på desikkerhetisering i de norsk-sovjetiske relasjoner 

  Kendall, Jack Andrew Jensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-16)
  Perioden med normalisering og tøvær innledet til en rekke mellomstatlige samarbeidsprosjekt ved den norsk-sovjetiske grensen. Et av disse prosjektene var forsøket på en gjenopptagelse av den tradisjonelle Pomorhandelen i 1964. Denne handelsvirksomheten ønsket å styrke det nordnorske næringslivet gjennom varebyttehandel med den nordvestlige delen av Sovjetunionen. Derimot var det ikke enstemmighet ...
 • Isolerte samfunn? Spanskesyken i Kautokeino og Karasjok (1918-20) 

  Nygaard, Ingrid Hellem (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-16)
  Spanskesyken er estimert til å ha tatt livet av mellom 50 og 100 millioner mennesker. Tidligere forskning har vist at hvor dødelig denne pandemien var, varierte mye mellom folkegrupper og geografiske områder. I denne oppgaven er det sett nærmere på individdata for mortaliteten i Kautokeino og Karasjok under spanskesyken årene 1918-20. Aldersfordelingen av dødeligheten er undersøkt med utgangspunkt ...
 • Fornorskningens pedagogiske vending 

  Larsen, Eirik (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-14)
  Denne masteroppgaven omhandler fornorskningspolitikken i skolen i perioden 1935-1963. Det undersøkes hvordan den pedagogiske vitenskapen og det politiske regimet fra midten av 1930-tallet utformet og planla et omslag i fornorskningspolitikken i den språkblandede skolen. Margrethe Wiigs samiske abc-bok (utgitt 1951) brukes for å synliggjøre sammenhengene mellom vitenskapen og politikken samtidig som ...
 • Fra Hammerfest pleiehjem til Åsgård sykehus 

  Hansen, Jonas Kristensen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-01)
  Oppgaven skildrer utviklingen av sinnssykevesenet i Finnmark i perioden 1920-1961. Utgangspunktet for oppgaven er Stortingets behandling av et nytt statsasyl i Troms og Finnmark. Da statsasylet ble utsatt i 1925, først og fremst av økonomiske årsaker, bestemte Finnmark fylke seg for å etablere et eget pleiehjem ved Fuglenes i Hammerfest. I pleiehjemmet, som ble kalt HPH, 12 år lange drift, opparbeidet ...
 • Fra jenter til kvinner - En kvalitativ analyse av norske mediers dekning av kvinnefotballen i det 21. århundret 

  Woll, Malin Bredahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-06-01)
  Denne oppgaven handler om kvinnefotball og deres representasjon i media i det 21. århundret. Formålet med oppgaven er å undersøke omtalen av kvinnefotballen i media, og å se på hvor mye de skrives om. Det har også vært et mål å se på fotballspiller som yrke for kvinner og om de møter på barrierer som hindrer de videre i arbeidslivet. Ved å bruke to aviser, VG og Adresseavisen, er det telt antall ...
 • Fra outsider til insider. En dokumentanalysen av NOU 2019: 26 Rusreform – fra straff til hjelp 

  Enevoldsen, Frida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  I denne masteroppgaven har jeg tatt for meg temaet ruspolitikk og stigmatisering. Oppgaven er bygget på en dokumentanalyse av NOU 2019: 26 – Fra straff til hjelp som presenterer et forslag for ny rusreform. Rusreformen foreslår en avkriminalisering av illegale rusmidler til eget bruk. Stigma og stigmatisering er et sentralt tema, og eksplisitt fremhevet som et mål i denne reformen. Oppgaven har derav ...
 • Nyhetsformidling for barn: En sosiologisk undersøkelse av Supernytts fremstilling av det norske samfunn 

  Larsen, Jon Egil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-16)
  Denne oppgaven handler om temaet nyheter for barn. Mer spesifikt vil jeg se på hvordan Supernytt, som er NRKs nyhetsprogram for barn, fremstiller det norske samfunnet. Samfunnet jeg i denne oppgaven tar utgangspunkt i er det norske samfunnet slik det ser ut i lys av de sosiologiske teoriretningene funksjonalismen og konfliktteori. Den konkrete problemstillingen denne oppgaven jobber etter er: «hvilket ...
 • Blir det samiske perspektivet ivaretatt i lektorutdanningen? En empirisk studie om femte års lektorstudenters vurdering av egen kompetanse om samiske forhold 

  Nordsletta, Anja Sofie Hansen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-14)
  Gjennom Grunnloven, ILO-konvensjon nr. 169 og Opplæringsloven er det tydelige referanser til at samiske forhold er en viktig del av norske elevers grunnopplæring. I 2017 ble fokuset på samiske forhold ytterligere vektlagt da Overordnet del av Kunnskapsløftet 2020 (LK20) ble offentliggjort. Med samiske forhold menes samenes språk, kultur, samfunnsliv, historie og rettigheter. Tidligere forskning viser ...
 • Hvordan forholder utdanningssystemet seg til sosial ulikhet? - En kvalitativ dokumentstudie 

  Andersen, Mari Wikstøl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Formålet med denne studien er å undersøke hvordan et utvalg stortingsmeldinger forholder seg til sosial ulikhet. Studien retter fokuset mot hvordan to utvalgte stortingsmeldinger omtaler sosial ulikhet, og i hvilken grad stortingsmeldingene omtaler det. I tillegg undersøker studien hvilke tiltak som iverksettes, og hva forholdet mellom intensjonen stortingsmeldingene har når det gjelder sosial ...

View more