Recent additions

 • Hva var Finnefondets lønnstillegg? Undersøkelse av lønnstilleggene for lærere i de språkblandede distriktene 

  Bergvik, Tom-André Plissken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Sentralt i den norske fornorskningspolitikken fra 1851 til 1921 stod Finnefondet, en underpost av opplysningsvesenets understøttelsesfond, som skulle brukes til å lære samene og kvenene norsk. Det tradisjonelle synet har vært at lønnstillegget ble brukt aktivt til å drive fornorskning, sammen med en språkinstruks som satte grenser på bruken av samisk og kvensk i undervisningen. Denne forestillingen ...
 • Hurtigruta DS Irma i okkupasjonshistorien. En undersøkelse av DS Irma som problematisk okkupasjonshistorie 

  Nygaard, Andreas Kvamme (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Denne masteroppgaven tar for seg saken om hurtigruta DS Irma som ble senket av norske motortorpedobåter 13. februar 1944. Totalt mistet 61 sivile nordmenn livet i operasjonen. Saken ble dysset ned i lang tid, hvilket er begrunnelsen for valget av dette temaet. I denne oppgaven ønsker jeg å antyde et svar på problemstillingen: prøvde Sjøforsvaret aktivt å legge et lokk på DS Irma-saken? Hensikten med ...
 • «Trotsky» i et minnepolitisk perspektiv. Framstillingen av Trotskij og Den russiske revolusjon på russisk TV 

  Lysfjord, Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Denne oppgaven tar for seg det historiske dramaet «Trotsky». Målet med oppgaven har vært å gi svar på hvordan framstillingen av Trotskij og Den russiske revolusjonen i serien henger sammen med det russiske regimets bruk av minnepolitikk. Regimets kontroll over den offentlige sfæren har gradvis økt etter Putin kom til makten i 2000, og regimet har på forskjellige måter forsøkt å påvirke befolkningens ...
 • Kampen om de kalde kyster. Spitsbergenspørsmålet og norsk pressgruppepolitikk 1905-1920 

  Eilertsen, Asgeir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Denne masteroppgaven tar for seg de såkalte Spitsbergen-forskernes utvikling som en vitenskapelig pressgruppe i perioden 1906–1920. Oppgaven søker å kartlegge deres bruk av aviser for å få politisk gjennomslag, samt hvordan avisene representerte forskernes arbeid i det offentlige ordskiftet. Tidligere forskning har fastslått at Spitsbergen-forskerne hadde stor påvirkning angående Norges overtakelse ...
 • Historieundervisning og film. En kvalitativ studie av pedagogisk filmbruk ved to videregående skoler i Tromsø 

  Andreassen, Audun Midtbø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Formålet med undersøkelsen er å belyse hvordan lærere og elever opplever film som læringsverktøy i historiefaget, ved undersøkelse av problemstillingen «Hva tenker elever og lærere ved to videregående skoler i Tromsø om filmbruk i historieundervisningen?». Fem forskningsspørsmål danner grunnlaget for besvarelsen av problemstillingen. Utgangspunktet for undersøkelsens teoretiske grunnlag er fagdidaktisk ...
 • "Til glede for alle beiarværinger". En studie av den lokalhistoriske litteraturen i Beiarn 

  Solstad, Gløer Gjelsvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Som de fleste andre kommuner i Norge har Beiarn i Nordland en rik lokalhistorisk tradisjon. Denne litteraturen har utviklet seg over tid siden de første verkene ble publisert midt på 1900-tallet. Det som begynte som et enmannsarbeid utført av presten Erling Vegusdal, som mellom 1949 og 1980 skrev fem bøker om Beiarns lokalhistorie og kulturtradisjon, ble på 1980-tallet overført til et større samarbeid ...
 • Samfunnsfaget i ungdomsskolen: fortsatt ett fag med tre disipliner? Fagfornyelsen og utformingen av den nye læreplanen for samfunnsfaget i ungdomsskolen 

  Adriansen, Tor Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Høsten 2020 trer Fagfornyelsen i kraft. Alle fagene i grunnskolen og videregående opplæring skal fornyes, og dette innebærer at skolefagene vil få nye læreplaner. Utarbeidelsen av disse læreplanene var en langvarig prosess, hvor det for første gang ble benyttet innspills- og høringsrunder. Her kunne alle sende inn tilbakemeldinger til læreplanutkastene. Fokuset i denne masteroppgaven vil ligge på ...
 • Historiefaget mellom fag og folk. En studie av innspillsrundene til læreplanen for historie i videregående opplæring 

  Schei Medrano, Samuel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  Denne masteroppgaven har identifisert historiedidaktiske syn i innspillsrundene til utformingen av den nye læreplanen for historie i videregående opplæring. Til høsten trer LK20 trinnvis i kraft i den norske skolen. Den nye læreplanen er en videreføring av Kunnskapsløftet av 2006, men fagene er fornyet. For historiefagets del har store endringer blitt gjort. Tilbakemeldinger tidligere i prosessen, ...
 • Kompetanse for fremtiden i historiefaget på videregående skole. En historiedidaktisk studie av utformingen av Fagfornyelsen 

  Ulriksen, Christian Marelius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-05)
  I Fagfornyelsen har kompetansebegrepet blitt tydeligere definert. Et av de mest uttalte formålene er at det skal være mer fokus på metode som kan brukes uavhengig av kunnskapsområde og på tvers av fag, i et forsøk på å tilpasse seg fremtidens kunnskapsbehov. En konsekvens av et metodefokus i skolefaget historie kan medføre til at konkrete historiske kunnskaper ikke får like stor plass i undervisningen. ...
 • Demokratibegrepet i grunnskolens læreplaner. En historiefaglig analyse av bruk og fremstilling av demokratibegrepet i norske læreplaner for grunnskolen 1974-2020 

  Svensson, Erik Mjønes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-15)
  Denne oppgaven er en historiefaglig analyse av grunnskolens læreplaners bruk og fremstilling av demokratibegrepet. Oppgaven tar for seg de ferdigstilte læreplanene Mønsterplan av 1974, Mønsterplan av 1987, Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen av 1997, Kunnskapsløftet av 2006, og det ikke enda ferdigstilte Læreplanverket av 2020. Videre i oppgaven drøftes demokratiske muligheter og utfordringer ...
 • Sivil motstand under okkupasjonen av Nord-Norge. Hvilke sivile motstandssaker var Sipo og SD opptatt av? 

  Eid, Einar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-01)
  Norge var okkupert av tyske myndigheter gjennom hele 2. verdenskrig og gjennom denne perioden oppsto det flere motstandsaksjoner mot okkupasjonsmakten. Motstanden i Norge kunne deles inn i sivil- og militær motstand, men disse begrepene ble først tatt i bruk etter krigen. Det denne oppgaven tar for seg er den sivile motstanden i Nord-Norge og skal finne svar på hvilke motstandssaker SD og Sipo var ...
 • Kollaborasjon og rettsoppgjør. Oppgjørene mot A/S Konstruksjon og Entreprenør, Lie, Darre Nilsen A/S. 

  Andersen, Espen Haug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Rettsoppgjøret som fant sted etter krigen var omfattende, og dette gjaldt spesielt for de økonomiske landssviksakene. Denne oppgaven er en studie av landssviksaker innenfor det økonomiske rettsoppgjøret. Oppgaven begrenser seg til landssviksaken mot lederne av firmaet Entreprenør, Lie, Darre Nilsen A/S og saken mot lederen for A/S Konstruksjon. Begge firmaene hadde en omfattende virksomhet under ...
 • Hvordan påvirker skolen elevenes frafall i videregående skole? En panelanalyse fra perioden 2015-2018 for videregående skoler i Norge 

  Bjørnestad, Mia Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  I dagens samfunn er det et stort fokus på gjennomføring av videregående opplæring. Det påvirker ikke bare individet som ikke fullfører men også samfunnet som helhet. Ved å ikke fullføre videregående opplæring er sannsynligheten for å være utenfor dagens samfunn stor. Formålet med denne oppgaven var å undersøke om skolen har en påvirkning på frafall i videregående opplæring. Analysen er gjort på ...
 • Finnmark i et storfylke med Troms. En studie av argumenter i sammenslåingsdebatten 

  Pettersen, Ina Elise Løkke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne mastergradsoppgaven har sammenslåingen mellom Finnmark og Troms som tema. Det har vært en omstridt og lang prosess hvor meningene om regionreformen har vært mange. Oppgaven vil forsøke å belyse tematikken rundt sammenslåingsprosessen og debatten rundt. Jeg har ønsket å undersøke om man gjennom sammenslåingsdebatten kan forstå den store motstanden Finnmark har vist. Dette skal jeg forsøke å ...
 • Fraværsgrense i videregående skole. En sosiologisk dokumentanalyse av høringsuttalelser om innføring av en fraværsgrense i videregående skole. 

  Bakke, Maren-Elise Joten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne oppgaven handler om innføring av en fraværsgrense i videregående skole. Målet med oppgaven har vært å undersøke hvordan man kan forstå innføringen av en fraværsgrense når det gjelder videregåendeelevers, læreres og skoleadministrasjonens handlingsrom og frihet. I tillegg har det vært et mål å undersøke hvordan man kan forstå en fraværsgrense som nødvendig styring for å forhindre skulk og for ...
 • Det religiøse rasjonalitetsparadokset. En sosiologisk analyse av hvordan moderne mennesker kan kombinere religion og rasjonalitet 

  Moskvil, Martin Nicolai (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
  I denne sosiologiske analysen har det blitt produsert en teori som forklarer hvordan tilsynelatende rasjonelle individer, som også er religiøse, håndterer spenningen mellom religion og rasjonalitet. Gjennom begrepsavklaring av religion og rasjonalitet har jeg illustrert hvordan det er en spenning mellom disse to begrepene. Dette fenomenet har blitt observert, hovedsakelig gjennom journalistiske ...
 • Teaching the Gothic Novels Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde by Robert Louis Stevenson and The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde 

  Bremseth, Linn Martinsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  This master’s thesis discusses the importance of teaching English literature in an upper secondary class according to curricular aims, with examples from the novels Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde by Robert Louis Stevenson and The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. The reason for choosing these two novels is because they contain psychological themes which are interesting to analyze. The ...
 • Reformasjonen i nordnorske by- og bygdebøker. En historiografisk analyse. 

  Lid-Gamst, Runa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  Denne masteroppgaven tar for seg hvordan reformasjonen har blitt framstilt i nordnorsk lokalhistorie. Ved å se nærmere på samtlige by- og bygdebøker i Troms og Nordland i perioden 1900-2019 har jeg belyst hvordan reformasjonen vektlegges, tematiseres og behandles i en totalhistorisk framstilling. Ved å nærlese hver enkelt bok, systematisere funnene mine i kategorier og sammenstilt datamaterialet ...
 • Nordmenns rolle i dansk-norsk kolonitid. Analyse av historiografi og avisdebatter, 1980–2017 

  Høibakk, Jonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  Kongeriket Danmark-Norge hadde i 1750 råderett over territorier langt utenfor Europa, og en av verdensdelens største flåter. På lange sjøreiser, i kolonial handel og slavefart peker tilstedeværelsen av norskfødte på et klart norsk element i den danske kolonitiden. Likevel har nordmenns rolle i denne epoken i stor grad vært fraværende fra seriøse forskningsforum, og heller blitt diskutert i aviser, ...
 • Lokalavisa i en digital revolusjon. Om Avisa Nordlys i møte med det digimoderne samfunn 1995-2015 

  Jaklin, Sigurd Holthe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-21)
  Oppgaven tar for seg lokalavisa Nordlys sitt møte med den digitale revolusjonen ved årtusenskiftet og ser på hvordan avisa har utviklet seg fra en lokal papiravis til et flerdigitalt mediehus. Oppgaven tar for seg opphav, og popularisering, av tre hovedaspekter ved digitalrevolusjonen som Internett, smarttelefoni og bredbånd i et forsøk på å forklare påvirkningen dette har hatt på avisnæringen, og ...

View more