Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Norske persepsjoner om Russland, 1991 - 2018. Hvordan debatten ovenfor Russland påvirker norske persepsjoner 

  Rydheim, Sindre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-09)
  Norge og Russland deler en lang forhistorie som strekker seg langt tilbake i tid. Denne oppgaven tar for seg å se på utviklingen av norske persepsjoner i nyere tid, altså etter Sovjetunionens oppløsning frem til i dag. Oppgaven belyses videre gjennom et historisk bakteppe som trekkes tilbake til Pomorhandelen i Norge, og slutten av 1700-tallet i Europa. Norske persepsjoner ovenfor Russland er ...
 • Media habits vs. English proficiency: A study of L1 Norwegian primary school children 

  Bakkevoll, Audun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  This thesis compares the media habits of 148 Norwegian children with their English proficiency. The goal is to investigate how much of an effect, if any, their media habits, such as listening to music, watching TV/video, reading books and playing video games have towards improving their English. The 148 participants were between 10 and 13 years old, and answered a survey where they specified the ...
 • «… Halvparten skulle være om samene …». En komparativ analyse av norske- og samiskproduserte lærebøker for historiefaget i den videregående skolen etter Kunnskapsløftet 06 (K-06) 

  Heimstad, Joakim Borch (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Denne mastergradsavhandlingen handler om framstillingen av samisk historie i norske- og samiskproduserte læreverk i perioden fra K-06. Samene er i dag en naturlig del av historiefagets pensum, men det har ikke alltid vært slik. Samisk historie og samfunnsliv ble for første gang introdusert i norsk skole i 1974 og har siden hatt en drastisk utvikling i både omfang og omtale i læreplaner og lærebøker. ...
 • Lederkvalifikasjoner i næringslivet fra 1945 - Endring i profesjonell ledelse 

  Arneberg, Kjersti Outzen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2018-05-19)
  Denne avhandlingen søker å belyse hvilke kvalifikasjoner som har vært viktige i topplederstillinger fra 1945 til i dag, samt hvilke årsaker som kan ha medført endring. Perioden 1945 til 1970 var preget av stabil økonomisk vekst, samt en sterk offentlig tro på statlig styring og industrialisering. I denne perioden dominerte ingeniørene topplederstillingene i næringslivet. I perioden fra 1970 til 1994 ...
 • Norsk forsvarspolitikk 1990-2018. Distriktspolitiske hensyn i norsk forsvarsdiskurs etter den kalde krigen 

  Solheim, Sigve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Uavhengig av politisk ståsted vil de aller fleste kunne enes om at utenriks- og sikkerhetspolitikk bør være dimensjonerende for norsk forsvarsplanlegging. Likevel tyder omstillingen etter den kalde krigen på at andre faktorer enn de rent sikkerhetspolitiske har hatt vel så stor påvirkning på Forsvarets organisering og innretting. I denne studien undersøkes det i hvilken grad distriktspolitiske hensyn ...
 • Folkemord. En komparativ analyse av to folkemord fra det 20. århundre: Rwanda & Kambodsja. 

  Mortensen Landrø, Erlend (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  I denne avhandlingen presenterer jeg en komparativ analyse av to folkemord fra det 20. århundre (Kambodsja og Rwanda), med den hensikt å undersøke om det finnes underliggende likhetstrekk mellom ulike folkemord på tvers av kontinenter og kulturell tilhørighet. I min komparative analyse av folkemordet i Rwanda og folkemordet i Kambodsja har jeg testet tre faktorer som historikeren Ben Kiernan mener ...
 • Historie i og utenfor skolen. En studie av hvordan et utvalg videregående elever opplever historiefagets nytteverdi for eget liv og virke. 

  Håkonsen, Mats (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-19)
  I formålsdelen av læreplanen (LK06) for videregående opplæring i historie blir det presentert et fag som ser ut til å danne et godt grunnlag for å kunne oppleves som nært elevenes eget liv. Kunnskap om fortiden skal ha en helt klar funksjon for elevenes egne levde liv, ikke bare i kraft av at ‘all kunnskap er god kunnskap’, men ved å ha en klar funksjon for hvordan unge mennesker orienterer seg i ...
 • Fangeleirene i Nordland under andre verdenskrig. En undersøkelse av dødstallene for de sovjetiske krigsfangene i leirene Tømmerneset, Elvkroken, Kalvik og Megården fra 1942 til 1945. 

  Mathiassen-Hafstad, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Under andre verdenskrig ble nærmere 100 000 sovjetiske krigsfanger sendt til tyske fangeleirer i Norge. De tre største prosjektene var utbyggingen av Atlanterhavsvollen, riksvei 50 (E6) og Nordlandsbanen. De sovjetiske krigsfangene skulle anvendes som arbeidskraft for tyskerne, og ble innkvartert i fangeleirer over hele Norge. Denne oppgaven er en komparativ studie av fire ulike fangeleirer i Nordland ...
 • Minnet om unionstida i Danmark og Noreg. Ein analyse av framstillingar av den dansk-norske unionen i danske og norske lærebøker og historieundervising 

  Dyrstad, Emilie Flølo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Denne masteroppgåva viser at minnet av unionstida innehar ulike plassar i dansk og norsk vidaregåande skule, både i lærebøker og i historieundervisinga. Eg har gjennomført ein narrativ analyse av tre danske og to norske lærebøker (2011-2015), samtidig som eg har intervjua både norske og danske lærarar. Perioden er avgrensa til hendingane rundt reformasjonen, innføringa av eineveldet, og unionsoppløysinga. ...
 • Demokratiopplæring i samfunnsfag. En kvalitativ studie om samfunnsfaglæreres erfaringer knyttet til aktivitet og deltakelse 

  Weigama, Lene Ingilæ (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Sammendrag Temaet for masteroppgaven er demokratiopplæring i samfunnsfag. Hensikten er å få en oversikt over hvordan samfunnsfaglærere i videregående skole underviser i demokrati. Gjennom kvalitativ metode basert på observasjon og intervju skal jeg forsøke å finne ut hvilken rolle aktivitet og deltakelse har i demokratiopplæringen. Utvalget består av tre informanter som underviser i samfunnsfag ved ...
 • Faktadominans i samfunnsfag. En studie av et forståelig begrep med ukjent betydning 

  Thoresen, Birgitte Jørstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Denne mastergraden har faktadominans i samfunnsfag som tema. Faktadominans er enda ikke et velkjent begrep i samfunnsfagdidaktikken, så denne oppgavens ønske er å være med på å definere og videreutvikle begrepet slik at det kan få mer oppmerksomhet i den didaktiske forskningen. Begrepet i seg selv er forståelig, men hvilke bruksområder og betydning det har for samfunnsfag er ikke like tydelig. ...
 • Dyktige midler. En studie av upaya-begrepet i mahayanabuddhismen 

  Nordbakken, Sofie Hedvig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Denne avhandlingen er basert på et feltarbeid jeg har utført i Kyoto i Japan hvor formålet har vært å samle inn visuelt materiale, for å analysere bruk av upaya ved forskjellige mahayanabuddhistiske templer i dagens Japan.
 • Hverdagsliv i Søer Wehr Sogn og Koutken anno 1690 

  Sandring, Vetle Lars Wisløff (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-08)
  En undersøkelse av hverdagsliv i Vest-Finnmark mot slutten av 1600-tallet. Oppgaven tar for seg temaer som etnisitet, bosetningsmønster, næringsveier, samhandling og ressursutnytting. Sentralt i oppgaven er samisk, svensk, norsk og kvensk samhandling på nordkalotten i perioden og dens implikasjoner for dagliglivet. Myndighetsutøvelse dukker også opp som et gjennomgående tema.
 • Hr. Petter, Signe-Folk og Satans Træl. En undersøkelse av Petter Dass sin oppfatning av trolldom og hvit magi i andre halvdel av 1600-tallet 

  Andersen, Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-14)
  Petter Dass (1646/47-1707) har vært en symbolfigur for nordnorsk identitet og tilhørighet, og med sin verdslige og religiøse dikting har han fått et sterkt fotfeste innenfor norsk kulturhistorie. Han ble kåret til årtusenets nordlending i 1999, men i løpet av de siste tiåret har hans ettermæle gjennomgått store endringer. Nordlandspresten virket innenfor en tid med sterk kongemakt, religiøse brytninger ...
 • Kolonitiden. En komparativ analyse av norske og danske lærebøker om kolonialisering og kolonitiden 

  Eilertsen, Tobias Stein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-14)
  Et komparativt studie om moderne norske og danske historiebæker skrevet etter siste revidering av landenes siste revidering av læreplan K06 og Gymnasiereformen 05 med særlig fokus på dansk-norsk kolonitid, hva som er utelutt og hva som er tatt med, likheter og ulikheter forøvrig om kolonitid.
 • Trolldomskriminalitet og barn. En komparativ undersøkelse av den rettslige behandlingen av barn involvert i trolldomsprosessene i Øst-Finnmark (1662-63) og Älvdalen-Mora (1668-69) 

  Andreassen, Martine Ahlet (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-14)
  De brutale trolldomsprosessene i tidlig nytid involverte store deler av Europas befolkning, og etterhvert involverte de også barn. Denne masteravhandlingen er en komparativ undersøkelse av den rettslige behandlingen av involverte barn i trolldomsprosessene i Øst-Finnmark (1662-63) og Älvdalen-Mora (1668-69). Målet har vært å avdekke likhetstrekk mellom to geografiske og samfunnsmessige ulike områder, ...
 • Russlandsbildet i norske medier. En komparativ studie av norske mediers fremstilling av Russland under internasjonale konflikter i russiske grenseområder mellom 1979 og 2014 

  Karlsen, Jonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Denne avhandlingen er en komparativ studie av norske mediers fremstilling av Sovjetunionen/Russland under invasjonen av Afghanistan i 1979, Georgiakrigen i 2008 og Annekteringen av Krim-halvøyen i Ukraina i 2014. Mens Den kalde krigen var preget av polariseringen i verdenssamfunnet mellom Øst og Vest, endret den globale maktbalansen seg dramatisk frem mot konfliktene i Georgia og Ukraina som følge ...
 • Lebesbymannen. En studie av konstruksjon og utvikling av minnekultur 

  Larsen, Carina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-06-06)
  Oppgaven tar for seg oppkomst og utvikling av minnekulturen knyttet til Anton Johansen (1858-1929). Johansen var svenskfødt, men innvandret rundt 1860 til den lille bygda Lebesby i Finnmark. Der livnærte han seg av å være fiskerbonde, men han var også blant annet kirketjener og assistent for Statens Kartverk da de kartla Finnmarksvidda. Johansen påsto at han hadde hatt en rekke syner - eller ...
 • Digital historiesimulering i undervisning. Muligheter og begrensninger 

  Stensletten, Ari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
  Avhandlingen belyser bruken av historiesimulerende spill i undervisning. Bakgrunnen for dette er at historiefaget mangler en del arbeid rundt emnet. Sentralt i avhandlingen er et feltarbeid ved Rothaugen skole, som observerte et pilotprosjekt der dataspillet This War of Mine ble brukt i historieundervisningen. Avhandlingen introduserer digitale spill som historie, og historiesimulering i undervisning ...
 • Den fådelte bygdeskolen - hjertet i bygda. Læreres perspektiver på den fådelte bygdeskolen 

  Engan, Kaja Amalie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-14)
  Denne studien har belyst noen av perspektivene et utvalg lærere har på viktigheten av den fådelte bygdeskolen. I dag lever vi en globalisert verden hvor sentralisering er et faktum. En av konsekvensene av sentralisering er at fådelte bygdeskoler blir lagt ned. Denne studien skal belyse både fordeler og utfordringer med fådelte skoler, forholdet mellom skolen og lokalsamfunnet, bruk av skole og ...

Vis mer