Recent additions

 • Hvordan påvirker skolen elevenes frafall i videregående skole? En panelanalyse fra perioden 2015-2018 for videregående skoler i Norge 

  Bjørnestad, Mia Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  I dagens samfunn er det et stort fokus på gjennomføring av videregående opplæring. Det påvirker ikke bare individet som ikke fullfører men også samfunnet som helhet. Ved å ikke fullføre videregående opplæring er sannsynligheten for å være utenfor dagens samfunn stor. Formålet med denne oppgaven var å undersøke om skolen har en påvirkning på frafall i videregående opplæring. Analysen er gjort på ...
 • Finnmark i et storfylke med Troms. En studie av argumenter i sammenslåingsdebatten 

  Pettersen, Ina Elise Løkke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne mastergradsoppgaven har sammenslåingen mellom Finnmark og Troms som tema. Det har vært en omstridt og lang prosess hvor meningene om regionreformen har vært mange. Oppgaven vil forsøke å belyse tematikken rundt sammenslåingsprosessen og debatten rundt. Jeg har ønsket å undersøke om man gjennom sammenslåingsdebatten kan forstå den store motstanden Finnmark har vist. Dette skal jeg forsøke å ...
 • Fraværsgrense i videregående skole. En sosiologisk dokumentanalyse av høringsuttalelser om innføring av en fraværsgrense i videregående skole. 

  Bakke, Maren-Elise Joten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne oppgaven handler om innføring av en fraværsgrense i videregående skole. Målet med oppgaven har vært å undersøke hvordan man kan forstå innføringen av en fraværsgrense når det gjelder videregåendeelevers, læreres og skoleadministrasjonens handlingsrom og frihet. I tillegg har det vært et mål å undersøke hvordan man kan forstå en fraværsgrense som nødvendig styring for å forhindre skulk og for ...
 • Det religiøse rasjonalitetsparadokset. En sosiologisk analyse av hvordan moderne mennesker kan kombinere religion og rasjonalitet 

  Moskvil, Martin Nicolai (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
  I denne sosiologiske analysen har det blitt produsert en teori som forklarer hvordan tilsynelatende rasjonelle individer, som også er religiøse, håndterer spenningen mellom religion og rasjonalitet. Gjennom begrepsavklaring av religion og rasjonalitet har jeg illustrert hvordan det er en spenning mellom disse to begrepene. Dette fenomenet har blitt observert, hovedsakelig gjennom journalistiske ...
 • Teaching the Gothic Novels Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde by Robert Louis Stevenson and The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde 

  Bremseth, Linn Martinsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  This master’s thesis discusses the importance of teaching English literature in an upper secondary class according to curricular aims, with examples from the novels Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde by Robert Louis Stevenson and The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. The reason for choosing these two novels is because they contain psychological themes which are interesting to analyze. The ...
 • Reformasjonen i nordnorske by- og bygdebøker. En historiografisk analyse. 

  Lid-Gamst, Runa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  Denne masteroppgaven tar for seg hvordan reformasjonen har blitt framstilt i nordnorsk lokalhistorie. Ved å se nærmere på samtlige by- og bygdebøker i Troms og Nordland i perioden 1900-2019 har jeg belyst hvordan reformasjonen vektlegges, tematiseres og behandles i en totalhistorisk framstilling. Ved å nærlese hver enkelt bok, systematisere funnene mine i kategorier og sammenstilt datamaterialet ...
 • Nordmenns rolle i dansk-norsk kolonitid. Analyse av historiografi og avisdebatter, 1980–2017 

  Høibakk, Jonas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  Kongeriket Danmark-Norge hadde i 1750 råderett over territorier langt utenfor Europa, og en av verdensdelens største flåter. På lange sjøreiser, i kolonial handel og slavefart peker tilstedeværelsen av norskfødte på et klart norsk element i den danske kolonitiden. Likevel har nordmenns rolle i denne epoken i stor grad vært fraværende fra seriøse forskningsforum, og heller blitt diskutert i aviser, ...
 • Lokalavisa i en digital revolusjon. Om Avisa Nordlys i møte med det digimoderne samfunn 1995-2015 

  Jaklin, Sigurd Holthe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-21)
  Oppgaven tar for seg lokalavisa Nordlys sitt møte med den digitale revolusjonen ved årtusenskiftet og ser på hvordan avisa har utviklet seg fra en lokal papiravis til et flerdigitalt mediehus. Oppgaven tar for seg opphav, og popularisering, av tre hovedaspekter ved digitalrevolusjonen som Internett, smarttelefoni og bredbånd i et forsøk på å forklare påvirkningen dette har hatt på avisnæringen, og ...
 • Tidsskriftet Håløygminne (1920-2019). Nordnorsk kulturreising gjennom hundre år. 

  Remen, Søgni Gjerløw (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-21)
  I 2019 feirar tidsskriftet Håløygminne 100 år. Gjennom denne tida har tidsskriftet vore ein sentral aktør i det lokalhistoriske arbeidet i den nordnorske regionen, og har såleis bidratt til å bygge opp bevisstheita om og stoltheita over Nord-Noreg og nordlendingen. No er det Håløygminne sin tur til å få ein plass i historieforskinga. Hensikta med denne avhandlinga har nettopp vore å kaste lys over ...
 • Putins historiepolitikk og tvetydigheten i den. Hvordan ser Kreml-ledelsen i dag på Den russiske revolusjonen og sovjetperioden, og henger dette synet sammen rent logisk? 

  Løland, Mette Gilje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Denne oppgaven tar for seg Vladimir Vladimirovitsj Putins historiepolitikk og tvetydigheten i den. Spørsmålet jeg har prøvd å svare på i denne oppgaven er hva Kreml-ledelsens syn er på Den russiske revolusjonen og sovjetperioden, og om dette synet er logisk. Oppgaven fokuserer på hvordan Putin bruker historiepolitikken til å bygge og fremheve den russiske stormaktkontinuiteten for dermed å legitimere ...
 • «Den lovbeskyttede prostitution». En diskursanalytisk fremstilling av prostitusjonen i Tromsø 1886 – 1910 

  Steinvik, Rainer Madsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  I Tromsø fikk man aldri innført den strenge kontrollen over prostitusjon som ble satt i verk i flere større norske byer mot slutten av 1800-tallet. Uttrykket «den lovbeskyttede prostitution» stammer fra debatten som knyttet seg til dette og ble brukt av enkelte som ønsket strengere tiltak mot den omstridte sexhandelen. Begrepet retter ikke bare en pekefinger mot samtidens lovgivning, men beskriver ...
 • Utformingen av de nye kjerneelementene for historiefaget i videregående opplæring. En historiedidaktisk studie 

  Ytrebø, Anna Obstfelder (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Med forslaget om å fornye alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring, ble det lagt opp til at fagene skulle ha kjerneelementer. Kjerneelementer er et fags kunnskapsområder, metoder, begreper, tenkemåter og uttrykksformer. Disse elementene skal være det mest sentrale som elevene skal lære i fagene, samtidig som de er retningslinjer for utarbeidelsen av nye læreplaner ...
 • Trolldom i Senjen fogderi. En kartlegging av enkeltskjebner og drøfting av trolldomsforestillinger i 1600-tallets Senjen fogderi 

  Johansen, Mariell Iselin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Denne masteravhandlingen er todelt, og fokuserer både på trolldomsforestillingene i Senjen fogderi, og skjebnene til personer fra området som ble anklaget for å være trolldomskyndig på 1600-tallet. Forskjellige forestillinger rundt trolldom eksisterte på 1600-tallet både blant den lærde eliten og i allmuens forestillingsverden. Hvilke forestillinger som var levende i 1600-tallets Senjen vil jeg ...
 • Fra Potet til Klima. Mortalitetsfallet i Norge 

  Johansen, Marthe Gamlemoen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-07)
  I 1969 poengterte Michael Drake fallet i dødsraten som det avgjørende skillet i populasjonsutviklingen i Norge. Drake mente at det var bedre ernæring, og særlig poteten som var den avgjørende faktoren for mortalitetsfallet. Siden denne doktoravhandlingen ble avlagt har det blitt utført mange studier på både lokalt og nasjonalt nivå for å beskrive når mortalitetsfallet var, og hvilke faktorer som ...
 • Norske persepsjoner om Russland, 1991 - 2018. Hvordan debatten ovenfor Russland påvirker norske persepsjoner 

  Rydheim, Sindre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-09)
  Norge og Russland deler en lang forhistorie som strekker seg langt tilbake i tid. Denne oppgaven tar for seg å se på utviklingen av norske persepsjoner i nyere tid, altså etter Sovjetunionens oppløsning frem til i dag. Oppgaven belyses videre gjennom et historisk bakteppe som trekkes tilbake til Pomorhandelen i Norge, og slutten av 1700-tallet i Europa. Norske persepsjoner ovenfor Russland er ...
 • Media habits vs. English proficiency: A study of L1 Norwegian primary school children 

  Bakkevoll, Audun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  This thesis compares the media habits of 148 Norwegian children with their English proficiency. The goal is to investigate how much of an effect, if any, their media habits, such as listening to music, watching TV/video, reading books and playing video games have towards improving their English. The 148 participants were between 10 and 13 years old, and answered a survey where they specified the ...
 • «… Halvparten skulle være om samene …». En komparativ analyse av norske- og samiskproduserte lærebøker for historiefaget i den videregående skolen etter Kunnskapsløftet 06 (K-06) 

  Heimstad, Joakim Borch (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Denne mastergradsavhandlingen handler om framstillingen av samisk historie i norske- og samiskproduserte læreverk i perioden fra K-06. Samene er i dag en naturlig del av historiefagets pensum, men det har ikke alltid vært slik. Samisk historie og samfunnsliv ble for første gang introdusert i norsk skole i 1974 og har siden hatt en drastisk utvikling i både omfang og omtale i læreplaner og lærebøker. ...
 • Lederkvalifikasjoner i næringslivet fra 1945 - Endring i profesjonell ledelse 

  Arneberg, Kjersti Outzen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2018-05-19)
  Denne avhandlingen søker å belyse hvilke kvalifikasjoner som har vært viktige i topplederstillinger fra 1945 til i dag, samt hvilke årsaker som kan ha medført endring. Perioden 1945 til 1970 var preget av stabil økonomisk vekst, samt en sterk offentlig tro på statlig styring og industrialisering. I denne perioden dominerte ingeniørene topplederstillingene i næringslivet. I perioden fra 1970 til 1994 ...
 • Norsk forsvarspolitikk 1990-2018. Distriktspolitiske hensyn i norsk forsvarsdiskurs etter den kalde krigen 

  Solheim, Sigve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Uavhengig av politisk ståsted vil de aller fleste kunne enes om at utenriks- og sikkerhetspolitikk bør være dimensjonerende for norsk forsvarsplanlegging. Likevel tyder omstillingen etter den kalde krigen på at andre faktorer enn de rent sikkerhetspolitiske har hatt vel så stor påvirkning på Forsvarets organisering og innretting. I denne studien undersøkes det i hvilken grad distriktspolitiske hensyn ...
 • Folkemord. En komparativ analyse av to folkemord fra det 20. århundre: Rwanda & Kambodsja. 

  Mortensen Landrø, Erlend (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  I denne avhandlingen presenterer jeg en komparativ analyse av to folkemord fra det 20. århundre (Kambodsja og Rwanda), med den hensikt å undersøke om det finnes underliggende likhetstrekk mellom ulike folkemord på tvers av kontinenter og kulturell tilhørighet. I min komparative analyse av folkemordet i Rwanda og folkemordet i Kambodsja har jeg testet tre faktorer som historikeren Ben Kiernan mener ...

View more