Now showing items 1-20 of 106

  • 199 innovasjoner : ei kartlegging av mannsnavn avleda av kvinnenavn på 1800-tallet 

   Grønvik, Brynjulv Henk Waling Gorter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-19)
   Ei kartlegging av mannsnavnsinnovasjoner med endelsen -in(i)us avleda av kvinnenavn på grunnlag av folketellingene i 1865 og 1900.
  • 2. bergjegerdivisjons felttog gjennom Helgeland i 1940 

   Poulton, Alexander Christopher (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Denne avhandlingen tar for seg 2. bergjegerdivisjons felttoget gjennom Helgeland 1940. Denne divisjonen hadde som mål å komme til unnsetning til Narvik så fort som mulig. General Dietl og hans 3. bergjegerdivisjon var avskåret fra resten av det okkuperte Norge ved våren 1940. I tillegg vil masteroppgaven se på noen utvalgte hendelser ved felttoget i et kontrafaktisk lys for å kunne se hva som kunne ...
  • Claiming mastery of the word : The power of discourse in Ray Bradbury's Fahrenheit 451 and George Orwell's 1984 

   Wien, Henriette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-10-30)
   In this thesis, the main objective is to look at the power of discourse in relation to two dystopian texts, George Orwell’s Nineteen Eighty-Four (1948) and Ray Bradbury’s Fahrenheit 451 (1953). Additionally, the thesis proposes how these two texts, as well as literary texts in general, are suitable for the teaching of English as a foreign language (TEFL) in upper secondary school, especially in terms ...
  • The consequence of motivation and linguistic self-confidence in relation to pupils’ oral interaction 

   Molberg, Hans-Kristian Kiil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11)
   This thesis discusses which consequences motivation and linguistic self-confidence have on pupils’ oral interaction in the English classroom. I bring up aspects such as the importance of oral interaction and pupils’ willingness to communicate, as well as theory regarding motivation and linguistic self-confidence. In order to investigate this, I used a qualitative approach and conducted a semi-structured ...
  • Debatten om kunnskapsløftet og endringer i historiefaget 

   Mathisen, Audun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-09-03)
   En masteroppgave som tar for seg læreplanreformen Kunnskapsløftet og så kalt K06 eller LK06. Debatten rundt Kunnskapsløftet, endringer i læreplanene, med et fokus på historiefaget i den videregående skole. Oppgaven handler om den offentlige politiske debatten som begynte på 2000-tallet. Etter norske elevers resultater i den internasjonale PISA-undersøkelsen ble det fra politisk hold ment at man ...
  • Demokratibegrepet i grunnskolens læreplaner. En historiefaglig analyse av bruk og fremstilling av demokratibegrepet i norske læreplaner for grunnskolen 1974-2020 

   Svensson, Erik Mjønes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-15)
   Denne oppgaven er en historiefaglig analyse av grunnskolens læreplaners bruk og fremstilling av demokratibegrepet. Oppgaven tar for seg de ferdigstilte læreplanene Mønsterplan av 1974, Mønsterplan av 1987, Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen av 1997, Kunnskapsløftet av 2006, og det ikke enda ferdigstilte Læreplanverket av 2020. Videre i oppgaven drøftes demokratiske muligheter og utfordringer ...
  • Demokratiopplæring i samfunnsfag. En kvalitativ studie om samfunnsfaglæreres erfaringer knyttet til aktivitet og deltakelse 

   Weigama, Lene Ingilæ (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Sammendrag Temaet for masteroppgaven er demokratiopplæring i samfunnsfag. Hensikten er å få en oversikt over hvordan samfunnsfaglærere i videregående skole underviser i demokrati. Gjennom kvalitativ metode basert på observasjon og intervju skal jeg forsøke å finne ut hvilken rolle aktivitet og deltakelse har i demokratiopplæringen. Utvalget består av tre informanter som underviser i samfunnsfag ved ...
  • Den fådelte bygdeskolen - hjertet i bygda. Læreres perspektiver på den fådelte bygdeskolen 

   Engan, Kaja Amalie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-14)
   Denne studien har belyst noen av perspektivene et utvalg lærere har på viktigheten av den fådelte bygdeskolen. I dag lever vi en globalisert verden hvor sentralisering er et faktum. En av konsekvensene av sentralisering er at fådelte bygdeskoler blir lagt ned. Denne studien skal belyse både fordeler og utfordringer med fådelte skoler, forholdet mellom skolen og lokalsamfunnet, bruk av skole og ...
  • «Den lovbeskyttede prostitution». En diskursanalytisk fremstilling av prostitusjonen i Tromsø 1886 – 1910 

   Steinvik, Rainer Madsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   I Tromsø fikk man aldri innført den strenge kontrollen over prostitusjon som ble satt i verk i flere større norske byer mot slutten av 1800-tallet. Uttrykket «den lovbeskyttede prostitution» stammer fra debatten som knyttet seg til dette og ble brukt av enkelte som ønsket strengere tiltak mot den omstridte sexhandelen. Begrepet retter ikke bare en pekefinger mot samtidens lovgivning, men beskriver ...
  • "Det er altså en form for nedvurdering" : hvordan framstilles andre verdenskrig i Nord-Norge i skolebøker for gymnas og videregående skole? 

   Sæten, Trond (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-23)
   Selv om den andre verdenskrig sluttet for over 66 år siden, er interessen rundt emnet ennå stor. I den senere tid har det oppstått en debatt i nordnorsk media. Debatten går ut på at det er store hull i norsk krigshistorie, og at krigsinnsatsen og krigsårene i Nord-Norge er glemt, nedvurdert og fortiet i skolelitteraturen, norgeshistorien og det norske samfunnet. Er det noe sannhet i disse ...
  • “…….det er ikke kjønn det kommer an på …..” : en undersøkelse av ulike holdninger til historie og historieundervisning blant gutter og jenter 

   Reinholdtsen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-28)
   Oppgaven tar for seg jenter og gutters ulike holdninger til historie og historieundervisning. Den er basert på en spørreundersøkelse som ble utført i to klasser på en skolen i Tromsø. Det ble også gjennomført intervjuer med utvalgte elever. Hovedmålet med oppgaven var å finne ut om gutter er mer interesserte i historie enn jenter og hvorfor det eventuelt kunne være slik.
  • "Det er litt vanskelig å skulle lage en CV til hvordan man er". En kvalitativ studie av Facebook som arena for unge voksne. 

   Strand, Christin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Denne studien fokuserer på hva slags arena Facebook er for unge voksne. Jeg har blant annet brukt teori om jevnaldersosialisering for å forstå hvilken betydning Facebook spiller i livet til unge voksne. Det empiriske datamaterialet som benyttes i denne studien er basert på syv kvalitative intervju. Denne studien bærer preg av et perspektiv der jeg vektlegger et dialektisk forhold mellom teknologi ...
  • "Det er vanskelig". Undervisning om kjønn og seksualitet i skolen 

   Thode, Idunn Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-14)
   Denne teksten forsøker på grunnlag av kvalitative intervjuer med lærere og helsesøstre å finne ut hvilke forestillinger om kjønn og seksualitet som ligger til grunn for den undervisningen som gis om temaet i ungdomsskolen. To skoler er besøkt: en urban og en rural. På den urbane skolen gjennomføres seksualundervisning av helsesøster, medisinstudenter som har eget opplegg med elevene, og i naturfag ...
  • Det religiøse rasjonalitetsparadokset. En sosiologisk analyse av hvordan moderne mennesker kan kombinere religion og rasjonalitet 

   Moskvil, Martin Nicolai (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
   I denne sosiologiske analysen har det blitt produsert en teori som forklarer hvordan tilsynelatende rasjonelle individer, som også er religiøse, håndterer spenningen mellom religion og rasjonalitet. Gjennom begrepsavklaring av religion og rasjonalitet har jeg illustrert hvordan det er en spenning mellom disse to begrepene. Dette fenomenet har blitt observert, hovedsakelig gjennom journalistiske ...
  • Det tvetydige i apokalypsen – en økokritisk lesning av Afrodites basseng av Gert Nygårdshaug 

   Hansen, Inger Kathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-05)
   Sammendrag Denne masteroppgaven tar for seg Gert Nygårdshaug roman Afrodites basseng. Romanen forteller om en apokalypse: En eksplosiv skogvekst gror igjen jordas overflate og utsletter majoriteten av menneskeheten. I oppgaven analyserer jeg romanen i et økokritisk perspektiv. Økokritikken undersøker hvordan naturen er representert i en tekst, og hvordan menneskets relasjon til den ikke-menneskelige ...
  • Digital historiesimulering i undervisning. Muligheter og begrensninger 

   Stensletten, Ari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Avhandlingen belyser bruken av historiesimulerende spill i undervisning. Bakgrunnen for dette er at historiefaget mangler en del arbeid rundt emnet. Sentralt i avhandlingen er et feltarbeid ved Rothaugen skole, som observerte et pilotprosjekt der dataspillet This War of Mine ble brukt i historieundervisningen. Avhandlingen introduserer digitale spill som historie, og historiesimulering i undervisning ...
  • Digital mobbing og krav til lærerrollen : en sosiologisk problematisering av opplæringsloven 

   Walbye, Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-18)
   Digital mobbing er et alvorlig og økende problem for elever i den norske skolen. Digital mobbing er et relativt nytt fenomen, selv om mobbing ikke nødvendigvis er det. Gjennom samfunnets og skolenes økte tilgang til digitale verktøy og sosiale medier støter skoler og lærere rundt om i landet på nye krav og utfordringer. Den gylne regel blir ofte omtalt i sammenheng med digitale mobbesituasjoner. I ...
  • "Du ønsker jo en dialog med så mange som mulig". Hvordan lærere jobber for å utvikle elevers muntlige ferdigheter i samfunnsfag 

   Veigård, Pia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-11)
   Tema for denne oppgaven er muntlighet, og problemstillingen jeg har undersøkt, er: Hvordan jobber lærere med å utvikle elevenes muntlige ferdigheter i samfunnsfag? Problemstillingen er undersøkt med et kvalitativt forskningsdesign, hvor metodene som er brukt er intervju og observasjon. Informantene er tre lærere som underviser i samfunnsfag på ungdomsskole. Vygotskys sosiokulturelle læringsteori ...
  • Dyktige midler. En studie av upaya-begrepet i mahayanabuddhismen 

   Nordbakken, Sofie Hedvig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Denne avhandlingen er basert på et feltarbeid jeg har utført i Kyoto i Japan hvor formålet har vært å samle inn visuelt materiale, for å analysere bruk av upaya ved forskjellige mahayanabuddhistiske templer i dagens Japan.
  • Elevers begrepsforståelse i skolens historiefag. En historiedidaktisk studie 

   Magnesholen, Linda (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-30)
   Å oppnå faglig begrepsforståelse er noe lærere skal forsøke og utvikle hos elevene i skolen, men hva om elevene utvikler sin egen måte å forstå begreper på? Denne oppgaven er først og fremst en teoretisk historiedidaktisk oppgave hvor det blir lagt fram hva som skal øke elevenes historiefaglige forståelse gjennom nøkkelbegreper og innholdsbegreper. Historiebevissthet er også et aspekt elevene forstår ...