Now showing items 1-20 of 179

  • 199 innovasjoner : ei kartlegging av mannsnavn avleda av kvinnenavn på 1800-tallet 

   Grønvik, Brynjulv Henk Waling Gorter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-19)
   Ei kartlegging av mannsnavnsinnovasjoner med endelsen -in(i)us avleda av kvinnenavn på grunnlag av folketellingene i 1865 og 1900.
  • 2. bergjegerdivisjons felttog gjennom Helgeland i 1940 

   Poulton, Alexander Christopher (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Denne avhandlingen tar for seg 2. bergjegerdivisjons felttoget gjennom Helgeland 1940. Denne divisjonen hadde som mål å komme til unnsetning til Narvik så fort som mulig. General Dietl og hans 3. bergjegerdivisjon var avskåret fra resten av det okkuperte Norge ved våren 1940. I tillegg vil masteroppgaven se på noen utvalgte hendelser ved felttoget i et kontrafaktisk lys for å kunne se hva som kunne ...
  • ADHD på ungdomsskolen - hvordan gjør vi det? 

   Olsen Andreassen, Amalie; Strandmo, Mia (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-12)
   Antall diagnostiserte med ADHD har skutt i været i løpet av de siste tiårene – også blant ungdomsskoleelever. Ungdomsskolens mål og struktur har også endret seg over tid. I denne masteroppgaven i sosiologi har vi utforsket hvordan ungdomsskolen forholder seg til det økende antallet elever med ADHD-diagnose. Hensikten med denne oppgaven er å få bedre innsikt i hvordan elever med ADHD-diagnosen ivaretas ...
  • Arbeiderklassens barn- enhetsskolens tapere? En sosiologisk klasseanalyse av de generelle delene av læreplanene for 1987, 2006 og 2020 

   Nilsen, Siri Elisabeth (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-06-01)
   Med tanke på studier av sosial ulikhet, blir muligens klassebegrepet mer og mer relevant. Målet i denne oppgaven har vært å undersøke hvordan man forstår klassesamfunn ut ifra danningsperspektiver sett i lys av Bourdieu, Blumer, Stray og Stray samt Vygotsky. Her studerte jeg de generelle delene av læreplanene fra 1987, 2006 og 2020 samt enkelte nyhetsartikler og en tv- debatt. Jeg ønsket å undersøke ...
  • Arbeiderpartiet og Alta-saken Arbeiderpartiets fremstillinger av konflikten mellom 1979 - 2019 

   Lepperød, Jenny (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
   Oppgaven fokusere på tre perioder i arbeidet med å belyse Arbeiderpartiets fremstillinger av Alta-saken. Første perioden tar for seg arbeiderpressens fremstillinger av Alta-saken mellom 1979 og frem til 1982. Periodens start tar utgangspunkt i kommune- og fylkestingsvalget i 1979. Videre ser perioden nærmere på statsminister Odvar Nordlis midlertidige stans av anleggsarbeidet 1979, energimeldingen ...
  • Assassin’s Creed Valhalla: historisk signifikans og historisk empati 

   Johanson, Mathias Bergum (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-03)
   Sammendrag Forskning viser at det finnes en rekke muligheter til å lære av historiske dataspill og dets innhold. I denne oppgaven har jeg derfor undersøkt hvilke framstillinger et historisk dataspill kan skape og hvilken betydning den har for vår historieforståelse. Jeg undersøkte hvordan representasjonene spillerne møter i vikingspillet, Assassin’s Creed Valhalla kan bidra til forståelse for deler ...
  • Å sprite, eller ikke sprite? En mikrososiologisk observasjonsstudie av smittevernsrutiner i det offentlige rom. 

   Wiik, Eline Isaksen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-22)
   Temaet for denne masteroppgaven er smittevernshåndtering i mikrososiale situasjoner i det offentlige rom ved en helseinstitusjon. Problemstillingen oppgaven ønsker å besvare er «Hvilke uformelle mikrososiale mekanismer påvirker om individer følger opp smitteverntiltakene ved en helseinstitusjon?» Problemstillingen er konkretisert tre forskningsspørsmål for å finne ut hva som skjer i denne situasjonen, ...
  • Batteri Dietl: Betydningen av det tyske forsvaret av Vestfjorden, konsekvensene for fangene og sivilsamfunnet 

   Nyheim, Lasse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-14)
   Problemstillingen for denne oppgaven er som følger: Hva var Batterie Dietls betydning i det tyske invasjonsforsvaret, og hvordan ble det bygget og finansiert? Hvilke konsekvenser fikk utbyggingen for de sovjetiske krigsfangene og sivilsamfunnet i Steigen? Denne oppgaven presenterer militærstrategiske og tekniske detaljer om det tyske invasjonsforsvaret i Vestfjorden. Dette gjøres for å kunne forstå ...
  • Blir det samiske perspektivet ivaretatt i lektorutdanningen? En empirisk studie om femte års lektorstudenters vurdering av egen kompetanse om samiske forhold 

   Nordsletta, Anja Sofie Hansen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-14)
   Gjennom Grunnloven, ILO-konvensjon nr. 169 og Opplæringsloven er det tydelige referanser til at samiske forhold er en viktig del av norske elevers grunnopplæring. I 2017 ble fokuset på samiske forhold ytterligere vektlagt da Overordnet del av Kunnskapsløftet 2020 (LK20) ble offentliggjort. Med samiske forhold menes samenes språk, kultur, samfunnsliv, historie og rettigheter. Tidligere forskning viser ...
  • Claiming mastery of the word : The power of discourse in Ray Bradbury's Fahrenheit 451 and George Orwell's 1984 

   Wien, Henriette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-10-30)
   In this thesis, the main objective is to look at the power of discourse in relation to two dystopian texts, George Orwell’s Nineteen Eighty-Four (1948) and Ray Bradbury’s Fahrenheit 451 (1953). Additionally, the thesis proposes how these two texts, as well as literary texts in general, are suitable for the teaching of English as a foreign language (TEFL) in upper secondary school, especially in terms ...
  • The consequence of motivation and linguistic self-confidence in relation to pupils’ oral interaction 

   Molberg, Hans-Kristian Kiil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11)
   This thesis discusses which consequences motivation and linguistic self-confidence have on pupils’ oral interaction in the English classroom. I bring up aspects such as the importance of oral interaction and pupils’ willingness to communicate, as well as theory regarding motivation and linguistic self-confidence. In order to investigate this, I used a qualitative approach and conducted a semi-structured ...
  • Cowboyer og Casanova - Maskulinitetskonstruksjoner i Tidsskrift for kjønnsforskning i perioden 2005-2019 

   Friedrich, Sigurd Franz (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-06-02)
   Denne masteroppgaven har hatt som formål å gå inn i en av kjønnsforskningens publiseringskanaler for å observere og analysere hvordan menn, maskulinitet og kjønnsroller blir teoretisert i norsk, moderne kjønnsforskning. Hvilke teoretiske utgangspunkt man går inn og analyserer et fenomen med vil være avgjørende for hva slags kunnskap og fenomener som forskningsprosessen vil føre frem med. Oppgaven ...
  • Debatten om kunnskapsløftet og endringer i historiefaget 

   Mathisen, Audun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-09-03)
   En masteroppgave som tar for seg læreplanreformen Kunnskapsløftet og så kalt K06 eller LK06. Debatten rundt Kunnskapsløftet, endringer i læreplanene, med et fokus på historiefaget i den videregående skole. Oppgaven handler om den offentlige politiske debatten som begynte på 2000-tallet. Etter norske elevers resultater i den internasjonale PISA-undersøkelsen ble det fra politisk hold ment at man ...
  • Dei falnes dal: 80 år med minne og gløymsle om den spanske borgarkrigen 

   Sælthun, Sigurd (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
   I dei siste åra har Spania vore utsett for ei gradvis aukande splid i synet på Den spanske borgarkrigen og diktaturet som fulgte. Under overgangen til demokrati valgte ein å ikkje behandle fortida, men inngjekk i staden ei uskreven pakt om å ikkje omtale den. Når denne pakta vart broten i 2000 førte det til ei større minnekonflikt braut ut, splitta samfunnet og åpna gamle sår. I senter for denne ...
  • Demokratibegrepet i grunnskolens læreplaner. En historiefaglig analyse av bruk og fremstilling av demokratibegrepet i norske læreplaner for grunnskolen 1974-2020 

   Svensson, Erik Mjønes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-15)
   Denne oppgaven er en historiefaglig analyse av grunnskolens læreplaners bruk og fremstilling av demokratibegrepet. Oppgaven tar for seg de ferdigstilte læreplanene Mønsterplan av 1974, Mønsterplan av 1987, Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen av 1997, Kunnskapsløftet av 2006, og det ikke enda ferdigstilte Læreplanverket av 2020. Videre i oppgaven drøftes demokratiske muligheter og utfordringer ...
  • Demokratiopplæring i samfunnsfag. En kvalitativ studie om samfunnsfaglæreres erfaringer knyttet til aktivitet og deltakelse 

   Weigama, Lene Ingilæ (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Sammendrag Temaet for masteroppgaven er demokratiopplæring i samfunnsfag. Hensikten er å få en oversikt over hvordan samfunnsfaglærere i videregående skole underviser i demokrati. Gjennom kvalitativ metode basert på observasjon og intervju skal jeg forsøke å finne ut hvilken rolle aktivitet og deltakelse har i demokratiopplæringen. Utvalget består av tre informanter som underviser i samfunnsfag ved ...
  • Den fådelte bygdeskolen - hjertet i bygda. Læreres perspektiver på den fådelte bygdeskolen 

   Engan, Kaja Amalie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-14)
   Denne studien har belyst noen av perspektivene et utvalg lærere har på viktigheten av den fådelte bygdeskolen. I dag lever vi en globalisert verden hvor sentralisering er et faktum. En av konsekvensene av sentralisering er at fådelte bygdeskoler blir lagt ned. Denne studien skal belyse både fordeler og utfordringer med fådelte skoler, forholdet mellom skolen og lokalsamfunnet, bruk av skole og ...
  • «Den lovbeskyttede prostitution». En diskursanalytisk fremstilling av prostitusjonen i Tromsø 1886 – 1910 

   Steinvik, Rainer Madsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   I Tromsø fikk man aldri innført den strenge kontrollen over prostitusjon som ble satt i verk i flere større norske byer mot slutten av 1800-tallet. Uttrykket «den lovbeskyttede prostitution» stammer fra debatten som knyttet seg til dette og ble brukt av enkelte som ønsket strengere tiltak mot den omstridte sexhandelen. Begrepet retter ikke bare en pekefinger mot samtidens lovgivning, men beskriver ...
  • Den norske boikotten av OL i Moskva i 1980: Boikott-vedtaket med hovedfokus på de norske idrettsutøverne 

   Saunes, Martin Kirkpatrick (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
   Denne oppgaven er en analyse av de norske idrettsutøverne sin deltagelse i debatten rundt boikotten av OL i Moskva i 1980. Etter Sovjetunionens invasjonen av Afghanistan i 1979 ble forskjellige sanksjoner ovenfor landet foreslått, og boikotten av olympiaden var en av de. Norsk idrett hadde siden andre verdenskrig vært preget av autonomi, noe som gjorde at idretten selv som skulle ta beslutningen om ...
  • "Det er altså en form for nedvurdering" : hvordan framstilles andre verdenskrig i Nord-Norge i skolebøker for gymnas og videregående skole? 

   Sæten, Trond (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-23)
   Selv om den andre verdenskrig sluttet for over 66 år siden, er interessen rundt emnet ennå stor. I den senere tid har det oppstått en debatt i nordnorsk media. Debatten går ut på at det er store hull i norsk krigshistorie, og at krigsinnsatsen og krigsårene i Nord-Norge er glemt, nedvurdert og fortiet i skolelitteraturen, norgeshistorien og det norske samfunnet. Er det noe sannhet i disse ...