Now showing items 1-20 of 179

  • Småsamfunnets sosialiserings-potensiale 

   Edvardsen, Edmund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1977)
  • Målreising i Nord-Noreg 1898-1940. Organisering av målstriden og striden for skolemålet 

   Lockertsen, Roger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1984)
   <p>Hovudoppgåva er ein analyse av utviklinga av skolemålet i Nord-Noreg – nynorsk eller bokmål som første opplæringsmål i grunnskolen – fram til 1940. Etter rettskrivingsendringane av 1917 og 1938 måtte skolebøkene kjøpast i ny rettskriving. Særleg i Nordland og Troms vedtok mange skolestyre å skifte målform til nynorsk. Etter lova skulle det vere folkerøysting først, men oppmøtet var ofte lågt, ...
  • "Æ klare ikke å høre mæ sjøl tenke!" : en observasjonsstudie av kjønn og læringsmiljø i ungdomsskolen 

   Storås, Nina Benum (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-12-07)
   Denne oppgaven handler om ungdomsskoleelever og sosiale relasjoner i klasserommet. Disse problemstillingene belyses i oppgaven: Er kjønn en relevant faktor i vår forståelse av det som skjer i klasserommet? Hva er forskjellen mellom jenter og gutters atferd? Forskjellsbehandler lærerne gutter og jenter? Hvilke faktorer ligger til grunn for at noen skoletimer blir sett på som mer vellykket enn andre? ...
  • Jeg - skogens konge : språklige bilder i dikt skrevet av elever i videregående skole 

   Lånke, May (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   I arbeidet med denne masteroppgaven har jeg utvikla og gjennomført to ulike undervisningsopplegg i diktskriving for elever i videregående skole. Jeg har kalt det ene et leserorientert undervisningsopplegg og det andre et skriverorientert. I det leserorienterte opplegget er hensikten at elevene skal være bevisste på at de skriver for noen, og at de skal prøve ut ulike måter teksten kan kommunisere ...
  • Maigret et l´élève/détective 

   Kosowski, Luc Alain (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-29)
   Ce mémoire nous offre l’opportunité de nous évader dans un monde où le rêve se confond à la réalité. C’est le monde du roman policier. Avec l’aide de la silhouette réputée de Georges Simenon : l’inspecteur Maigret, nous découvrons le rôle de détective. Être aux côtés de Maigret tout au long de cette nouvelle enquête intitulée Maigret et le client du samedi nous permet de nous arrêter de temps en ...
  • Likhet? : likhetsideologien i Kunnskapsløftet for den videregående skole 

   Steele, Annfrid Rosøy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-31)
   Oppgaven omhandler likhetstanken i den videregåendeskole. Problemstillingene er: 1. Hvordan har likhetstanken i forhold til sosial bakgrunn kommet til uttrykk i skolepolitikken historiskt? 2. Hvordan har utdanningssosiologien håndtert spørsmål om likhet og ulikhet? 3. Hvordan kan vi forstå Kunnskapsløftet i lys av likhetsbegrepet? Metoden som er brukt er dokumentanalyse av Kunnskapsløftets generelle ...
  • Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere 

   Amjad, Danish (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-01)
   I denne oppgaven har jeg undersøkt i hvilken grad kan introduksjonsordning sies å være vellykket – om de politiske og pedagogiske målene oppnås. Oppgaven har benyttet seg av John Goodlads teori om vid læreplansforståelse (curriculum). Materialet er basert på intervju med seks lærere og seks deltagere knyttet til introduksjonsordning og en kategoribasert analyse har blitt tatt i bruk for å ...
  • Implementing Holocaust literature in Social Studies English and English Literature and Culture in Norwegian upper secondary schools 

   Bergum-Israel, Karina Ariella (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-12-15)
   This thesis looks at how the Holocaust can be taught about in the subjects Social Studies English and English Literature and Culture in Norwegian Upper Secondary Schools by reading personal narratives of the Holocaust: Maus by Art Spiegelman, Jack and Rochelle: A Holocaust Story of Love and Resistance by Lawrence Sutin, The Shawl by Cynthia Ozick and the poems Never Shall I Forget by Elie Wiesel, ...
  • Storytelling – in our minds and in the classroom : a narratological and didactic analysis of Sherman Alexie’s The Lone Ranger and Tonto fistfight in heaven (1993). 

   Dromnes, Tanja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-04-30)
   Once upon a time, in a secondary world, long, or not so long ago… This might have been an appropriate introduction to this thesis, reflecting its main concern, namely storytelling. Atlantic Monthly Press claims on the cover of The Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven (1993) that Sherman Alexie is a modern mythmaker, and I strongly agree; he is a storyteller with a firm belief in the power of ...
  • "No er det berre oss att". Ei etisk lesing av Jon Fosses Andvake 

   Edvardsen, Andreas Aaslid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   I denne oppgåva er det gjort ei etisk lesing av Jon Fosses roman Andvake (2007). Fokuset er særleg på tre stader i handlinga der det skjer drap. Drapa er delvis skjulte i teksten, og elliptisk skildra. Derfor blir det sett på korleis det likevel er hint om drapa i teksten, og kva slags verkemiddel som er brukt for å skildre drapa. Samstundes blir det sett på korleis ein kan forstå drapa i ein etisk ...
  • Gandalf Tryggve, Gudrun Bergljot og Ragnvald Tjodolf : nordiske renessansenavn som innovasjon i et sosiologisk og geografisk perspektiv 

   Dahlberg, Lars Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   Formålet med avhandlingen er å se på hvordan et utvalg nordiske renessansenavn spredte seg sosiologisk og geografisk i Norge på 1800-tallet. På grunnlag av opplysninger i Norsk personnamnleksikon (NPL) er materiale for syv nordiske renessansenavn hentet inn, nemlig Borghild, Dagny, Gudrun, Hjalmar, Ragnvald, Sverre og Trygve. Disse var også blant de hundre mest vanlige fornavnene i år 1900. Den ...
  • Moskédebatt i Tromsø : en studie av holdninger og argumenter 

   Rehnlund, Ine Susann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-15)
   Mosque debate in Tromsø. A study of attitudes and arguments. This thesis is a case study of a debate that started as a result of the publishing of plans about building a new mosque in Tromsø. In November 2006 the newspapers Nordlys and Bladet Tromsø wrote about plans to build a 1000 m² mosque for the approximate 1000 Muslims in Tromsø. The papers told that this planned mosque would cost between ...
  • Morphological awareness skills of Norwegian adolescent dyslexics acquiring English as a second language 

   Caglar-Ryeng, Ömür (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-25)
   The aim of this study was twofold: (a) to investigate the morphological and phonological awareness skills of a group of Norwegian high school students with dyslexia, and (b) to examine the relationship of these two linguistic abilities to students’ reading comprehension skills. To this end, we compared the performance of a dyslexic sample to that of a chronological-age matched control group on three ...
  • The consequence of motivation and linguistic self-confidence in relation to pupils’ oral interaction 

   Molberg, Hans-Kristian Kiil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11)
   This thesis discusses which consequences motivation and linguistic self-confidence have on pupils’ oral interaction in the English classroom. I bring up aspects such as the importance of oral interaction and pupils’ willingness to communicate, as well as theory regarding motivation and linguistic self-confidence. In order to investigate this, I used a qualitative approach and conducted a semi-structured ...
  • Teaching the short story to Norwegian high school students : a window into multicultural America 

   Kolbeinsen, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11-15)
   The focus of my thesis is on the cultural and historical aspects the short story can offer. Choosing short stories by authors such as Leslie Marmon Silko, Alice Walker and Raymond Carver provides a unique insight into multicultural America. Silko’s stories offer an insight to a part of Native American culture, the Laguna Pueblo. Alice Walker’s short stories portray characters with and African ...
  • "Kort ved ørene" : en analyse av adaptasjonen av Lars Saabye Christensens Den misunnelige frisøren 

   Grøtheim, Marianne Isaksen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   I denne avhandlingen analyserer jeg adaptasjonen av Den misunnelige frisøren, med særlig fokus på persongalleriet. Denne mastergradsavhandlingen er i hovedsak en analytisk oppgave, hvor fokuset mitt ligger på personkonstellasjonene, og jeg ser på hvilke grep som gjøres i forbindelse med adaptasjonen av teksten. Hva har skjedd med karakterene når historien har blitt overført fra et medium til et ...
  • Erwerb von Gesprächskompetenz durch schulischen Fremdsprachenunterricht - ein erreichbares Ziel? 

   Claussen, Solveig Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Denne masteroppgaven tar for seg temaet spontan språkbruk i fremmedspråksundervisninga. Utgangspunktet er kompetansemålet i læreplanen som går ut på at elevene skal kunne "delta i enkle, spontane samtalesituasjoner" på Nivå I og "delta i samtaler om ulike temaer og aktuelle emner" (Nivå II). Følgende spørsmål tas opp: - Hvilke tanker gjør tysklærere seg om dette kompetansemålet i forhold til egen ...
  • Kontrafaktisk historie i undervisning : nyttig undervisningsmetode eller rent tidsfordriv? 

   Bjerke-Hagen, Marius (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Denne masteroppgaven handler om bruk av kontrafaktisk historie i undervisning. Kontrafaktisk historie er en omdiskutert arbeidsmetode fra fagdisiplinen historie. Her tar utøveren for seg historie som ikke skjedde, men kunne ha skjedd, om deler av hendelsesforløpet ble endret. Denne arbeidsmetoden kan kalles omdiskutert siden det på ingen måte er enighet innen fagmiljøet omkring metodens bruk og ...
  • Sovjetunionen 1924-1953 i norske skolebøker : fremstillingen av Stalin og Sovjetunionen under Stalin i norske skolebøker fra 60-tallet og til i dag 

   Abrahamsen, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Oppgaven tar for seg fremstillingen av Stalin og Sovjetunionen under Stalin i en rekke skolebøker fra 1960-tallet, 1980-tallet og det siste tiår. Hvert tiår er representert av to bøker, en fra Cappelen Damm og en fra Aschehoug. Bøkene blir forsøkt sett i lys av hverandre, både i forhold til den andre boken fra samme periode og bøkene fra de andre periodene, og situasjonen innen sovjetforskningen i ...
  • Europa i Afrika - et utviklende overgrep: fremstillingen av kolonitiden i Afrika fra 1870 til 1960 i historiebøker for gymnas og videregående skole 

   Sletbakk, Bjørn-Terje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-23)
   Kolonitden er en historisk epoke som er mye omdiskutert. Var det en negativ eller positiv epoke for Afrika å ha Europa som koloniherrer? I historieskrivningen er det flere ulike syn på hvordan kolonitiden har vært for både Afrika og Europa. I akadmenia så man i tiden rundt 1950 på kolonitden som en storhetstid for europeerne. Med oppløsningen av kolonitiden forventet man at det afrikanske ...