Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Skeiv undervisning i skolen: En kvalitativ studie av læreres opplevelser med skeiv undervisning 

  Nyhagen, Aleksander Heier (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2024-05-14)
  Denne masteravhandlingen undersøker hvordan lærere opplever å gjennomføre skeiv undervisning i klasserommet. Oppgaven ser på læreres erfaringer og tanker om skeiv undervisning, hvordan responsen fra elevene har vært når lærerne har hatt undervisningstimer om temaet, og hvordan lærerne forklarer kommentarene og holdningene som kommer fra elevene gjennom deres opplevelser. Ved å forstå hvordan ...
 • «La meg vise vei, bro´»: En kvalitativ studie av mentorordningen til U16 som redskap i forebyggende ungdomsarbeid. 

  Utby, Marte Rowene (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-30)
  Konsekvensene av utenforskap kan være store. For å hindre at ungdom nå eller i senere livsløp befinner seg utenfor arenaer i samfunnet, blir forebyggende innsats trukket frem som strategi. I denne masteroppgaven i sosiologi ved Lektorutdanningen 8-13, har jeg utforsket mentorordningen til U16 som redskap i forebyggende ungdomsarbeid. U16 er et multisystemisk profesjonsfellesskap opprettet av Tromsø ...
 • Kunstig intelligens i skolen: En Bourdieu- og Rosa-inspirert WPR-analyse av den norske mediedebatten om bruken av KI i skolen 

  Wollan, Jonas H. (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-15)
  Denne masteroppgaven undersøker den norske offentlige debatten om bruken av kunstig intelligens (KI) i skolen gjennom en WPR-inspirert analyse (What’s the Problem Represented to be?). Formålet er å undersøke problemforståelsene fra den offentlige debatten omkring bruken av KI i skolen, og belyse disse problemene gjennom sosiologisk teori. Teoretisk bygger oppgaven på Hartmut Rosas akselerasjonsbegrep, ...
 • Ytringsrommet - En fenomenologisk studie av ytringsfrihet i skolen 

  Farhad Faraj, Zeno (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-15)
  Gjennom denne studien har jeg undersøkt hvordan læreres oppfatning av ytringsfriheten formes i skolen. Mer spesifikt handler det om hvordan elevene og læreren samhandler under formingen av ytringsfriheten i klasserommet. Problemstillingen er følgende; «Hvordan formes oppfatningen av ytringsfrihet?» Prosjektet ble utført ved bruk av kvalitative dybdeintervju, der jeg intervjuet fem kvinner og en mann. ...
 • Oppfølgingstjenestens handlingskraft 

  Røsæg, Steffen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-14)
  Jeg har i denne oppgaven utforsket ni rådgivere i oppfølgingstjenesten sine erfaringer og opplevelser med arbeidet i deres arbeidshverdag. I dagens norske samfunn betraktes utdanning som avgjørende for fremtidige karrieremuligheter. Opprettelsen av oppfølgingstjenesten (OT) kan ses som et direkte signal fra myndighetene om viktigheten av forebygging av frafall i skolen. Til tross for iverksettelsen ...
 • «Det viktigste av alt er det at man føler seg som same»: Hvordan forstår unge samer i Alta samisk identitet? 

  Haldorsen, Morten Simensen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-14)
  Gjennom denne masteroppgaven har jeg undersøkt samisk selvidentitet i Alta. Jeg har benyttet en symbolsk interaksjonistisk og dramaturgisk teoretisk tilnærming til identitet, sammen med personbiografisk intervju som metode har jeg undersøkt problemstillingen: Hvordan forstår unge samer i Alta samisk identitet? Oppgaven ser på informantenes biografi og skjellsettende hendelser fra deres liv ...
 • «Æ like å spille volleyball på stranda, men æ vil ikke kalle det friluftsliv» En kvalitativ studie av hva friluftsliv betyr for ungdommer 

  Villa, Marja (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-14)
  Formålet med denne masteroppgaven har vært å finne ut hva friluftsliv betyr for ungdommer. Forskningens empiriske grunnlag hviler på fire fokusgruppeintervjuer med totalt 16 ungdommer under videregående utdanning. Begrepet friluftsliv er noe som har endret seg gjennom tiden. Eldre definisjoner ekskluderer utendørsaktiviteter som er forbundet med stor grad av tilrettelegging, som for eksempel ...
 • Samme skole, to diskurser: Styringsperspektivet og lærerperspektivet om håndtering av sosial ulikhet i skolen 

  Eriksen, Jonas; Mellingsæter, Petter (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-15)
  Tematikken for denne masteroppgaven er sosial ulikhet i skolen. Målet med masteroppgaven har vært å undersøke følgende problemstilling: Hva gjør norske skoler for å håndtere sosial ulikhet? Videre utarbeidet vi tre forskningsspørsmål: 1. Hvordan forholder styringsperspektivet seg til sosial ulikhet? 2. Hvordan forholder lærerperspektivet seg til sosial ulikhet? 3. Hvordan forholder styringsperspektivet ...
 • Hjemmebanefordelen i fotball 

  Skogstad, Daniel (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-13)
  Hjemmebanefordelen er et velkjent og godt dokumentert fenomen i fotball (Schwartz & Barsky, 1977; Pollard, 1986, 2005 & 2008; Clarke & Normann, 1955). Forskningen er uklar i hva som er årsakene til hjemmebanefordelen, men den peker på fire årsaker av betydning: supporterstøtte, reisevei, kjennskap til omgivelsene og dommer partiskhet (Schwartz & Barsky, 1977; Pollard, 1986, 2005, 2008). Pollard & ...
 • Dannelse og fellesskap i idrettsfeltet En kvalitativ studie av hvordan trenere opplever fellesskap, individualisme og dannelse blant skolebarn i idrettene svømming og fotball 

  Myrholt, Jan-Arne (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-05-14)
  Sammendrag Formålet med denne studien er å få innsikt i fellesskap, individualisme og dannelse blant skolebarn i idrettsfeltet, gjennom å studere idrettene svømming og fotball ut ifra et klasseperspektiv, og i hvilken grad de sosiale skillene overføres til skolefeltet. Studien tar utgangspunkt i sosiologen Pierre Bourdieu sin klasseteori, og benytter kvalitative data fra sju semistrukturerte ...
 • Struktur- og aktørteori: En teoretisk analyse for å forstå strukturell rasisme 

  Frivold, Eirik (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-01)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan struktur- og aktørteori kan bidra til en bedre forståelse av det kontroversielle og utfordrende begrepet strukturell rasisme. I denne teoretiske litteraturstudien analyserer jeg Bourdieu og Teorien om rasjonelle valg for å deretter forme en syntese av de to som jeg anvender på fenomenet strukturell rasisme. Dette gjøres ved å tilføre et nytt aspekt ...
 • Reformasjonen i undervisningen i brudd og kontinuitet 

  Wieffer, Jeroen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2019-05-29)
  Denne avhandlingen er en didaktisk oppgave og handler om reformasjonens fremstilling i undervisningen i Norge og Nederland. Oppgaven er en komparasjons analysere hvor jeg sammenligner skolesystemet, læreplanene og lærebøkene og er ute å finne likheter og forskjeller. Analysen av de ulike bestanddeler har gitt noen funn. Et av hovedfunnene er at det finnes noen sentrale forskjeller rundt temaet ...
 • Emosjoner og rasjonalitet: en teoretisering om kollektiv handling 

  Strobel, Edgar (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-13)
  Denne teksten er en teoretisk studie av en velkjent sosiologisk problemstilling; problemet ved kollektiv handling. Den kollektive handlingens problem forsøkes å belyses ved hjelp av biologiske og nevrologiske innsikter i hvilken rolle emosjoner kan spille for kollektiv handling. Dette gjøres ved hjelp av kreativ teoretisering. Første del av teksten er en teoretisk gjennomgang av både sosiologiske, ...
 • Frigjøringsjubileet i Narvik 1995 -En studie av Frigjøringskomiteens rolle 

  Røraas, Simen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  Avhandlingen tar for seg Frigjøringskomitéens rolle og arbeid i planleggingen og gjennomføringen av frigjøringsjubileet i 1994/95. Fra annonseringen av komitéen i 1991, følger oppgaven komiteens arbeid med jubileet kronologisk frem til gjennomføringen av jubileet i 1995. Oppgaven har en strukturell tilnærming, som deler inn oppgaven i intensjon, produksjon og resepsjon. Oppgaven viser hvordan ...
 • Minnet om Narviks krigshistorie 1940 «Krigshistorisk landskap-Narvik 1940» i et minnepolitisk perspektiv 

  Hangeland, Marcus Celius (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2024-02-15)
  I denne masteroppgaven går jeg gjennom "Krigshistorisk landskap Narvik 1940" i et minnepolitisk perspektiv. "Krigshistorisk landskap Narvik 1940" er en serie monumenter som er reist på veien mellom Bardufoss og Narvik. Oppgaven tar for seg hvem som har vært sentrale minneaktører i etableringen av dette prosjektet. Oppgaven kommer også til å se prosjektet "krigshistorisk landskap-Narvik 19040" i ...
 • Kvinnerelatert bistand. En gjennomgang av Operasjon Dagsverk sine prosjekter i Sør-Afrika 1988-2021 

  Olsen, Bertine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-14)
  Hovedproblemstillingen for denne oppgaven er: Hvilke endringer kan man se i motivasjon og hensikt for kvinnerelatert bistand i OD sine prosjekter? Forskningsspørsmålene er: 1. Hvordan relaterer endringene seg til utviklingen i Sør-Afrika, slik dette kommer til uttrykk i OD sine egne vurderinger og begrunnelser for innsatsen? 2. Hvordan relaterer dette seg til overordnede målsettinger på ...
 • Ikke-tenkende: En Swedbergiansk analyse av kunstig intelligens i kommunikasjon 

  Kjæret, Jonas Parcival (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-06-02)
  Dette studiet undersøker om og hvordan kunstig intelligens (KI) deltar i kommunikasjon. Jeg anvender en Swedbergiansk teoretiseringsprosess med spesielt fokus på førstudie som metodikk for å belyse denne problemstillingen. Jeg utarbeider et begrep, ikke-tenkende, som gir et nytt og relevant perspektiv for å forstå hvordan KI deltar i kommunikasjon. Min konklusjon er at, avhengig av det konseptuelle ...
 • Tradisjonelle valg i et utradisjonelt utdanningsprogram - En kvalitativ studie av gutter som velger jentedominerte yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring 

  Østerås, Kamilla (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Temaet for denne masteroppgaven er hvordan gutter opplever å velge utradisjonelle yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. Jeg har gjennomført 8 semistrukturerte dybdeintervjuer på to videregående skoler i to bykommuner i Norge for å svare på problemstillingen: Hvordan opplever gutter å velge et jentedominert yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring, og hvilke faktorer ...
 • Kjønnsvurderingsgapet - Hvorfor gjør gutter det relativt bedre på eksamen enn jenter? 

  Lien, Herman Hovda (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-15)
  Temaet for denne oppgaven er kjønnsulikhet i skolen. Mer konkret er problemstillingen min kjønnsvurderingsgapet – hvorfor gjør gutter det relativt bedre på eksamen enn jenter?. Jenter gjør det bedre i skolen uansett vurderingsform, men guttene minker altså forspranget på eksamen når de vurderes av eksterne sensorer. Dette fenomenet kaller jeg kjønnsvurderingsgapet. Det som foreligger av forskning ...
 • Mørketiden er en årstid, ikke en sykdom 

  Setekleiv, Simen Halvor (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
  Denne masteroppgaven har forsøkt å skape mer forståelse, og gå i dybden på opplevelser man kan ha under mørketiden. Problemstillingen som har blitt besvart i denne oppgaven er: «Hvordan opplever en gruppe mennesker som har bodd nord for polarsirkelen fenomenet mørketiden?». Problemstillingen ble videre snevret ned ved hjelp av fire forskningsspørsmål. Disse fokuserte på om opplevelsene kan forståes ...

Vis mer