Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Positiv visshet i grenseland. En filosofisk utforskning av menneskeforståelser med utgangspunkt i problemfeltet medisinsk uforklarte symptomer. 

  Eriksen, Thor Eirik (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2017-09-15)
  Prosjektet er en filosofisk utforskning av ulike tilnærminger til og forståelser av det å være menneske. Det tematiske utgangspunktet for denne utforskningen er problemstillingen medisinsk uforklarte symptomer. Avhandlingen rommer et omfattende dypdykk i dette medisinske saksforholdet og en kritikk av den medisinsk-vitenskapelige tenkemåte både om selve saksforholdet og det aktuelle studieobjektet ...
 • Omdømmehåndtering og lokaldemokrati. Uintenderte implikasjoner av strategiske tilnærminger til identitet og kommunikasjon for kommunene som lokaldemokratiske arenaer 

  Krane, Martin Sollund (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-08-20)
  Avhandlingen belyser hvordan strategisk omdømmehåndtering kan medføre uintenderte implikasjoner for kommunene som arenaer for lokaldemokrati. I avhandlingen fokuseres det på to kjerneelementer i omdømmelitteraturen, nemlig identitet og kommunikasjon. Det ses nærmere på hvordan litteraturens anbefalinger om strategisk identitetsbygging og kommunikasjon kan komme i konflikt med grunnleggende forutsetninger ...
 • Russefeiring. Om meningen med rusmiddelbruk sett gjennom russefeiring som et ritual 

  Sande, Allan (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2000)
  Dette er en sosialantropologisk studie av rusmiddelbruk og rus. Fenomenet blir forsøkt beskrevet og analysert gjennom deltakende observasjon i organsjerussefeiringen og rødrussefeiringen i to ulike lokalsamfunn i Nord Norge. Russefeiring blir her analysert med sosialantropologisk teori om kultur, symboler og ritualer. Både rusmidlene og handlingene blir studert som kommunikasjon om virkeligheten og ...
 • Los adjetivos deverbales en español: un estudio nanosintáctico 

  Svensen, Kristina (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-06-11)
  This thesis looks in detail at Spanish deverbal adjectives, and how these are syntactically built. In-depth analyses of three Spanish suffixes (-ón, -dizo and -dero) that form these kinds of derivations are carried out. We identify three non-episodic readings of these adjectives –habituality, dispositionality and modality– and focus on how these three readings are obtained. I claim that the differences ...
 • Om pedagogiske intensjoner: En teoretisk og empirisk studie ved bruk av pedagogisk-filosofiske og kvalitative metoder 

  Opdal, Pål Anders (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-06-18)
  Sammendrag: Studien undersøker og analyserer utvalgte pedagogiske intensjoner, det vil si hensikter, formål og ønsker når det gjelder pedagogisk planlegging og praksis. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring postulerer at: a) norsk høyere utdanning skal vektlegge læring mer enn undervisning; b) at undervisningen i norsk høyere utdanning skal baseres på læringsutbytte; og c) at ...
 • Sámegielaid modelleren – huksen ja heiveheapmi duohta giellamáilbmái 

  Antonsen, Lene (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-06-26)
  Nákkosgirjjis guorahalan leago grammatihkalaš giellamodealla vástádus sámegielaid ja eará davvimáilmmi eamiálbmotgielaid giellateknologalaš dárbbuide? Grámmatihkalaš giellamodealla lea huksejuvvon Finite state transduserin (FST:n). Suokkardalan hástalusaid mat čuožžilit go galgá hukset ja heivehit sámegielaid grammatihkalaš giellamodeallaid duohta giellamáilbmái. FST:in sáhttá modelleret ...
 • Extracting human security from the Shtokman gas field. Security assemblage in the Murmansk region (2007-2012). 

  Goes, Maria (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-05-08)
  My cross-disciplinary analysis contributes to the academic discussion of the role and place of human security in security studies by introducing the novel concept of ‘security assemblage’ which embraces both state and human security. I apply the concept of assemblage as a theoretical framework and examine the security assemblage in the Murmansk region in relation to the Shtokman project (2007-2012). ...
 • When grammar can't be trusted - Valency and semantic categories in North Sámi syntactic analysis and error detection 

  Wiechetek, Linda (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-05-23)
  In this dissertation, I investigate valencies and syntactically relevant semantic categories in North Sámi. In addition, I develop three machine-readable grammars for the North Sámi grammar checker GoDivvun that have access to valencies and semantics. Like a human, a machine-readable grammar analyzes a sentence by putting together information from different linguistic levels and based on this, ...
 • Modern Reading. Swedish Book Consumption during the Late Nineteenth Century 

  Hansen, Henning (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-03-16)
  I fokus för denna studie står läsaren och bokmarknaden under tiden för det moderna genombrottet, och då framför allt perioden 1879–90. Studien bygger på en komparativ undersökning av tre olika typer av bokinstitutioner, som tillsammans kan sägas ha utgjort ett tvärsnitt av dåtidens svenska bokmarknad: Gumperts bokhandel i Göteborg, sockenbiblioteket i Munka-Ljungby och Sjöbloms lånebibliotek i Lund. ...
 • Forskning i lærerutdanning - Vi må snakke samme språk Veiledningssamarbeid mellom praksislærer, universitetslærer og studenter 

  Steele, Annfrid Rosøy (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-03-08)
  Hensikten med denne avhandlingen er å utforske hvilken betydning samarbeid om veiledning kan ha for å styrke partnerskap mellom lærerutdanninger og skoler, og potensialet veiledning kan ha for forsknings- og utviklingsarbeid, FoU. Det har vært lite forskning som har dokumentert reelle samarbeid mellom det akademiske teorifeltet og praksisfeltet i lærerutdanningen. Avhandlingen har som hensikt å ...
 • Å skape rom for flerspråklighet. En studie av diskursive vilkår for barnehagens språklige praksis med flerspråklige barn 

  Pesch, Anja Maria (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-03-01)
  I denne studien utforskes diskursive vilkår for barnehagelærers språklige praksis med flerspråklige barn. Studien er en kvalitativ etnografisk kasusstudie av to barnehagers språklige praksiser, en i Nord-Norge og en i Tyskland. Studiens formål er å få større innsikt i hvordan forståelser av flerspråklighet i barnehagen skaper rom for barnehagelærers flerspråklige praksis og for samarbeid med barnas ...
 • Ditransitive structures in Croatian adult and child language: the role of animacy and givenness 

  Velnic, Marta (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-02-22)
  This dissertation explores the effects that a semantic factor, animacy, and a pragmatic factor, givenness, have on the relative ordering of the two objects (IO-DO vs. DO-IO) in Croatian ditransitive structures. While the effects of animacy are explored only at a global level (object ordering), the effects of givenness are explored also in the choice of referring expressions. The effect that these ...
 • Homewarding Remoteness: Representations, agency and everyday life in a tundra village (NW Russia) 

  Mankova, Petia (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-02-09)
  In remote geographical areas, state power and modernization processes often slow down, become subverted or fail. For the people who live there the everyday life usually brings other worries and concerns. Based on anthropological fieldwork in Krasnoshchelye, a remote tundra village in Murmansk region, the dissertation addresses questions of remoteness. Inspired by the spatial theories of Michel de ...
 • "-jos fal gáhttet gollegielat" : vitalisering av samisk språk i Noreg på 1990-talet 

  Todal, Jon (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2002)
  Kva vilkår styrkte og svekte arbeidet for vending av det samiske språkskiftet i Noreg i 1990-åra? Avhandlinga er delt i fem bolkar. Etter innleiingsbolken presenterer eg teori om språkskifte og om det å vende eit språkskifte. Deretter kjem ein bolk om bakgrunn og rammevilkår for å styrkje samisk språk i 1990-åra. I fjerde bolken presenterer eg empirien og analyse av empirien, og i den siste bolken ...
 • Handel i nord : samiske samfunnsendringer ca. 1550 - ca. 1700 

  Hansen, Lars Ivar (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 1990)
  Siktemålet med denne undersøkelsen er å gjennomføre en særskilt drøfting av sambandet mellom handelssamkvemmet på Nordkalotten og de sosiale, økonomiske og økologiske tilpasnings-strategier og -taktikker som ble anvendt av de lokale samiske samfunnsenhetene (siidaer). Empirisk er drøftingen avgrenset til perioden ca. 1550 - ca. 1700.
 • Kystkvinners liv og virke : fra naturalhushold til enetilværelse. En verdighetsbeskrivelse 

  Grønbech, Dagrunn (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2008)
 • Her. Et bidrag til stedets filosofi 

  Greve, Anniken (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 1998-01)
 • "Nå er vi blitt så trygg i oss selv at vi kan selge oss til turister" Samisk turisme mellom kommersielle interesser, lokal kunnskap og verdensskapende praksiser 

  Wright, Reni Jasinski (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2017-12-18)
  Denne avhandlingen omhandler problemstillinger knyttet til salg av kultur i en urfolkskontekst. Det etnografiske materialet arbeides frem i bevegelser fra akademiske tekster om samisk turisme, gjennom reisen til – og samarbeidet med Senter for nordlige folk i Kåfjord i Nord-Troms, en fotoutstilling, og involvering i en studietur til New Zealand for samiske reiselivsaktører, en reise som skulle bygge ...
 • Det norske samfunnet som handlingsdyktig fellesskap - Svikt og endring etter 22. juli-terroren 

  Kristiansen, Truls Tunby (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2017-11-27)
  Avhandlingen skal gi ny kunnskap om hvordan det norske samfunnet håndterte terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Forskningsobjektet er den samfunnsmessige erkjennelsen av at ”vi sviktet som samfunn”, og den kollektive håndteringen av denne erkjennelsen. For å få til dette skal avhandlingen betrakte samfunnet med en systemteoretisk modell av samfunn som handlingsdyktig fellesskap. Modellens ...

Vis mer