Now showing items 1-20 of 360

  • Handel i nord : samiske samfunnsendringer ca. 1550 - ca. 1700 

   Hansen, Lars Ivar (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 1990)
   Siktemålet med denne undersøkelsen er å gjennomføre en særskilt drøfting av sambandet mellom handelssamkvemmet på Nordkalotten og de sosiale, økonomiske og økologiske tilpasnings-strategier og -taktikker som ble anvendt av de lokale samiske samfunnsenhetene (siidaer). Empirisk er drøftingen avgrenset til perioden ca. 1550 - ca. 1700.
  • Gressbakkentuftene i Varanger : boliger og sosial struktur rundt 2000 f. Kr. 

   Schanche, Kjersti (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 1994-04)
  • Migrasjon i Troms i annen halvdel av 1800-tallet : en kvantitativ analyse av folketellingene 1865, 1875 og 1900 

   Thorvaldsen, Gunnar (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 1995)
   Når ble Nord-Norge et fraflyttingsområde? I hvilken utstrekning flyttet folk internt i kommunene, fra kommune til kommune, fra fylke til fylke, inn og ut av landsdelen? Endret flyttestrømmene retning over tid? Hvem var henholdsvis innflytterne, utflytterne og de bofaste? Hva var hovedårsakene til at folk flyttet? Denne avhandlinga søker svar på disse spørsmålene ut fra datamateriale fra Troms fylke ...
  • Self-perpetuating rationalization : state intervention in the use of natural resources 

   Karlsen, Geir R. (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 1998)
   Towards the end of the 1980's, the stock of Atlantic-Norwegian cod collapsed. The 'cod crisis' caught most people by surprise, maybe because the fisheries of the region had been taken for granted; people have 'always' fished in North Norway and it seemed almost absurd that they should suddenly be cut off from this activity. In different ways, the crisis - and all the consequences it had - invited ...
  • Her. Et bidrag til stedets filosofi 

   Greve, Anniken (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 1998-01)
  • Mangfold, skjønn og formalisering i kulturminnevernet 

   Nesheim, Olaug Hana (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 1999)
  • Mellomromserfaringer. En analyse av kvinners frykt for seksualisert vold. 

   Flemmen, Anne Britt (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 1999-09-18)
   Doktorgradsavhandlingen omhandler kvinners frykt for seksuell vold, og hvordan denne frykten skapes og opprettholdes. Avhandlingen tar utgangspunkt i norske kvinners hverdagserfaringer, og baserer seg i all hovedsak på skriftlig kildemateriale av ulik art. De situasjonene og hendelsene det fokuseres på, er de som oppleves som krenkende av kvinner. Det gjøres forsøk på å beskrive bredden i hvilke ...
  • Russefeiring. Om meningen med rusmiddelbruk sett gjennom russefeiring som et ritual 

   Sande, Allan (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2000)
   Dette er en sosialantropologisk studie av rusmiddelbruk og rus. Fenomenet blir forsøkt beskrevet og analysert gjennom deltakende observasjon i organsjerussefeiringen og rødrussefeiringen i to ulike lokalsamfunn i Nord Norge. Russefeiring blir her analysert med sosialantropologisk teori om kultur, symboler og ritualer. Både rusmidlene og handlingene blir studert som kommunikasjon om virkeligheten og ...
  • Samisk forhistorie i norsk arkeologi 1900-2000 

   Hesjedal, Anders (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2000)
  • Stative adverbs in English. A study of adverbial productivity and orientation 

   Killie, Kristin (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2000-12-02)
   The study maps the development of a new class of adverbs in English, i.e. 'stative physical adverbs' of the type -ly, e.g. redly and massively. Such adverbs are claimed to be ungrammatical; however, the data show that this is no longer the case, but that English has changed with regard to this point of the grammar. The study includes an analysis of the linguistic context in which the corpus adverbs ...
  • Ung i spenningens land. Analyser av preferanser knyttet til valg av utdanning, yrke og bosted blant nordnorsk ungdom 

   Bæck, Unn-Doris Karlsen (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2002)
  • "-jos fal gáhttet gollegielat" : vitalisering av samisk språk i Noreg på 1990-talet 

   Todal, Jon (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2002)
   Kva vilkår styrkte og svekte arbeidet for vending av det samiske språkskiftet i Noreg i 1990-åra? Avhandlinga er delt i fem bolkar. Etter innleiingsbolken presenterer eg teori om språkskifte og om det å vende eit språkskifte. Deretter kjem ein bolk om bakgrunn og rammevilkår for å styrkje samisk språk i 1990-åra. I fjerde bolken presenterer eg empirien og analyse av empirien, og i den siste bolken ...
  • Tidlig, nordlig kamkeramikk. Typologi, kronologi, kultur 

   Skandfer, Marianne (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2003-09-19)
   Arkeologiske typologier er alltid basert på bare en del av et større materiale. I vår søken etter distinkte egenskaper trekkes det unike eller sjeldne gjerne fram som det spesielle som kjennetegner en ”type”. I avhandlingen analyseres den faktiske variasjonen innenfor Tidlig nordlig kamkeramikk (TNKK) opp mot den etablerte morfologiske forståelsen av den såkalte Säräisniemi 1-keramikken (Sär 1). ...
  • Brytninger mellom lokal og akademisk kulturminnekunnskap. En analyse av fortidsforestillinger i Nord-Troms og Lofoten 

   Nilsen, Gørill (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2003-09-27)
   Undersøkelsens geografiske ramme er Lofotkommunene Vestvågøy og Vågan samt Nord-Troms kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. Kildemateriale fra disse områdene, lokalhistoriske og vitenskapelige artikler og bøker, lovverk og arkivmateriale, kulturstier samt museer er gjort til gjenstand for analyse. I tillegg ble det foretatt en serie med dybdeintervjuer. ...
  • Bevegelig handlingskunnskap. En studie i sykepleiens praksis 

   Lykkeslet, Else (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2003-12-16)
   Avhandlingen bygger på en studie i sykepleiens praksis. Hensikten med studien var å sette fokus på daglig praksiskunnskap i sykepleien. Dette på bakgrunn av at sykepleierutdanningen siden 1970 tallet har gjennomgått flere reformer som kort sagt kan sies å ha resultert i kortere praksisperioder og innføring av et mer vitenskapelig kunnskapsparadigme. Det som her løftes frem er sykepleiekunnskap slik ...
  • Finn din egen filosof. Konfrontasjoner og kontradiksjoner i den arkeologiske teoridebatten 

   Svestad, Asgeir (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2004-02-27)
   Doktoravhandlinga diskuterer konsekvenser av den teoretiske utviklinga i arkeologien med vekt på den kontrovers som den teoretisk orienterte postprosessualismen skapte i 1980-årene. Den analytiske tilnærminga tar utgangspunkt i Michel Foucaults genealogi og Bruno Latours vitenskapssosiologi med det for øye å undersøke de makt-strategiske sidene ved arkeologisk kunnskapsproduksjon. Gjennom nærlesning ...
  • Tap av ektefelle i eldre år : sorg og mestring : en sosiologisk analyse 

   Gjertsen, Hege (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2004-12)
   Avhandlingen ”Tap av ektefelle i eldre år: Sorg og mestring. En sosiologisk analyse” bygger på dybdeintervju med 20 hjemmeboende eldre enker og enkemenn mellom 68 og 94 år i Tromsø kommune. Gjertsen har for det første sett på hvordan eldre opplever å bli alene og hvordan de reagerer på tapet. Hun har også sett på hvordan forhold knyttet til et evt. sykeleie forut for dødsfallet og situasjonen rundt ...
  • Finotro : statseid fiskeindustri i Finnmark og Nord-Troms : fra plan til avvikling 

   Finstad, Bjørn-Petter (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2005)
   Det statseide fiskeindustriselskapet A/S Finnmark og Nord-Troms fiskeindustri (Finotro) ble etablert på begynnelsen av 1950-tallet. Avhandlingen handler om planleggingen, driften og avviklingen av Finotro. Hovedvekten er lagt på driftsfasen fra 1951 til 1986, men framstillingen går helt tilbake til 1930-årene og til de første forsøkene på å få til en omstilling i norsk fiskerinæring, fra tørr- og ...
  • Fleksibel utdanning på universitets- og høgskolenivå. Forventninger, praksis og utfordringer 

   Grepperud, Gunnar (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2005-02-22)
   Alle de formuleringer, program og forventninger som er knyttet til livslang læring stiller individ, institusjoner og samfunn overfor en rekke utfordringer. Etablerte holdninger, strukturer og forståelse av læring settes på prøve. Dette gjelder ikke minst for høgre utdanning. Hvordan skal universitet og høgskoler møte visjonene om det lærende samfunn i praksis, dvs. når man skal omsette retorikken ...