Now showing items 1-20 of 345

  • Adjectival and Genitival Modification in Definite Noun Phrases in Icelandic - A Tale of Outsiders and Inside Jobs 

   Pfaff, Alexander Peter (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2015-06-22)
   Icelandic provides substantial diversity of modification patterns in definite noun phrases not found in other languages. This thesis takes a closer look at that diversity and argues that various (morpho-) syntactic and semantic aspects of adjectival modification can be used as diagnostics for a layered noun phrase structure. I propose that the noun phrase structure can be segmented into four distinct ...
  • Adjectivization in Russian: Analyzing participles by means of lexical frequency and constraint grammar 

   Petrunina, Uliana (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2021-05-03)
   This dissertation explores the factors that restrict and facilitate adjectivization in Russian, an affixless part-of-speech change leading to ambiguity between participles and adjectives. I develop a theoretical framework based on major approaches to adjectivization, and assess the effect of the factors on ambiguity in the empirical data. I build a linguistic model using the Constraint Grammar ...
  • Aksjonsforskning møter bank : En studie av vilkår for refleksiv læring i to organisasjoner 

   Thunberg, Odd Arne (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2011-05-19)
   To aksjonsforskningsprosjekter omhandler ansattes vilkår for refleksiv læring. Dialogene er hentet fra en hovedstudie i en norsk bank, og en supplerende studie i en svensk kommune. Arbeidsbetingelsene til ansatte kommer i et spenn mellom motsetningsfulle kontrollkrav og en forventning om økt refleksiv læring. Mellomlederne i Banken fikk andre møteinnkallinger som kolliderte med dialogseminarene. ...
  • Alene - sammen. Nyutdannede læreres profesjonslæring i veiledning og kollegial samhandling 

   Jakhelln, Rachel (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2011-12-08)
   Målet med avhandlingen har vært å bidra til ny kunnskap om nyutdannede læreres læring i kollegial samhandling og organisert veiledning tidlig i karrieren i videregående skole. Det har også vært et mål og utforske hva som må til for at kollegasamhandling og veiledning kan bidra til bedre vilkår for den nyutdannedes profesjonslæring og utvikling av læreridentitet. I skolen pågår minst to parallelle ...
  • Alfred Stern (1846-1936) : Ein europäischer Historiker gegen den Strom der nationalen Geschichtsschreibung 

   Schmitz, Norbert (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2008-11-14)
   Ausgangspunkt dieser biographischen Studie ist die <i>Wissenschaftliche Selbstbiographie</i> des heute weitgehend vergessenen deutsch-jüdischen Historikers Alfred Stern, der den größten Teil seines akademischen Lebens in Zürich verbrachte. <br>Nach einem kritischen Blick auf die unterstellte oder unterschwellig behauptete Faktizität jeder (auto)biographischen Darstellung wird die Biographie Sterns ...
  • Arbeidsmigrasjon fra Teriberka til Båtsfjord 1999-2002 

   Aure, Marit (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2008-06-18)
   Avhandlinga svarer på tre problemstillinger: Hvordan vokste migrasjonen mellom Teriberka og Båtsfjord frem? Hvordan inngår den i andre romlige, økonomiske og sosiale prosesser og hvordan oppleves og erfares migrasjonslivet? Jeg har vist at situasjonen i Teriberka var preget av midlertidige problemer i forbindelse med oppløsningen av Sovjetunionen. Den var også preget av nedbygging av næringsaktivitet ...
  • Aspect and Meaning in the Russian Future Tense: Corpus and Experimental Investigations 

   Kosheleva, Daria (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2023-06-26)
   This dissertation is a study of the Russian future tense within the framework of cognitive linguistics. In this dissertation I focus on the distribution of the perfective and imperfective future forms, their future and non-future meanings, and the use of the future tense verb forms by both native and non-native speakers. In the Russian tense-aspect system, it is reasonable to operate with markedness ...
  • Asymmetries in Linguistic Construal : Russian Prefixes and the Locative Alternation 

   Sokolova, Svetlana (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2012-09-24)
   The present dissertation is an empirical corpus study of Russian Locative Alternation verbs, such as gruzit’ ‘load’, which appear both in the Theme-Object (load the hay onto the truck) and the Goal-Object (load the truck with hay) constructions. In addition to the semantics of the verb and the syntactic structures at stake, we study the way both of them can be modified. We show that the semantics ...
  • Å GI OG Å TA IMOT : Donald Meltzers psykoanalytiske tenkning i tradisjonen fra Melanie Klein og Wilfred Bion 

   Stokkeland, Jon Morgan (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2013-06-17)
   Avhandlingen presenterer tre sentrale forfatterskap etter Freud. Den undersøker hvordan sinnet trenger å være i en intim, tillitsfull relasjon for å utvikle evnen til å føle, tenke og danne mening, og med det legge grunnlaget for psykisk helse. Meltzers estetiske perspektiv fortolkes som at det utgår en tiltale fra vår omverden – en appell av ontologisk, etisk og estetisk art – som vi i vårt psykiske ...
  • Å gripe og bli grepet – for å begripe. Lærerstudenters opplevelse av praksisopplæringen og dens betydning for profesjonell utvikling 

   Sørensen, Yvonne (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2019-04-15)
   I denne studien undersøkes praksisopplæringens betydning for lærerstudenters profesjonelle utvikling ved å innta studentperspektivet. Studien er en fenomenologisk studie. Formålet med studien er å utvikle forskningsbasert kunnskap som kan bidra til et mer helhetlig og nyansert perspektiv på lærerstudenters profesjonelle utvikling i praksisopplæringen. Profesjonell utvikling forstås i denne sammenhengen ...
  • Å skape rom for flerspråklighet. En studie av diskursive vilkår for barnehagens språklige praksis med flerspråklige barn 

   Pesch, Anja Maria (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2018-03-01)
   I denne studien utforskes diskursive vilkår for barnehagelærers språklige praksis med flerspråklige barn. Studien er en kvalitativ etnografisk kasusstudie av to barnehagers språklige praksiser, en i Nord-Norge og en i Tyskland. Studiens formål er å få større innsikt i hvordan forståelser av flerspråklighet i barnehagen skaper rom for barnehagelærers flerspråklige praksis og for samarbeid med barnas ...
  • Bak veledningens dør. Symmetri og asymmetri i veiledningssamtaler 

   Bjørndal, Cato R. P. (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2008-02)
  • "Bare gudsordet duger" : om kontinuitet og brudd i samisk virkelighetsforståelse 

   Myrvoll, Marit (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2011-03-04)
   Denne avhandlingen er en studie av religiøsitet og tro i et samisk lokalsamfunn i dag, og er resultat av åtte måneders feltopphold i Måsske i Tysfjord. “Det eneste vi har byttet ut, er øverste guderekke”, uttalte en kvinne i lokalsamfunnet. Hun brukte et bilde fra den samiske tromma for å forklare hvordan samisk tro og virkelighets-forståelse har utviklet seg etter religionsskiftet og kristendommen ...
  • Barnehagebarns liv i en samisk kontekst : en arena for kulturell meningsskaping 

   Storjord, Marianne Helene (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2009-01-29)
   Avhandlingen handler om den samiske barnehagen som en institusjon i dagens samfunn. Resultatene viser at den samiske barnehagen er et mangesidig og komplekst fenomen. Den er en viktig arena for sosialisering og identitetsdannelse for de samiske barna. De ansatte, barna og foreldrene spinner et nett av mening sammen som skapes, bygges opp og kommer til syne i det indre liv som leves i barnehagen. ...
  • Barns deltakelse og barneperspektivet i familierådsmodellen 

   Strandbu, Astrid (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2007-10)
   Gjennom endringer i barnevernloven i 2003 fikk barn i kontakt med barnevernet rett til å bli hørt fra de er 7 år. I et familieråd gis barnets private nettverk anledning til å diskutere seg frem til løsninger uten at offentlige personer er tilstede. I denne studien reises følgende spørsmål: hvordan forståes og praktiseres barns deltakelse og hvordan håndteres spenningsfeltet mellom barnets rett til ...
  • Bassejoga čáhci. Gáldut nuortasámiid eamioskkoldaga birra álgoálbmotmetodologiijaid olis 

   Porsanger, Jelena (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2006-01-19)
   <p>This book is based on doctoral dissertation defended in January 2006 at the Faculty of Humanities of the University of Tromsø (Norway). The book examines the sources for the study of the indigenous religion of the Eastern Sami in the period from the 16th to the 20th century. Using proposed elements of indigenous methodologies as a point of departure, the study is divided into three parts and ...
  • Bedre markedsadgang? Nye utfordringer, nye løsninger i handelspolitikken 

   Elvestad, Christel (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2015-01-15)
   The thesis «Better Market Access? New Challenges, New Trade Policy Instruments» addresses what conditions are critical for the ability of exporting countries to ensure market access for its products in foreign markets? The four qualitative studies of the thesis treat both tariff and non-tariff barriers to trade, and discuss the range of policy instruments available to reduce and remove trade barriers. ...
  • Begreper til å begripe med. Effekter av systematisk begrepsundervisning for barn med lærevansker på målområder som angår læreforutsetninger, fagfunksjonering og testresultater. 

   Hansen, Andreas (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2007-02-09)
   Avhandlingen er en studie av effekter over to år med systematisk begrepsundervisning (BU) av fem barn tilmeldt Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste for lærevansker på målområder som angår læreforutsetninger, fagfunksjonering og testresultater. Med læreforutsetninger forstås i avhandlingen (1) språklig bevisstgjorte grunnleggende begrepssystemer (GBS – dvs. Farge, form, stilling, størrelse, antall etc.) ...
  • Belief, truth, and the enigma of error. 

   Solberg, Mariann (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2006-10-13)
   The thesis discusses problems related to the American Philosopher Donald Davidson’s (1917-2003) views upon beliefs, truth and error. Underlying questions are; what are the basic conditions for knowledge? What are the prerequisites for understanding other human beings? What are the conditions for emergence of beliefs that can be true or false? The thesis focuses on the role that our inherited ...
  • Betingelser for kreativitet og implementering av nye ideer : en studie av ansattes innovative potensial 

   Woll, Kristin (Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling, 2010-04-15)