Recent additions

 • Politisk tillit og Nasjonalisme. Nasjonalfølelse - et fasettert tilskudd til det liberale demokratiet 

  Høgestøl, Stian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-16)
  En rekke studier understreker nødvendigheten av politisk tillit i et liberalt demokrati. Min studie har til hensikt å undersøke i hvilken grad nasjonalisme, definert som nasjonalfølelse, påvirker den politiske tilliten i Europa. I denne tverrsnittsstudien benyttes datasettet European Social Survey runde 9, og jeg produserer videre en multivariat regresjonsanalyse som forteller at graden av ...
 • Hvordan ser minoritetsrettighetenes fremtid ut i et mer høyreekstremt Øst-Europa? 

  Kronkvist, Hedda Schou (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-01)
  Høyreekstreme bevegelser, politiske partier og aktivister er antatt for å være den største terrortrusselen i dagens Europa. Minoriteter blir ansett å være en av de mest sårbare gruppene ovenfor den økende høyreekstremismen. Det har vært en stor økning av høyreekstremisme og høyreradikalisme i Europa de siste årene, derfor omhandler denne oppgaven fremtiden til minoritetsrettighetene i et mer ...
 • Making Sense of Stigmatized Organizations: Labelling Contests and Power Dynamics in Social Evaluation Processes 

  Kvåle, Gro; Murdoch, Zuzana (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2021-04-12)
  How do social audiences negotiate and handle stigmatized organizations? What role do their heterogenous values, norms and power play in this process? Addressing these questions is important from a business ethics perspective to improve our understanding of the ethical standards against which organizations are judged as well as the involved prosecutorial incentives. Moreover, it illuminates ethical ...
 • Endringsledelse i politiet - En prosessbasert studie av endringsstrategiers innvirkning på endringsprosesser 

  Mærli, Espen Bjørkeng; Nastad, Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-04)
  Denne oppgaven presenterer en prosessbasert studie av endringsstrategiers innvirkning på endringsprosesser. Gjennom en kvalitativ tilnærming analyserer og drøfter oppgaven virkemidlenes innvirkning på en endringsprosess i Felles enhet for nasjonale bistandsressurser (FNB) i Oslo politidistrikt. Med det formål å studere effekten av en endringsstrategi, på et gitt tidspunkt og i en konkret pågående ...
 • Virtuell ledelse og tillit. Hvilke utfordringer og muligheter gir virtuell kommunikasjon? 

  Schou-Hauger, Anniken; Nguyen, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-28)
  Hensikten med denne studien var å undersøke i hvilken grad virtuell ledelse skaper utfordringer og redusert tillit i virtuelle team, og hvordan bruk av moderne kommunikasjonsteknologi kan kompensere for slike avstandsutfordringer. For å besvare problemstillingen ble 13 artikler analysert. I denne masteroppgaven har vi sett problemstillingen opp mot to perspektiver på ledelse, det instrumentelle og ...
 • Organisasjonsidentitet i Grensevakten. En samstemt avdeling 

  Hodnefjell, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-18)
  Tema for denne oppgaven er organisasjonsidentitet. Denne oppgaven undersøker hvilke organisasjonsidentiteter som eksisterer i den norske grensevakten mot Russland. Den tar også for seg hvordan politioppdraget, som den norske grensevakten er gitt, påvirker disse identitetene. Bruken av militære styrker til andre formål enn det vi forbinder med rent militærere konvensjonelle oppgaver, har historisk ...
 • Etniske stereotyper i Grønland 

  Abelsen, Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-16)
  Denne afhandling undersøger hvilke type etniske stereotyper, der spiller en rolle i folks hverdagsliv i Grønland i dag; hvilke forventninger, der er fra grønlandsk perspektiv, for at tilhøre den grønlandske eller den danske etniske gruppe samt hvilke kulturelle forskelle, der kunne medføre misforståelser, der har afsæt fra en anden måde at tænke på. Det værende, for eksempel, en individualistisk og ...
 • Chinese tourism in the Nordic Arctic – opportunities beyond the economic 

  Jørgensen, Matias Thuen; Bertelsen, Rasmus Gjedssø (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2020-03-27)
  Chinese presence in the Nordic Arctic is increasing, but whereas many large-scale initiatives such as mining projects, trade deals or political alliances have yet to materialise, tourism encounters between Chinese visitors and Nordic Arctic communities are already happening. We use tourism as a lens and bring together perspectives and empirical examples from various disciplines, including international ...
 • Organisasjonsidentitet i Grensevakten. En samstemt avdeling 

  Hodnefjell, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-02)
  Tema for denne oppgaven er organisasjonsidentitet. Denne oppgaven undersøker hvilke organisasjonsidentiteter som eksisterer i den norske grensevakten mot Russland. Den tar også for seg hvordan politioppdraget, som den norske grensevakten er gitt, påvirker disse identitetene. Bruken av militære styrker til andre formål enn det vi forbinder med rent militærere konvensjonelle oppgaver, har historisk ...
 • Lean, tillit og den norske arbeidslivsmodellen - øker tilliten i norske virksomheter ved bruken av Lean? 

  Larsen, Gard Eide (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-01)
  Hovedformålet - er å forstå og finne forklaringer på hvordan Lean påvirker organisasjonene hvor den blir tatt i bruk. Denne oppgaven diskuterer temaet mer spesifikt i forhold til problemstillingen om - oppleves bruken av Lean å øke den gjensidige tilliten i organisasjonen? Den norske arbeidslivsmodellen er en grunnleggende premissgiver for organisasjonsutvikling i norske virksomheter. Den er blant ...
 • En kulturkartlegging av ledelsesorganisasjonen i Brigade Nord. Bygger dagens kultur opp under Brigadekommandoens operative evne? 

  Willassen, Silje Johansen; Blikra, Øyvind Bolstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-29)
  I 2015 ble Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) presentert. Her ble det redegjort for at blant annet Forsvarets ledelse, staber og administrasjon skulle effektiviseres. I denne sammenheng fikk Brigadekommandoen, ledelsesorganet i Brigade Nord, nedtrekk i årsverk som skulle tilføres Hæren for å bygge Nasjonalt Landoperasjonssenter (NLS). Dette samtidig som Brigadekommandoen skulle fortsette å ivareta ...
 • Fører rollekonflikt til krysspress hos apotekere i Norge? 

  Smellror, Kine Johansen; Moen, Merete Kveli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-30)
  Tema for denne oppgaven er krysspress og rollekonflikt. I oppgaven undersøkes disse fenomenene for apotekerne som jobber som daglige ledere i apotek. Videre er det interessant å finne ut om det finnes en rollekonflikt mellom krav fra førstelinjearbeidere og ledelsen, som påvirker apotekernes arbeidssituasjon. For å undersøke dette ble følgende problemstilling formulert: «Fører rollekonflikt til ...
 • Hva er følgerskap og hvilke faktorer påvirker følgerskap? En studie av hvordan utdanning, erfaring og tillit påvirker følgerskap 

  Lassen, Marius; Ohnstad, Frode (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-01)
  Tema for denne studien er følgerskap en side av lederskap som er mindre kjent og omtalt, men som vi opplever å ha en voksende innflytelse på lederskapsfaget. Vi har forsket på forhold ved lederskap som er kjent, men ikke utbredt. Målet med studien er å avdekke hvordan faktorene utdanningsnivå, erfaring og tillit påvirker typologiene passivt-, aktivt- og proaktivt følgerskap. Studien belyser et bredt ...
 • Ledelse i ekstreme situasjoner: Hvilke grep gjøres i utdanning av Hærens befal, for å få dem i stand til å utøve ledelse i strid? 

  Karlsen, Robin; Bauge, Runar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-01)
  Avhandlingen er en kvalitativ studie om Hærens lederutdanning og erfaringer fra befal som har deltatt på internasjonale operasjoner. Oppgaven tar for seg hvilke grep som gjøres i utdanningen av Hærens befal, for å få dem i stand til å utøve ledelse i strid, og hvorvidt de uteksaminerte unge befalene er skikket til dette. I militæret vil beslutninger på taktisk nivå kunne resultere i store konsekvenser ...
 • Forsvarets organisasjonsidentitet – i overenstemmelse med befolkningens oppfatning 

  Johnsen, Alexander; Knudsen, Simen Kvalvaag (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-30)
  This master's thesis is about identity and reputation in a public organization, more precisely the Norwegian Armed Forces. We have noticed that the Norwegian Armed Forces has been very visible in the media in recent years. In addition, they have conducted many campaigns in social media. Society has changed a lot in recent years, in particular regarding gender equality and multiculturalism. How does ...
 • Motstand mot ny ordning for militært tilsatte. Årsaker som stopper ansattes overbevisning i 1. Fregattskvadron 

  Kesper, Kalju; Pleym, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-01)
  Den nye ordningen for militært tilsatte, ble behandlet i stortinget i 2015 og er planlagt ferdig implementert ved utgangen av 2020. Bakgrunnen for en ny personellordning er at Forsvaret ønsker å holde bedre på nøkkelpersonell med fagkompetanse. Hensikten med denne kvalitative studien var å undersøke hva graden av motstand er og hvordan denne kan forklares hos en spesifikk ansattgruppe i 1. ...
 • Diversity and Leadership 

  Ahmed, Amjad Mustafa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-02)
  The research deals with diversity in organizations from different aspects and the factors that affect diversity management. The study also tries to find the safest ways to deal with diversity by managers. The research also deals with the diversity of the organization’s culture, which plays a significant role in managing diversity and its importance. The focus has been on organizational culture ...
 • Gevinstrealisering – et fint begrep, men er det et godt grep? En kvalitativ casestudie av innføringen av gevinstrealiseringsmetodikk i Statpeds digitaliseringsprosjekt 

  Skiple, Ingebjørg Sandvik; Skiple, Tor Asle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-01)
  Temaet for denne masteravhandlingen er implementering og iverksetting av gevinstrealiseringsmetodikk i Statped sitt digitaliseringsprosjekt. Vi ser på gevinstrealisering som en idé på reise. Den dukker opp, har sin tid, for så senere å bli fortrengt av nye ideer (Røvik, 1998). Oppgaven studerer gevinstrealisering sin ferd gjennom Statped, og oppgavens problemstilling er: Hvorfor har Statped tatt ...
 • Medarbeiderdrevet innovasjon i Marinen: Påvirker Marinens bemanningskonsept betingelser for medarbeiderdrevet innovasjon blant seilende personell i Marinen? 

  Wagner, Michael; Øyhus, Syver (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-12-01)
  Marinens fartøy opererer i dag med et bemanningskonsept, benevnt Lean Manning Concept (LMC), som kjennetegnes av individuell og organisatorisk flerfunksjonalitet. Med flerfunksjonalitet menes det at ansatte har flere fagområder og funksjoner å forholde seg til. Hensikten med denne studien er å undersøke hvorvidt bemanningskonseptet påvirker betingelsene for medarbeiderdrevet innovasjon (MDI). ...
 • Hva kan Forsvaret gjøre for å få flere kvinnelige høyere offiserer? 

  Weierud, Miriam (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-11-30)
  Denne oppgaven handler om kvinnelige offiserers vertikale karriere i Forsvaret. Hensikten med oppgaven er å avdekke hva Forsvaret kan gjøre for å få flere kvinnelige høyere offiserer. Dette er tilnærmet ved å se på forutsetninger og hindringer for kvinnelige offiserers offensive karrierevalg. Studiens utgangspunkt er intervjuer med seks kvinnelige offiserer som har fortalt deres karriere-beretning. ...

View more