Nye registreringer

 • En rektors guide til ledelsesuniverset! En litteraturstudie om sammenhengen mellom ledelse og elevenes resultater 

  Aas, Arnold; Daae, Hans Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-12-14)
  Denne oppgaven har til hensikt å gi et bidrag til kunnskap om hvordan ledelse i skolen kan påvirke elevenes læring og resultater. Målet med studien er altså å undersøke om skoleledelse gjør en forskjell. Det har vi gjort gjennom å undersøke problemstillingen: Er det sammenheng mellom ledelse og elevenes resultater. Vi har studert et utvalg artikler for å finne dokumenterte sammenhenger mellom ledelse ...
 • KVAM – en suksesshistorie? En casestudie om kvalitet og arbeidsmiljø i samme organ 

  Bergvoll, Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
  Temaet for oppgaven er å vurdere bakgrunnen for at det jobbes med kvalitet og arbeidsmiljø i samme struktur. Undersøkelsen er gjort på Universitetssykehuset i Nord-Norge og er foretatt som en casestudie, der avdelinger fra både klinikk og senter er undersøkt. Hensikten med oppgaven er å undersøke hvorfor denne strategien ble bestemt implementert og se om det fungerer som tenkt. Jeg bruker instrumentell ...
 • Kompetansedeling og utnyttelse mellom ledere i offentlig sektor 

  Martinussen, Børge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-30)
  Bakgrunnen for valg av tema for denne masteroppgaven, er at kommunen som jeg er ansatt i står overfor en situasjon med utskiftning av flere ledere i nokså nær fremtid. Da er det viktig og interesant å finne ut om det skjer en kompetansedeling mellom dagens ledere og om deres kompetanse utnyttes. Gjennom et kvalitativt datamateriale har jeg forsøkt å belyse de ulike ledernes subjektive opplevelse og ...
 • Nærvær er vel så viktig som fravær! En casestudie av et omsorgssenter på Østlandet 

  Rett, Elisabeth; Nilsen, Sandra Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-27)
  I denne oppgaven har vi forsket på hva som førte til at et omsorgssenter reduserte sykefraværet sitt kraftig over en treårs periode. Formålet med oppgaven har vært å identifisere hva som ligger bak det reduserte sykefraværet, og vi har identifisert de konkrete tiltakene, drøftet hvilke som har hatt effekt, og deretter drøftet om dette kan overføres til andre virksomheter og eventuelt hvordan. Vi har ...
 • I ensom majestet. Mulige årsaker til at AMK ikke ønsker å samlokaliseres sett ut fra et kulturelt, -instrumentelt og myte -perspektiv. 

  Johansen, Randi Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-23)
  Bakgrunnen for denne oppgaven bygger på reformendringen der politi, - brannvesen, - og akuttmedisinske sentraler er oppfordret til en samlokalisering av deres nødmeldesentraler. Oppgavens intensjon var å se på hva årsakene til at AKM- Tromsø ikke ønsket å være en del av SAMLOK prosessen. Oppgaven er en kvalitativ casestudie, og oppgavens teoretiske forankring er organisasjonsteori. For å belyse ...
 • Samhandling - en ledelsesutfordring. En case studie om vilkår for å nå overordnede mål i en kommune 

  Larsen, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Tema for oppgaven er samhandling, hva gjør at flere ledere opplever samhandlings om vanskelig. Jeg utgangspunkt i hvordan operative ledere i helse og omsorgstjenestene i kommunen opplever dette. Jeg belyser de utfordringer lederne møter på i lys av instrumentelt perspektiv, kulturelt perspektiv og myte perspektiv. Jeg undersøker forhold ved selve samhandlingsbegrepet og samhandling som metode, videre ...
 • Det indre som teller. En studie av omdømmearbeidet og stjernekvaliteter hos Nordland fylkeskommune, sett ut fra indre verdier og egenskaper i organisasjonen. 

  Riise, Sølvi; Kulset, Anita Munch (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-29)
  Oppgaven handler om strategisk omdømmehåndtering og omdømmefremmede kvaliteter hos Nordland fylkeskommune. For å belyse dette og samtidig avdekke organisasjonsidentiteten knyttet til stjernekvalitetene har vi utarbeidet to forskningsspørsmål. Vi spør om fylkeskommunen jobber strategisk med omdømme, og hvilke stjernekvaliteter fylkeskommunen besitter som kan gi grunnlag for et godt omdømme. Vi bruker ...
 • Glasstaket: illusjon eller virkelighet? En litteraturstudie av glasstakets eksistens etter år 2000 

  Larssen, Charlotte Thuland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-11)
  Denne masteroppgaven er en litteraturstudie av fenomenet glasstaket. Glasstaksteorien er en tentativ forklaring på mangelen av kvinner i topplederstillinger. Dette skyldes at kvinner møter usynlige barrierer som forhindrer vertikal karrieremobilitet. Nettopp dette at barrierene er usynlige, gjør det utfordrende å gi et klart svar på om glasstaket faktisk eksisterer. For å danne en bakgrunn for ...
 • Staters territorielle organisering i lys av regional påvirkning. Et komparativt studie av selvstyrekravene til regionene Catalonia, Flandern og Skottland 

  Lysberg, Kristoffer Mørstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Denne oppgaven retter søkelyset mot regional påvirkning på europeiske nasjonalstater. Strukturert som en casestudie med kvalitativ tilnærming, søker oppgaven å forklare bakgrunnen for selvstyrekravene i tre historisk-kulturelle regioner (Catalonia, Flandern og Skottland). Videre undersøker oppgaven hvorvidt selvstyrekravene kan gjenspeiles i den territorielle organiseringen. Avslutningsvis blir ...
 • Friheten er ikke gratis. En kvalitativ analyse av drivkreftene bak Forsvarets utdanningsreform 

  Håkonsen, Helene Bernt; Knarvik, Andreas Olav (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Formålet med denne studien har vært å avdekke drivkreftene bak Forsvarets utdanningsreform gjennom analyse av utredningsarbeid og utvikling av reformen. Studien plasserer seg i forskningsfeltet ”reformer i offentlig sektor” og har følgende problemstilling: Hva er drivkreftene bak innholdet i Forsvarets utdanningsreform? Sivile høyskoler og universiteter i Norge reformeres og sammenslås i dag. ...
 • Repeating excellence. En studie av norske svømmeklubber i lys av Jim Collins teorier om fremragende organisasjoner 

  Hilton, Tor-Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-01)
  Om ikke absolutt alle, så iallfall svært mange organisasjoner har et ønske om å bli best. De jobber målrettet for å få oppnå sine mål, men kun noen organisasjoner har en evne til å gjenta suksess og bevare sin fremtredende rolle teknologisk og økonomisk i samfunnet over tid. Det har blitt utført flere studier innen organisasjonsforskning for å se på bakenforliggende kjennetegn i bedrifter som ...
 • Fremtidskompetanse i norsk skole -fra ide til overordnet læreplan. Forskning på ideen - fremtidskompetanse og dens vei inn i den overordnede læreplanen for norsk skole 

  Melheim, Terje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-30)
  Opplæringslovens § 1-1. Formålet med opplæringa. «Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.» Skolen skal åpne dører mot verden og fremtiden. En verden i stadig raskere utvikling, og ei fremtid full av nye yrker, ny teknologi og nye problemer som skal ...
 • Vurderingsformer i samfunnsfag. En kvalitativ studie av tre vurderingsformer i samfunnsfag og hvordan disse påvirker elevenes læringsmotivasjon 

  Nielsen, Sebastian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
  Temaet for denne masteroppgaven er vurdering i samfunnsfag. Læreplanen har ingen eksplisitt didaktisk del som omhandler vurdering, Theo Koritzinsky skriver om dette i boken Samfunnskunnskap: fagdidaktisk innføring da vurdering i samfunnsfag i dag er en sammen satt løsning, der læreren står fritt til å finne sine vurderingsmetoder utfra tidligere erfaring og andre fag. Studiens hensikt er å bidra med ...
 • Ordning for militært tilsatte; når vi målsettingen? – Jobbforpliktelse og vilje til en karriere i Hæren 

  Andersen, Maja; Rønneberg, Jon Rune (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
  Denne oppgaven omhandler ordning for militært tilsatte (OMT) og hvordan turnover kan ses i relasjon til denne prosessen. Forsvaret, og Hæren, uttaler ofte at personellet er organisasjonens viktigste ressurs og vi har med bakgrunn i dette valgt å rette fokus på hvordan Hæren evner å tilfredsstille de ansattes ønsker og behov slik at de kan få opp ståtiden i tråd med intensjonen bak OMT. Forsvarsministeren ...
 • Å gjenkjenne usikkerhet. Film, antropologiske oppdagelsesprosedyrer og kunnskap om livet blant migranter i urbane Kamerun 

  Waage, Trond (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-19)
  Forskning er en oppdagelsesprosess. Antropologen skal oppdage hvordan livet erfares og organiseres i den konteksten de vi forsker på virker. Bruk av videokamera som verktøy er nyttig i en slik oppdagelsesprosess. De prosessene som genereres ved den filmende antropologs tilstedeværelse, sees i denne artikkelen på som fruktbare inntak til å forstå meningsproduksjon i felten, men også som viktig for ...
 • Post-Petroleum Security in a Changing Arctic: Narratives and Trajectories Towards Viable Futures 

  Dale, Brigt; Kristoffersen, Berit (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-10-04)
  In this paper we explore how post-petroleum security is continually shaped by both the micropolitical practices of everyday life as well as the changing geopolitics of energy landscapes. We focus in particular on the two-decade long struggle over access to hydrocarbon deposits outside the Lofoten, Vesterålen and Senja archipelago groups (LoVeSe), and show how local security perspectives permeate ...
 • Participation according to the law? The research-based knowledge on citizen participation in Norwegian municipal planning 

  Ringholm, Toril M; Nyseth, Torill; Hanssen, Gro Sandkjær (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-08-15)
  Citizen participation is enshrined in the Norwegian Planning and Building Act (PBA) 1985 and accentuated by the 2008 revision of the PBA. In this article, we ask if the research on participation in municipal planning is sufficient to draw conclusions on whether the Act is effective with regard to both the spirit and the letter of the law. The guiding framework for the analysis is based on the ...
 • "Å tenkje som en fauel" Med videokamera i utforskning av relasjonsbygging og meningsdannelse mellom menneske og fugl 

  Sundsvold, Bente (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-12-19)
  I artikkelen undersøkes hvordan bruken av videokamera i feltarbeidssituasjonen kan bidra til å utforske og utvikle tilnærminger til relasjonsbyggingen mellom to ulike arter, menneske og fugl. Empirien er hentet fra ærfuglrøkt på Helgelandskysten, og til en kvinnes arbeid med å bygge opp et nedlagt egg- og dunvær. Hun skal venne ville ærfugler (<i>Somateria mollissima</i>) til mennesker, bygge opp ...
 • Formannskapsmodell i redesign – legitimitetsforståelsen i Tromsøs nye styringsform 

  Bjørnå, Hilde; Morskogen, Tor Arne; Uvsbakk, Nora (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  Artikkelen dreier seg om omlegging av lokalpolitisk styringsform. Den tar for seg Tromsø kommune som har hatt formannskapsstyre, så parlamentarisk styre, og går tilbake til formannskapsmodellen. Artikkelen setter søkelys på kommunens handlingsrom og evne til å tilpasse politiske styringsmodeller til lokale erfaringer og utfordringer. Den spør om det er noe av det legitimitetsgrunnlaget som lå i ...
 • Russia and the polar marine environment: The negotiation of the environmental protection measures of the mandatory Polar Code 

  Bognar, Dorottya (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-03-26)
  The International Maritime Organization's Polar Code aims at enhancing polar marine environmental protection from vessel‐source pollution. Russia, the largest Arctic coastal State will play an important role in the Code's implementation and further development. This article analyses Russia's positions and decision‐making mode during the negotiations of the Code's environmental measures. Looking at ...

Vis mer