Recent additions

 • The EU and the Arctic: European foreign policy in the making 

  Wegge, Njord (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2012-04-30)
  The EU is currently reviewing its interests in the High North and has recently started developing an Arctic policy. This article aims at explaining this foreign policy expansion by applying a theoretical framework consisting of three levels: (1) the internal level – viewing EU foreign policy (EFP) as the product of an “organization;” (2) the state level – in specifically accounting for the role ...
 • Transnasjonal mobilisering av væpnede motstand: Hvordan bruker Iran ideologien velayat-e faqih i mobiliseringen av militser i Irak? 

  Khurshidi, Dler (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-16)
  Den islamske republikken i Iran har siden revolusjonen i 1979 mobilisert militser i regionen. Disse militsene blir sett på som del av Irans asymmetriske krigførings evne. Denne typen mobiliseringer har skapt bekymringer hos både arabiske og vestlige land. Formålet med denne oppgaven er derfor å besvare forskningsspørsmålet om: Hvordan bruker Iran ideologien velayat-e faqih i mobiliseringen av militser ...
 • Politiske effekter av den norske kommunereformen 2014-2020. Hva er effektene av den norske kommunereformen på lokal og nasjonal valgdeltakelse? 

  Hansen, Oda Marie (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-02)
  Dilemmaet mellom demokratisk legitimitet og demokratisk effektivitet er en klassisk diskusjon innen statsvitenskapen. Det er også spenningen mellom de sentrale myndighetene og regionene innad i et land, og hva det er som driver folket til å delta i politikken (Dahl & Tufte, 1973; Denters, Goldsmith, Ladner, Mouritzen, & Rose, 2014). Territoriale reformer er en av de mest radikale og omstridte ...
 • Velferdsregimers påvirkning på subjektiv helse 

  Strøm, Kristine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-15)
  Velferdsregimer, spesielt de sosialdemokratiske velferdsregimene, antas å ha en positiv effekt på helse. Tidligere forskning har først og fremst fokusert på hvordan velferdsstatene kan typologiseres i ulike kategorier. Tidligere studier har i hovedsak tatt for seg hvordan individbaserte variabler påvirker forholdet mellom velferdsregimer og helse. Lite fokus har imidlertid blitt viet til hvilke andre ...
 • Constructing Identities, Countering Identities & Questioning Anarchy - How China’s Belt and Road calls for new understandings in conventional IR 

  Rydjord, Vanja Kristin Talberg (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-02)
  This thesis is a constructivist qualitative case study of China’s ambitious and world-spanning Belt and Road Initiative as an identity building exercise, and it reviews and criticizes popular approaches to the rise of China offered by China threat theory, offensive realism, and classical realism, but also the perspective of power transition theory. It is a theoretical exercise that offers a ...
 • Soomaaliyeey toosoo «Somaliere vær årvåkne»: Somalisk nasjonalsang fram til 2012 En kvalitativ dokumentanalyse av samfunnsdeltakelse hos unge ressurssterke norsksomaliere 

  Mohamed Nure, Towfik (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-30)
  Formålet med denne studien er å utforske unge ressurssterke norsksomaliernes samfunnsdeltakelse i Norge. Studien tar for seg dokumenter hvor unge norsksomaliere kommer med sine ytringer og perspektiver på samfunnet. Dokumentene studien bruker som empiri, kommer fra forskjellige felter, som musikk, dikt, TV-serier, digitale intervjuer, som er hentet fra podkast, Youtube og TV programmer. I tillegg ...
 • Utvekslingselevens rolle og tilpasning i møte med vertslandet: En sosiologisk analyse av hvordan utvekslingselever tilpasser seg på utveksling og danner sine nye roller, samt de erfaringer som blir med hjem igjen til Norge. 

  Wahlgren, Karina K. (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Denne masteroppgaven undersøker hvordan en ny rolle oppstår, hvordan en tilpasser seg en ny hverdag, og hvilke erfaringer en sitter igjen med etter et utvekslingsår på videregående skole. Den verden vi lever i har blitt mer internasjonal, noe som har ført til at mobiliteten blant mennesker er enklere. De siste tiårene har det vært en økning i det å ta andre året på videregående i utlandet. ...
 • Frihet under kontroll 

  Tørvik, Embla Valum (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-12)
  Denne masteroppgaven har forsøkt å komme mer i dybden og oppnå mer kunnskap og forståelse om hvilke former for frihet og kontroll ungdom opplever på sosiale medier. Denne oppgaven tar utgangspunkt i fire ungdomsjenters opplevelser, erfaringer og tanker. Problemstillingen som er blitt besvart i denne oppgaven er: Hvordan opplever ungdom forholdet mellom frihet og kontroll på sosiale medier? For å ...
 • En boligpolitikk med segregeringstendenser? 

  Lund, Ida Storslett (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-23)
  Oppgavens hovedproblemstilling formulert som følge: Er boligutviklingen og boligpolitikken i Tromsø i ferd med å skape en segregert by med geografiske ulikheter? Bakgrunnen for spørsmålet er de høye boligprisene Tromsø har hatt de siste årene. Samtidig har det vært mye i media om hvor vanskelig det er for mennesker med vanlige inntekter å kjøpe seg bolig i Norges byer. Tematikken er ikke ny for ...
 • «Sharing is caring» En studie av sirkulær- og delingsøkonomien for en bærekraftig utvikling i Tromsø 

  Klaussen, Hans (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  I rapporten fra FNs klimapanel, IPCC, (2021) påpekes det at gjennomsnittstemperaturen på jorden definitivt øker, og menneskelig påvirkning er utvilsomt den største bidragsyteren grunnet vår produksjon av klimagasser og destruksjon av naturens egne regenerative systemer. En av grunnene til de økende klimagassutslippene er de rikere landenes overforbruk og bruk-og-kast kultur. Framtiden i Våre ...
 • Planlegging for relasjonelle steder. En studie av stedsutvikling og identitet i Kabelvåg 

  Stock, Ida Moxness (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Denne masteroppgaven har som mål å beskrive en planleggingsprosess i Vågan kommune. Studien har søkelys på planarbeid og dokumenter knyttet til spørsmål om utvikling av tettstedet Kabelvåg. Den legger samtidig vekt på hvordan sosiokulturelle forhold på et sted kan påvirke kommuneplanlegging og stedsutviklingsprosesser, og hvordan faktorer som dette kan iverksettes i kommuneplaner. Mennesker ...
 • Oppfølgingen av reiselivsstrategien til Tromsø kommune 

  Mathisen, Ingrid Birgithe Rokkan (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  I denne oppgaven har jeg forsket på oppfølgingen av reiselivsstrategien til Tromsø kommune (2019). I oppfølgingen av reiselivsstrategien har jeg undersøkt en samarbeidsprosess mellom styringsaktører som heter Destinasjonsledelsen. Styringsaktører består av næringsaktører og kommuner som samarbeider om iverksettingen av den bærekraftige reiselivsutviklingen i Tromsøregionen. I samarbeidsprosessen ...
 • Grenseløs miljøforvaltning i det grensenære området 

  Wara, Silja Annikki Emanuelsen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-29)
  Denne oppgaven utforsker norsk-russiske miljøsamarbeid gjennom å studere et konkret trilateralt samarbeidprosjekt mellom Norge, Finland og Russland. Prosjektet som studeres er den trilaterale utarbeidelsen av en felles miljøforvaltningsplan for de grensekryssende nedbørfeltene for Pasvikvassdraget og Grense Jakobselv. Dette samarbeidet tok plass mellom 2018-2021 og ble drevet av Statsforvalteren i ...
 • Hvordan kan midlertidige prosjekter bidra til å skape mer vitale byrom og inkluderende byer? En kvalitativ studie av prosjektet Inkluderende Arktiske byrom 

  Farnes, Kornelia (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-14)
  Med denne masteroppgaven ønsker jeg å undersøke ulike perspektiver på inkludering i offentlige byrom. Byrom er noe som angår oss alle på en eller annen måte. Offentlige byrom er der mennesker møtes, og hvor en stor del av dagliglivet foregår. Masteroppgaven retter søkelyset mot hva det er som gjør at våre offentlige byrom oppleves som inkluderende og levende. Hensikten er å illustrere om, og i så ...
 • The Abraham Accords: A Comparative Perspective on American Foreign Policy in the Middle East 

  Myrvold, Christian Oscar Alexander Abrahamsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
  This Master’s thesis explores the Abraham Accords and the Iran Nuclear deal in order to compare former presidents Trump and Obama on their approaches to multilateralism in security cooperation in the Middle East. This relates to their efforts in resolving conflicts and attempts at stabilising the region and will look at the specific impacts of the two deals, as well as detail how and why the deals ...
 • Arbeiderpartiet i samepolitikken 

  Gaup, Sara Ellen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Denne masteroppgaven undersøker Arbeiderpartiets rolle i samepolitikken og er gjennomført ved kvalitative intervjuer med nøkkelinformanter. Problemstillingen i oppgaven skal svare på hvilke fordeler Arbeiderpartiet har av å operere innenfor to politiske arenaer – norsk og samisk politikk, og hvilke eventuelle utfordringer følger med dette. Den anvendte teorien tar utgangspunkt i Stein Rokkans ...
 • Racial disparities in problems with voting 

  Arnesen, Rebekka Mc Auley (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Electoral laws in the United States are causing hurdles for participation which affect the racial minority population in greater degree than for the white population. This thesis looks at racial disparities in problems with voting with data from the 2020 Cooperative Election Study. A logistic fixed effect regression model shows the results of racial minorities who are Black, Hispanic, and Two or ...
 • Translating a quality management system in Mine Action. A case study of the implementation of a quality management system in the Mine Action Department in Norwegian Peoples Aid 

  Brand, Sten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-01)
  Translating a quality management system in Mine Action is a case study aimed at understanding how an idea about quality management (ISO9000 quality management principles) found its way into the Mine Action Department in Norwegian People’s Aid. What was the result and why. The case is done inductive by testing the Kjell Arne Røvik’s pragmatic institutionalism and his theory of the virtues of the good ...
 • Kjennetegn ved den relasjonsorienterte lederen. En studie om hvordan relasjonsledelse kommer til uttrykk blant ansatte, og hvordan det påvirker dem 

  Czajkowski, Patrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-30)
  For å forske på problemstillingen ble det valgt en kvalitativ metode og gjennomføring av fokusgruppeintervjuer. Dette skulle bidra til å hente ut de ansattes beskrivelser av relasjonsledelse og hvordan dette påvirker dem. Uttalelsene ble analysert i lys av utvalgte teorier om relasjonsorientert ledelse. Når de ansatte beskriver en relasjonsleder, legger de i særlig grad vekt på at lederen er ...
 • Fusjonen mellom Høgskolen i Narvik og Universitet i Tromsø - Studiet av en beslutningsprosess 

  Hilmersen, Halvor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-01)
  Denne oppgaven ser på fusjonen mellom Høgskolen i Narvik og Universitetet i Tromsø. Det teoretiske grunnlaget for å belyse prosessen er med utgangspunkt i Graham T. Allison sin artikkel "Conceptual models and the Cuban missile crisis" fra 1969. Han beskriver tre ulike linser en kan se en beslutning gjennom. Oppgaven forsøker å anvende disse linsene, eller perspektivene, på fusjonsprosessen mellom ...

View more