Nye registreringer

 • Ordning for militært tilsatte i praksis 

  Morfjord, Bjørn Otto (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Denne studien har undersøkt hvordan innføringen av ordning for militært tilsatte (OMT) og Forsvarets incentivprosjekt (FIN) har påvirket motivasjon og turnover-intensjonen til de ansatte innenfor OR-kategorien i Sambandsbataljonen. Innføringen av OMT representerer en anerkjennelse av spesialist-kompetanse på lavt nivå og tilrettelegging av et livslangt karriereløp for den nylige opprettede OR-kategorien, ...
 • Formalization of the logic of appropriateness 

  Fjellstad, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-29)
  This thesis presents a theoretical investigation into March and Olsen's logic of appropriateness in organizational theory using methods from philosophical logic. The topic is formalization of the logic of appropriateness, and it focuses on the following research questions: (1) Which aspects of the logic of appropriateness should a logical-mathematical model aim at representing? (2) Is there a ...
 • Tid er penger - møter er tid ..også i Hæren. En kvantitativ studie av i hvilken grad avdelingssjefsmøtene i Hæren gjennomføres på en effektiv måte. 

  Voreland, Sveinung; Hamre Arntzen, Siv (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-29)
  Denne oppgaven har undersøkt møteeffektiviteten blant ledergruppene i Hæren. Fordi møter opptar en stor del av arbeidsdagen til ledere i Forsvaret, og fordi tid er en kritisk ressurs, bør tiden man benytter til møtevirksomhet være effektiv. Oppgaven har derfor undersøkt i hvilken grad avdelingssjefsmøtene (ASM) i Hæren gjennomføres på en effektiv måte? Vi har gjennomført en kvantitativ ...
 • Omorganisering i en kunnskapsbedrift - konsekvenser av motivasjon på vitenskapelig produksjon 

  Saltveit, Mikal; Rødven, Rolf (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Økonomiske rammebetingelser for kunnskapsorganisasjoner innenfor forskningssektoren har endret seg til økt grad av konkurranseutsatte midler. Forskning er fortrinnsvis en nedenfra –og-opp prosess hvor vitenskapelig produksjon i all hovedsak er gitt den enkelte forskers innsats. Forskning på ledelse av kunnskapsarbeidere har relativt nylig fått fokus, og til tross for flere omorganiseringer av ...
 • Sentralisering og spesialisering. Hva skjer i organisasjoner som blir satt under endring. Hvordan påvirkes de mellommenneskelige relasjoner i implementeringsfasen og stabiliseringsfasen. 

  Aronsen, Catrine Rosanoff (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Denne masteroppgaven omhandler organisatoriske endringer i offentlig sektor. Hva som skjer når organisasjoner ønsker å spesialisere ytelser. Jeg har brukt organisasjonsendringene i NAV Ytelseslinjen som bakgrunn, og sett på hva som skjer i implementering og stabiliseringsfasen. Jeg ønsket å finne ut om de mellommenneskelige relasjoner blir påvirket, og hvilken sammenheng det er mellom endringer og ...
 • Helgelandssykehuset 2025 – Kampen for tilværelsen. Et studie av anvendte forsvarsstrategier i Helgelandssykehusets 2025-prosjektet 

  Åsland, Morten; Stothard, Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-13)
  Temaet for denne masteroppgaven er omdømmeforsvar. Omdømmebygging i offentlige organisasjoner har de siste årene blitt mer vanlig. På linje med private virksomheter har offentlige virksomheter fordeler gjennom et godt omdømme. Helgelandssykehuset-2025 brukes som case da helseforetaket står midt i en omstillingsprosess. En eller to byer på Helgeland kan bli stående uten lokalsykehus i fremtiden noe ...
 • Scholarship, Subtext, Submission and Mission: Reintroducing Paul Olav Bodding 

  Bleie, Tone (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  The Santal Mission began as a Baptist home mission in tribal British India in the late 1860s and went through several name changes. It developed into a transatlantic, Lutheran, enlightenment-oriented, pastoral movement in the late pioneer era (1880s-1890s) with ardent supporters in India, England, Scotland, Norway, Denmark, Sweden and America. Under the stewardship of most notably, the co-founders ...
 • Hva må til for at en endringsprosess for effektivitet i Statens vegvesen skal bli vellykket? 

  Sivertsvik, Ranja; Amble, Janet C. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-11)
  Offentlig sektor er under press for effektivisering, en utfordring som må håndteres samtidig som daglig drift opprettholdes. Temaet effektivisering er aktuell i offentlig debatt hvor begrep som fornye, forenkle og forbedre stadig fremheves. For å lykkes i dette arbeidet kreves tydelig ledelse med endringsfokus. Temaet for denne studien er endring for effektivitet i Statens vegvesen. Statens vegvesen ...
 • Kommunale verdier. En kvalitativ flercasestudie om hvordan politisk vedtatte verdier i norske kommuner blir utarbeidet, implementert og fulgt opp i det daglige. 

  Strand, Gerd Andora; Søraunet, Jannike Einvold (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-10)
  Nyere ledelsesteorier peker i retning av transformasjonsledelse. Et fenomen av transformasjonsledelse er verdibasert ledelse. New Public Management er en reformbølge der prinsipper og metoder for organisering og styring av offentlig sektor baserer seg på markedet. Det har i løpet av de siste årene vært en økende interesse for transformasjonsledelse. Mange norske kommuner har i takt med moderne ...
 • Will migrant workers rescue rural regions? Challenges of creating stability through mobility 

  Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-03-16)
  Many rural communities experience new growth through in-migration. In Herøy, Northern Norway, this is a result of increased labour migration in the fishing industry and a comprehensive effort by the municipality to encourage migrant workers to settle there. This paper addresses the ambiguities of creating stability through mobility. Through a case study from Herøy, we explore the complex relations ...
 • Omstillinger i norske kommuner. En empirisk analyse av 17 regionale omstillingsprogrammer 

  Hanssen, Roar; Rasmussen, Ørjan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Sammendrag Denne undersøkelsen er en empirisk analyse av effektiviteten til 17 regionale omstillingsprogrammer, som er gjennomført i perioden 2007 til 2016. Studien benytter dataanalyse som metode for å beregne måloppnåelse og endringer som skjer hos kommuner som har gjennomført et omstillingsprogram. Den metodiske tilnærming med bruk av fire sentrale indikatorer som grunnlag for utarbeidelse av ...
 • Hva karakteriserte implementeringen av nytt grunnleggende soldatutdanningsprogram i Brigade Nord? En casestudie med fokus på implementeringen av grunnleggende soldatutdanning i Brigade Nords støtteavdelinger 

  Fagerholt, Martin; Kvam Pedersen, Lars-Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Temaet for denne oppgaven er implementeringsprosesser. En av utfordringene hos moderne organisasjoner er at de kontinuerlig må omstille seg og sine praksiser for å følge med omgivelsene. Forsvaret er en organisasjon som har vært preget av flere omstillingsprosesser siden slutten av den kalde krigen i 1989. Det vil derfor kunne antas at Forsvaret er dyktige innenfor omstillingsprosesser. Denne ...
 • China’s bilateral diplomacy in the Arctic 

  Peng, Jingchao; Wegge, Njord (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-12-11)
  This article investigates China's bilateral diplomacy in the Arctic towards the USA, Canada, Denmark/Greenland, Norway, Russia, and Iceland. In seeking to identify (1) the most important bilateral issues, (2) whether China's diplomacy towards some of Arctic states has been more successful than others, and (3) the long-term goals of China's Arctic diplomacy and presence, the article utilizes insights ...
 • Organisering av samarbeid mellom kommune og NAV om raskere integrering av flyktninger. «Hurtigsporet» 

  Pettersen, Ida Martine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Denne oppgaven er en del av et større forskningsprosjekt, der jeg har konsentrert meg om: Hvordan organiseres samarbeidet mellom kommune og NAV om raskere integrering av flyktninger – «hurtigsporet»?. Problemstillingen er undersøkt med et kvalitativt forskningsdesign, hvor jeg har brukt intervju som metode. Informantene i studien består av seks ansatte og ledere i en utvalgt kommune, og åtte ansatte ...
 • Political Accountability in Modern Liberal Democracies. A Sociological Case Study of Iceland and the Panama Papers 

  Oppheim, Elisa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  On the 3rd of April 2016, the offshore secrets of the world’s political and financial elites were made public, as a year-long investigation of one of the biggest data leak in history came to fruition. The so-called Panama Papers contained the names of heads of governments, celebrities, criminals and CEO’s; and heavily represented in the leaked files, were the names of high-ranking Icelandic politicians ...
 • Å bygge byen innover. Lokale forutsetninger i møte med kompakt byutvikling i Alta 

  Dølør, Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Denne masteroppgaven utforsker kompleksiteten i å realisere den dominerende planleggingsdiskursen kompakt byutvikling i møte med casen Alta. Diskursen er et forsøk på å samkjøre økonomisk-, miljømessig-, og sosial bærekraft i planlegging og utvikling, og har blitt fremhevet som den mest hensiktsmessige modellen for bærekraftig utvikling. Alta har, gjennom kommuneplanen og planstrategien, fremmet en ...
 • En pionerkommune innenfor Trygge lokalsamfunn; et casestudie av Harstad som ulykkesforebyggende foregangskommune 

  Myrland, Nina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Denne oppgaven tar for seg skade – og ulykkesforebygging i kommunalt territorium ved bruk av «Trygge lokalsamfunn», en modell og metode for arbeid med skade- og ulykkesforebygging. Skade – og ulykkesforebygging synes å få liten oppmerksomhet i nasjonal, regional og kommunal sammenheng, til tross for den samfunnsøkonomiske gevinsten et slikt arbeid vil gi. Harstad kommune har i løpet av en periode ...
 • Storpolitiske idealer og grensekryssende hverdagsliv. Har seks år med grenseboerbevis påvirket sted og relasjoner i norsk-russisk grenseland? 

  Randa, Anne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  I denne studien tar jeg for meg visumfasiliteringsavtalen Norge og Russland inngikk i 2010, og visumforenklingene avtalen la opp til, kjent som grenseboerbevis. Oppgavens intensjon er å forklare hvorvidt bruken av grenseboerbevis står til de forventninger myndighetene hadde til forenklingene. Dette er gjort gjennom kvalitative undersøkelser av hvordan visumforenklingene er tatt i bruk av beboerne i ...
 • Segregering, assimilering, og integrering av elever med innvandrerbakgrunn i barne- og ungdomsskoler i Norge 

  Bredesen, Ines Zebib (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Denne oppgaven handler i hovedsak om motstand mot integrering i barne- og ungdomsskoler. Hensikten er å besvare problemstillingen; om de viktigste forutsetninger, barrierer og virkemidler i lys av tre organisasjonsperspektiver og er understøttet av tre forskningsspørsmål. Selv om organisasjonsperspektivene er de viktigste, så brukes også tre integreringsstrategier. Dette er for å få en grundigere ...
 • En endringsidés skjebne i møte med kommunehelsetjenesten. Ledererfaringer fra innføring og drift av pasientforløp 

  Nordstrand, Inga Marie; Nordstrand, Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Denne oppgaven handler om hva som kan skje når en kommune forsøker å innføre pasientforløp som metode for pasientoppfølging i helsetjenesten. Vi har sett på hvilke utfordringer ledere kan møte når endringer forsøkes implementert og vi ser på faktorer som kan ha betydning for at endringen skal bli vellykket. Vi har vært studenter på en erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse i offentlig ...

Vis mer