Recent additions

 • Norway`s pivot to Europe. An analysis of Norwegian security policy direction. 

  Gammelgård, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  There is limited research done on whether Norway is in the process of shifting its security focus away from a transatlantic focus to a European focus. Such a shift would be completely unthinkable until recently, on grounds of Norwegian dependency of the US as its main security provider. Is this still the case? It is interesting to see what kind of effect the changes in international relations has ...
 • Norsk politikk og humanitær (u)sikkerhet. En dokumentanalyse av Norges humanitære strategier 

  Bunkholt, Vilde Schjøth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  I 2020 har Norge satt av nærmere 5,5 milliarder norske kroner for å møte enorme humanitære behov som følger i kjølvannet av vedvarende fattigdom, klimaendringer og væpnede konflikter. Norsk humanitær politikk tuftes på en profil som fredsnasjon og humanitær stormakt, blant annet synliggjort gjennom betydelige humanitære bevilgninger, engasjement i fredsprosesser, samt fokus på å styrke etterlevelsen ...
 • Hvordan har «Kampkraft og bærekraft» - ny langtidsplan for forsvarssektoren påvirket den politiske tilliten i Nord-Norge? En studie med utgangspunkt i vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon. 

  Sundstrøm, Solveig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Hensikten med denne studien har vært å se på hvordan den politiske tilliten påvirkes når sentrale interesser står i motsetning til lokale interesser, og tar utgangspunkt i langtidsplanen for forsvarssektorens vedtak om å legge ned Andøya flystasjon. Dette skapte stor motstand i den nordnorske periferien, og studien benytter seg av Rokkans skillelinjemodell for å se på hvilke ressurser de perifere ...
 • Fellesskapet, baby! Hvorfor er tidlig barnehagestart så viktig? En kritisk idéanalyse av Arbeiderpartiets argumenter mot kontantstøtta. 

  Bergheim, Kine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  En undersøkelse av målene for likhet, deltakelse og bidrag til fellesskap i Arbeiderpartiets argumenter mot kontantstøtte og for tidlig barnehagestart. For å sette den sosialdemokratiske oppvekst- og arbeidspolitikken i kontekst, gjennomgås ideer om individ, arbeid, mening og fellesskap i liberal og kommunitaristisk teori. I tillegg tegnes et øyeblikksbilde av Arbeiderpartiets ideologiske og ...
 • Helsesektoren – fra velferdsstatens dronning til foretak. En WPR-analyse av helsereformer inspirert fra økonomiske perspektiver. 

  Endresen, Ola Torstein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Helsesektoren har i takt med andre deler av offentlig sektor møtt radikale endringer i form av en rekke reformer de siste årene. Helsesektoren ble i en artikkel av Finn Henry Hansen i 1979 karakterisert som velferdsstatens dronning. Sykehuset var et sentralt bilde på velferd. Dronningen skulle møte motstand, men ikke abdisere. Hennes majestet ble problematisert som kostbar, men å senke ambisjonene ...
 • Is the Polar Code living up to its purpose? A case study of the Polar Code as regulating Arctic shipping 

  Bang, Lisell A. Donatello (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  The Arctic region holds valuable resources, and with the melting of sea ice shipping is thought to increase. The polar waters contain safety hazards that one will not encounter while sailing elsewhere, and that is why shipping in polar waters need to be regulated differently than shipping in other regions of the world. The Polar Code was adopted by IMO in 2015 and came into force in 2017. It is a ...
 • Konkurrerende omdømmeoppfatninger : En drøfting av nordisk omdømmeforskning på offentlig sektor generelt og kommuner spesiel 

  Lockert, Åshild Skjegstad (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  Det er blitt vanlig i alle typer virksomheter å fokusere på eget omdømme. Ikke minst eksponeres offentlig sektor, deriblant kommuner, nå massivt for budskapet om å arbeide med – og håndtere – omdømme. Omdømmebegrepet er imidlertid svært diffust og forstås ulikt av ulike aktører. I denne artikkelen rettes oppmerksomheten mot de teoretiske perspektivene og definisjonene som benyttes for å forstå ...
 • A Governance and Risk Inventory for a Changing Arctic: Background Paper for the Arctic Security Roundtable at the Munich Security Conference 2020 

  Rowe, Elana Tovah Wilson; Sverdrup, Ulf; Friis, Karsten; Hønneland, Geir; Sfraga, Michael (Research report; Forskningsrapport, 2020)
  Many government officials, military leaders, and political observers have proclaimed the rise of a new, post-Cold War global great power competition between the United States, Russia, and China with myriad implications. Using this new reality as the backdrop for the Arctic Security Roundtable at the Munich Security Conference 2020, roundtable participants are asked to explore, discuss, and debate ...
 • Den gode læreren. En sosiologisk analyse av reformen av grunnskolelærerutdanningen i 2017 

  Johnsen, Lone April (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-22)
  I denne masteroppgaven i sosiologi har temaet vært den nylige innførte reformen av grunnskolelærerutdanningen. Hvor problemstillingen har vært knyttet til å undersøke hvilket syn på den gode læreren som lå til grunn for utviklingen av reformen, og om synet svarte til grunnskolelærerenes syn på den gode læreren. Forskningsspørsmålene som lå til grunn for masteroppgaven var å se på hva politikerne og ...
 • «Hvor mange jobber i departementene? Ca. 75 %.» En beslutningsteoretisk analyse av hvordan prosessforløpet har vært av betydning for beslutningsutfallet om rom- og funksjonsprogrammet for det nye regjeringskvartalet, der det anbefales en arbeidsplassunderdekning på 25 %. 

  Hetland, Karianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
  Dette masterprosjektet studerer beslutningsprosessen tilknyttet arbeidet med rom- og funksjonsprogrammet i nytt regjeringskvartal. Gjennom en kvalitativ casestudie besvarer jeg ved hjelp av strømperspektivet og tre ulike beslutningsteoretiske linser hvordan beslutningsforløpet har vært av betydning for beslutningsutfallet for rom- og funksjonsprogrammet i nytt regjeringskvartal. 22. mai 2014 ...
 • Screening new PFAS compounds 2018 

  Hanssen, Linda; Herzke, Dorte; Nikiforov, Vladimir; Moe, Børge; Nygård, Torgeir; van Dijk, Jiska Joanneke; Gabrielsen, Geir W.; Fuglei, Eva; Yeung, Leo; Vogelsang, Christian; Carlsson, Pernilla Marianne (Research report; Forskningsrapport, 2019)
  This screening project has focused on the occurrence of conventional andemerging PFASs in terrestrial and marine environments, including the Arctic. Conventional PFASs were found to be wide-spread in the environment and for the first time in Norway reported in wolf, a top predator from the terrestrial environment.Otters living in close proximity to human settlements and preying on the marine food ...
 • Drømmen om en ny stamnetthavn i Sør-Varanger kommune. Om forhandlinger, forviklinger og veien mot målet 

  Henriksen, Steinar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-16)
  I nordområdepolitikken har satsingen på skipsfart, næringsutvikling og naturressurser stått sentralt. Havet er bindeleddet mellom maritime aktiviteter og samarbeid på tvers av landegrensene. Utviklingen av sjønære havneområder blir viktig i denne sammenhengen. Kirkenes har naturlige forutsetninger med sine isfrie dypvannshavner, og sin nærhet til Russland og Finland. I en konkurranse mellom mange ...
 • De lojale offiserer, en studie av deres reaksjoner på multiple endringer. 

  Roland, Kjersti Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-13)
  Formålet med denne utredningen er å øke forståelsen for reaksjonen til den endringsvante militært ansatte i Forsvaret. Utredningen er en singelcase studie av en hæravdeling Forsvaret. Metodisk tilnærming i oppgaven er kvalitative intervjuer, dataen til analysen presenteres og drøftes i samme kapittel. Samtlige intervju er transkribert samt at relevante funn har blitt analysert og tolket opp mot ...
 • Debate: Corporatization in local government - the need for a comparative and multi-disciplinary research approach 

  Torsteinsen, Harald (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-01-28)
  During the past 20–30 years, scholars from different academic disciplines, as well as practitioners and local politicians, have observed a marked growth in the number of municipally-owned companies (MOCs) in local government service provision (Grossi & Reichard, 2008; Aars & Ringkjøb, 2011; Erlingsson, Fogelgren, Olsson, Thomasson, & Öhrvall, 2015; Ferry, Andrews, Skelcher, & Wegorowski, 2018). This ...
 • China's UN peacekeeping in Mali and comprehensive diplomacy 

  Lanteigne, Marc (Journal article; Tidsskriftartikkel; Preprint; Manuskript, 2019-03-04)
  China's increasing participation in United Nations peacekeeping operations reached a milestone in 2013 when Beijing agreed to send a large detachment of personnel, including combat forces for the first time, to support UN peacekeeping operations in Mali after that country fell into civil war. This commitment was also distinct in that unlike other African countries where Beijing has supplied peacekeepers, ...
 • China's New Roles and Behaviour in Conflict-Affected Regions: Reconsidering Non-Interference and Non-Intervention 

  Hirono, Miwa; Jiang, Yang; Lanteigne, Marc (Journal article; Tidsskriftartikkel; Preprint; Manuskript, 2019-03-07)
  China's view on the sanctity of state sovereignty has slowly but inexorably been transformed, and the country has found it difficult to continue to adhere to the principles of non-interference and non-intervention with the same degree of rigour as during the Cold War era. This special section will explore what the principles mean to China today; why and how Beijing has become active in peacebuilding ...
 • Historisk læring som struktur for dialog om det fremtidige forhold mellem Danmark og Nordatlanten 

  Bertelsen, Rasmus Gjedssø (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019)
  Danmark har været statsretsligt knyttet til Nordatlanten siden unionen med Norge i 1380. Den kontinentaleuropæiske småstat Danmarks forhold til Nordatlanten drives frem af eksterne chok fra stormagtsrelationer og nationalliberale uafhængighedsidéer, der peger mod stadigt større og fuld selvstændighed for Færøerne og Grønland. Denne udvikling fortsætter ubønhørligt i et internationalt system præget ...
 • The China–Switzerland Free Trade Agreement and Economic Identity-Building 

  Lanteigne, Marc (Journal article; Tidsskriftartikkel; Preprint; Manuskript, 2019-01-25)
  The free trade agreement signed between China and Switzerland in 2013 was a watershed event in the economic policies of both states,a successful identity-building exercise for both actors in addition to an economic endeavour. In the case of Beijing, the Switzerland free trade agreement (FTA) was a crucial step not only in promoting its trade interests in Europe, including the European Union, but ...
 • Sysselmannen på Svalbard - fra tradisjonell politimester til moderne miljøvokter. En studie av endringsforløpet i denne statsetaten 

  Riise, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2000)
  Longyearbyen ligger tolv grader sør for Nordpolen, noe som i seg selv gjør området spesielt. Byen utgjør imidlertid bare en brøkdel av det enorme landområdet Norge har suverenitet over i nord. De juridiske forholdene rundt det norske herredømme over øygruppen er også av en slik karakter at administrasjonen på stedet skiller seg fra det som er vanlig på fastlandet. Oppgavens tema er Sysselmannen ...
 • The Body as Situation: A Darwinian Reading of The Second Sex 

  Bleie, Tone (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-02-04)
  Challenging the influential view that the chapter on biology in the first volume of <i>The Second Sex</i> is exposing scientific myths in severe prose, in the view of this paper, the chapter is as much about scientific facts as it is an intriguingly open-ended dialogue between phenomenology and science. Beauvoir’s consuming epistemological and scientific preoccupation with the category of biology ...

View more