Recent additions

 • Enhancing Urban Encounters: The Transformative Powers of Creative Integration Initiatives 

  Førde, Anniken (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-01-24)
  Sustainable cites require the capacity to live with difference. In a world of increased mobility and migration, our cities become more and more diversified. While national discourses on diversity are often problem-focused, social initiatives are emerging in diverse cities addressing the positive potential of the city as a cross-cultural meeting place. In Norway, such initiatives have increased in ...
 • Lost in motivation: The case of a Norwegian community healthcare project on ethical reflection 

  Nilsen, Heidi Rapp; Ringholm, Toril Merete (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-16)
  Innovations are needed to meet increasing challenges in public healthcare, and type of motivation has been identified as a pivotal factor for the success of an innovation. New public management crowd out the intrinsic motivation of employees which has resulted in a quest for more self-reliant service providers. This paper takes the opposite point of departure asking if intrinsic motivation can be ...
 • The transformative power of social innovation in urban planning and local development 

  Nyseth, Torill; Hamdouch, Abdelillah (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-01-24)
  This issue discusses the concept of social innovation (SI) as a potentially transformative factor in urban planning and local development. SI represents an alternative to economic and technology-oriented approaches to urban development, such as that of ‘smart cities’, ‘creative cities’, etc. This is thanks to the emphasis SI puts on human agency and the empowerment of local communities and citizens ...
 • Mellom deltakelse og beskyttelse: Aksjonsforskningens mulighetsrom for barn og unge 

  Trondsen, Marianne Vibeke; Eriksen, Sissel H. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-02-01)
  Å gi barn og unge mulighet til deltakelse i forskning om temaer som angår deres liv og levekår er viktig. Samtidig innebærer forskning med mindreårige deltakere særskilte forskningsetiske og metodiske utfordringer. De har rett til beskyttelse, og deres integritet må ivaretas. Det kan oppstå et spenningsforhold mellom barns og unges deltakelse og deres rett til beskyttelse, særlig i forskning om ...
 • Lost in motivation? The case of a Norwegian community healthcare project on ethical reflection 

  Nilsen, Heidi Rapp; Ringholm, Toril Merete (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-16)
  Innovations are needed to meet increasing challenges in public healthcare, and type of motivation has been identified as a pivotal factor for the success of an innovation. New public management crowd out the intrinsic motivation of employees which has resulted in a quest for more self-reliant service providers. This paper takes the opposite point of departure asking if intrinsic motivation can ...
 • Innovative Forms of Citizen Participation at the Fringe of the Formal Planning System 

  Nyseth, Torill; Ringholm, Toril Merete; Agger, Annika (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-01-24)
  In the Nordic countries, we are witnessing a proliferation of novel and more experimental ways of citizen and authority interaction within the field of urban planning and governance. These formats are seen in urban regeneration projects and planning experiments that endorse more inclusive interactions between public authorities and local actors than in the traditional formal hearings. The intention ...
 • The centre–periphery dimension and trust in politicians: the case of Norway 

  Stein, Jonas; Buck, Marcus; Bjørnå, Hilde (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-13)
  Scholars have often studied social, political and economic factors affecting trust. This article considers the relationship between spatial location and trust in politicians. We hypothesise that the centre‒periphery framework developed by Stein Rokkan has explanatory value for the study of trust in politicians. By using multilevel regression analysis on a large-N survey on a crucial case (Norway), ...
 • The local impact of increased numbers of state employees on start-ups in Norway 

  Stein, Jonas (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-07-23)
  The purpose of the article is to assess the impact of concentrations of state employees on local growth and development. Local multiplier effect theory suggests that the increased local demand for state employees, especially highly skilled employees, would stimulate the local supply of goods and services, and hence local development. However, other theories of regional development have shown that ...
 • Ideen om å være som de andre. En studie av utformingen av Norsk Toppfotball sin Akademiklassifisering 

  Karlsen, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
  Har du vært en av de som har stått igjen å sett at noen andre har tatt med seg seirene hjem? Da har kanskje du hatt et ønske om å være som de? I denne oppgaven skal vi se på hvordan norsk fotball har et ønske om å være som de andre. De som internasjonalt høstet suksess og viser til gode resultater. I Norge er det derimot rettet kritikk mot hvordan det norske fotballsystemet er bygd opp og at vi ikke ...
 • Physical Work Environments for Creativity. A literature review investigating the relationship between organisational creativity and the physical work environment. 

  Løkke, Sarah Beattie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
  This thesis investigates the relationship between organisational creativity and the physical workplace environment, looking at the conditions that are considered to promote or inhibit creativity. The concepts of creativity and the physical work environment are multifaceted and subjective, and the method of a literature review was chosen to navigate this complexity and explore a wide range of sources. ...
 • Etableringen av Nord-Norges største svømme- og badeanlegg. En studie av beslutningsprosessen fra idé til vedtak, i etableringen av Tromsøbadet 

  Klingenberg, Karianne Madhavi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-03)
  Denne masteroppgaven omhandler beslutningsprosessen i etableringen av Nord Norges største svømme- og badeanlegg, Tromsøbadet. Studien baserer seg på en kvalitativ metode, der jeg gjennom en casestudie har benytte meg av intervju og dokumentanalyse for å besvare oppgavens problemstilling. Jeg har analysert mine funn av prosessen sett i lys av tre beslutningsmodeller, som kan hjelpe meg å forklare min ...
 • Motivasjon som et sentralt element i transformasjonsledelse. En litteraturstudie om sammenhengen mellom transformasjonsledelse og motivasjon 

  Abid, Istebrak Khalid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne avhandlingen er basert på en litteraturstudie, og tar for seg transformasjonsledelse. Avhandlingen svarte på følgende forskningsspørsmål: På hvilken måte skisserer forskningslitteraturen en sammenheng mellom transformasjonsledelse og de underordnedes motivasjon? Relatert til problemstillingen ble det dannet et underspørsmål: Er transformasjonsledelse mer motiverende enn transaksjonsledelse? ...
 • Long-term motivation and persistence. A literature review 

  Wiig, Thomas Magnussen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  The theme for this literature review is long-term motivation and persistence, and specifically what types of motivation that leads to long-term motivation. The purpose of this thesis is to investigate what research can tell us about long-term motivation, and what work organisations can learn from this. Specifically, the question I want to answer is: What types of motivation leads to long-term ...
 • Glasstaket - er det et reelt fenomen? En narrativ tilnærming til kjønn og lederskap 

  Antonsen, Morten Ludvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne oppgaven handler om kjønn og lederskap. Hensikten med studien har vært å undersøke om kvinnelige topplederes karriereberetninger, altså deres fremstilling av sin karriere, kan bidra til å belyse glasstaket som begrep, og om det faktisk eksisterer et glasstak. Undersøkelsen er gjennomført ved å analysere åtte kvinnelige topplederes fortellinger, funnet I boken Fordi det er verdt det av Lilla ...
 • Lederutvikling i Hæren - hva er det? En studie av leder- og ledelseutvikling i Hæren. 

  Hågensen, Bjørn; Martinsen, Glenn Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-06-13)
  Studien undersøker leder- og ledelsesutviklingen i den norske hæren. Vi fattet interesse for temaet da Konsept for leder- og ledelsesutvikling i Hæren ble utgitt høsten 2018. Studien har tilnærmet seg temaet i to spor; det ene gjennom å undersøke i hvilken grad konseptet, og andre relevante styringsdokumenter, baserer seg på et anerkjent, teoretisk fundament. Det andre gjennom kvalitative intervju ...
 • Å kjenne lakselusa på gangen. En studie av oppdrettsnæringens omdømmeforsvar 

  Bakke-Jensen, Hanna Kristie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne oppgaven handler om oppdrettsnæringens omdømmeforsvar i lakseluskrisen begrenset til perioden 2014 til 2018. Hensikten med studien er å skape økt forståelse om fenomenet omdømmeforsvar, ved å undersøke problemstillingen: Hvilke forsvarsstrategier ble valgt av oppdrettsnæringen under lakseluskrisen og var de valgte strategiene velegnet til å forsvare omdømme ifølge litteraturen? Det teoretiske ...
 • Fjernledelse. Et litteraturstudie av konseptet fjernledelse - hva er virkemidlene og effektene? 

  Haugan, Margrethe Bergset (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Temaet for denne masteroppgaven er fjernledelse. Problemstillingen er todelt: 1) hva menes med fjernledelse, hva er virkemidlene og effektene? 2) Hva hemmer og fremmer fjernledelse? For å besvare problemstillingen ble 14 artikler analysert. Det benyttes to perspektiver på ledelse, det instrumentelle og symbolske perspektivet, som problemstillingen diskuteres opp mot. Analysen viste at alle ...
 • Human Resources sett i lys av en mindre tradisjonell organisasjonsform. En kvalitativ undersøkelse av norske kultur og sports arrangementer 

  Kocian, Frida Mathea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
  Denne oppgaven er en studie av arrangementsorganisasjoner med fokus på human resources (HR) og særlig rekruttering i Oslo Maraton, Norway Cup og World Cup Kvitfjell. Formålet med denne oppgaven har vært å identifisere utfordringer tre arrangementsorganisasjonene opplever knyttet til HR og særlig rekruttering. Jeg valgte å undersøke dette området da det er et fagfelt som har et lite teoretisk grunnlag ...
 • Å fjernledes - er det å klare seg selv? En casestudie ved UiT Norges arktiske universitet 

  Jansen, Torun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Formålet med studien har vært å få belyst hvordan fjernledede ansatte opplever tillit, støtte og oppfølging knyttet til sin leder. Undersøkelsen er gjort som en kvalitativ casestudie ved UiT Norges arktiske universitet, hvor jeg har intervjuet administrativt ansatte som arbeider på en annen campus enn sin leder og majoriteten av sitt fagfellesskap. Funnene som fremkommer av undersøkelsen er sammenlignet ...
 • Hva er et dårlig omdømme godt for? NTNU og NAV – topp og bunn i omdømmemåling for offentlig sektor. Hvorfor? 

  Arntsen, Gustav Busch; Rokkan, Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-04-28)
  Høsten 2018 publiserte Kantar TNS en omdømmemåling for offentlige virksomheter hvor NAV ble kåret til omdømmetaper og NTNU ble kåret til omdømmevinner. I denne oppgaven vil vi se nærmere på omdømmemålingene som blir gjort fra år til år, der NAV ofte ender opp i bunnen av rangeringen som omdømmetaper, mens NTNU havner høyt opp på lista. Basert på innsamlet data fra organisasjonenes nettsider, oppslag ...

View more