Nye registreringer

 • Hvordan brukes storytelling som verktøy i omdømmebygging. En teoretisk tilnærming til fortelling som omdømmebygger 

  Solvang, Erling Mickal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-15)
  Hvordan kan man bruke storytelling som verktøy i omdømmebygging? Denne oppgaven er bygd rundt begrepet omdømmebygging og historien, eller storytelling, som en drivkraft i omdømmebygging. Problemstillingen i denne oppgaven er besvart gjennom søk i eksisterende litteratur gjennom en litteraturstudie. Grunnen til at jeg valgte denne metodiske tilnærmingen, er metodens egnethet for å kunne gi svar ...
 • We are waiting for Behar. A study of kinship and reciprocity as mechanisms for cooperation in Albania 

  Dogani, Bulent (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-10)
  This thesis demonstrates how regional differences, have contributed to the development of two cooperating strategies for the purpose of increasing economic resources. By utilizing mechanism such as kinship and reciprocity, the local have developed different networks throughout the town in order to take advantage of summer tourism.
 • Methane emissions are lower from reindeer fed lichens compared to a concentrate feed 

  Hansen, Kia Krarup; Sundset, Monica Alterskjær; Folkow, Lars; Nilsen, Marte; Mathiesen, Svein Disch (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
  Methane emissions from reindeer (Rangifer tarandus tarandus) fed lichens (mainly Cladonia stellaris) and a concentrate feed were determined using open-circuit respirometry. The lichen diet was low in crude protein (< 2.6% of dry matter [DM]), starch (6.0% DM) and acid detergent lignin (2.0% DM) compared to the concentrate feed (12.7, 22.5 and 7.2% DM, respectively), and high in neutral detergent ...
 • Fra monopol til åpen konkurranse. En studie av hvordan boligbyggelag har tilpasset seg endring av borettslagsloven 

  Jørgensen, Sondre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-07)
  Borettslovene er fellesbetegnelse på Lov om burettslag og Lov om bustadbyggjelag. De opprinnelige lovene av 4.februar 1960 ble endret 06.06.2003, med virkning fra 15.08.2005. Den nye borettslagsloven er en oppmyking av lovverket, og med lovendringene som utgangspunkt vil jeg sette boligbyggelag som samvirkesammenslutning under forskningslupen. Jeg har gjennom denne masteroppgaven studert hvordan ...
 • Mutual dependency: Young male migrants from the Central African Republic in urban Cameroon 

  Waage, Trond (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
  Abstract. Rural Central and Western Africa is losing its population to cities (Adepoju, 2005). The young men described in this article have left poor economic conditions in the Central African Republic for a better life in Cameroon. They are mostly orphans who left their homes before the age of 15 and, through various paths, found their way to Tongo, a Muslim neighbourhood in the centre of the ...
 • Nærmeste leders rolle i en organisasjonsendring. En undersøkelse av mellomleders rolle i Closing The Gap ved Hammerfest LNG 

  Berglund, Kent Robin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-02)
  Temaet for denne oppgaven er hvordan nærmeste leder kan skape beredskap og engasjement rundt en organisatorisk endring. Dette undersøkes gjennom en studie av hvordan man har lyktes med en organisatorisk endring ved Hammerfest LNG. Hammerfest LNG har gjennom en endringsprosess kalt Closing The Gap gjennomført mange tiltak for å imøtekomme historiske svakheter ved driften av anlegget. Oppgaven vil ha ...
 • Strukturreformer – suksess eller fiasko? En studie av Solberg-regjeringens kommunereform og strukturreform i høyere utdanning. 

  Beldo, Mats Johansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Temaet jeg har valgt belyser en viktig side ved norsk offentlig politikk, reformer. Reformstudier og studier av reorganiseringsprosesser har i lang tid vært et viktig forskningsområde innenfor organisasjonsteorien. Slike studier bidrar til å gi oss kunnskap om hvordan det offentlige organisasjonsapparatet utvikles og endres. Denne studien er et bidrag til denne forskningstradisjonen, da målet med ...
 • Hærens befalsskole. Opprettelsen av Hærens befalsskole i 2013 – En endringsstudie 

  Neple, Thomas; Lutz, Aleksander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Hærens grunnleggende befalsutdanning (GBU) har siden 2003 vært gjennom flere endringer, både i struktur og lokalisering. I 2013 ble utdanningsmodellen igjen endret ved at Hærens befalsskole, fra å være basert på en desentralisert utdanning hos Hærens avdelinger nå ble sentralisert under et felles utdanningsløp på én lokasjon. Hyppige omorganiseringer kan kanskje antyde at tidligere reformer og ...
 • Ordning for militært tilsatte i praksis 

  Morfjord, Bjørn Otto (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
  Denne studien har undersøkt hvordan innføringen av ordning for militært tilsatte (OMT) og Forsvarets incentivprosjekt (FIN) har påvirket motivasjon og turnover-intensjonen til de ansatte innenfor OR-kategorien i Sambandsbataljonen. Innføringen av OMT representerer en anerkjennelse av spesialist-kompetanse på lavt nivå og tilrettelegging av et livslangt karriereløp for den nylige opprettede OR-kategorien, ...
 • Formalization of the logic of appropriateness 

  Fjellstad, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-29)
  This thesis presents a theoretical investigation into March and Olsen's logic of appropriateness in organizational theory using methods from philosophical logic. The topic is formalization of the logic of appropriateness, and it focuses on the following research questions: (1) Which aspects of the logic of appropriateness should a logical-mathematical model aim at representing? (2) Is there a ...
 • Tid er penger - møter er tid ..også i Hæren. En kvantitativ studie av i hvilken grad avdelingssjefsmøtene i Hæren gjennomføres på en effektiv måte. 

  Voreland, Sveinung; Hamre Arntzen, Siv (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-29)
  Denne oppgaven har undersøkt møteeffektiviteten blant ledergruppene i Hæren. Fordi møter opptar en stor del av arbeidsdagen til ledere i Forsvaret, og fordi tid er en kritisk ressurs, bør tiden man benytter til møtevirksomhet være effektiv. Oppgaven har derfor undersøkt i hvilken grad avdelingssjefsmøtene (ASM) i Hæren gjennomføres på en effektiv måte? Vi har gjennomført en kvantitativ ...
 • Omorganisering i en kunnskapsbedrift - konsekvenser av motivasjon på vitenskapelig produksjon 

  Saltveit, Mikal; Rødven, Rolf (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Økonomiske rammebetingelser for kunnskapsorganisasjoner innenfor forskningssektoren har endret seg til økt grad av konkurranseutsatte midler. Forskning er fortrinnsvis en nedenfra –og-opp prosess hvor vitenskapelig produksjon i all hovedsak er gitt den enkelte forskers innsats. Forskning på ledelse av kunnskapsarbeidere har relativt nylig fått fokus, og til tross for flere omorganiseringer av ...
 • Sentralisering og spesialisering. Hva skjer i organisasjoner som blir satt under endring. Hvordan påvirkes de mellommenneskelige relasjoner i implementeringsfasen og stabiliseringsfasen. 

  Aronsen, Catrine Rosanoff (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Denne masteroppgaven omhandler organisatoriske endringer i offentlig sektor. Hva som skjer når organisasjoner ønsker å spesialisere ytelser. Jeg har brukt organisasjonsendringene i NAV Ytelseslinjen som bakgrunn, og sett på hva som skjer i implementering og stabiliseringsfasen. Jeg ønsket å finne ut om de mellommenneskelige relasjoner blir påvirket, og hvilken sammenheng det er mellom endringer og ...
 • Helgelandssykehuset 2025 – Kampen for tilværelsen. Et studie av anvendte forsvarsstrategier i Helgelandssykehusets 2025-prosjektet 

  Åsland, Morten; Stothard, Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-13)
  Temaet for denne masteroppgaven er omdømmeforsvar. Omdømmebygging i offentlige organisasjoner har de siste årene blitt mer vanlig. På linje med private virksomheter har offentlige virksomheter fordeler gjennom et godt omdømme. Helgelandssykehuset-2025 brukes som case da helseforetaket står midt i en omstillingsprosess. En eller to byer på Helgeland kan bli stående uten lokalsykehus i fremtiden noe ...
 • Scholarship, Subtext, Submission and Mission: Reintroducing Paul Olav Bodding 

  Bleie, Tone (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
  The Santal Mission began as a Baptist home mission in tribal British India in the late 1860s and went through several name changes. It developed into a transatlantic, Lutheran, enlightenment-oriented, pastoral movement in the late pioneer era (1880s-1890s) with ardent supporters in India, England, Scotland, Norway, Denmark, Sweden and America. Under the stewardship of most notably, the co-founders ...
 • Hva må til for at en endringsprosess for effektivitet i Statens vegvesen skal bli vellykket? 

  Sivertsvik, Ranja; Amble, Janet C. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-11)
  Offentlig sektor er under press for effektivisering, en utfordring som må håndteres samtidig som daglig drift opprettholdes. Temaet effektivisering er aktuell i offentlig debatt hvor begrep som fornye, forenkle og forbedre stadig fremheves. For å lykkes i dette arbeidet kreves tydelig ledelse med endringsfokus. Temaet for denne studien er endring for effektivitet i Statens vegvesen. Statens vegvesen ...
 • Kommunale verdier. En kvalitativ flercasestudie om hvordan politisk vedtatte verdier i norske kommuner blir utarbeidet, implementert og fulgt opp i det daglige. 

  Strand, Gerd Andora; Søraunet, Jannike Einvold (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-10)
  Nyere ledelsesteorier peker i retning av transformasjonsledelse. Et fenomen av transformasjonsledelse er verdibasert ledelse. New Public Management er en reformbølge der prinsipper og metoder for organisering og styring av offentlig sektor baserer seg på markedet. Det har i løpet av de siste årene vært en økende interesse for transformasjonsledelse. Mange norske kommuner har i takt med moderne ...
 • Will migrant workers rescue rural regions? Challenges of creating stability through mobility 

  Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-03-16)
  Many rural communities experience new growth through in-migration. In Herøy, Northern Norway, this is a result of increased labour migration in the fishing industry and a comprehensive effort by the municipality to encourage migrant workers to settle there. This paper addresses the ambiguities of creating stability through mobility. Through a case study from Herøy, we explore the complex relations ...
 • Omstillinger i norske kommuner. En empirisk analyse av 17 regionale omstillingsprogrammer 

  Hanssen, Roar; Rasmussen, Ørjan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
  Sammendrag Denne undersøkelsen er en empirisk analyse av effektiviteten til 17 regionale omstillingsprogrammer, som er gjennomført i perioden 2007 til 2016. Studien benytter dataanalyse som metode for å beregne måloppnåelse og endringer som skjer hos kommuner som har gjennomført et omstillingsprogram. Den metodiske tilnærming med bruk av fire sentrale indikatorer som grunnlag for utarbeidelse av ...
 • Hva karakteriserte implementeringen av nytt grunnleggende soldatutdanningsprogram i Brigade Nord? En casestudie med fokus på implementeringen av grunnleggende soldatutdanning i Brigade Nords støtteavdelinger 

  Fagerholt, Martin; Kvam Pedersen, Lars-Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Temaet for denne oppgaven er implementeringsprosesser. En av utfordringene hos moderne organisasjoner er at de kontinuerlig må omstille seg og sine praksiser for å følge med omgivelsene. Forsvaret er en organisasjon som har vært preget av flere omstillingsprosesser siden slutten av den kalde krigen i 1989. Det vil derfor kunne antas at Forsvaret er dyktige innenfor omstillingsprosesser. Denne ...

Vis mer