Recent additions

 • Kommunesammenslåing – en gyllen mulighet til et digitalt løft? Om oversetting og overføring av statlig IKT-politikk på lokalplanet 

  Johannessen, Grethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-11-01)
  I denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvordan hovedprioriteringene i den nasjonale IKT-politikken er forsøkt tatt inn i en kommune gjennom en digitaliseringsstrategi. Den nasjonale IKT-politikken framgår av Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge. Oppgaven har en tredelt problemstilling: 1) Hvordan reiser den statlige IKT-politikken inn i kommunen, 2) Hvordan og av hvem tilpasses ...
 • Handlingsrom og strukturer til besvær En narrativ fremstilling om en mellomleders opplevde handlingsrom etter Nærpolitireformen 

  Stock, Unni Pedersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-10-31)
  Nærpolitireformen er et resultat av «terrorhandlingene 22. juli 2011 og de svakhetene og manglene ved norsk politi som ble avdekket i håndteringen av hendelsene den dagen» (NOU:2013:17). Nærpolitireformen var en todelt reform: en kvalitetsreform og en strukturreform. Studien tar for seg den interne strukturelle delen, og har som formål å se nærmere på mellomlederens handlingsrom etter nærpolitireformen. ...
 • Tillit og kontroll – å balansere på en knivsegg? En kvalitativ dokumentundersøkelse om svindelsaken i Tana kommune 

  Kannisto, Kati; Nilsen, Anu (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-10-28)
  Økokrim vurderer at det kan forventes 60- 90% sannsynlighet for korrupsjon i kommunal sektor. Økokrims trusselvurdering fra 2022 konkluderer at selv om avdekket korrupsjonsomfang i kommunal sektor er lite, er det sannsynlig at det foregår og at slik kriminalitet kan pågå uoppdaget i flere år. Det er oppsiktsvekkende at ni av ti ordførere og kommunale ledere likevel mener at korrupsjon, kameraderi ...
 • Morgendagens lederstil 

  Thavapalan, Tharani (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-10-31)
  Oppgavene utfører en kvalitativ studie av forventet lederstil hos sen-millenniums generasjonen på Siemens. Den har blitt utledet via to nyere teorier: transformasjonsledelse og autentisk ledelse. Funnene tar utgangspunkt i de ulike dimensjonene innen begge teoriene. Utvalgs gruppen er mellom 1994- 1999 og har maks fem års arbeidserfaring. Oppgaven undersøker om funnene er i overenstemmelse med studien ...
 • Den uavhengige og likebehandlende barnehagemyndighet. En studie om implementering av barnehageloven § 11. 

  Rystad, Ida Trældal (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-12-25)
  Denne masteroppgaven er en studie av kommunene rolle som barnehagemyndighet, med fokus på implementering av ny lovbestemmelse im at kommunen må organisere sine oppgaver som barnehageeier og barnehagemyndighet adskilt fra 1.1.21.
 • Lederstil og motivasjon i endringsprosesser. En kvalitativ undersøkelse av lederstil under endringsprosess i statlig organisasjon 

  Mork-Knutsen, Jeanett (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Denne masteroppgaven tar for seg tema rundt lederstil og motivasjon i endringsprosesser, gjennom problemstillingen: Hvilken betydning har lederstil for motivasjon under organisasjonsendringer? Offentlige organisasjoner gjennomfører kontinuerlige endringsprosesser, og ønsket med oppgaven har vært å undersøke hvilke elementer ved arbeid som skaper motivasjon, hvorvidt ledernes valg av lederstil har ...
 • Fremtidens arbeidsliv 

  Berntzen, Maren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-30)
  I dag er generasjon Z den yngste generasjonen under 30 år på arbeidsmarkedet. Det betyr at generasjonen vil prege arbeidslivet i mange år fremover. Min empiriske undersøkelse er basert på et kvalitativt metodeopplegg i form av fokusgruppeintervjuer. Den ene gruppen består av tre jenter mens den andre gruppen består av tre gutter. Informantene tilhører generasjon Z målt i fødselsår. Generasjonen ...
 • Høyprestasjonsmiljøer i norsk idrett 

  Jørmeland, Ole (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
  Denne studien undersøker om norske svømmeres gode prestasjoner internasjonalt kan forstås med bakgrunn i at trenerens atferd er i overenstemmelse med HPE-modellen. Hva som skal til for å skape et høyprestasjonsmiljø har lenge blitt vurdert som svært viktig i organisasjonsfaget. Formålet med denne studien er derfor å øke forståelsen av hvordan man skaper eller vedlikeholder et slikt miljø. ...
 • Kunnskapsoverføring innen beredskapsorganisasjoner. En kvalitativ studie med fokus på hvordan kunnskapsoverføring skjer blant beredskapsledelsen på strategisk nivå i spesialisthelsetjenesten. 

  Olsen, Ann Kristin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-13)
  Nasjonal helseberedskapsplan er det overordnede rammeverket for helse- og omsorgssektoren sin forebygging og håndtering av alle typer kriser og katastrofer. Ifølge planen forventes det at virksomheter underlagt den skal følge opp læringspunkter, samt sørge for at egen organisasjon og personell får opplæring og trening. Flere måldokumenter utbroderer krav og satsningsområder ytterligere, blant annet ...
 • Implementering av elektronisk pasientjournal. En studie av implementering av elektronisk pasientjournal UNN Åsgård- hvilke forhold som fremmer og hemmer implementering 

  Tha, Priscilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-01)
  Tema for denne oppgave er implementering endringer i offentlige organisasjoner. Den tar for seg implementering av elektronisk pasientjournal i UNN Åsgård, ca. 20. etter at det første gang ble implementert. Problemstillingen er todelt: Hvordan det ble gjennomført implemen-tering av elektronisk pasientjournal i UNN Åsgård. Hvilke forhold som fremmer og hemmer implementering av elektronisk pasientjournal. ...
 • Opplæringslovens §9A5 - en «bremsekloss» for tillit? En kvalitativ studie om lærernes møte med opplæringslovens §9A 

  Steine, Jan-Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-20)
  I denne masteroppgaven står begrepet tillit og opplæringslovens §9A-5 av 2017 sentralt. I korte trekk er det sett på sammenhengene mellom §9A-5 og hvordan lærerne opplever tilliten vertikalt og horisontalt i skoleverket – herunder til kolleger, ledere og skolen.
 • Skybasert ledelse – en Skybert i skyen? Har lederstil betydning for fjernledelse, og hvordan påvirker lederstil motivasjon og samhandling gjennom digital kommunikasjon? 

  Moe, Bente K. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-08)
  Nedstengingen av Norge den 12. mars 2020 skapte et veiskille i arbeidslivet fordi pandemien resulterte i utstrakt bruk av hjemmekontor, men også økt digital forståelse. Hensikten med studien var å avdekke om behovet for en leder er det samme etter at fjernarbeid er blitt «normalen». Ledelse er et vidt begrep, og for å ha et grunnlag for undersøkelsen har jeg sett på om ulike lederstiler påvirker ...
 • Organiseringen av introduksjonsprogrammers betydning for resultater 

  Mella, Liss-Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-10)
  Mer kunnskap om organiseringen av introduksjonsordningen vil muligens gjøre det lettere for lærere, praksiskoordinatorer o.a å være bevisst hvilke avhengige og uavhengige variabler vi har med å gjøre når vi skal avgjøre resultatet på en skole. Selv om vi har fått en ny integrerings lov betyr det ikke at vi vet hvordan alt skal løses i praksis. Når det gjelder praksisplassordningen så må det på den ...
 • Hvilken betydning har medierikhet i kommunikasjonen for relasjonell tillit ved fjernledelse? 

  Brækmo, Gry (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-13)
  Temaet i denne studien er medierikhet i kommunikasjonen ved fjernledelse. Hensikten med studien er å finne ut hvilken betydning medierikhet i kommunikasjonen har for relasjonell tillit mellom ledere og medarbeidere ved fjernledelse. For å svare på studiens problemstilling «Hvilken betydning har medierikhet for relasjonell tillit ved fjernledelse?» er det benyttet en kvalitativ, strukturert undersøkelse ...
 • Å utøve ledelse fra hjemmekontor. En kvalitativ undersøkelse i Tolletaten rundt det å lede fra pålagt hjemmekontor over tid i en verdensomspennende pandemi 

  Johansen, Thore; Stenseth, Gøran (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-13)
  Med bakgrunn i Covid-19 pandemien som påvirket hele verdenssamfunnet og Norge, ble mange av lederne i Tolletaten pålagt bruk av hjemmekontor i mars 2020 som et smittereduserende tiltak. Som en følge av dette måtte flere ledere i Tolletaten utøve ledelse i andre omgivelser enn sammen med sine ansatte. Nye samhandlingsverktøy som digitale plattformer ble innført og tatt i bruk for å muliggjøre dette. ...
 • Fra boklager til kulturhus «Hvordan har forståelsen av lederrollen i bibliotek endret seg over tid» - En diskursteoretisk analyse av forventede kompetansekrav og kvaliteter for ledere i bibliotek 

  Farset, Tonje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-13)
  Denne masteroppgavens formål er å se på kvalifikasjonskrav og krav til egenskaper/kvaliteter i stillingsutlysningstekster for biblioteksjefer. Studiet tar utgangspunkt i 120 stillingsutlysningstekster fra perioden 1995 – 2021 og undersøker hva slags forskjeller man finner i forhold til både tidsperiode, kommunestørrelse og innføring av ny biblioteklov i 2014. Hovedfunnene er at det er flere ...
 • Fylkessammenslåing i Troms og Finnmark sett fra et lederperspektiv. En kvalitativ studie om sammenslåing og endringsprosesser 

  Karlsen, Tonje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-13)
  Temaet for denne oppgaven er fylkessammenslåingen mellom Troms og Finnmark. Oppgaven har følgende problemstilling: Hvordan har ledere i Finnmark opplevd og håndtert fylkessammenslåingen, sett i lys av nøkkelfaktorer for vellykkede endringsprosesser? Metoden består av en kvalitativ casestudie og intervju av administrative ledere lokalisert i Finnmark. Oppgavens funn viser at en må ta hensyn til ...
 • Digitale sosialiseringsprosesser, sett fra den nyansattes ståsted. En kvalitativ undersøkelse av hvilke trekk ved en digital jobbsituasjon som oppleves sentrale for organisasjonssosialisering. 

  Gonsholt, Solveig Kullerud (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-11)
  Denne undesøkelsen har hatt som mål å få en mer inngående forståelse om hva ved digitale sosialiseringsprosesser som oppleves som viktig for at den rådende organisasjonskultur blir lært bort og nyansatte blir kjent med ny jobb. Undersøkelsesdesignet har vært en intensiv kvalitativ studie, med en eksplorerende tilnærming for å besvare problemstillingen. Empirien består av data samlet inn ved åpen ...
 • Kjennetegn ved en kommunesammenslåing av to kommuner 

  Hagen, Tina Ringnes (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-29)
  Denne masteroppgave studerer sammenslåingsprosessen mellom Ski og Oppegård kommune. Nordre Follo kommune er et resultat av kommunereformen. På bakgrunn av en kvalitativ studie har jeg belyst kjennetegn som kan forklare sammenslåingsprosessen. Jeg har primært studert sammenslåingen i lys av tre organisasjonsperspektiver; det rasjonelle-, det institusjonelle- og det ny-institusjonelle organisasjonsp ...
 • Bidrar prosjektarbeid til organisatorisk læring? 

  Korsnes, Lena (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Studien er en kvalitativ casestudie av organisatorisk læring fra tre prosjektprosesser ved Juridisk fakultetet, UiT Norges arktiske universitet. For å få innsikt i særtrekk ved prosjekter som stimulerer til læring, hva som kjennetegner denne læringen og hvordan individuelle og kollektive læringsprosesser i en organisasjon styrkes gjennom prosjektarbeid, er teori om prosjekter og organisatorisk ...

View more