Recent additions

 • Strategic Human Resource Management - Effektivt verktøy for måloppnåelse eller motetradisjon? En litteraturstudie av SHRM-konseptet 

  Jakobsen, Dina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-14)
  Dette er en litteraturstudie av internasjonale, litterære bidrag omhandlende Strategic Human Resource Management (SHRM). Avhandlingen søker å belyse tre forskningsspørsmål, disse lyder som følge: (1) Hva er SHRM, (2) hvordan begrunnes bruken av konseptet, og (3) er effektene av SHRM dokumentert i forskningslitteraturen? De utvalgte litterære bidragene vil benyttes til å besvarelse disse tre spørsmålene, ...
 • Relasjonsledelse - En studie av utvikling av relasjonskompetanse hos ledere 

  Uglem, Anja Helena Øfsti; Apeland Lande, Svanhild (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-11-11)
  Utgangspunktet for mastergradsoppgaven vår er utvikling av relasjonskompetanse hos ledere som gjennomfører en formell lederutdanning. Hensikten med studien er å studere om medarbeidere opplever en endring av relasjonskompetansen hos lederen sin når denne har gjennomført en lederutdanning og hvordan denne endringen eventuelt oppleves. Forskningsmaterialet er samlet inn gjennom åpne intervju med tre ...
 • Tillitsbygging i organisasjon 

  Grindheim, Thor Anton Kalleklev (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-11-05)
  Avhandlinga omhandlar tillitsbygging i organisasjon. Studien søker å finne samanhengar på korleis formell rolle og koordinering kan påverke ein leiars tillitsbygging med eins tilsette i ein etablert organisasjonsstruktur. Teori på kognitiv- og affektiv tillit, samt formell rolle og koordinering, vert presentert. Oppgåva gjer så greie for metodisk tilnærming i form av ei litteraturstudie kor forventningar ...
 • Kompetanseutvikling og kompetansespredning i en statlig etat med regional organisering 

  Edvardsen, Øyvind (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2018-10-31)
  Mange statlige forvaltningsorganer har regional organisering med virksomhet flere steder i landet. Statlige tilsyn har endret seg mye de siste to tiårene ved at de har blitt bygget ut og er blitt mer synlige i samfunnet. På grunn av formålet til disse organisasjonene, har statlige tilsyn som Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Justervesenet og Fiskeridirektoratet en regional organisering og har organisatoriske ...
 • Ledelse og effektivitet i norske sykehus - Et blikk på helseforetaksreformen 

  Ellburg, Inger-Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-09-11)
  Masteroppgaven tar utgangspunkt i Helseforetaksloven (2002). Lov om helseforetak organiserte sykehusene i foretak, som egne rettssubjekter utenfor den statlige forvaltningen. Samtidig ble lederskapet og ansvaret for spesialisthelsetjenesten fullt og helt lagt på staten. Problemstillingen tar for seg de kriterier (redskap) for ledelse og effektivitet som ligger nedfelt i lov om helseforetak. ...
 • Kjønnsbalanse i STEM – med blikk fra ulike perspektiver. En analyse ved tre organisasjonsteoretiske perspektiver 

  Vollan, Valentina Burkow (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Denne studien har hatt som formål om å få innsikt og kunnskap om hvorfor det er skjev kjønnsbalanse for toppstillinger (professor og dosent) innenfor de teknisk og naturvitenskapelige fagene i akademia. Fokus har vært rettet spesifikt mot Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet og Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Problemstillingen har vært som følger: I hvilken grad kan ...
 • To Comply or Deny – or are there other Options? A study of how Ethiopian development NGOs handle demands from their donors 

  Hanssen, Hilda Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  This thesis looks at development NGOs (Non-Governmental Organisations) in the Global South and their relationship to their external environment, here limited to their foreign donors. These NGOs face many uncertainties, and a complex and unstable donor-environment is one of them. They depend on the support they get from their donors, but with the support, they also must deal with demands and expectations ...
 • Sparebank 1 Nord-Norges samfunnsansvar 

  Evanger, Lisa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Denne oppgaven tar for seg omdømmetrenden samfunnsansvar, også kjent som corporate social responsibility (CSR). I denne masteroppgaven forsøker jeg se på hvordan samfunnsansvaret til Sparebank 1 Nord-Norge plasserer seg i Carrolls fire komponenter, henholdsvis den økonomiske, den legale, den etiske og den skjønnsmessige (filantropiske) komponenten. I tillegg til å se på hvorvidt samfunnsansvaret og ...
 • Omsorg til salgs Organiseringen av det psykiske helsevesenet i et historisk perspektiv 

  Berntsen, Tony A. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Sammendrag Formålet med denne studien har vært å finne årsakene til at landets kommuner velger å kjøpe pleie- og omsorgstjenester fra private kommersielle tjenestetilbydere, med spesielt fokus på tjenester for brukere underlagt psykisk helsearbeid. I forlengelsen av dette har det også vært et ønske å finne ut om norske kommuner kan lære av de private tjenestetilbydernes organisering av pleie- og ...
 • Omdømmehåndtering i NRK, en offentlig sektor. Hvordan beholde det gode omdømmet over så mange år 

  Mathiassen, Maria Ballo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Oppgavens røde tråd er omdømmehåndtering i offentlig sektor, basert på en casestudie av NRK. Hva kjennetegner omdømmet til NRK og hvordan lar dette seg forstå? Som teoretisk tilnærming har jeg anvendt Fombrun og van Riels (2004) stjernekvaliteter – det vil si deres rammeverk for kjennetegn ved organisasjoner som plasserer seg høyt på omdømmemålinger. Datamaterialet er NRKs egne profilundersøkelser, ...
 • Når ditt verst tenkelige scenario blir virkelighet - en studie av beslutningsprosessene til hotelldirektører under koronapandemien 

  Mikkelsen, Kristine Lysö (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-01)
  Tromsø er en reisemålsdestinasjon som de siste årene har opplevd økt popularitet. Reiselivsnæringen har blitt en viktig næring i byen og bidrar med verdiskaping og arbeidsplasser. Da koronapandemien inntraff, ble reising og sosiale sammenkomster en av hovedgrunnene til økt smitte. For en næring som er avhengig av at mennesker reiser og møtes, fikk dette alvorlige konsekvenser. Gjennom en kvalitativ ...
 • Samarbeidet i Tromsø-områdets regionråd. Hvordan kan Mintzberg sine strategiskoler bidra til å belyse samarbeidet i Tromsø-områdets regionråd? 

  Kvaal, Monica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  Oppgaven ser på samarbeidet i Tromsø-områdets regionråd som består av Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommuner. Altså før regionrådet konstituerte seg til interkommunalt politisk råd etter ny kommunelov som trådte i kraft 01.01.20. Oppgaven har sett på diverse NIVI rapporter med tema regionråd, der det er avdekket forbedringsområder og svakheter med organiseringen av regionråd. Med dette som grunnlag ...
 • Har tjenestedesign kommet for å bli? En case-studie av hvordan tjenestedesign blir oversatt i offentlig sektor. 

  Risvand Mo, Erlend (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-31)
  Studien er en kvalitativ case-studie av to prosjekter i Tromsø kommune. Begge casene deltok på tjenestedesignprogrammet til Nord-Norsk Design og Arkitektur (NODA). Med utgangspunkt i Røviks (2007) teori om ideer på reise har studien undersøkt hvorfor prosjektene valgte å ta i bruk tjenestedesign som innovasjonsmetode, hvordan tjenestedesignprosessen ble oversatt og hva som kan forklare prosessenes ...
 • Sykepleieledelse i offentlig sektor - God relasjonsledelse bidrar til sykepleierløft 

  Fredheim, Cecilie Torillsdatter (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-19)
  I sykepleien trenger vi et løft, et Sykepleierløft, slik Norsk Sykepleierforbund lanserte i 2016. Et av punktene i dette sykepleierløftet er å skape bedre rammebetingelser for sykepleieledere til å utøve god ledelse. I kjølvannet av dette var det interessant å undersøke hva sykepleiere mener om betydningen av deres nærmeste leder på operativt nivå, og om de og deres relasjonsledelse kan bidra til ...
 • Fjernledelse, hvilken påvirkning har det på tillit, effektivitet og arbeidsmiljø Ledelse ved hjelp av avstandsopphevende teknologi 

  Stubberud, Peder Ole (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
  Denne avhandlingen omhandler hvordan ledelsesformen påvirker tillit, effektivitet og arbeidsmiljø. Avhandlingen setter nærledelse opp mot fjernledelse for å måle disse avhengige variablene. NAV er brukt som case og det er gjort intervjuer av både ledere og medarbeider for å ikke bare finne forskjellene mellom fjernledelse og nærledelse, men også se på forskjellen i oppfatningen om de tre avhengige ...
 • Diversity and Leadership 

  Ahmed, Amjad Mustafa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-02)
  The research deals with diversity in organizations from different aspects and the factors that affect diversity management. The study also tries to find the safest ways to deal with diversity by managers. The research also deals with the diversity of the organization’s culture, which plays a significant role in managing diversity and its importance. The focus has been on organizational culture ...
 • Organisasjonsendringer i Forsvaret - En kvalitativ studie av Forsvarets tilnærming til omstilling 

  Klouman, Christian (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-11-14)
  Forsvaret har siden slutten på den kalde krigen vært under kontinuerlig omstilling. Denne oppgaven stiller spørsmålet: Hvordan organiserer Forsvaret planlagte endringsprosesser? Hvilke strukturer og systemer eksisterer, og hva er styrker og svakheter ved disse? Oppgaven har en kvalitativ tilnærming gjennom dokumentundersøkelser og intervjuer. Den ser på systemer og strukturer for omstilling i ...
 • Hofstedes kulturelle dimensjoner og pragmatisk nytteverdi: svakheter og styrker ved hans teoretiske modell Et litteraturstudie om Hofstedes modell og relaterte problemstillinger knyttet til multinasjonalt management 

  Withaven Hansen, Martin Andre (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-11-09)
  Denne oppgaven handler om Hofstedes kulturelle dimensjoner og dens validitet i dag, sammen med relatert problematikk ved multinasjonal managementspraksis. Problemstillingene er «1. Har Hofstedes teori og modell om kulturelle dimensjoner en pragmatisk validitet i dag; og har den styrket eller tapt sin relevans? 2. Og hva finnes det av vitenskapelig innvendinger og kritikk av denne teorien? Og hvilken ...
 • Et kvalitativt studie om lederskapets betydning for medarbeidernes motivasjon. 

  Strøm, Laila Furulund (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-10-31)
  Å forstå hvordan administrasjon og ledelse bør foregå etter endringer i offentlig organisasjoner er viktig for å imøtekomme de behov sykepleierne har for å være motivert i jobben. Motivasjon er indre og ytre drivkrefter som får medarbeidere til å yte noe ekstra (Kirkhaug, 2015). Det er også vesentlig å få oversikt over hvordan ledernes roller imøtekommer denne endringen, og om de er administratorer ...
 • Senja 2020 - ny kommune fra 1/1-2020 

  Ribe, Gunn Tove (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-10-30)
  Denne avhandlingen handler om hvordan et design av en helt ny organisasjon skapes som et sluttresultat av sammenslåingen mellom de fire kommunene Lenvik, Torsken, Tranøy og Berg. Hensikten med studien er å belyse hvordan deler av prosessen frem til en helt ny organisasjon ser ut og hvordan designergjerningen kommer til syne gjennom beslutninger som tas underveis. Å designe en ny kommune som ...

View more