Now showing items 1-20 of 144

  • 10-Faktor og kompetansemobilisering i kommunen. En casestudie av medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor, og hvor godt egnet den er til å forbedre kompetansemobiliseringen i kommunen. 

   Pettersen, Beate Ulseth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-31)
   Tema for denne oppgaven er 10-Faktor, en medarbeiderundersøkelse, der jeg ser nærmere på kompetansemobilisering. KS utviklet i 2015 10- Faktor, og den ble utarbeidet spesielt for norske kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak, og den bygger på KS´ arbeidsgiverstrategi og professor Linda Lais forskning. Forskningen og litteraturen bak valg av påstander i undersøkelsen er akademiske, og kan ...
  • Adopteringen det ikke ble noe av. En analyse av bakgrunnen for at noen regioner valgte å ikke adoptere Flexible Assertive Community Treatment (FACT-modellen) 

   Holth, Linnéa Lund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-09-01)
   Denne masteravhandlingen omhandler FACT- modellen som er en samhandlingsmodell innenfor rus- og psykiatrifeltet. Kjerneområdene i modellen er fleksibel oppfølging og bistand der du er. Modellen har sitt opphav i USA, nærmere bestemt fra ACT-modellen. Denne modellen har blitt videreutviklet og tilpasset i Nederland, og ble her til FACT-modellen. Modellen skal være et tilbud til de brukerne som er ...
  • Å fjernledes - er det å klare seg selv? En casestudie ved UiT Norges arktiske universitet 

   Jansen, Torun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Formålet med studien har vært å få belyst hvordan fjernledede ansatte opplever tillit, støtte og oppfølging knyttet til sin leder. Undersøkelsen er gjort som en kvalitativ casestudie ved UiT Norges arktiske universitet, hvor jeg har intervjuet administrativt ansatte som arbeider på en annen campus enn sin leder og majoriteten av sitt fagfellesskap. Funnene som fremkommer av undersøkelsen er sammenlignet ...
  • Å kjenne lakselusa på gangen. En studie av oppdrettsnæringens omdømmeforsvar 

   Bakke-Jensen, Hanna Kristie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Denne oppgaven handler om oppdrettsnæringens omdømmeforsvar i lakseluskrisen begrenset til perioden 2014 til 2018. Hensikten med studien er å skape økt forståelse om fenomenet omdømmeforsvar, ved å undersøke problemstillingen: Hvilke forsvarsstrategier ble valgt av oppdrettsnæringen under lakseluskrisen og var de valgte strategiene velegnet til å forsvare omdømme ifølge litteraturen? Det teoretiske ...
  • Årsaker til at vernepleiere og sykepleiere blir i, eller forlater kommunen. Hvordan påvirker arbeidsmotivasjon, tilhørighet og ledelse intensjonell eller aktuell turnover blant kunnskapsarbeidere 

   Mikalsen, Sari Monica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Sammendrag I denne avhandlingen tar jeg for meg temaet turnover blant kunnskapsarbeidere i kommunen. Jeg undersøker hvilke faktorer som er med på å øke eller redusere intensjonell eller aktuell turnover blant kunnskapsarbeidere. Kunnskapsarbeidere avgrenses til å gjelde vernepleiere og sykepleiere. Følgende problemstilling ble utformet: Hva kan årsakene være til at vernepleiere og sykepleiere ...
  • Bedrifters omdømme - et resultat av synlighet, særegenhet, ekthet, gjennomsiktighet og konsekventhet? : en studie av norske bedrifters omdømme i lys av "The Roots of Fame". 

   Josefsen, Ronny (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-02)
   Det overordnede tema i denne oppgaven er organisasjoners omdømme. I oppgaven undersøkes de tre selskapene som kom best ut, samt de tre som kom dårligst ut på Reputation Institutes omdømmeundersøkelse, RepTrak Norge 2006. Disse selskapene er henholdsvis IKEA, Coop, Aker, NextGenTel, SAS Braathens og Lidl. Selskapenes kommunikasjon utad i pressemeldinger, på hjemmesider og andre publikasjoner og ...
  • Behovsanalyse. "Hvilken betydning har behovsanalysen i rekrutteringsprocessen for ledere i Tromsø kommune"? 

   Fjeldsøe, Stine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-10-31)
   Rekruttering handler om at tage afgørelser, som i mange tilfælde påvirker resten af livsløpet, til de som bliver ansat og således også deres familier og fremtidige kollegaer. Vigtigheden af at gennemføre en professionel rekrutteringsproces kan derfor ikke overdrives. Teori om rekruttering argumenterer for, at en god rekrutteringsproces består af ulige faser. Men ét fællestræk er, at de fleste ...
  • Coaching i organisasjoner : effektivt verktøy eller organisasjonsmote? 

   Larsen, Eva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011)
   I debatten om coaching verserer det mange ulike synspunkter på hva coaching er og hva det skal være godt for. Coach-tittelen er ikke beskyttet, og ingen av sertifiseringene som i dag finnes er offentlig godkjente. Coaching er et av de store hurtigvoksende konsept. Stadig flere hevder at coaching er dokumentert virkningsfullt. Denne avhandlingen er et litteraturstudie hvor jeg ser på coaching i ...
  • Core competence og outsourcing : en litteraturstudie av konseptets spredningsevne og effekter 

   Willersrud, Andreas Engen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06)
   Avhandlingen er en litteraturstudie av et av de mest populære managementkonseptene på 1990- og 2000-tallet; Core Competence. Formålet er todelt. For det første analyserer jeg hvilke oppfatninger som finnes i litteraturen om konseptets opphav, utprøvdhet og status som organisasjonsoppskrift. For det andre undersøker jeg hvilke effekter outsourcing - som grep for å rendyrke kjernekompetansestrategier ...
  • Corporate branding : kunnskapen bak kunnskapen 

   Østgård, Tore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06)
   I denne avhandlingen studerer, og redegjør jeg for fenomenet corporate branding. Det er en studie av hvorvidt man kan si at det finnes et definerbart organisasjonsfelt for corporate branding i Norge. Jeg har brukt W.W Powell og P.J. DiMaggio, samt W.R. Scotts kriterier for å identifisere et organisasjonsfelt. Samtidig har jeg undersøkt hva slags kunnskapsgrunnlag ulike aktører i feltet (fortrinnsvis ...
  • Corruption across cultures: how Norwegian organisations can operate in China and Russia 

   Øverland, Lars Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-15)
   This thesis focuses on how Norwegian organisation can handle corruption across cultures, between Norway on the one hand, and China and Russia on the other. In order to handle corruption one first has to map out the cultural environment one will be managing in. The majority of thesis is therefore tied to topic question 1: What is the type, localisation and institutionalisation of corruption in China ...
  • Den permanente midlertidighet. Om motivasjon i byggebransjen 

   Amundsen, Kirsten P. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-27)
   Det er høytrykk i byggebransjen i dag, byggeprosjektene står i kø og det er mangel på arbeidsfolk. Slik vi kjenner arbeidslivet er det vanlig at en fast og stabil arbeidsplass er viktig for at folk skal trives og være motivert for å gjøre en god jobb. Vi har til og med en egen lov om arbeidsmiljø som skal ivareta arbeidstakernes interesse hvis det skjer endringer på arbeidsplassen. De som ...
  • Den polyfone organisasjonen. En casestudie av kultursamarbeidets suksess i Vesterålen regionråd med fokus på mannskapsmodellens organisatoriske kjennetegn 

   Andreassen, Beathe Uttakleiv; Olsen, Oddgeir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-16)
   Polyfoni organisasjonen Problemstillingen i studien dreide seg om å forsøke å identifisere hva slags type organisasjonsform denne organisasjonen har. Vi ønsker også å forsøke å finne ut i hvilken grad kan den klassifiseres under kjente former som forvaltning, forretning eller forening og/eller i blandingsformer av disse logikkene, eller trengs det nye begreper for å ”fange” inn organisasjonsformen ...
  • Der nokon skulle tru at alle ville bu : en studie av Drammen og Bodøs nettbaserte selvskildringer 

   Hvalryg, Marte Monsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-16)
   I denne oppgaven har jeg sett nærmere på Drammen og Bodø sine omdømmeprosjekt. Jeg har beskrevet hva som kjennetegner de to byenes selvskildringer, for å se hvorvidt de framstår som like eller unike, og foklart variasjonene i presentasjonene. Jeg har valgt å karakterisere de to omdømmeprosjektene som en reformidé, da det er stadig flere steder som på ulike vis benytter seg av omdømmebygging som et ...
  • Det indre som teller. En studie av omdømmearbeidet og stjernekvaliteter hos Nordland fylkeskommune, sett ut fra indre verdier og egenskaper i organisasjonen. 

   Riise, Sølvi; Kulset, Anita Munch (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-29)
   Oppgaven handler om strategisk omdømmehåndtering og omdømmefremmede kvaliteter hos Nordland fylkeskommune. For å belyse dette og samtidig avdekke organisasjonsidentiteten knyttet til stjernekvalitetene har vi utarbeidet to forskningsspørsmål. Vi spør om fylkeskommunen jobber strategisk med omdømme, og hvilke stjernekvaliteter fylkeskommunen besitter som kan gi grunnlag for et godt omdømme. Vi bruker ...
  • Digitalisering - en ide på reise. En studie om innføring av digitalisering ved Kontoret for voldsoffererstatning - hvordan kan digitalisering påvirke og bli påvirket av ulike forhold i en organisasjon 

   Wikestad, Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   I dette casestudie er det sett nærmere på digitaliseringsprosessen som har vært gjennomført ved Kontoret for voldsoffererstatning fra 2011 og frem til i dag. Kontoret stilles overfor forventninger om fornying, forenkling og forbedring, og overordnede myndigheter mener digitalisering er sentralt for å møte samfunnsmessige utfordringer knyttet til produktivitet, omstilling og effektivisering. I det ...
  • Diversity and Leadership 

   Ahmed, Amjad Mustafa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-02)
   The research deals with diversity in organizations from different aspects and the factors that affect diversity management. The study also tries to find the safest ways to deal with diversity by managers. The research also deals with the diversity of the organization’s culture, which plays a significant role in managing diversity and its importance. The focus has been on organizational culture ...
  • Drivkrefter for endringer av Kystverket. Hva driver frem endringer av Kystverket og kan de sees igjen i dagens organisering? 

   Hansen, Jan Morten; Rotnes, Audhild Ninni (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-15)
   Tema for denne masteroppgaven er drivkrefter for endringer i Kystverket. Vi har i denne oppgaven et ønske om å se nærmere på hva som driver frem endringer av Kystverket, hvordan de begrunnes og om de kan finnes igjen i dagens organisering. Som grunnlag for å forstå organisasjonsendringene i Kystverket har vi valgt å gjøre dette med utgangspunkt i tre organisasjonsteoretiske prinsipper; Det rasjonelle-, ...
  • Drivkrefter og idéoverføring i endringsprosesser. En organisasjonsteoretisk studie av Sør-Varangermodellens reise 

   Kubban, Randi Lovise; Kurthi, Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-11)
   Tema for denne mastergradsoppgaven er endringer i offentlige organisasjoner. Den tar for seg en organisasjonsutviklingsprosess i Sør-Varanger kommune over en tiårsperiode fra 2005, hvor kommunen innførte tonivåorganisering. Hovedfokuset i studien har vært på motivasjon for at organisasjoner velger å omorganisere, og hvordan endringer bør implementeres for at de skal få virkning i organisasjonen. ...
  • Dyrevelferdsloven: Beskytter den dyrs eller samfunnets interesser? En beslutningsteoretisk analyse av forsøket på å lage ny dyrevelferdslov i Norge i 2010 

   Marhaug, Siri (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-30)
   Denne studien handler om prosessen bak vedtaket av den nye dyrevelferdsloven som ble iverksatt i Norge i 2010. Landbruks- og matdepartementet la i mai 2009 fram et forslag til ny dyrevelferdslov etter langvarige forarbeider. Avhandlingens hovedfokus vil ligge i beslutningsutfallet, og forskningsarbeidet består i å finne svar på hvorfor beslutningsutfallet ble som det ble. Jeg har brukt tre ulike ...