Now showing items 1-20 of 191

  • The legitimacy of American management knowledge. A study of the Norwegian consultancy field 

   Holmsen, Sachiko Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-05-30)
   The thesis addresses the question of why American knowledge and consulting practices are considered superior to the ones of local Norwegian actors. Americanization of the field of management consulting does not only include the domination of the American actors, but also the diffusion of American management knowledge through local actors. Why is it appropriate for Norwegian companies to structure ...
  • Den polyfone organisasjonen. En casestudie av kultursamarbeidets suksess i Vesterålen regionråd med fokus på mannskapsmodellens organisatoriske kjennetegn 

   Andreassen, Beathe Uttakleiv; Olsen, Oddgeir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-16)
   Polyfoni organisasjonen Problemstillingen i studien dreide seg om å forsøke å identifisere hva slags type organisasjonsform denne organisasjonen har. Vi ønsker også å forsøke å finne ut i hvilken grad kan den klassifiseres under kjente former som forvaltning, forretning eller forening og/eller i blandingsformer av disse logikkene, eller trengs det nye begreper for å ”fange” inn organisasjonsformen ...
  • Hva er en god historie i omdømmebygging? En studie av ulike fortellerstrukturers appell i en organisasjons selvskildring 

   Andersen, Trine; Didriksen, Stine Meier (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-14)
   Denne oppgaven omhandler organisasjoners anvendelse av offisielle selvskildringer for å påvirke omdømmet på hensiktsmessig vis. En strategisk anvendelse av historier i organisasjonssammenheng får stadig mer oppmerksomhet i dagens samfunn. Årsaken til dette er til dels den eksterne virkningen slike historier antas å ha på organisasjoners omdømme. I dag er man i økende grad opptatt av organisasjonen ...
  • Den permanente midlertidighet. Om motivasjon i byggebransjen 

   Amundsen, Kirsten P. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-27)
   Det er høytrykk i byggebransjen i dag, byggeprosjektene står i kø og det er mangel på arbeidsfolk. Slik vi kjenner arbeidslivet er det vanlig at en fast og stabil arbeidsplass er viktig for at folk skal trives og være motivert for å gjøre en god jobb. Vi har til og med en egen lov om arbeidsmiljø som skal ivareta arbeidstakernes interesse hvis det skjer endringer på arbeidsplassen. De som ...
  • Oppfatninger av eldre arbeidstakeres kompetanse med hensyn til adaptivitet og produktivitet 

   Hellesø, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-20)
   Det overordnede temaet for denne oppgaven er eldre mennesker i arbeidslivet. Den demografiske utviklingen i Norge tilsier at vi får en stadig eldre befolkning. Dette vil igjen føre til utfordringer knyttet til å opprettholde ulike velferdsordninger med tanke på økt press i framtidige pensjonsutgifter, økt behov for finansiering av helse og omsorg for befolkningen, samt et økende behov for arbeidskraft. ...
  • Hva styrer betyr for bedrifters resultater : en litteraturstudie 

   Sagerup, Morten Dahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Fra milleniumsskiftet og frem til i dag har forskningen på bedriftsstyret fjernet seg fra, og i følge noen avansert forbi det å forske på direkte sammenhenger mellom styrets sammenhenger og selskapets økonomiske resultater. Denne studien er i denne sammenhengen ment å være en review av kunnskap allerede utviklet i et utvalg av de aller mest innflytelsesrike vitenskapelige arbeider om emnet. Disse ...
  • Prestasjonslønn - et egnet virkemiddel for rekruttering, vedlikehold og motivasjon av ansatte i kommunal sektor? Forventning, forutsetning og effekter i nordnorske kommuner. 

   Arnesen, Reidar Darre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Formålet med utredningen er å se på om prestasjonslønn er en effektiv faktor i nordnorske kommuners arbeid med å øke rekruttering, holde på kvalifisert arbeidskraft og øke produktiviteten. Noen kommuner har allerede tatt i bruk prestasjonslønn og vi forsøker å se om forventningene til denne type avlønning er oppfylt ved hjelp av blant annet teoretiske tilnærminger en kjenner igjen fra reformbølgen ...
  • Filantropiske handlinger blant omdømmesterke norske bedrifter : genuin, etisk eller strategisk filantropi? 

   Sørensen, Stian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-26)
   Oppgavens overordnede tema er pengedonasjoner til veldedige formål som trend blant norske bedrifter. På nettsidene til flere av disse bedriftene kan man lese om en rekke veldedige formål som har mottatt økonomisk støtte. Det samme kan man med jevne mellomrom gjøre i enkelte av landets aviser. Det er snakk om store beløp som hvert år doneres til alt fra humanitært arbeid og miljøvern, til lokale ...
  • Gruvebusens kompetanseutvikling og kompetanseutnyttelse i tre organisasjonskulturperspektiv : Store Norske Spitsbergen Kulkompani 

   Bergheim, Thelma (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   Store Norske Spitsbergen Grubekompani (heretter kalt Store Norske) er verdens nordligste og Norges eneste kullprodusent. I løpet av få år har Store Norske bygd opp verdens mest lønnsomme kullgruve og Europas mest effektive. Moderne gruvedrift stiller stadig større krav til kompetanse. En av Store Norskes utfordringer knyttet til rekruttering av gruvebus er at svært få av disse har kompetanse eller ...
  • Fra ånd til hånd : klimatilpasning i Statens Vegvesen 

   Slettvold, Anders Eikefjord (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   Oppgaven tar for seg om og i hvilken grad klimaendringene blir fanget opp i den norske vegsektoren, og hvilke lærings- og tilpasningsprosesser som blir satt i gang for å tilpasse seg klimaendringene. Ved bruk av det rasjonelle- og det institusjonelle perspektivet tar den sikte på å identifisere hvorvidt disse prosessene har karakter av å være "top-down" eller "bottom-up"
  • Organizational change and change readiness : employees’ attitudes during times of proposed merger 

   Hallgrimsson, Tryggvi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-01)
   The objective in this thesis is to investigate the effects of organizational change. This is done through the review of literature and empirical analysis. An important part of this process involves developing measurements of the main constructs of interest; job satisfaction, uncertainty, commitment and change readiness. The relationship between the main constructs and change readiness is then ...
  • Bedrifters omdømme - et resultat av synlighet, særegenhet, ekthet, gjennomsiktighet og konsekventhet? : en studie av norske bedrifters omdømme i lys av "The Roots of Fame". 

   Josefsen, Ronny (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-02)
   Det overordnede tema i denne oppgaven er organisasjoners omdømme. I oppgaven undersøkes de tre selskapene som kom best ut, samt de tre som kom dårligst ut på Reputation Institutes omdømmeundersøkelse, RepTrak Norge 2006. Disse selskapene er henholdsvis IKEA, Coop, Aker, NextGenTel, SAS Braathens og Lidl. Selskapenes kommunikasjon utad i pressemeldinger, på hjemmesider og andre publikasjoner og ...
  • Hvordan gjøre et universitet til en merkevare? : bakgrunn, prosess og utfall for arbeidet med en identitetsplattform ved NTNU i Trondheim 

   Johnson, Øyvind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-24)
   I november 2002 foreslo Informasjonsavdelingen for NTNU-styret at man skulle iverksette et toårig ”profilerings/merkevareprosjekt”. NTNU skulle kartlegge sin institusjonelle profil og totale omdømmesituasjonen. Med Bennett reklamebyrå som faglig konsulent iverksatte NTNU et arbeid for å tydeliggjøre sin profil og styrke sin merkevare. Ved å nedsette en intern arbeidsgruppe fikk man i løpet av ...
  • Intern kompetanseutvikling i offentlige og private organisasjoner. 

   Kristiansen, Hanne Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Oppgaven handler om intern kompetanseutvikling i offentlige og private organisasjoner. Oppgavens hensikt var å prøve å avdekke om det eksisterer forskjeller mellom offentlige og private ledere når det gjelder ledernes oppfatninger av den interne kompetanseutviklingen i organisasjonen, samt om det er forskjeller mellom offentlige og private lederes bidrag til medarbeidernes interne kompetanseu ...
  • Fra fortellinger til strategisk storytelling : en studie av hvordan fortellinger blir forsøkt omgjort til strategisk organisasjonskonsept 

   Isaksen, Elin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06)
   Denne avhandlingen har undersøkt den strategiske bruken av fortellinger i organisasjoner, et fenomen som gjerne kalles Storytelling eller Corporate storytelling. Avhandlingen har undersøkt hvordan konsulenter, fortrinnsvis i Norge, har skaffet seg kunnskap om fenomenet og satt det ut i praksis. Den metodiske tilnærmingen er review av konseptlitteratur, kombinert med kvalitative intervju med et utvalg ...
  • A new deal at work? : en studie av ansettelsesrelasjoner i Tromsø kommune 

   Fridheim, Therese Øen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06)
   I litteraturen om det nye arbeidslivet kan man lese om en «New Deal at Work» mellom arbeidstaker og arbeidsgiver der flyktige, kortvarige og markedsstyrte relasjoner erstatter den byråkratiske kontraktens stabile, langvarige og relasjonelle ansettelsesforhold. Resultatet av denne utviklingen antas å være en annerledes og ny psykologisk kontrakt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver enn den vi tradisjonelt ...
  • Enstemmig vedtatt! : en litteraturstudie av konformitet i besluttende team 

   Kjæreng, Bente (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06)
   I denne avhandlingen er konformitet i besluttende team studert. Tema for oppgaven er utfordringene knyttet til konformitet i team ved beslutningstaking og problemløsning. Formålet med oppgaven er å kartlegge allerede eksisterende forskning på dette området, dels for å få oversikt over hvilken plass dette emnet de facto har i litteraturen, men viktigst; for å finne ut i hvilken grad man oppfatter ...
  • Kan man bygge slott på sandgrunn? : en litteraturstudie om organisasjonskulturens betydning ved fusjoner 

   Kristiansen, Ane-Maren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06)
   Det overordende temaet for oppgaven er organisasjonskulturens betydning ved organisatoriske fusjoner. Studien består av review av 16 artikler. Jeg ser på tiden før fusjon, implementering av fusjon og tiden etter fusjon i lys av det rasjonelle- og det klassiske perspektivet.
  • Corporate branding : kunnskapen bak kunnskapen 

   Østgård, Tore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06)
   I denne avhandlingen studerer, og redegjør jeg for fenomenet corporate branding. Det er en studie av hvorvidt man kan si at det finnes et definerbart organisasjonsfelt for corporate branding i Norge. Jeg har brukt W.W Powell og P.J. DiMaggio, samt W.R. Scotts kriterier for å identifisere et organisasjonsfelt. Samtidig har jeg undersøkt hva slags kunnskapsgrunnlag ulike aktører i feltet (fortrinnsvis ...
  • Kommunisert, men ikke praktisert? : en studie av forsøkene på å implementere Corporate Social Responsibility i Posten Norge. 

   Abrahamsen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-01)
   Corporate Social Responsibility (CSR) eller bedrifters samfunnsansvar er en tidsriktig organisasjonsoppskrift. Det er i dag enighet om at bedrifter har et ansvar overfor samfunn og miljø. Formålet i denne avhandlingen er å dekke det fasemessige forløp fra en organisasjon bestemmer seg for å adoptere ulike elementer av CSR, til at man kan se konseptets skjebne i organisasjonen. Samt vurdere hvorvidt ...