Recent additions

 • Demokratisering og Autokratisering 

  Po, Dahlay (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-04)
  Demokratisering og autokratisering i Myanmar ble skrevet på oppfordring av et moderat regimeskifte 1. februar 2021, militærkupp etter et tiår med et sivil-militært hybridregime - et massivt demokratisk tilbakeslag for demokratiseringsprosessen. Avhandlingen er et resultat av demokratiserings- og autokratiseringsstudier og forklarer den politiske konteksten om Myanmars eksperiment av det militærdisiplinert ...
 • Transnasjonal mobilisering av væpnede motstand: Hvordan bruker Iran ideologien velayat-e faqih i mobiliseringen av militser i Irak? 

  Khurshidi, Dler (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-16)
  Den islamske republikken i Iran har siden revolusjonen i 1979 mobilisert militser i regionen. Disse militsene blir sett på som del av Irans asymmetriske krigførings evne. Denne typen mobiliseringer har skapt bekymringer hos både arabiske og vestlige land. Formålet med denne oppgaven er derfor å besvare forskningsspørsmålet om: Hvordan bruker Iran ideologien velayat-e faqih i mobiliseringen av militser ...
 • Politiske effekter av den norske kommunereformen 2014-2020. Hva er effektene av den norske kommunereformen på lokal og nasjonal valgdeltakelse? 

  Hansen, Oda Marie (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-02)
  Dilemmaet mellom demokratisk legitimitet og demokratisk effektivitet er en klassisk diskusjon innen statsvitenskapen. Det er også spenningen mellom de sentrale myndighetene og regionene innad i et land, og hva det er som driver folket til å delta i politikken (Dahl & Tufte, 1973; Denters, Goldsmith, Ladner, Mouritzen, & Rose, 2014). Territoriale reformer er en av de mest radikale og omstridte ...
 • Velferdsregimers påvirkning på subjektiv helse 

  Strøm, Kristine (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-15)
  Velferdsregimer, spesielt de sosialdemokratiske velferdsregimene, antas å ha en positiv effekt på helse. Tidligere forskning har først og fremst fokusert på hvordan velferdsstatene kan typologiseres i ulike kategorier. Tidligere studier har i hovedsak tatt for seg hvordan individbaserte variabler påvirker forholdet mellom velferdsregimer og helse. Lite fokus har imidlertid blitt viet til hvilke andre ...
 • Constructing Identities, Countering Identities & Questioning Anarchy - How China’s Belt and Road calls for new understandings in conventional IR 

  Rydjord, Vanja Kristin Talberg (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-02)
  This thesis is a constructivist qualitative case study of China’s ambitious and world-spanning Belt and Road Initiative as an identity building exercise, and it reviews and criticizes popular approaches to the rise of China offered by China threat theory, offensive realism, and classical realism, but also the perspective of power transition theory. It is a theoretical exercise that offers a ...
 • The Abraham Accords: A Comparative Perspective on American Foreign Policy in the Middle East 

  Myrvold, Christian Oscar Alexander Abrahamsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-15)
  This Master’s thesis explores the Abraham Accords and the Iran Nuclear deal in order to compare former presidents Trump and Obama on their approaches to multilateralism in security cooperation in the Middle East. This relates to their efforts in resolving conflicts and attempts at stabilising the region and will look at the specific impacts of the two deals, as well as detail how and why the deals ...
 • Arbeiderpartiet i samepolitikken 

  Gaup, Sara Ellen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Denne masteroppgaven undersøker Arbeiderpartiets rolle i samepolitikken og er gjennomført ved kvalitative intervjuer med nøkkelinformanter. Problemstillingen i oppgaven skal svare på hvilke fordeler Arbeiderpartiet har av å operere innenfor to politiske arenaer – norsk og samisk politikk, og hvilke eventuelle utfordringer følger med dette. Den anvendte teorien tar utgangspunkt i Stein Rokkans ...
 • Racial disparities in problems with voting 

  Arnesen, Rebekka Mc Auley (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Electoral laws in the United States are causing hurdles for participation which affect the racial minority population in greater degree than for the white population. This thesis looks at racial disparities in problems with voting with data from the 2020 Cooperative Election Study. A logistic fixed effect regression model shows the results of racial minorities who are Black, Hispanic, and Two or ...
 • Samarbeid om cybersikkerhet: En studie av håndtering av IKT-sikkerhetshendelser 

  Jakobsen, Eskil (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-25)
  Norge er et av verdens mest digitaliserte land og Lysne-utvalget slo i 2015 fast at dette gjør oss sårbare. En rekke alvorlige IKT-sikkerhetshendelser de senere år har vist oss at denne sårbarheten er reell. I 2019 lanserte norske myndigheter en nasjonal strategi for digital sikkerhet og to sentere ble opprettet for å styrke samfunnets evne til håndtere IKT-sikkerhetshendelser. Nasjonalt ...
 • Energy and security in transition - Insights and lessons from the Nordic region 

  Evensberget, Solveig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-15)
  This thesis explores how renewable energy sources can affect and thus potentially change the conceptualization of energy security through an empirical investigation of the Nordic region. To explore the energy security concept, energy and security of renewables in the Nordic countries is analysed by employing the wide framework designed by Bengt Johansson. The analysis reveals that renewable energy ...
 • Give Coercive Diplomacy a Chance? The “Ideal Policy" for Coercive Diplomacy Success 

  Høigaard, Rein Blaalid (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2017-11-15)
  This thesis examines coercive diplomacy theory by testing P.V. Jakobsen’s conceptual “ideal policy” framework identifying four minimum conditions for coercive diplomacy success. The ideal policy is a parsimonious framework derived to determine the probability for success or explain coercive diplomacy outcomes post hoc. The aim of the theory- testing is to evaluate if the conceptual framework can ...
 • Escalation in asymmetrical relations. A rational strategy for weak states? 

  Solvang, Øystein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-18)
  It is a prevalent view in International Relations scholarship that in conflicts the most powerful party generally prevails. It would follow that weak party escalation usually is an irrational course of action, and therefore should not be attempted. Nonetheless, comparably weak states from time to time escalate confrontations with vastly stronger adversaries, and benefit from it. This paradox is not ...
 • Politisk tillit og Nasjonalisme. Nasjonalfølelse - et fasettert tilskudd til det liberale demokratiet 

  Høgestøl, Stian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-16)
  En rekke studier understreker nødvendigheten av politisk tillit i et liberalt demokrati. Min studie har til hensikt å undersøke i hvilken grad nasjonalisme, definert som nasjonalfølelse, påvirker den politiske tilliten i Europa. I denne tverrsnittsstudien benyttes datasettet European Social Survey runde 9, og jeg produserer videre en multivariat regresjonsanalyse som forteller at graden av ...
 • Hvordan ser minoritetsrettighetenes fremtid ut i et mer høyreekstremt Øst-Europa? 

  Kronkvist, Hedda Schou (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-01)
  Høyreekstreme bevegelser, politiske partier og aktivister er antatt for å være den største terrortrusselen i dagens Europa. Minoriteter blir ansett å være en av de mest sårbare gruppene ovenfor den økende høyreekstremismen. Det har vært en stor økning av høyreekstremisme og høyreradikalisme i Europa de siste årene, derfor omhandler denne oppgaven fremtiden til minoritetsrettighetene i et mer ...
 • Det arktiske samspillet mellom forskjellige kollektive aktører i det sør-koreanske og japanske samfunnet: En komparativ casestudie med prosessporing fra et kritisk teoretisk perspektiv og med Habermas sin kommunikative handlingsteori 

  Ri, KyongSa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-02)
  Problemstillingen min i denne oppgaven, som er skrevet av en «Zainichi»-Koreaner og på norsk for min egen akademiske trening, er hvordan det arktiske samspillet mellom forskjellige kollektive aktører i det sør-koreanske og japanske samfunnet foregår. Casene mine er som følger: 1) Korea Maritime Institute (KMI) i Busan som tankesmie i det sør-koreanske samfunnet som koordinerende aktør og arena for ...
 • Norway`s pivot to Europe. An analysis of Norwegian security policy direction. 

  Gammelgård, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  There is limited research done on whether Norway is in the process of shifting its security focus away from a transatlantic focus to a European focus. Such a shift would be completely unthinkable until recently, on grounds of Norwegian dependency of the US as its main security provider. Is this still the case? It is interesting to see what kind of effect the changes in international relations has ...
 • Norsk politikk og humanitær (u)sikkerhet. En dokumentanalyse av Norges humanitære strategier 

  Bunkholt, Vilde Schjøth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  I 2020 har Norge satt av nærmere 5,5 milliarder norske kroner for å møte enorme humanitære behov som følger i kjølvannet av vedvarende fattigdom, klimaendringer og væpnede konflikter. Norsk humanitær politikk tuftes på en profil som fredsnasjon og humanitær stormakt, blant annet synliggjort gjennom betydelige humanitære bevilgninger, engasjement i fredsprosesser, samt fokus på å styrke etterlevelsen ...
 • Hvordan har «Kampkraft og bærekraft» - ny langtidsplan for forsvarssektoren påvirket den politiske tilliten i Nord-Norge? En studie med utgangspunkt i vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon. 

  Sundstrøm, Solveig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Hensikten med denne studien har vært å se på hvordan den politiske tilliten påvirkes når sentrale interesser står i motsetning til lokale interesser, og tar utgangspunkt i langtidsplanen for forsvarssektorens vedtak om å legge ned Andøya flystasjon. Dette skapte stor motstand i den nordnorske periferien, og studien benytter seg av Rokkans skillelinjemodell for å se på hvilke ressurser de perifere ...
 • Fellesskapet, baby! Hvorfor er tidlig barnehagestart så viktig? En kritisk idéanalyse av Arbeiderpartiets argumenter mot kontantstøtta. 

  Bergheim, Kine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-01)
  En undersøkelse av målene for likhet, deltakelse og bidrag til fellesskap i Arbeiderpartiets argumenter mot kontantstøtte og for tidlig barnehagestart. For å sette den sosialdemokratiske oppvekst- og arbeidspolitikken i kontekst, gjennomgås ideer om individ, arbeid, mening og fellesskap i liberal og kommunitaristisk teori. I tillegg tegnes et øyeblikksbilde av Arbeiderpartiets ideologiske og ...
 • Helsesektoren – fra velferdsstatens dronning til foretak. En WPR-analyse av helsereformer inspirert fra økonomiske perspektiver. 

  Endresen, Ola Torstein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Helsesektoren har i takt med andre deler av offentlig sektor møtt radikale endringer i form av en rekke reformer de siste årene. Helsesektoren ble i en artikkel av Finn Henry Hansen i 1979 karakterisert som velferdsstatens dronning. Sykehuset var et sentralt bilde på velferd. Dronningen skulle møte motstand, men ikke abdisere. Hennes majestet ble problematisert som kostbar, men å senke ambisjonene ...

View more