Recent additions

 • Rus forebyggende arbeid rettet mot ungdom i Tromsø kommune: En kvalitativ studie 

  Nøsavik, Alina Roaldsdatter (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-06-13)
  Denne studien har utforsket hvordan Tromsø kommune praktiserer det rusforebyggende arbeidet rettet mot ungdom. Jeg har lagt vekt på å forstå det rusforebyggende arbeidet gjennom Putnams teori om sosial kapital, og Bourdieus teorier om sosiale rom, sosiale felt og kapital begreper. Hensikten har vært å opparbeide en forståelse på hvordan fagpersoner praktiserer og erfarer dette arbeidet, og hvordan ...
 • Selvmord og sosial integrasjon i vår tid. En kvantitativ studie av selvmordstilbøyelighet i Norge 

  Atladóttir, Elìn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-06-13)
  Selvmordsraten er fremdeles høy i Norge, selv med velferdsstat og gode støtteordninger. I denne oppgaven undersøkes selvmord i forhold til sosial integrasjon i Norge i dag, ved hjelp av aggregerte data på kommunenivå og tidligere forskning. I tillegg vil Durkheims bidrag fra tidlig 1900-tall være til nytte for å undersøke selvmord mellom kommuner i forhold til sosial integrasjon og modernitetsbevegelsen. ...
 • Soomaaliyeey toosoo «Somaliere vær årvåkne»: Somalisk nasjonalsang fram til 2012 En kvalitativ dokumentanalyse av samfunnsdeltakelse hos unge ressurssterke norsksomaliere 

  Mohamed Nure, Towfik (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-30)
  Formålet med denne studien er å utforske unge ressurssterke norsksomaliernes samfunnsdeltakelse i Norge. Studien tar for seg dokumenter hvor unge norsksomaliere kommer med sine ytringer og perspektiver på samfunnet. Dokumentene studien bruker som empiri, kommer fra forskjellige felter, som musikk, dikt, TV-serier, digitale intervjuer, som er hentet fra podkast, Youtube og TV programmer. I tillegg ...
 • Utvekslingselevens rolle og tilpasning i møte med vertslandet: En sosiologisk analyse av hvordan utvekslingselever tilpasser seg på utveksling og danner sine nye roller, samt de erfaringer som blir med hjem igjen til Norge. 

  Wahlgren, Karina K. (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-16)
  Denne masteroppgaven undersøker hvordan en ny rolle oppstår, hvordan en tilpasser seg en ny hverdag, og hvilke erfaringer en sitter igjen med etter et utvekslingsår på videregående skole. Den verden vi lever i har blitt mer internasjonal, noe som har ført til at mobiliteten blant mennesker er enklere. De siste tiårene har det vært en økning i det å ta andre året på videregående i utlandet. ...
 • Frihet under kontroll 

  Tørvik, Embla Valum (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-12)
  Denne masteroppgaven har forsøkt å komme mer i dybden og oppnå mer kunnskap og forståelse om hvilke former for frihet og kontroll ungdom opplever på sosiale medier. Denne oppgaven tar utgangspunkt i fire ungdomsjenters opplevelser, erfaringer og tanker. Problemstillingen som er blitt besvart i denne oppgaven er: Hvordan opplever ungdom forholdet mellom frihet og kontroll på sosiale medier? For å ...
 • Open Access - Eit gode eller eit hinder for juniorar i akademia? Ein diskursanalyse av korleis doktogradsstudentar snakkar om Open Access 

  Alvsvåg, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-11-19)
  I dette masterprosjektet har eg undersøkt korleis doktorgradsstudentar snakkar om Open Access. Dette er ei kvalitativ studie der diskursanalyse er nytta som analysemodell. Målet har vore å få eit innblikk i kva tankar, haldningar og tankar haldningar som finnast blant ferske forskarar ved universitet i Norge. Problemstillingane eg har nytta er: Korleis snakkar doktorgradsstudentar om Open Access? ...
 • En sosiologisk analyse av diskusjonen om isolerte psykisk syke innsatte i fengsel 

  Johansen, Amalie Stenhaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-20)
  Denne oppgaven handler om bruken av isolasjon ovenfor psykisk syke innsatte i norske fengsler. Målet med oppgaven har vært å forstå diskusjonen om hvorfor isolasjonen blir anvendt og at denne gruppen er plassert i fengsel som institusjon, når det tilsynelatende kan forstås som en gruppe innsatte som heller burde vært plassert i psykisk helsevern. For å undersøke dette nærmere søker oppgaven å svare ...
 • Liten app, store endringer? 

  Hansen, Frida (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-18)
  I denne masteroppgaven har jeg tatt for meg temaene endring og resiliens innenfor organisasjoner. Problemstillingen som har blitt besvart er: Hvordan håndterer mellom- og lagledere i SNN planlagte kontra uplanlagte endringer? Problemstillingen er snevret inn til å omhandle bankkonsernet Sparebank 1 Nord-Norge som case. For å svare på problemstillingen har jeg benyttet meg av kvalitativ metode og jeg ...
 • De skjulte hjelpemidlene under høyere utdanning 

  Lutnæs, Catharina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
  Denne masteroppgaven undersøker holdninger, normer og mulige årsaksforklaringer til bruk av prestasjonsfremmende midler under høyere utdanning. Illegal bruk av medikamenter har fått lite oppmerksomhet i Norge, og virker som et underkommunisert og tabubelagt tema. Problemstillingen som har blitt besvart er: Hvilke holdninger har studenter til bruk av prestasjonsfremmende midler, og hva mener de kan ...
 • Sosiale medier og norsk offentlighet - Hvordan har det gått? 

  Kolbeinsen, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-15)
  Denne studien undersøker sosiale medier og den norske offentligheten. Det er gjort en sosiologisk litteraturstudie på flere store og omfattende prosjekter fra den siste tid i Norge med fokus på ytringsfrihet, sosiale medier og demokratisk deltakelse. Målet med denne studien er å undersøke hvilke konsekvenser sosiale medier har hatt for den norske offentligheten og ytringsfriheten de siste 20 årene. ...
 • Rusforebyggende arbeid i den norske skolen: innsikt i muligheter og utfordringer 

  Nilsen, Vilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-15)
  Denne studien undersøker hvilke muligheter og utfordringer som er knyttet til det rusforebyggende arbeidet i skolen. For å undersøke dette har studien et kvalitativt metodisk rammeverk, hvor det har blitt intervjuet 6 fagpersoner på rusfeltet. Problemstillingen og forskningsspørsmålene blir belyst gjennom George Herbert Meads teori om symbolsk interaksjonisme og Pierre Bourdieus teorier om kapital, ...
 • «Jeg har lyst å bli noe jeg kan jobbe med her». En sosiologisk analyse om rurale elevers utdanningsorienteringer og betydningen av stedet 

  Johansen, Linn-Kathrin Sæternes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-13)
  Denne studien er en del av prosjektet RUR-ED, som tar for seg utdanningsforskjeller i rurale og urbane områder. Innen utdanningsforskning har det rurale stedet fått lite oppmerksomhet, da det urbane har blitt sett på som normen. Formålet med denne studien er rurale elevers utdanningsorienteringer, hva det som former dem, og om det rurale stedet gir muligheter eller begrensninger. Problemstillingen ...
 • Den «rette» pasienten: En dokumentanalyse av digitaliseringens betydning for sosial ulikhet innenfor helse med fokus på medisinsk avstandsoppfølging 

  Lauvhaug Nybakke, Henriette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-13)
  I denne masteroppgaven har jeg tatt for meg temaene digitalisering og sosial ulikhet innenfor helse. Problemstillingen som har blitt besvart er: Hvilken betydning kan økt digitalisering ha for sosial ulikhet innenfor helse? Problemstillingen er snevret inn med å bruke medisinsk avstandsoppfølging som case. For å svare på problemstillingen er dokumentanalyse benyttet som metode. Utvalget av dokumenter ...
 • Digitalisering i Norges kommunale sektor: Hvordan opplever helsepersonell innføring av elektronisk pasientjournal i en kommune? 

  Ilenkov, Vladislav (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-08-30)
  The convergence of society and technology in our digital era has resulted in the development of electronic heath record (EHR) that allows accurate and systematized collection of patient health information in a digital format. Implementing of EHR is not only a transition from analog to electronically stored data but also reorganization of medical staff that in many cases may lead to various experiences. ...
 • Kildesortering og gjenbruk blant unge. Bærekraftige praksiser i det sosio-materielle handlingsfeltet 

  Larsen, Mats Ivan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
  Denne oppgaven handler om kildesortering og gjenbruk blant unge. Jeg undersøker hvordan bærekraftige praksiser utføres og oppleves av unge mennesker, og hvilke mekanismer som påvirker disse praksisene. Undersøkelsen baserer seg på kvalitative intervjuer av elleve ungdommer i alderen 16-18 år. Jeg undersøker hvilke indre motivasjonsfaktorer og barrierer de unge har for å gjenbruke og kildesortere, ...
 • Arbeidslivets disiplinerte kropper. En sosiologisk undersøkelse av et konsern med fokus på ansattes fysiske helse 

  Olovsson, Malin Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Denne studien tar for seg et konsern som fokuserer på å forbedre ansattes fysiske helse igjennom et trenings- og miljøtiltak kalt Spor. Tiltaket fokuserer altså på å forbedre noe mange betrakter som det mest private, nemlig kroppen. Dette er sosiologisk interessant da dette sier noe om trender i vår samtid. Min problemstilling er derfor: Hvordan forholder ansatte seg til at deres arbeidsplass krever ...
 • Papirboken i en digitalisert verden 

  Aune, Marte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
  Papirboken har overlevd gjennom et digitalt skifte i media, til tross for at e-boken er et sosialt fenomen med potensiale i det litterære samfunnet. Problemstillingen til denne oppgaven spør hva e-boken er som et sosialt fenomen. Tidligere forskning viser litteratursosiologi, sammenligninger mellom e-bøker og papirbøker, i tillegg til utfordringer i bokbransjen, konkurranse fra aktører utenfor den ...
 • Utdanningsorienteringer hos rural og urban ungdom – et resultat av refleksivitetsprosesser eller determinerende disposisjoner? 

  Ingebrigtsen, Stine Agnete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
  Denne studien undersøker ungdoms utdanningsorienteringer og hva som former dem. Studien tar utgangspunkt i undersøkelser som finner sosial ulikhet innenfor utdanningssystemet. Blant annet blir sted pekt på som en relevant faktor som har fått for lite oppmerksomhet innen forskningsfeltet. For å undersøke dette benyttes en sosiologisk kvalitativ analyse av 10 intervjuer med elever, der 5 er samlet inn ...
 • Den gode læreren. En sosiologisk analyse av reformen av grunnskolelærerutdanningen i 2017 

  Johnsen, Lone April (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-22)
  I denne masteroppgaven i sosiologi har temaet vært den nylige innførte reformen av grunnskolelærerutdanningen. Hvor problemstillingen har vært knyttet til å undersøke hvilket syn på den gode læreren som lå til grunn for utviklingen av reformen, og om synet svarte til grunnskolelærerenes syn på den gode læreren. Forskningsspørsmålene som lå til grunn for masteroppgaven var å se på hva politikerne og ...
 • Kommunikasjonsteknologi i fengsel. En kvalitativ studie av hvordan Skype påvirker fengselsinstitusjonen og innsattes soningsforhold 

  Kampevoll, Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
  Denne oppgaven er den del av "Fengselshelseprosjektet" som har innført bruk av Skype i Tromsø fengsel. Hensikten med prosjektet er bedre og mer koordinerte helsetjenester, bedre samhandling rundt den innsattes tilbakeføring til samfunnet og at de innsatte får mer kontakt med sine barn. Formålet med denne studien er å forstå hvordan kommunikasjonsteknologi i fengslet påvirker de innsattes kontakt med ...

View more